“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ в отбраната
бр. 7, 2018

»ма редица изисквани€ към изграждането на система от центрове за данни на ћќ и Ѕј

от , 24 юли 2018 0 1926 прочитани€,

доц. д-р инж. –осен »лиев,
ас. инж.  ристина »гнатова ƒирекци€ "–азвитие на системите C4I" в »нститут по отбрана "ѕрофесор ÷ветан Ћазаров"

÷ентърът за данни, познат от близкото минало като изчислителен център, е обединение на физическа, комуникационна и информационна инфраструктура, ко€то осигур€ва устойчивото съхранение, обработка и достъп до данни. —ъвременните центрове са сложни и скъпи съоръжени€, към които се пред€в€ват сериозни изисквани€ по отношение на услови€та на работната среда, безотказността на техническите средства, наличността на услугите, капацитета и бързодействието им и др.

ѕроектиране или модернизаци€

«атова, преди да се проектира нов център за данни, е необходимо да се направи анализ дали не е по-целесъобразно да се модернизира и използва вече съществуващ. ¬ много случаи за предпочитане е да се избере съществуващ център, който притежава добра инфраструктура, външни мрежови връзки, поддържащи системи, които осигур€ват нормална работна среда, и др. “огава на модернизаци€ подлежи само активното оборудване – сървъри, дискови масиви, комуникационни и други технически средства и т.н.

»ма редица изисквани€ към изграждането на система от центрове за данни на ћќ и Ѕј

ѕри изграждането на нов център за данни е необходимо да се направи оценка за обема на предостав€ните услуги (или осигур€ваното пространство за разполагане на »“ оборудване на клиента/ите), бро€ на потребителите, които ще ползват услугите, както и услови€та на ползването им (натоварване, производителност, степен на наличност и др.). ¬ъв фокуса тр€бва  да се държи и необходимостта от бъдещо разшир€ване и модернизиране, а също и  ефикасността на центъра.

Ќа базата на оценката се прави разчет на мащаба на съоръжението (обем, капацитет), структурата на центъра (в зависимост от конкретното предназначение и цели), избора на м€стото, необходимата инфраструктура за функционирането му и комуникационните и информационните канали (обхват, капацитет и др.), както и на възможностите за разшир€ване и интеграци€ на услуги и ресурси с други центрове за данни.
 огато е €сна предварителната оценка и е направен необходими€т разчет, може да се пристъпи към избор на технологична база и организаци€ на осигур€ващите и основните подсистеми на центъра за данни.
»нтегрирането на два или повече центъра за данни с единно управление на инфраструктурата и ресурсите в т€х се нарича —истема от центрове за данни. ¬секи от т€х се намира в помещени€ с поддържана устойчива работна среда (температура, влажност, прахо- и пожарозащита, гарантирани електрозахранвани€, климатизаци€ и др.). ƒокато в миналото свързването на изчислителните центрове е било само на ниво обмен на данни, в съвременните съоръжени€ говорим за такова и на ниво ресурси и услуги. ѕодобни възможности дава облачната инфраструктура (Cloud Infrastructure). “€ позвол€ва обединение на н€колко центъра за данни, които да работ€т като един и да осигур€ват нужната информаци€ на потребителите, независимо че местоположението на данните в облака остава невидимо за т€х.

 акви са изисквани€та към съвременните центрове за данни
—ъс стандартизаци€та на центровете за данни се занимават различни институти, асоциации и компании, като по-известните от т€х са: Uptime Institute Tier Certifications, TIA 942, EU Code of Conduct in Data Centers, ISO/IEC 24764,  Ѕƒ— EN 50173-5, DCA, ASHRAE Standard, NFPA Standard и др.

Ќа т€хна база към съвременните центрове за данни се пред€в€ват различни изисквани€ за избор на местоположение, като например да не се намират в опасни зони с възможни сериозни природни бедстви€, да са в близост до н€колко енергийни източника, по възможност до пожарна и полици€; да се изб€гват места, които ограничават възможността за доставката на по-обемисти съоръжени€, да осигур€ват възможност за бъдещо разшир€ване на центъра за данни и др. »ма и специални критерии, на които тр€бва да отговар€т помещени€та на центъра за данни. Ќапример: да н€ма външни прозорци, които са риск за сигурността; материалът на подовите настилки/стени да бъде антистатичен; осветлението да е минимум 500 lux в хоризонтална права и 200 lux във вертикална права; минималната товарна дистрибуци€ на етаж да бъде 7.2 kPA, като препоръчителната е минимум 12 kPA (съгласно стандарт TIA-942). –азмерът на помещени€та тр€бва да е в зависимост от специфичните изисквани€ за вида на оборудването, съобразен с възможност за бъдещо разшир€ване и т.н. »ма и немалко изисквани€ към физическата среда: температурата в помещени€та да се поддържа от 20°C до 25°C, а влажността – от 40 до 55% (съгласно стандарт ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments); препоръчително е използването на двоен под за по-добър контрол на охлаждането. ѕредвижда се още използваните кабели да отговар€т на стандарти – ANSI/TIA/EIA-568-C.2 и ANSI/TIA/EIA-568-C.3, а структурно кабелната система тр€бва да се изгражда съобразно изисквани€та на Ѕƒ— EN 50173-5:2007 и др.]. Ќе на последно м€сто, необходимо е сградата да притежава система за защита от електромагнитни смущени€, като се използва екранировка чрез стоманената конструкци€ на сградата или чрез изграждане на „‘арадеев кафез” на чувствителното откъм сигурност на информаци€та оборудване и др. »зисква се още помещени€та да са обезпечени със система за физическа сигурност (система за периметрова охрана, алармена система против проникване, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение).

Ќа какви услови€ тр€бва да отговар€ оборудването

 ъм техническите устройства могат да се пред€в€т най-общи изисквани€ като: да притежават устойчивост на изменени€ и краткотрайни спадани€ и прекъсвани€ на мрежовото напрежение, електростатични разр€ди, смущени€ от електромагнитни полета и др. съгласно Ѕƒ— EN 50130-4:2011 и т.н. ≈лектрозахранването тр€бва да бъде основно, резервно и непрекъсваемо със зазем€ване и мълниезащита; защита от статично електричество, както и със система за управление и наблюдение. ѕредвижда се още центровете за данни да разполагат с поддържащи и осигур€ващи системи като вентилаци€ и климатизаци€, система за детекци€ на вода; пожароизвест€ване и пожарогасене и др.

“е тр€бва да са оборудвани и с непрекъсваеми токозахранващи устройства, които да осгур€т работа на оборудването при отпадане на електрозахранването за период от минимум 30 мин., като е необходимо още подм€ната на батериите им да се осъществ€ва и по време на работа, да разполагат с порт за отдалечено наблюдение и управление и др.

»нформационно-комуникационната среда на центровете за данни също тр€бва да отговар€ на различни изисквани€ за използваните шкафове (rack); сървърни конфигурации, управлението и съхранението на данните; изчислителни€т облак и платформата за виртуализаци€; системата за архивиране и за защита на информаци€та и др.
ѕовечето съвременни центрове за данни са стационарни, т.е. изградени в определен район, без възможност за пром€на на т€хното местоположение. —ъществуват и т.нар. мобилни (преместваеми, контейнерни и др.) центрове за данни, които обикновено са разположени в контейнер и могат да се преместват от едно на друго м€сто, което е особено полезно за нуждите на отбраната, например при дислокаци€ на военни формировани€.
÷€лата инфраструктура за мобилен пренос на данни, т.е. комуникационно-информационно и поддържащо оборудване, тр€бва да се интегрира в рамките на пространството на стандартен превозим контейнер. »зисквани€та към този тип центрове за данни са подобни на тези за стационарно използване, но има и допълнителни такива, свързани с често промен€щите се услови€ на функциониране на IT оборудването.

»ма редица изисквани€ към изграждането на система от центрове за данни на ћќ и Ѕј
‘иг. 1. ћобилен (контейнерен) център за данни

 ъм мобилните центрове за данни се пред€в€ват немалко специфични изисквани€, н€кои от които предвиждат наличието на възможност за лесно транспортиране до вс€ко м€сто с железопътен, автомобилен или морски транспорт; бързо разполагане на м€сто чрез стандартни технологични блокове (по концепци€ All-In-One). “е тр€бва да позвол€ват още лесен монтаж и демонтаж на оборудването с цел многократно използване; скалируемост, системна модулност и вариабилност (по-достъпни видове); механична устойчивост срещу повреда и злоупотреба (защита срещу вандализъм). ¬ допълнение преносимите центрове тр€бва да могат да работ€т при широка гама от външни климатични услови€ – температурата на вътрешната среда – от 18°C до максимум 28°C и влажност, не по-гол€ма от 55%. Ќеобходимо е те да осигур€ват възможност за обслужване и сервиз, контрол на достъпа и наблюдение, както и да притежават резервно (Backup) енергийно оборудване. Ќе на последно м€сто, мобилните центрове за данни тр€бва да притежават система за улав€не на дим, пожарогасене и възможности за управление на конденза. —ред изисквани€та към т€х са и байпас поддръжка и аварийно изключване, а средната налична мощност на шкаф е необходимо да е съобразена с проектираното оборудване за поддръжка на необходимите »“ услуги.
¬секи контейнер на мобилни€ център за данни тр€бва да бъде функционално самосто€телно звено и да позвол€ва мултиплициране, т.е. разширение чрез привързване на други контейнери към него.


¬ъзможно ли е изграждане на система от центрове за данни за нуждите на отбраната

— развитието на технологиите в световен мащаб дойде необходимостта от преструктуриране на масивите за съхранение и обработка на информаци€та и в центровете на ћинистерството на отбраната (ћќ) и Ѕългарската арми€ (Ѕј). ѕристъпва се към модернизаци€ на комуникационната инфраструктура и на много места преносът се замен€ с оптичен, който да осигури по-висок капацитет и надеждност на пренас€ната информаци€. »зползването на съвременни »— и софтуерни продукти наложиха високи стандарти към хардуерните ресурси като бързо действие, капацитет, енергоемкост, управление и др. »зисквани€та за използване на все повече съвременни информационни услуги от длъжностните лица наложиха закупуването на софтуерни платформи за по-бърз достъп до данните и т€хната обработка и оптимизиране на представ€нето на информаци€та.
¬ъзможностите за изграждане на система от центрове за данни за нуждите на отбраната е свързана с решаването на редица въпроси по отношение на: бро€ на отделните центрове, т€хната големина, капацитет, интеграци€та помежду им, използваните платформи, нивото на осигуреност на услугите (Tier 1-4 по стандарт TIA-942), защитата на информаци€та, управлението и др. ј след изграждането им тр€бва да се извърши консолидаци€ на съществуващите информационни системи и софтуерни продукти и постав€нето им (при възможност) върху виртуализираната платформа на системата центрове за данни.
«а изграждане на облачна инфраструктура, базирана върху система от центрове за данни, е необходимо те да са оборудвани с високоналични (High Availability) сървърни архитектури, които обмен€т информаци€ и осигур€ват необходимото резервиране.
Ќужно е още организиране на информационната инфраструктура като услуга (IaaS) и предлагане на платформата като услуга (PaaS), както и създаване на  услуги за обработка на данни, персонални приложени€ и колаборативни приложени€, т.е. осигур€ване на софтуер като услуга (SaaS). —ред задължителните услови€ на облачната инфраструктура е и осигур€ване на пространство за съхранение и процесорен ресурс на платформата. Ќа длъжностните лица тр€бва да се предостав€т единични точки за достъп до много услуги със същите софтуерни средства, независимо кога ги ползват и къде в мрежата са се преместили. Ќе на последно м€сто, информаци€та тр€бва да е защитена, като веро€тността за неоторизиран достъп или вмешателство в системите, програмите и услугите да бъде сведена до минимум.
»нтегрирането на центровете за данни тр€бва да стане по такъв начин, че да бъде осигурена нужната резервираност на ниво облачна инфраструктура. ќсвен това тр€бва да се определ€т услугите, подлежащи на виртуализаци€ в изчислителните облаци на ћинистерството на отбраната, и да се определ€т степента на критичност и нуждата им от резервираност. Ќалага се и обобщаване на данните колко потребители едновременно ползват дадени услуги, както и за натоварването на хардуерните ресурси и какъв е необходими€т обем данни, които да бъдат съхран€вани за всека услуга. ѕри интеграци€та на центровете за данни тр€бва да се определи капацитетът на хардуерните ресурси, необходими за осигур€ване услугите във виртуализираната среда на изчислителни€ облак на ћќ.

ѕроектирането и изграждането на отделните центрове за данни в системата тр€бва да бъде еднотипно, с единна хардуерна и софтуерна платформа, което да позволи по-добри възможности за съвместимост, взаимозамен€емост при нужда, по-лесно обучение на административни€ и експлоатационен състав. ѕри изграждане на облачната инфраструктура не тр€бва да се нарушава работата на съществуващите системи. Ќеобходимо е миграци€та от старата към новата платформа да бъде плавна, при възможно най-малък отказ на услуги за крайни€ потребител и запазване на данните, с които разполага. Ќеобходимо е да се проведе обучение на лични€ състав, ангажиран с администрирането на системата и услугите.

ѕолзите от облака

»зграждането на облачна инфраструктура на »“ ресурсите на ћќ и Ѕј чрез система от центрове за данни ще обедини хардуерните ресурси и ще позволи гъвкавост и скалируемост при използването им. “ова ще увеличи количеството и качеството на услугите, защото виртуализаци€та предполага по-малко физически устройства (сървъри, дискови масиви и др.). »зчислителни€т облак на ћќ и Ѕј ще подобри наличността и достъпността на услугите (от вс€ко м€сто в мрежата след оторизаци€), като ги направи по-надеждни, бързи (поради големи€ изчислителен капацитет) и ще осигури повече резервираност на информационните ресурси (нисък „отказ от услуга”). ќблачната среда ще даде възможност за самообслужване (автоматично преразпределение на ресурсите за постигане на оптималното им използване), гол€м капацитет (дисково пространство) за използване от потребителите, както и лесно и гъвкаво администриране, наблюдение и управление на ресурсите. ј това ще позволи персонализиране на услугите (според изисквани€та за отделни групи или индивидуални потребители) и ще подобри контрола. Ќе на последно м€сто, тъй като в облака информаци€та се съхран€ва в повече от един център за данни, ще се гарантира по-бързо възстанов€ване след бедстви€.

— изграждането на система от съвременни центрове за данни ще се подобри не само интеграци€та на ресурси и услуги, но и ще се повиши степента на надеждност и силно ще се намали отказът от услуга. —ъвременните технологии за виртуализаци€ и изграждане на облачна инфраструктура създават ефективна среда за съхранение, достъпност и изчислителна мощ, така че да отговор€т на все по-нарастващите предизвикателства на съвременни€ информационен св€т. »зграждането на устойчива система от съвременни центрове за данни е сериозно решение не само за нуждите на отбраната, но и извън не€.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов