“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ сигурност

IAITAM: “ри тенденции за 2019 г., които »“ мениджърите тр€бва да зна€т

ѕрез 2018 г. проблемите с изтичането на данни и инцидентите в сферата на сигурността достигнаха най-високите си нива в истори€та

от , 20 декември 2018 0 1167 прочитани€,

“ъй като хакерските кампании, пробивите в корпоративните системи и изтичането на данни се превръщат във все по-гол€м проблем, професионалистите, известни като "мениджъри на активи в областта на информационните технологии", ще игра€т още по-централна рол€ през 2019 г., см€та д-р Ѕарбара –ембиеса, президент и главен изпълнителен директор на International Association of IT Asset Managers (IAITAM), международна асоциаци€ на мениджърите, управл€ващи »“ активи.

"“ъй като сме на прага на 2019 г., е важно е да си дадем сметка какво научихме през отиващата си година. »менно през 2018 г. проблемите с изтичането на данни и инцидентите в сферата на сигурността достигнаха най-високите си нива, а последвалите реакции оставиха трайни впечатлени€ у потребителите. ћениджърите на »“ ресурси стават все по-важни и 2019 г. ще бъде изключително важна за професи€та“, см€та т€.

–ембиеса извежда три основни тенденции, които се очаква да се разви€т през 2019 г.

ѕрочетете още:  ои са най-подвеждащите фишинг имейли?

»нвази€ на „фантомните договори“

”правлението на договорите ще се превърне в нов акцент за мениджърите, управл€ващи »“ активи, през 2019 г. “ези неподписани "URL договори" (често наричани лицензионни споразумени€ за крайни потребители) уреждат отношени€та между бизнеса, »“ отдела и доставчиците на »“ услуги в една организаци€. ¬ момента компаниите стават органична част от тези URL договори, без дори да осъзнават какво точно се случва. “ъй като доставчиците са страната, ко€то управл€ва тази тенденци€, техни€т юридически персонал е много по-добре подготвен от този на малките и средни компании.

"»“ мениджърите тр€бва да разберат, че това са споразумени€, които нито са подписани, нито договорени. “е са следствие на множество отделни покупки на продукти и услуги и могат да бъдат промен€ни по вс€ко време, без бизнесът да получи каквото и да било предупреждение или уведомление от страна доставчика. ƒоговорните URL ще задават тона за това какво правите, колко и как плащате, какво може да промените и т.н. още дълго време. »“ мениджърите ще тр€бва или да заздрав€т комуникаци€та си със своите юридически отдели, или сами по себе си да се превърнат в експерти в сферата. “ова ще бъде ново изискване към управлението на активи в бъдеще и »“ мениджърите ще тр€бва да се справ€т с тази пром€на", см€та т€.

‘окус върху киберсигурността

—илни€т фокус върху киберсигурността ще бъде факт и през новата година. ѕрез септември 2018 г. Ќационални€т институт за стандарти и технологии (NIST) и NCCoE (Ќационален център за високи постижени€ в киберпространството) публикуваха стандарт за »“ мениджърите. ѕървоначално спазването на NIST Cybersecurity Framework 1.1 ще бъде задължително само за американските правителствени агенции. ¬ъпреки това, както други подобни добри практики са намерили своето приложение в бизнеса, така и тази се очаква да направи същото.

"2018 г. е най-проблемната в истори€та по отношение на изтичането на лични данни и н€ма никакви индикации това да се промени в рамките на следващите 12 месеца. “ъй като н€ма как една система да бъде защитена на 100% от хакерски атаки, идентифицирането на пробиви в сигурността и каналите за информиране на засегнатите лица, така че те да могат да минимизират щетите бързо, се превръща в нов фокус. —коростта, с ко€то дадена организаци€ може да докладва за нарушение на данните, зависи до гол€ма степен от точната представа за информаци€та и активите ѝ”, об€сн€ва д-р Ѕарбара –ембиеса.

ќтбрана, базирана на по-добра корпоративна хармони€

≈дин от начините, по които корпорациите ще се стрем€т да намал€т шансовете за изтичане на информаци€ и провеждане на успешни хакерски кампании, е да синхронизират управлението на »“ ресурсите (ITAM) и това на »“ услугите (ITSM). ќставени без нужната координаци€, тези два елемента могат да се окажат в дисхармони€. ¬ много компании това се превръща в битка между качеството и скоростта, ко€то води до отслабване на ц€лостната защита на системите. ITSM е съсредоточено върху предостав€нето на услуги, необходими за функционирането на бизнеса. “о е свързано основно с фиксирането на различни проблеми, свързани със системите, и възможно най-бързото пускане на нови продукти. ITAM пък отговар€ за управлението на активи, лицензи, взаимоотношени€ с доставчици и договори по благопри€тен за бизнеса начин. ѕром€ната ще дойде от нарастващото значение на ITAM.

"»дентифицирането на активи, използването на доставчици и сключването на договори вод€т до реално спест€ване на разходи, ефективност и намал€ване на рисковете за организациите. ѕрез 2019 г. ще видим вълнуващо развитие в сектора на »“ мениджмънта. »“ мениджърите тр€бва да са запознати с бъдещите тенденции, за да могат във всеки един момент да отговор€т на предизвикателствата на развиващата се бизнес и регулаторна среда“, категорична е д-р Ѕарбара –ембиеса.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов