“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 4, 2018

»ндустри€ 4.0 - мечта или реалност?

2/3 от участниците в проучване на Deloitte см€тат, че бизнесът ще има повече вли€ние от правителствата.

от , 25 април 2018 0 6041 прочитани€,

»ндустри€ 4.0 - мечта или реалност?

¬иргини€ —таматова

" онцепци€та, че всичко може да се дигитализира, е напът да стане реалност: автоматизаци€тa, изкуствени€т интелект, »нтернет на нещата (IoT), машиннотo обучение и другите усъвършенствани технологии ни позвол€ват да анализираме обем от данни, който по-рано беше невъзможен за обработка. ј предизвикателството, пред което сме изправени, е да променим начина си на мислене, обучение и работа с данните, за да създадем стойност от изводите, получени от усъвършенстваните технологии." ƒумите да на Ѕрайън ’аусхолдър, главен директор операции на Hitachi Vantara, цитиран от консултантската агенци€ Deloitte в наскоро публикувани€ доклад "„етвъртата индустриална революци€ е тук, но дали сме готови?" (The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready?). »зследването е глобално и се спира върху готовността на бизнеса и правителствата да въведат »ндустри€ 4.0.  акто сочи името, т€ е четвъртата от поредица индустриални революции, които трансформират икономиките, работните места и дори самите общества чрез въвеждането на нови технологии и процеси. ¬ кра€ на XVIII век парни€т двигател и електричеството довеждат до ѕървата индустриална революци€, ко€то се свързва с механизаци€ на производството. ¬ кра€ на XIX век електрическите поточни линии са причина за масовото производство и ¬тората революци€. Ќачалото на “ретата индустриална революци€ пък според мнозина се отнас€ към през 70-те години, когато изчислителните машини прав€т автоматизаци€та възможна.

»ма различни определени€ на това какво е »ндустри€ 4.0, но като ц€ло т€ предполага пром€на, ко€то има в основата си връзката между физически и дигитални технологии, например анализи, изкуствен интелект и IoT. Tова смесване на световете позвол€ва създаването на цифрово предпри€тие, което не само е взаимосвързано, но и способно на по-ц€лостно, информирано вземане на решени€.

¬ едно цифрово предпри€тие данните, събрани от физическите системи, се използват като основа за интелигентни действи€ във физически€ св€т. ќт обратните връзки възникват огромно количество възможности за нови продукти и услуги, по-добро обслужване на клиенти, нови длъжности и бизнес модели. 

”частниците в проучването на Deloitte (1600 топ мениджъри от 19 държави) са на мнение, че ни очаква по-стабилно бъдеще с по-малко неравенство, но не зна€т какъв ще е обществени€т принос на организаци€та, ко€то управл€ват, в хода на »ндустри€ 4.0. ѕо-гол€мата част - 87 процента, са убедени, че ни очаква по-стабилно бъдеще, с по-малко социални дисбаланси, но двама от всеки трима респонденти са на мнение, че бизнесът ще има много по-гол€мо вли€ние от правителствата. ѕо-малко от 1/4 са на мнение, че техните организации имат гол€мо вли€ние върху ключови социални фактори като образование, устойчивост и социална мобилност.

 орпоративните ръководители признават, че не се справ€т с промените около »ндустри€ 4.0, но въпреки това те не планират да коригират стратеги€та си. ѕовечето са ангажирани с традиционните бизнес операции и не са се насочили към новите възможности за създаване на стойност. ≈два 1/4 от мениджърите са убедени, че участват активно в процеса, свързан с дигитализаци€ на дружеството, и че компаниите им са прекрачили прага на »ндустри€ 4.0.

”правителите на компании не са убедени, че разполагат с достатъчно талантливи служители, за да отговор€т на предизвикателствата, които цифровизаци€та постав€. “е посочват, че прав€т всичко по силите си, за да изград€т правилен екип, но признават, че привличането на нови таланти не е сред приоритетите им.

 акви теми най-често обсъждахте в организаци€та през изминалата година ? (»зберете до 5)

–ъководителите разбират, че тр€бва да инвестират в технологии, за да стимулират нов бизнес

модел. Ќо им е трудно да направ€т план поради липса на вътрешно подреждане на стратегическите цели и относително краткосрочни€ хоризонт. “е признават, че сред текущите им технологични инвестиции има такива, които могат да подкреп€т нови бизнес модели и ще имат гол€мо въздействие върху техните организации през следващите пет години. ¬ъпреки това малко директори твърд€т, че имат силен бизнес случай за инвестиции в съвременни технологии. —ред преп€тстви€та те нареждат липсата на вътрешни приоритети (43%), липсата на сътрудничество с външни партньорите (38%) и краткосрочно планиране (37%).

  ои от следните области са в центъра на вашите  технологични инициативи? (»зберете до 3)

√отов ли е бизнесът за технологичните промени?

ѕреминаването към »ндустри€ 4.0 означава предпри€ти€та да приемат и впрегнат едновременно цифровите и физическите технологии за подобр€ване на операциите, продуктивността, ръста и обнов€ването. “ова обаче може да представл€ва сериозна пром€на за отделните организации, твърд€т бизнес ръководителите. Ѕлизо три четвърти са на мнение, че ще фокусират технологичните инициативи върху операциите и процесите във фирмите. Ќо използването на пълни€ потенциал за трансформаци€ на »ндустри€ 4.0 изисква също така да има по-широка визи€ за прилагането на интелигентни, свързани технологии. ¬ насто€щи€ ранен етап на "революци€та" организациите използват цифровите технологии за същите дейности както досега, но разликата е, че те стават по-бързи и се по-качествени. ¬ече 47% от корпорациите използват иновативни технологии, за да подобр€т ефективността на служителите. Ќо истински напредналите организации в »ндустри€ 4.0 прилагат технологиите за следващата стъпка - създаване на нови бизнес модели, определ€не на нови начини за производство, доставка и създаване на добавена стойност. »ндустри€ 4.0 е революционна, се казва още в доклада на Deloitte, защото позвол€ва организациите да прихващат данни от реалността, да ги анализират с помощта на дигитални технологии и после пак да върнат информираното действие във физически€ св€т. “ози непрекъснат и цикличен поток на информаци€, известен като от физически-към-цифров-към-физически (physical-to-digital-to-physical), позвол€ва на организациите да реагират в реално време на промени в екосистемата. ¬ допълнение, чрез събраното огромно количество данни те могат да разпознават модели, симулират и моделират потенциалното бъдеще посредством сценарии и да се научат дори да предвиждат бъдещи промени. “ова може да ги направи по-приспособими към неочаквани изменени€, по-гъвкави при непредвидими екологични промени и по-добре подготвени за справ€не с предизвикателства както вътрешно, така и външно.

¬ кои от следните направлени€ »ндустри€ 4.0 ще окаже най-гол€мо вли€ние върху обществото? (»зберете до 3)

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов