“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬иртуално пространство

»нтелигентното управление на данни в ерата на виртуализаци€та

от , 19 септември 2018 0 872 прочитани€,

»нтелигентното управление на данни в ерата на виртуализаци€та

ѕрочетете още: “ехнологичната революци€ в офиса Ц шест тенденции на утрешни€ ден

¬иртуализаци€та все повече се превръща в норма за компаниите по цели€ св€т. ћиналата година глобални€т пазар за сървърна виртуализаци€ беше 3,7 млрд долара, докато до 2022 се очаква пазарът да достигне 7,9 млрд. долара.

ѕроцесът на виртуализаци€та се постига чрез хипервизор (вуртуализационен софтуер), който може да контролира обема на достъп до различни операционни системи в един и същи хардуер. ќрганизациите могат да раздел€т един физически сървър в н€колко виртуални машини, което ще позволи на множество операционни системи да работ€т, сподел€йки ресурсите на един единствен физически компютър.

¬иртуалните машини са изц€ло мобилни и могат безпроблемно да бъдат премествани от един физически сървър на друг или към центрове за данни. ѕотребителите вече не тр€бва да си купуват повече компютри или хардуер за допълнителна операционна система. ѕреносимостта на тези ресурси носи множество ползи, включително за служителите, които могат да имат достъп до същата работна среда, без да тр€бва да се лишават от специфични софтуерни пакети или »“ настройки.

ѕо същи€ начин организациите могат да промен€т начина си на работа – независимо дали става дума за инсталации, хипероблак, доставчик на услуги или преход към SaaS модел – избирайки по-ефективни процеси.

¬ъпреки това компаниите тр€бва да разберат, че увеличената гъвкавост на данните означава, че те сега имат отговорност по-добре да ги управл€ват и защитават. ƒнешните данни се различават значително от вчерашните. ¬секи процес – независимо дали е свързан с взаимодействие с външен клиент или с вътрешна за фирмата задача – остав€ „опашка“ от данни. »менно затова се очаква обемът на информаци€та да продължи да се увеличава.

√енерираните от хората и машините данни нарастват десет пъти по-бързо в сравнение с традиционните бизнес данни. ‘ирмите тр€бва да се научат как интелигентно да управл€ват тези огромни количества информаци€, които могат да бъдат анализирани и използвани за извличане на важни изводи.

ƒруг компонент от гол€мо значение при управлението на данните е да се гарантира, че те винаги ще са достъпни за потребителите. ћодерни€т потребител изисква ефективни и непрекъсваеми услуги. Ќапример, дигиталните транзакции винаги да работ€т, а компаниите тр€бва да отговор€т на тези изисквани€, за да изград€т доверие у клиентите си. ’ипердостъпността до информаци€та е ново очакване както от страна на потребителите, така и от страна на организациите.

»нтелигентното управление на данни в ерата на виртуализаци€та

Ќасто€щото състо€ние на достъпност за фирмите е такова, при което данните ръчно се преместват, за да се оптимизират разходите. ћакар че този метод работи в момента, бъдещето на достъпността ще изисква да се въведе един по-автономен модел, при който системите могат да се самонасочват и да отговар€т за промените в данните навс€къде в организациите.

“енденци€та за нарастване обема на данните ще продължи, но хипердостъпността не може да се постигне за един ден. ¬ъпреки това напредничавите бизнес лидери могат да превърнат това предизвикателство във възможност.

ќнези, които искат да отговор€т на новите очаквани€ и бъдещите изисквани€ за хипердостъпност, могат да преминат през пет етапа на интелигентно управление на данните: бекъп, агрегиране, видимост, оркестраци€ и автоматизаци€.

Ѕекъп

ѕървата стъпка за постигане на хипердостъпност е да се направ€т копи€ на информаци€та и да се гарантира, че т винаги може да бъде възстановена в случай на атака, кражба или прекъсване на работни€ процес.

јгрегиране

 омпаниите тр€бва да гарантират, че разполагат с ц€лостна представа за защитата и достстъпността на данните в мултиоблачните среди.

¬идимост

«а да се подобри управлението на данните, тр€бва да се гарантират пълна видимост и контрол при различните процеси и операции.

ќркестраци€

—ледващата стъпка е оркестраци€та, при ко€то организациите могат безпроблемно да преместват данни, за да гарантират непрекъсваемостта на бизнеса, сигурността и оптималното използване на ресурсите.

јвтоматизаци€

 огато компаниите успешно постигнат и приложат тези четири стъпки, управлението на данните става автоматизирано. ѕроцесите ще могат сами да се управл€ват, да се учат да си прав€т бекъп на данните, да мигрират в идеалните локации на база на бизнес нуждите и да гарантират сигурността и незабавното възстанов€ване на информаци€та по време на аномалии и инциденти .

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов