“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нтервю
бр. 4, 2018

»зборът на технологи€ в големите компании се прави по път€ на сътрудничеството

от , 25 април 2018 0 5390 прочитани€,

 ¬иргини€ —таматова 

јлександър »ванов се присъедин€ва към екипа на "ѕетрол" преди близо 18 години, като преди това бил част от »“ екипа на Ѕ“ . ѕървоначално той започва работа в една от дъщерните компании на дружеството – "ѕетрол “ехника", ко€то се занимава с обслужване и развитие на бензиностанциите. ѕрез този период »ванов участва в проeктите по въвеждане на множество фискални системи, които тогава са новост в компани€та. ќт 2013 е »“ директор на "ѕетрол", а две години по-късно печели наградата на CIO Club и списание CIO "»“ мениджър на годината" в категори€та "≈фективност".

јлександър »ванов, директор информационни технологии в

√-н »ванов, дойде ли моментът, в който бизнесът гледа в посоката на »“, или още »“ гледа в посоката на бизнеса?

¬ тази връзка тр€бва да зададем въпроса доколко хората, които управл€ват бизнеса, защитават своите акционери. ¬ъв време, в което се по€в€ва нов човешки вид - homo sapiens digital, и водещите пазарни агенции очакват над 50% от населението на «ем€та да е дигитализирано до 2030, като това ще са дигиталните клиенти на бъдещето, компаниите ще про€в€т безотговорност, ако не гледат сериозно на цифровизаци€та. «атова собствениците и мениджърите би следвало да обърнат гол€мо внимание на процесите в обществото. ѕодготовката и създаването на дигитален бизнес постав€т повече предизвикателства към културата на една компани€, отколкото към »“ отделите. ”становените процеси работеха добре и отведоха компаниите дотам, където са в момента, но те имат ограничен потенциал и не могат да предложат дългосрочно пазарно бъдеще. ¬ажно е да се знае, че верни€т подход не е един. —месването на различни архитектури, приложени€ и подходи за интеграци€ е част от правилната стратеги€.

ѕромени ли се мисленето на българските мениджъри?

Ќаблюдава се осъзнаване – къде повече, къде по-малко. –азвитието на обществата и компаниите минава през два процеса – еволюци€ и революци€, и за т€х н€ма добри практики (best practices). Te винаги протичат лавинообразно, а тези, които успе€т да хванат вълната, са от усп€ващите и продължават напред. Ќо има и много примери за компании, инициативи и общества, които не са смогнали да хванат посоката и съответно са останали в истори€та. “ака че мениджърите и собствениците тр€бва да обърнат сериозно внимание на всички процеси, които се случват в нашето общество и на глобално ниво.

«а да стане осъзнаването, тр€бва да има см€на на поколени€та. Ќа пазара на труда и в обществото се по€в€ват нови пълноправни граждани - поколението, родено след 2000-ата, които през тази година ще станат на 18 години. “ова са довчерашните деца, родени с персонално дигитално устройство в ръцете. “е са научени, свикнали са и за т€х използването на персонален комуникатор е инстинктивно. “е непрекъснато общуват чрез съобщени€ и до известна степен съществуват в дигиталното общество.

—читате ли, че вече въвеждането на нови технологии не е само »“ стратеги€, такава за бъдещето на бизнеса?

јбсолютно. Ѕизнес стратеги€та на една компани€ не може да пропусне дигиталните потребители.

—танаха ли компаниите по-последователни в планирането на иновациите? ѕреди се наблюдаваше кампанийност и отсъствие на €сно изразена стратеги€?

“ова още не е преодол€но. » днес н€кои фирми не могат да прецен€т в каква посока да поемат – ко€ технологи€ е правилната или печелившата. ¬ момента въпросът не е дали ще се инсталират дигитални технологии, а кои точно. »ма много примери за бързо изгрели цифрови технологии, които вече са забравени.  ато пример ще дам ICQ. —ъществуваше такава технологи€, хората € възприеха, общуваха през не€. Ќо в един момент се по€виха други комуникационни канали, които б€ха по-привлекателни и днес едва малцина си спомн€т, че н€кога са ползвали ICQ.

ICQ беше пометена от Skype. » двете услуги б€ха безплатни, но Skype даваше нещо повече - разговори през интернет. “ова ли беше причината за зам€ната на едната технологи€ с другата?

Ѕезплатните услуги са като сиренето в капана за мишки. »стината е, че всички те прав€т едно нещо – събират дигитални потребители.  огато дадена компани€ желае да направи връзка с дигиталните потребители, използва подобни нови канали. Ќа свой ред, когато човек се регистрира в такава услуга, тр€бва да е на€сно, че става част от групите, които се сегментират и захранва търгови€та с информаци€. “ипични€т пример от тези дни е как изборите в —јў са били персонализирани през социалните мрежи. ƒнес дигиталното общество е на прага на т.нар. дигитална демокраци€, или възможността на гражданите да участват в управлението и да вли€€т върху вземането на съществено важни решени€ чрез дигиталната технологи€. јко организаци€та на един референдум, при който се гласува с бюлетини, отнема една година, при наличие на електронна идентификаци€ в интернет процесът би отнел може би седмица, което позвол€ва прилагането на дигиталната демокраци€.

Ќепрекъснатите промени затрудн€ват ли »“ мениджърите?  ак се ориентирате кои са технологиите, които ще се прилагат за по-дълъг период от време?

»зборът на технологично решение в една гол€ма компани€ се прави по път€ на сътрудничеството, като макар и окончателното решение да се взема от едно лице, то е плод на колективни усили€. «ащото подобни решени€ имат много аспекти: от една страна, технологи€та, където участват активно хората от »“ отдела, от друга, бизнес процесите, а от трета – необходимостта на бизнеса да придобие тази технологи€. ќт гол€мо значение са и проучвани€та дали клиентите на компани€та биха възприели новата технологи€ или услуга и дали ц€лата съвкупност би довела до ползи за бизнеса. ѕроцесът на ориентиране е сложен, а подходът включва дефиниране на бизнес нуждата възможно най-бързо, както и проучване кои са добрите партньори в предлагането на решени€. ћиналата година въведохме лицензите на Microsoft - Secure Productive Enterprise, които са за вътрешна употреба в бизнеса на компани€та с горива. ÷елта е нашите потребители да станат още по-мобилни – те вече имат офис м€сто на мобилни€ си телефон. ѕрез 2016 въведохме едно BI решение на SAP, което също е насочено към мобилността. ¬ товарните кораби на капитански€ мостик вече има много дигитални инструменти, които управл€ват плавателните съдове посредством информаци€та от GPS. “ова, което използваме ние, са дигитални инструменти за измерване на различни KPI. Ќашето решение за бизнес анализи извежда информаци€та в удобен вид за потребител€, на базата на който той лесно би могъл да вземе бизнес решение. ≈дна от причините да въведем решението е, че информаци€та в големите компании се движи бавно, а дигитализаци€та позвол€ва то да бъде ускорено, а времето за вземане на решени€ да бъде намалено. ∆ивотът около нас се ускор€ва и ако една компани€ бави вземането на едно решение с години, в определен момент т€ ще стигне до извода, че е пропуснала определена ера или не се е развила. ¬ днешната реалност се налага бързо да се вземат оперативни решение – н€ма време за губене.

јвтоматизаци€та отпреди 8-10 години забав€ ли днешните иновации? ‘ирмите структурираха процесите си и въведоха ERP системи, но могат ли достатъчно бързо да възприемат промените в технологиите?

”правлението на процесите през ERP системи е едини€т аспект, който дава възможност компани€та да се управл€ва по-добре. ¬ компаниите има обособени информационни канали и информаци€та пътува бързо, достъпно и това също дава възможност за своевременно вземане на решени€. “енденци€та в момента е да се осъществ€ва незабавен контакт с клиентите, за да може да се ускори дейността на компани€та и т€ да бъде по-успешна.

√ол€ма част от доставчиците на ERP решени€ не спират до основни€ пакет, а интегрират редица допълнителни продукти като CRM, BI, така че да отговор€т на развитието на бизнеса - »“ екосистемата в една компани€ набъбва непрекъснато с множество решени€, които поддържат тези информационни канали.

јко сравним бизнеса с риболов, може да обособим две групи рибари - едните застават пред водоема и чакат рибата сама да дойде. ј други са проактивни – обикал€т и търс€т по-доброто м€сто за улов. ¬ече не може да се чака клиентът сам да дойде, компаниите тр€бва да го търс€т. —ветът се промени и в дигитални€ св€т разсто€нието между две компании е един клик с мишката. јко клиентът не е доволен, той просто отива на следващи€ линк.

 ак се справ€те с вътрешната съпротива на служителите срещу иновациите?

Ќай-сериозната причина за съществуването на тази съпротива е неосъзнаването на целта и ползите от нововъведени€та. ¬ъв вс€ко дружество има служители, които не жела€т прогреса, стресирани са от него и се чувстват добре в средата, ко€то вече е изградена - там са лидери и виждат заплаха във вс€ка нова технологи€ или начинание. Ќай-важното действие, което тр€бва да предприеме една компани€, ко€то планира иновации, е ръководството да предостави повече информаци€ на всички служители, въвлечени в проекта или процеса, и те да са на€сно какво ще се случи, за да отпадне стресът.

Ќикой не тр€бва да спира развитието на една компани€ – н€ма аргументи в полза на подобно нещо. »“ системите се смен€т много бързо и хората не са доволни, че днес виждат едно на десктопа си, а утре друго, но този стрес може да бъде управл€ван и преодол€ването му предполага, че екипът по развитие на човешките ресурси и мениджмънтът тр€бва да са по-съпричастни към въвеждането на новите технологии. », доколкото е възможно, да вложи усили€, за да бъдат преодолени тези сътресени€.

 ак се справ€те с "обратната връзка" - обикновено бизнес потребителите се свързват с »“ отдела, когато имат проблем? —виква ли се с това?

Ќай-често нуждата от въвеждане на определена система се дефинира от бизнес собствениците, които ги ползват. “е са видели, че конкуренци€та е направила нещо ново или че на пазара се по€в€ва н€каква иноваци€ – метод за управление, услуга. ¬инаги въвеждане на нови€ продукт тръгва от бизнес инициатива, защото процесът не опира само до внедр€ването на софтуер, а предполага например нови процедури.

ўо се отнас€ до обратната връзка - »“ системите са достатъчно сложни и в т€х може да възникнат бъгове или несъответстви€, които вод€т до неправилна работа на софтуера. »ма системи за регистриране на инциденти и групи, в които потребителите сподел€т своите проблеми. ѕон€кога те са много дребни и бързо се решават с минимална намеса от страна на »“ отдела. ќбратната връзка е въпрос на диалог между служителите. »ма три много важни фактора в една организаци€, свързани с добрата комуникаци€: на първо м€сто т€ тр€бва да е факт между ръководителите, които вземат решени€та, а също между мениджмънта и служителите, освен това тр€бва да има сътрудничество и между служителите в един отдел. ¬сички те тр€бва да са обединени от иде€та да постигнат целите на организаци€та. «ащото, ако имаме екип, който не може да общуват вътрешно, той едва ли ще може да взаимодейства и да постигне общата цел.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов