“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 4, 2018

»“ мениджърът в малка компани€- човек под обстрел

от , 24 април 2018 0 1680 прочитани€,

ћари€ ƒинкова  

–азвитието на компаниите днес, зависи не само от плановете и възможностите собствениците и назначените от т€х управители, но и от таланта на директора по информационни технологии (CIO). “ой ръководи въвеждането на иновациите, оптимизира процесите и подготв€ организациите за новите изисквани€ на пазара. “ова никак не е лесно и представл€ва гол€мо предизвикателство, дори за опитни специалисти. ѕри наличието на необходимите ресурси и екип от служители, добрите резултати бързо могат да бъдат постигнати.

¬ малките компании ситуаци€та обаче е доста по-различна. ќчаквани€та към »“ мениджърите са големи и от т€х често се изисква да направ€т много с малко. “е не разполагат с многобройни отдели, които да ги подпомагат в работата и обикновено им се налага да взимат стратегически решени€, но и да се занимават с рутинна поддръжка на различните системи. ѕредвид на това възникват редица въпроси, например – струва ли една малка фирма да наема служител или е по-разумно тези функции да бъдат аутсорснати?  аква е формулата за успех, ко€то CIO тр€бва да приложи?  ак могат малките организации да се съревновават с големите играчи на пазара?

»“ мениджърът в малка компани€- човек под обстрел

ƒа наемем »“ мениджър или да аутсорснем

ѕреди да се говори за предизвикателствата пред рол€та на CIO в малката компани€, тр€бва да се уточни кои организации влизат в тази категори€. ќбикновено става дума за фирми с персонал между до 50 души. „ћежду 20 и 50 може би в този интервал е една малка компани€, тъй като вече все повече при т€х (малките компании) и долната граница се увеличава. —пециално в »“ сектора, ако допреди н€колко години са били 5 човека, сега са 20 и повече“, коментира —тефан ‘утеков, ръководител » “ в "”нифарм".

 огато служителите на една организаци€ достигнат този брой, се по€в€ва и нуждата от »“ специалист. “огава т€ е изправена пред избор дали да наеме експерт или да аутсорсне тези задачи. » двата варианта имат своите положителни и отрицателни страни. ќт една страна наличието на собствен »“ отдел позвол€ва технологиите по-лесно да се използват като основна движеща сила за бизнеса. ƒетайлното познаване на процесите в компани€та – като производство и логистика – ще помогне по-добре да се осъществи връзката между изисквани€та на ръководството и самите дейности. »менно и затова CIO в малката организаци€ е определ€н като „човекът под обстрел“, който държи ключа за успеха, но и който понас€ много гол€мо натоварване. ѕознавайки бизнеса, той може да го обвърже с технологиите и да реши кое е най-доброто за конкретната фирма. ¬ днешно време, когато облика на вс€ка компани€ се изгражда в интернет пространството и социалните мрежи, рол€та на »“ лидера става все по-гол€ма.

Ѕез такъв човек аз вече не виждам как може да просъществува една фирма...м€там, че е много важно в малките компании CIO-то да работи заедно с мениджърите, а не просто да бъде човек, който да поддържа. «ащото много гол€ма част от иновациите могат да дойдат именно от него. ¬ по-големите фирми »“ мениджърите обикновено са подчинени на CFO-то или на CEO-то, според политика. “ова означава, че хората все повече осъзнават пр€ката връзка между CIO и развитието на компани€та“, отбел€зва ‘утеков.

ќт финансова гледна точка обаче гол€ма част от малките организации предпочитат да изнесат »“ дейностите си. „“ъй като не се налагат големи инвестиции в хардуер, те могат наравно с по-големите компании да си куп€т облачно пространство, лицензи за софтуер и антивирусна защита и така да бъдат на едно добро ниво“, посочва специалистът. “ака малките фирми имат възможност да планират бюджета си по-добре, да го разпредел€т във времето и намал€т веро€тността да се изправ€т пред неочаквани разходи, например за ремонт или поддръжка. Ќе на последно м€сто чрез аутсорсване се намал€ва нуждата от наемането на допълнителен персонал.

—ъществува ли момент обаче, когато без съмнение възниква необходимостта малката компани€ да наеме собствен »“ мениджър? “рудно е да се даде категоричен отговор на този въпрос. “ова зависи от дейността на дружеството и от обвързаността й с »“ сферата, както и от нейни€ бизнес модел. „ƒа не обобщаваме всичко само до поддръжката на техниката – н€ма фирма вече, ко€то да н€ма нужда от такъв човек – за най-елементарни неща... Ќ€кои предпочитат да не наемат личен състав, а други - точно обратното. јргументите, които чуваме са свързани с разходите и сигурността, но всичко, разбира се, е въпрос на договар€не и приоритети на мениджмънта. ≈дни компании виждат повече сигурност, ако »“ специалистът е част от техни€ екип, а други - в изнесените услуги. јргументите относно цената се движат в същи€ пор€дък“, допълва ‘утеков. “о тр€бва да се вземе на база на конкретните нужди на бизнеса, както и въз основа на детайлни сметки относно необходимите разходи за дадена услуга. ѕон€кога е по-изгодно информаци€та да бъде изнесена, при други е по-добре да остане вътре в самата компани€та.

ћного задължени€ и малко ресурси

— наемането на CIO обаче предизвикателствата пред малките фирми определено не приключват. Ќа практика независимо колко гол€ма е дадена организаци€ функциите на »“ мениджърите не се различават особено. —пецифични обаче са използваните подходи. «аради недостатъчното ресурси – както финансови, така и човешки – малките компании са принудени да търс€т свои начини за оцел€ване на пазара. ћакар и този път да е по-труден, той си има и своите преимущества. „ѕо отношение на бюджета, не по-малко важно от размера му е правилното му разходване. “ака че не винаги става въпрос за пари, а по-скоро за правилните и оптималните решени€ за конкретни€ бизнес“, сподел€ ‘утеков. ѕон€кога големи фирми купуват скъп софтуер, а в последствие не го оползотвор€ват изц€ло. “ака те не могат да получат пропорционални ползи на направената инвестици€. —ъщевременно една малка фирма с по-ограничени ресурси може би ще отдели повече време, ще идентифицира конкретните си нужди, за да избере най-подход€щото решение.

¬ момента облачните технологии предостав€т една добра възможност за малките компании, така че те да успе€т да останат конкурентоспособни. „Ѕлагодарение на тези облачни услуги вече има достатъчно възможности една малка фирма, ако изнесе своите услуги (дори поща и т.н. във външна фирма) да има едно добро ниво на сигурност“, посочва експертът.

ѕодобно решение за частично аутсорсване само на н€кои услуги помага за справ€нето и с другото основно предизвикателство пред малките организации – липсата на достатъчно т€сно специализирани служители. „есто се налага да се наемат хора с по-широки познани€, така че да могат да се справ€т с различни дейности едновременно. –езултатите обаче се оказва, че не винаги са особено добри при подобно разпил€ване на усили€та.  огато работата не е на високо ниво за малката фирма е невъзможно да се конкурира с една по-гол€ма компани€, ко€то обикновено разполага например с експерт по сигурност, както и с »“ специалист, който се занимава само с поддръжката на системите.

«а мен решението при малките фирми е аутсорсването на по-специфичните за бизнеса услуги“, изтъква ‘утеков. —лужителите по поддръжката е добре да останат в компани€та, за да могат да оказват навременна помощ и реакци€ при проблем със системите. ѕри подобен сценарий »“ мениджърът ще управл€ва процесите и ще се стреми да отговори на нуждите на фирмата по най-правилни€ начин. Ќа свой ред подобен подход ще го освободи от чисто техническите задачи и ще му позволи да се концентрира върху задължени€та му на лидер.

—ега има и организации, които на външна фирма си повер€ват ц€лото управление на »“ сигурността, на управлението на »“. Ќо мисл€, че е важно да има човек вътре в самата фирма; служител, който по н€какъв начин да е ангажиран с дейността й, с нейното развитие. —м€там, че е важно да има »“ мениджър дори в малките компании, защото това е човек, който е ангажиран със самата фирма, който е по-близо до ръководството, който познава процесите на фирмата и може адекватно да управл€ва промените спр€мо нейните нужди“, категоричен е ‘утеков.

—тефан ‘утеков, ръководител » “ в

ћалки срещу големи

 олкото и иновативни подходи да предприемат малките компании да бъдат равностойни противниците на големите играчи на пазара, е трудна задача. √олемите разполагат с по-гол€м финансов ресурс, но в зам€на - са по-тромави, заради общо взето установените процедури и "отъпкани пътечки", по които върви бизнесът им. ћалките фирми, макар и със значително по-скромни възможности, имат предимството да са по-бързи и по-гъвкави спр€мо промените на пазар и новите дигитални клиенти.

—м€там, че с правилна стратеги€ има достатъчно бизнес ниши, които могат да се завземат от по-малките фирми и в които те да са конкурентоспособни“, подчертава ‘утеков.

≈дно от ключовите предизвикателства е свързано с намирането и задържането на нужните »“ кадри. „—пециално в »“ сферата има гол€мо текучество и хората лесно за пари смен€т работата си. ѕроблемът идва от това, че »“ специалистите не са обвързани с фирмата, ако т€ е от различен сектор - те остават малко в страни от основната й дейност, което създава преимущество на по-големите компании. “е дават по-добри услови€ и разполагат с по-гол€м шанс да задържат добрите специалисти. ћалките фирми не винаги имат достатъчно проекти и интригуваща работа, за да осигур€т на талантливите специалисти посто€нно ангажиране и и добра заплата... ќт тази гледна точка те страдат, тъй като см€ната на един човек им се отраз€ва повече. ƒокато намер€т друг се изисква време, а това са разходи, пропуснати ползи откъм нереализирани проекти“, разказва ‘утеков.

—поред него стъпка в правилната посока за задържането на служителите е инвестици€та в т€хното обучение. ћалките компании не бива да го пренебрегват или подцен€ват като възможност, тъй като една от най-честите причини за напускането на специалистите са предлаганите от големите организации опции за обучени€ или работа в чужбина. ќсвен това експертът допълва: „«а малките фирми, тъй като там често бюджетът е ограничен, е въпрос на сметки и преценка спр€мо дейността дали да се изнесе дадена услуга или да се инвестира в човек, който да € поддържа. Ќаистина е въпрос на сметки как ще бъде по-добре... Ќ€ма универсален модел за действие, който да е приложим навс€къде. “ака че най-важното е да има информаци€, да са достатъчно проучени нуждите на фирмата и възможностите, за да се подпомогне бизнеса. “ова е крайната цел – бизнесът да може да се развива все повече.“

овек под кръстосан огън ли е CIO-то?

Ќеслучайно определението „човек под обстрел“ в най-гол€ма степен се отнас€ за »“ мениджъра в малката компани€. “ой е натоварен с отговорността да намери баланса между техническите нужди и изисквани€та на бизнеса, като същевременно ги обедини и даде най-доброто на фирмата. ‘утеков съветва за подобна позици€ да се търси специалист, който да бъде възможно по-близо до ръководството и до процеса на взимане на решени€та. ¬се повече рол€та на CIO се отдел€ от чисто техническите и рутинни задължени€. ќчаква се служител€т на тази длъжност да се утвърди като съветник и експерт, който може и знае как да подобри процесите в организаци€та. ќт неговите действи€ все повече ще зависи бъдещето на компани€та, а работата му все повече ще се отраз€ва на движението на организаци€та напред. ¬ крайна сметка дори и една фирма да избере да аутсорсне н€кои специфични свои процеси, това не означава, че нуждата от CIO отпада. “ой тр€бва да е част от висши€ мениджмънт и да отговар€ за изготв€нето на ц€лостната »“ стратеги€ за развитие на бизнеса. „рез технологиите той може да намери начин малката компани€ да намери сво€та ниша, за да се наложи и утвърди на пазара.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов