Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ в отбраната
бр. 7, 2018

Какви са функциите и задачите на CIO-то в администрацията и отбраната?

от , 24 юли 2018 0 1482 прочитания,

Полк. Георги Станков

ИТ мениджърите (Chief Information Officer или CIO) са старши ръководители в организациите. Те отговарят за информационните технологии и ресурси, които поддържат изпълнението на целите. Обикновено, са подчинени директно на ръководителя на организацията.
Ролята им е дефинирана за първи път през 1981 от Уилям Сино (William R. Synnott), бивш старши вицепрезидент на Bank of Boston и Уилям Грубер (William H. Gruber), по това време професор в Училището по мениджмънт на Масачузетския технологичен институт.
ИТ мениджътите стават част от личния състав на държавните организации на САЩ през 90-те години, в резултат на усилията на американското правителство да подобри ефективността от използването на информационните технологии. Това става чрез няколко закона като Government Performance and Results Act (Закон за правителствената производителност и резултати от 1993 г.), Paperwork Reduction Act (Закон за намаляване на работата на хартия от 1995 г.), Information Technology Management Reform Act (Закон за реформата в управлението на информационните технологии от 1996 г.), известен още като Clinger-Cohen Act;
Длъжността CIO в американските държавни институции се въвежда с последния от цитираните нормативни актове, който определя и основните  му задължения. Те са свързани с осигуряване на необходимите експертиза и подпомагане на висшия мениджмънт по въпросите на придобиването и управлението на информационните технологии, както и с разработка, поддръжка, подпомагане и реализацията на интегрираната ИТ архитектурата. Освен това, той трябва да съдейства за ефективното проектиране и изпълнение на всички процеси в съответния департамент (еквивалент на министерство , бел.ред), включително управление на информационните ресурси.

Какви са функциите и задачите на CIO-то в администрацията и отбраната?

Защо ИТ мениджърът е необходим в една организация и конкретно - в МО?
Основната причина за създаването на позицията на ИТ мениджъра  не е толкова въпрос на единоначалие, а стремеж за подобряване  ефективността в работата на всяка съвременна организация. Затова се изисква прецизна преоценка на процесите и на средствата. Информационните технологии са инструментът, чрез който се търси подобряване на производителността, скоростта, икономичността и качеството на работа на служителите. Това изисква почти всеки важен организационен въпрос да бъде решаван или подпомаган чрез съответните технологии, а в кръга от лицата вземащи стратегически решения да бъде включен и ИТ ръководителя.
Днес, основните причини за назначаване на ИТ мениджър в една организация са свързани с нарастващата роля на данните и технологиите, както и правилното им функциониране. Позицията има отношение както към ефективността или конкурентната способност на организациите, така и към оцеляването или сигурността им. Наличието на служител с конкретни отговорности, свързани с оптимизацията и процесите във фирмата или администрацията, както и с управлението на интелектуалния  капитал и  знанията, е повече от необходимо днес. Още повече – с оглед възникването на множество специализирани технологични области на основата на информационните технологии (напр. преносни системи, мрежи, бази от данни, създаване и администриране на приложения, защита/резервиране на информацията, сензорни системи и мрежи и т.н.), които имат своя специфика, но изискващи различно управление. Появата на различни звена в рамките на организацията, които имат отговорности към ИТ, но нямат оперативно взаимодействие по между си и нуждата от координация между тях, също налага назначаване на CIO. Поради нарасналите инвестиции в ефективност, конкурентоспособност или ИТ сигурност1, се налага координация на инициативите, за да се гарантира съвместимост между въвежданите системи. Не на последно място, CIO-то обвързва инвестициите в информационни технологии с целите и отговаря за способността на организацията да взаимодейства на техническо ниво с външни системи и структури.
У нас има и други основания за разкриване на позиция ИТ мениджър в министерства и ведомства.  Те са свързани с необходимостта от координация на усилията в областта на електронното управление и избягване дублажа на системи и функционалности в различните администрации, както и оптимизацията на разходите за ИТ. CIO-тата в държавната администрация отговарят още и за взаимодействието между техните информационни системи.
В частност, за Министерство на отбраната (МО), освен посочените по-горе причини, трябва да споменем и големината на организацията, която засилва влиянието на тези фактори. В ход е още инициативата на НАТО за въвеждане на функцията CIO, чиято реализация се очаква през тази година2. Киберпространството от известно време се възприема като като домейн за провеждане на военни операции, а това извежда на първо място въпроса за ИТ сигурността и нейното управление.  Освен това на пряко подчинение на Министъра на отбраната има  структури  със собствени органи за управление на информационните ресурси, което налага и наличието на централизирана визия. А и в отбраната има редица системи със специален режим на използване (вкл. за обработка на класифицирана информация, за управление на системи оръжия, сензорни системи, C4ISR и др.), чиято работа изисква координация.
И ако в бизнес организациите намирането на кадри е чест проблем, МО разполага с обучени и сертифицирани CIO експерти по програми за военно сътрудничество със САЩ. Колежът за управление на информационните ресурси (част от Националния университет по отбраната на САЩ) има една от най-добрите програми за подготовка на кадри в тази област, като тук са подготвени и редица български специалисти.
Българската армия има традиции от миналото, когато значението на технологиите за подобряване ефективността на работа на щабовете е било добре осъзнато. Тогава е била създадена длъжността заместник-началник на Генералния щаб по автоматизацията.

Място на ИТ мениджъра в организационната йерархия
В момента, под ръководство на Министъра на отбраната функционират множество структури в областта на информационните технологии или такива със собствени звена за управление на информационните ресурси. Те включват ДКИС-МО, ДСИ-МО, ДАИО, комендантство, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Те нямат общо специализирано технологично ръководство, като помежду им липсват и  отношения на подчиненост. Няма и общ арбитриращ орган, който да решава споровете им. Ясно е, че орган, който претендира за „главен“ трябва да бъде поставен над всички такива структури.
Най-ниското възможно ниво за реализация на главния ИТ мениджър е над дирекциите в МО и ЩО.
От друга страна, задълженията на ИТ мениджъра кореспондират до известна степен с отговорностите на Постоянния секретар на отбраната по общата ефективност на организацията (по-пряко с чл. 81, ал. 1, т. 63 от ЗОВС; чл. 6, ал. 1, т. 84 и т.135; и чл. 6, ал. 2, т. 66 от Устройствения правилник на МО и косвено с останалите). Не трябва да забравяме, че управлението на информационните ресурси по своята същност е специфично и изисква специализирана експертиза. Затова, като се има предвид действащото законодателство, обема и спецификата от задълженията на ИТ мениджъра, най-рационално изглежда той да бъде заместник на постоянния секретар на отбраната по информационните технологии (той и CIO). Назначаването на заместник на постоянния секретар на отбраната има и други предимства извън разглежданата функция, като осигуряване на непрекъснатост и приемственост в управлението на администрацията; подобрено изпълнение на стратегическата роля  на тази длъжност и др.

полк. Георги Станков

Задачи и отговорности на   главния ИТ мениджър
Ръководителят на ИТ отдела има отговорности, свързани с политиките на организацията (вкл. по отношение на въвеждането и използването на технологии). Той ръководи или участва в разработката на политики по използването на информационни технологии и ресурси в интерес на отбраната. По отношение на стратегическото планиране, главният ИТ мениджър  организира, участва или контролира изготвянето на планове и стратегии за прилагане на информационни технологии в отбраната (в това число и - инициативите за електронно управление). И още - той възлага, утвърждава и контролира изпълнението на визии, стратегии и планове за внедряване на информационни технологии на структурите за КИП. Към задълженията на CIO-то спада и оказването на помощ на структурите на МО при формулирането и въвеждането на показатели за ефективност и резултатност в тяхната работа.
ИТ мениджърът в отбраната отговаря и за подобрението на организационните процеси, разрешаването на проблеми свързани с ефективността и резултатността на структурите (с помощта на органите за КИП), посредством оптимизация на процеси и технологични решения. В областта на капитално планиране и инвестициите в информационни технологии, тази позиция съгласува и контролира програмите и проектите за внедряване на ИТ в отбраната, като отговаря за тяхната реализуемост, функционалност, целесъобразност, приоритетност, технологично ниво и съответствие на целите на отбраната. Неговата позиция предвижда още осъществяване на връзка между технологичната общност в висшия мениджмънт на отбраната (политическото ръководство) и участие в планирането на кадрите и кадровото развитие на специалистите по информационни технологии в отбраната. В тази връзка главният ИТ мениджър осъществява контрол на структурите, предоставящи информационни и комуникационни услуги в отбраната по отношение на тяхната достатъчност, скорост, акуратност/точност и надеждност. Той отговаря за проектните екипи за КИС, както и промените в тях, при необходимост. За нуждите на политическото ръководство, подготвя технологични оценки на използваемостта, целесъобразността, съвместимостта и значението на технологиите за отбраната на страната. Главният ИТ мениджър в отбраната подготвя технологични оценки по проекти и доставки на информационни ресурси в интерес на отбраната и възлага на ИО проучвания за нови технологии и тяхната приложимост в националната сигурност. Не на последно място той има задължения в областта на информационната сигурност и архитектурите, както и придобиването на информационни ресурси, в това число - съгласува стратегии за кибер отбрана/сигурност, участва и контролира процесите по жизнения цикъл на КИС в отбраната.

Въвеждането на на функцията главен ИТ мениджър не опира до създаване на позиция в йерархичната структура на организация, а е концептуален въпрос на управлението. Въвеждат се механизми за решаване на проблеми и подобряване на ефективността с помощта на съвременни средства – комбинация от технологии, практики и стандарти. Разпознава се ролята на ИКТ като инструмент за решаване на стратегически и оперативни проблеми. Това като цяло означава и възприемане на една нова управленска култура, характерна за високоефективните и конкурентно способни организации.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов