“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции

ѕлюсовете и минусите на аутсорсинга на »“ услуги

69% от компаниите изнас€т дейности, за да намал€т разходите си, а 64 на сто Ц за да трансформират бизнеса си

от , 16 август 2018 0 1475 прочитани€,

јутсорсинг услугите са изключително попул€рни по ц€л св€т. ѕо данни от Arvato UK Outsourcing Index за ¬еликобритани€, стойността на договорите за аутсорсинг в частни€ сектор възлизат на £4,9 млрд. през in 2017, което представл€ва 9% ръст в сравнение с предходната година. “ова отчасти е валидно и за изнас€нето на »“ функции, които държат сериозни€ д€л от 73% от ц€лата аутсорсинг индустри€ в ќбединеното кралство за миналата година. ќбемът им се удво€ва вс€ка година, като ръстът между 2016-а и 2017 г. е повече от двоен – от £1,7 млрд. на £3,8 млрд.

—поред Ўон ѕепър, партньор в аутсорсинг практиката на Deloitte, клиентите търс€т външни доставчици по въпроси, касаещи иновации, особено в областта на цифровите решени€, автоматизаци€та и анализите.

ќт компаниите, които в момент аутсорсват »“ операции, 69 на сто го прав€т, за да намал€т разходите си, докато 64% виждат в аутсорсинга двигател за трансформаци€ на бизнеса. 22 на сто от британските компании, които са изнесли навън своите »“ функции, планират да ги върнат обратно в компани€та в бъдеще.

јутсорсинг компаниите усъвършенстват способностите си да поддържат дигиталната трансформаци€, изнас€нето на операции в облака и процесите по автоматизаци€, като се очаква това да бъдат най-често предлаганите от т€х оферти в светлината на все по-гол€мата интеграци€ на технологи€та в бизнеса“, добав€ ѕепър.

јутсорсинг в публични€ сектор

≈дин сектор, който бележи р€зка пром€на в поведението си по отношение на изнас€не на услугите, е публични€т сектор във ¬еликобритани€. “ам все по-р€дко се обръщат към външни компании и прибират гол€ма част от дейностите си в собствените си структури.

—пециалистите отдават това поведение на лоши€ опит, който правителството е натрупало през годините – ниско ниво на обслужване, липса на гъвкавост и нестабилност на местните компании. “ова ескалира с фалита на най-големи€ контрактор на правителството – Carillion, през €нуари 2018.

— гласовете на близо една трета от консерваторите и 42% от лейбъристите, услугите б€ха върнати обратно под държавен контрол през 2017 г., твърди неправителствената организаци€ Association for Public Sector Excellence. “ази тенденци€ €сно се вижда и в »“ области като човешки ресурси и заплати, където разходите на правителството за аутсорсинг са спаднали от £708 млн. през 2012/13 на £535 млн. през 2015/16.

ѕредимства на аутсорсинга

ѕолучавате по-добра експертиза

„есто причина за изнас€нето на определени дейности е заради търсенето на по-високо ниво на експертиза или капацитет, с който не разполагат вътре в организациите. јутсорсингът позвол€ва достъп до по-широк кръг от специалисти, тъй като търсенето не е географски ограничено. „есто това търсене може да е в глобален мащаб, нещо, което компаниите трудно могат да си позвол€т.

ѕо-ниски разходи

“ова е причина за 69 на сто от компаниите да повер€т н€кои дейности на външен партньор в ќбединеното кралство. ќсновните спест€вани€ идват от отпадането на необходимостта от наемане на специалисти на съответното заплащане.  урсовете, тренингите и останалите инициативи за повишаване на умени€та на служителите също вече не са разход за организаци€та. ќсвен това при аутсорсинга заплащането по-често става при свършена работа, а не с договори за продължителни периоди от време.

ѕо-добро оборудване и защита

ќсновната дейност на аутсорсинг партньорите е фокусирана в достав€нето на »“ услуги, което означава, че оборудването и софтуерът им тр€бва да бъдат съвременни. “ова се отнас€ и за стандартите по сигурността, които са високи, а за покриването им се грижи сериозно оборудване.

ќсвобождавате вътрешни ресурси

»знас€нето на дейности означава, че вътрешните ресурси могат да се включват в други инициативи, вместо да съвмест€ват много »“ функции.  огато »“ операциите се извършват вътре в компани€та, често се случва специалистите да се занимават и с дейности отвъд тези, за които са наети. ¬ крайна сметка това може да намали капацитета им да помагат с иновативни идеи в собствените им области.

‘окусирате се върху бизнеса си

»знас€нето на странични бизнес функции означава, че можете са се съсредоточите върху основни€ си бизнес. “ака компани€та може да достав€ по-добър продукт, без да се разсейва с несвойствени за не€ дейности. “ова се отнас€ с особена сила за начинаещите компании, които имат нужда да разработ€т същинските си услуги и да разтовар€т напрежението от придобиването на допълнителна експертиза.

Ќедостатъци

Ћипса на контрол

Ћипсата на подробен контрол върху това какво се случва с »“ функциите е една от най-често цитираните причини защо аутсорсването може да бъде проблематично за компани€та. ¬ъпреки че можете да дадете подробни инструкции, екипът, който работи по т€х, е далеч и не можете да следите как точно ги изпълн€ва.

ѕропаст между очаквани€та и резултатите

“ова е проблем, с който британската администраци€ се сблъсква, когато запова да изнас€ дейности, и нещо, на което вс€ка компани€ може да стане жертва. «а да се избегне това, в подготвителни€ етап тр€бва да се провер€т предишни проекти на кандидата и да се събере информаци€ от други негови клиенти дали се е справил с възложените му дейности и дали е вл€зъл в рамките на бюджета. «атова специалистите съветват компаниите €сно да формулират очаквани€та си – като срокове, бюджет и стандарти за качество.

 омуникаци€та може да бъде трудна

 огато дадена дейност не се извършва в компани€та, честата и ефективна комуникаци€ е почти невъзможна. “ова зависи доколко разбирани€та ви за посто€нна връзка с изпълнител€ съвпадат с неговите разбирани€. јко имате сходен стил на комуникаци€, е възможно работата по изнесените дейности да върви гладко. јко обаче сте с различни представи, от това могат да произтекат проблеми и неудовлетвореност. “ова може да бъде упоменато в договора – колко често и по какъв канал желаете да комуникирате с изпълнител€. ¬ н€каква степен дори е важно да се направи, ако партньорът ви се намира в друга часова зона.

–азлични трудови и екологични практики

 огато работите с компани€ от друг регион, е възможно с това да върв€т коренно различни трудови и екологични практики. » те може да са частично или дори напълно неприемливи за вашата компани€. «а да избегнете това, уверете се, че стандартите, с които сте свикнали, ще бъдат прилагани и от партньора ви зад граница.

Ќегативно вли€ние върху служителите

“ова зависи от контекста, но е възможно, когато служителите разберат, че част от техните задължени€ се прехвърл€т към външен изпълнител, да се почувстват застрашени за работното си м€сто. «а да се избегне това, е необходимо да проведете дискусии за аутсорсинга, какви са причините за него и как ще работи той на практика за всички отдели.

 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов