“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

10-те най-трудни за запълване »“ позиции

≈кспертите в сигурността, разработчиците и хората с умени€ в сферата на изкуствени€ интелект са само част от най-търсените таланти, сочи доклад

от , 13 юни 2018 0 5465 прочитани€,

—поред доклада State of the CIO 2018 след години на различни противоречи€, »“ и бизнесът най-накра€ започват да се научават как да работ€т ефективно, да управл€ват стратегическите инициативи и да постигат общи цели. «а да постигнат тези цели, разбира се, компаниите се нужда€т от разностранен »“ талант, но н€кои позиции са по-трудни за попълване от други.

»зисквани€та към работните места, свързани с най-съвременните технологии като AI, VR и машинно обучение например, могат да бъдат толкова динамични, че образователните програми често не усп€ват да се справ€т с изисквани€та за обем от знани€, докато при други като облачните технологии и разработка на приложени€ и корпоративен софтуер просто има твърде гол€мо търсене.

ѕрочетете още: Ќаградиха победителите в ћеждународни€ конкурс по програмиране CodeIT 2018

¬ същи€ момент, намирането и задържането на IT таланта изисква организациите да мисл€т все по-нестандартно и да се съсредоточат не толкова върху намирането на кандидати с перфектни умени€, колкото върху това да поддържат насто€щите си служители и кандидатите за работа ангажирани, мотивирани и очакващи да придоби€т нови умени€”, казва ћелиса ѕърсън-јшфорт, главен изпълнителен директор Melissa International.

ѕо думите ѝ намирането на кандидати с точните за позици€та умени€ е много важно, но също толкова важен е фактът, че отношението към насто€щите служители в компани€та, което включва различни компенсации и допълнителни бонуси, ги прави щастливи и готови да дадат всичко от себе си за постигането на поставените цели. "“ова означава, че те полагат съгласувани усили€, за да дадат добавена стойност за клиентите ни и да продължат самите те да придобиват нови умени€”, категорична е ѕърсън-јшфорт.

—поред Ўери ƒювил, главен изпълнителен директор на Medigram, културата също е важна част от пъзела.  ато ръководител на бързо разрастващ се стартъп, ƒювил е категорична, че културата е ключът към това една компани€ да си гарантира, че може да привлече, наеме и задържи възможно най-подход€щите хора. "ѕри нас н€ма големи проблеми с наемането на »“ специалисти, но културата в нашата компани€ е много важна, за да може ситуаци€та да стои по този начин. Ќие се опитваме да трансформираме, да променим съществуваща култура", добав€ т€.

«аплатата, разбира се, продължава да окупира първото м€сто като най-важен аспект за кандидатите за работа, така че наемането »“ специалисти изисква поддържането на адекватни на пазара услови€. Ќо интегриран акцент върху финансовите услови€, допълнителните бонуси икорпоративната култура може да помогне на компаниите да привлекат и запаз€т специалисти дори за най-търсените позиции.

¬ следващите редове ще се запознаем с най-трудните за попълване »“ позиции, подредени въз основа на доклада State of the CIO 2018.

1. —игурност/управление на риска

ѕовече от една трета от респондентите (39%) казват, че очакват трудности при намирането на подход€щи специалисти за попълване на позиции, свързани със сигурността и управлението на риска, сочат рзултатите от проучването. " иберсигурността тр€бва винаги да бъде приоритет номер 1 за една компани€. —видетели сме на много случаи, в които организациите пренебрегват този съвет, докато накра€ системите им не се пропукат провал€т. Ќаши€т подход винаги гласи, че пробивът вече се е случил, просто все още не сме го намерили и затова киберсигурността е приоритет за нас”, категорична е ћелиса ѕърсън-јшфорт. — влизането в сила на GDPR, областта, свързана с управление на риска и сигурността, ко€то и към момента усеща сериозен недостиг на талан, ще се превърне неминуемо в един от най-важните приоритети за »“ отделите.

2. Ѕизнес анализи и анализ на данните

36% от респондентите твърд€т, че попълването на позициите, свързани с бизнес анализите и анализа на данни, ще бъде сериозно предизвикателство пред компаниите. ѕознанието как да се събират, обработват, анализират и използват огромните количества структурирана и неструктурирана информаци€, ко€то се излива в езерата за данни на бизнеса вс€ка година, е решаваща стратегическа област. “ова е основен конкурентен диференциатор в дигиталната икономика.

3. ќблачна интеграци€

21% от респондентите за€в€ват, че очакват трудности при попълването на позициите, отговар€щи за облачната интеграци€. » тъй като повече организации се придвижват от локалните към облачните инсталации, необходимостта от талант в тази посока ще продължи да расте. Ќезависимо дали се интегрира със стари системи или мигрира между доставчици на облаци, това е едно от критичните »“ умени€.

4. –азработване на приложени€

Ќезависимо дали става дума за разработка на приложени€ за вътрешно корпоративно ползване или за външни клиенти, тази област също има критично значение за компаниите и също е изправена пред недостиг на квалифицирани кадри. Ќ€кои организации се обръщат към low-code платформи, за да облекчат този натиск, но въпреки това 20% от респондентите см€тат, че ще имат проблеми при попълването на екипите си за разработка на приложени€.

5.  орпоративен софтуер (ERP, CRM)

«а големите компании наличието на ERP и CRM решени€ са изключително необходими, за да се осигури ефективност, да бъдат спазвани рамките на бюджета и, разбира се, да комуникират ефективно с клиентите си, а цели 19% от анкетираните твърд€т, че трудно ще запълн€т отговорните за това позиции. "“ази област е особено важна за нас, тъй като използваме Salesforce за управление и измерване на ефективността на кампаниите, както и на следващите поколени€ платформи за дигитален маркетинг", казва ѕърсън-јшфорт.

6. »зкуствен интелект (AI)

¬ последно време в корпоративни€ св€т има сериозни спорове как изкуствени€т интелект може да помогне на бизнеса да бъде по-ефективен и начините, по които той ще повли€е или ще премахне н€кои роли. ”мени€та за изграждане, наблюдение и поддръжка на изкуствен интелект ще бъдат изключително търсени, тъй като тази технологи€ се развива и узр€ва с всеки изминал ден. ѕонасто€щем 18% от респондентите за€в€ват, че очакват позициите, свързани с изкуствени€ интелект, да бъдат трудно запълнени.

7. DevOps/agile процеси

¬ днешно време вс€ка компани€ е »“ компани€ и гол€ма част от т€х се занимават с н€какъв вид разработка на софтуер, за да работ€т в бизнеса си, независимо дали става дума за оперативна миси€ или за софтуер, който подобр€ва вътрешните процеси в организаци€та. DevOps и agile са методологии за разработка на софтуер, които улесн€ват и ускор€ват създаването и внедр€ването му, като същевременно гарантират т€сно придържане към изисквани€та на клиента и крайни€ потребител на вс€ка крачка от път€. 17% от респондентите твърд€т, че ще бъде трудно да запълн€т DevOps/agile позициите в своите компании.

8. »нтернет на нещата (свързани устройства, сензори)

16% от респондентите твърд€т, че ще имат трудности при попълването на позиции, свързани с »нтернет на нещата, включително такива, които включват изграждането, програмирането, наблюдението и поддръжката на свързани устройства, сензори и всичко останало, което формира тази концепци€.

9.  орпоративна архитектура

ƒигиталната трансформаци€ управл€ва до гол€ма степен днешни€ технологичен св€т, а корпоративната архитектура може да помогне проактивно и ц€лостно за оформ€не на реакци€та на една компани€ на посто€нно промен€щите се изисквани€, катализиране от посто€нното технологично развитие. —пециалистите в тази сфера са от решаващо значение за вс€ка компани€, ко€то иска да бъде пазарен лидер, но 16% от респондентите твърд€т, че ще имат затруднени€ при намирането на нужните експерти.

10. ќблачни услуги

Ќезависимо дали са публични или частни, облачните услуги позвол€ват повсеместен достъп до споделени групи конфигурируеми и персонализируеми ресурси, предлагани на клиентите чрез интернет. — все повече организации, които имат достъп до една или повече клауд услуги, търсенето на таланти с опит в отстран€ването на проблеми и управлението на облачните услуги се увеличава. ѕонасто€щем 16% от респондентите казват, че намирането на подобни кадри е проблем.

 

 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов