“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 5, 2018

Д ауфланд сървисУ - от »“ поддръжка към разработване на приложени€

»нициативата започва преди година и половина във връзка с разшир€ването на групата "Ўварц", от ко€то е част и " ауфланд"

от , 29 май 2018 0 2491 прочитани€,

ћари€ ƒинкова

ћасовото навлизане на технологиите превръща »“ отдела в ключово звено за вс€ка компани€. ќт специалистите вече се изисква не само да поддържат системите, но и да осигур€т техническото реализиране на бизнес проектите и стратегиите. “ова представл€ва добра възможност за кариерно израстване, особено в големите компании, но предизвикателствата в този процес не са никак малко. „ ауфланд Ѕългар舓 изминава този път чрез последни€ си проект, свързан със формирането на »“ хъб на територи€та на страната. 

»нициативата започва преди година и половина във връзка с разшир€ването на групата "Ўварц", от ко€то е част и " ауфланд". ¬ъв вс€ка държава, в ко€то работи марката, се наемат местни специалисти, отговар€щи за поддръжка от първо ниво и за инфраструктурните проекти за магазините, складовете и централата. ѕоддръжката на системите от второ и трето ниво е отговорност на екипите в √ермани€. –азрастването на ц€лата група обаче изисква наемането на нови служители и това се оказват именно българските специалисти. “е вече се занимават не само с гарантиране безпроблемната работа на различните системи, но и с разработването на приложени€ за всички вътрешни клиенти на"Ўварц". „«апочнахме първо с екипи от софтуерни разработчици за ABAP, мобилни приложени€ за Android, iOS, а след това продължихме с Java,SharePoint, SAP Basis администраци€, MiddleWare. ¬ момента екипите се занимава също така с администриране на бази данни,мониторинг на системите, инфраструктурни проекти, като бро€т на специалистите непрекъснато се увеличава“, разказва »ван √еоргиев, мениджър на „ ауфланд сървис“ - »“ поделението на „ ауфланд Ѕългар舓. 

«ащо именно Ѕългари€ 
 

»збирането на наши специалисти за разшир€ването на екипите в централата на групата е гол€мо признание за " ауфланд Ѕългари€". ќт компани€та са убедени, че за това решение са допринесли положените от т€х усили€ за представ€нето на български€ »“ сектор. „”становихме, че доста малко се знае за това какви големи проекти има в Ѕългари€ и какви големи фирми управл€ват структурите си оттук. “огава показахме на германските колеги едни от най-големите фирми, които прав€т поддръжка от второ и трето ниво за много държави на различни континенти. “е б€ха впечатлени, че оттук се ръковод€т компании в —јў, –уси€, почти ц€ла «ападна и »зточна ≈вропа. —поред мен това изигра доста положителна ро눓, сподел€ √еоргиев. 
Ѕез съмнение везните са се наклонили в полза на Ѕългари€ и заради факта, че в страната има гол€м брой висококвалифицирани »“ специалисти. ќсвен това по-гол€мата част от т€х владе€т и поне два чужди езика, а това е ценно умение, когато се налага да се обслужват над 150 хил. вътрешни потребители от различни държави. 

¬ €дрото на пром€ната 

ќт „ ауфланд сървис“ изтъкват, че те не са се превърнали в аутсорсинг компани€, тъй като характерът на работата им е различен. ќт една страна, техните проекти са изц€ло насочени към вътрешните за организаци€та клиенти. “ова на свой ред предполага, че не бива да се прави компромис с качеството. —лед реализирането на проекта дадени€т продукт влиза в употреба в магазините, в централата или бизнес отделите.  огато има грешки и бъгове, служителите не са доволни и в крайна сметка проектът отново се връща при разработчиците.
„ омпаниите, които са тип аутсорсинг и работ€т за множество външни клиенти, набл€гат на скоростта. ѕолучава се задачата, т€ тр€бва да се свърши за максимално кратко време, за да се върне на клиента резултатът. ј за да си максимално бърз, тр€бва да прескочиш съвременните модерни процеси на разработването и на управлението на проектите. Ќие полагаме много усили€ в началото тези хора да се обучат, защото тези процеси включват различни инструменти, които на всеки етап служител€т тр€бва да използва, за да гарантира качеството“, изтъква √еоргиев.
ќт друга страна, „ ауфланд сървис“ залага на дълготрайното сътрудничество със своите служители.  адри не се търс€т само за определен проект, а се наемат единствено когато има необходимост от отвар€нето на дългосрочна позици€. “ехните системи са големи и сложни, като ежедневната работа включва 20 млн. кода, 220 SAP системи и 25 хил. програми. ”сво€ването на подобни познани€ изисква не само дълъг период от време, но и за организаци€та представл€ва значителна инвестици€ в съответните служители. 

¬същност ц€лостната иде€ зад »“ хъба е сътрудничество между българските и германските специалисти, които да работ€т като виртуални екипи. „Ќезависимо къде се намира човекът, той тр€бва да се чувства част от екипа. » така да създадем при€телска атмосфера между колегите“, подчертава мениджърът на компани€та. ќсвен това същността на работата не позвол€ва т€ да се извършва едностранно. ћеждународните бизнес отдели, които координират ц€лата дейност, както и бизнес консултантите се намират в √ермани€, а те са мостът между бизнеса и »“ сферата. 

ќсновни предизвикателства 

“рансформаци€та от »“ отдел в »“ център е доста особен процес, който крие своите предизвикателства. ≈дно от т€х е свързано с намирането на точните специалисти. „ ауфланд" беше познат в Ѕългари€ основно като верига за търгови€ на дребно, а не като »“ компани€. » в началото това беше едно от най-големите предизвикателства. Ќо с времето се попул€ризира нашата марка – че сме »“ хъбът на Ѕългари€, че сме »“ компани€, че правим разработки и администраци€ на всички системи във всички държави. " ауфланд" като марка постепенно започна да ни помага. јко не е името, хората трудно биха дошли“, сподел€ √еоргиев.—поред експерта другото основно предизвикателство е свързано със задържането на служителите. “ой см€та, че за тази цел е важно да се намери балансът между бързи€ растеж и ангажирането на кадрите с иде€та и целите на компани€та. ¬ тази връзка не бива да се пренебрегват обучени€та и усили€та в посока сплот€ване на екипите.  ъм момента в компани€та работ€т повече от 50 служители, а целите за следващи€ период са доста амбициозни. ќчаква се тази година те да достигнат 110 души, а през 2019 – 220. 

ј сега накъде 

»“ хъбът на " ауфланд" вече не е просто проект, а едно оперативно функциониращо звено на компани€та със свой бюджет и цели. Ѕъдещите им планове включват не само увеличаване бро€ на служителите, но и създаване на нови екипи спр€мо належащите нужди. „ѕредизвикателствата продължават. ќт тази година променихме и малко структурата. »маме н€колко души, които са лидери на екипи, разраства се самата организац舓, заключава √еоргиев. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов