Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO ИТ Мениджър на годината 2008


Наградата в категория „Ефективност” на конкурса „ИТ Мениджър на годината” е отличие за мениджър с доказана ефикасност и пълноценност в работата, спомагащи повишаването на доверието и разпространението на високите технологии. Критериите за оценка в тази категория са свързани и с количествени и качествени показатели. Оценяват се:

 • мащабите на реализираните проекти и инициативи;
 • тяхното навременно осъществяване в рамките на предвидения бюджет;
 • реализирана възвръщаемост на инвестициите;
 • съотношението на резултати към инвестиции;
 • постигнати финансови или други икономии или печалби при ползване на ИКТ в следствие на подобрено планиране или операционно оптимизиране;
 • постигнати бизнес цели или разширени бизнес възможности.


Съвременни стандарти и специализирани системи за оптимизиране на бизнес процеситеинж. Веселка Атанасова

началник отдел “Информационно осигуряване”, Топлофикация – Русе АД


Сред ИТ инициативите, реализирани под ръководството на инж. Веселка Атанасова и с нейното активно участие през последните 2-3 години са:

 • Въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2005 през 2008 г. Проектът допринася за: намаляване на финансовите загуби чрез обезпечаване на непрекъсваемост на бизнеса, управляемост, надеждност и прозрачност на процесите; удовлетворяване на изискванията на нормативни документи; удовлетворяване изискванията на клиентите за защита на личните им данни.
 • Реализация на проект за оптимизиране и автоматизиране на дейностите, свързани с деловодството и документооборота - 2007 ” - Решението допринася за подобряване на контрола върху изпълнението на задачите
 • Внедрена специализирана информационна система за автоматизация на дейностите по управление на продажбите на топлоенергия свързани с отчитането, разпределението, фактурирането и контрола на събираемостта на задълженията - 2007 г.
 • Реализация на проект за внедряване на PI (Plant Information) система - 2005 г. Решението осигурява среда за събиране и обработване на всички данни от автоматизираните контролно-измервателни устройства и системи в компанията, като ги представя във вид, удобен за навременни и точни анализи.

Достижения

В световен мащаб около 4500 компании от 72 страни са сертифицирали своите системи за управление на информационната сигурност. В България само няколко организации са сертифицирани по ISO/IES 27001:2005, като една от тях е “Топлофикация – Русе” АД. Стремежът за сертификация е продиктуван от сериозната роля, която ръководството отрежда на информационните активи и тяхното желание да се убедят, че средствата и ресурсите, отделяни за информационна сигурност постигат набелязаните цели.

Методология и собствен подход

Инж. Веселка Атанасова демонстрира последователна стратегия при развитието на ИТ инфраструктурата в Топлофикация – Русе. Под нейно ръководство в дружеството са внедрени информационни решения, осигуряващи автоматизация и интеграция на основните производствени и бизнес процеси, както и ефективно управление на информационните потоци. Изградената ИТ инфраструктура подпомага вземането на адекватни за бизнеса решения.

Инж. Атанасова допринася за успешната реализация на всеки от изброените проекти, успявайки да приложи по адекватен начин утвърдените стандарти и методологии към спецификата на дейността в “Топлофикация – Русе” АД. Например при въвеждането на стандарта ISO 27001:2005 инж. Атанасова обръща специално внимание върху ясното обособяване на границите на системата за информационна сигурност и нейното взаимодействие с другите системи за управление и процесите в организацията. Отчетено е наличието на множество информационни активи в дружеството (системи, бази данни, комуникационни канали, архивни помещения, договори за услуги) и за улесняване на процеса по оценка и управление на риска е използван специализиран софтуерен продукт.

Бизнес ефект

С внедряването на PI системата преди 3 г. е удовлетворена една от най-съществените за бизнес процесите в дружеството ИТ потребности - да се осигури цялостна картина на данните в реално време, да се осъществява мониторинг на режимите на работа на съоръженията, както и да се реализира оценка на състоянието на оборудването с цел вземане на решение за ремонти. Следващите стъпки, предприети от инж. Атанасова (внедряване на специализирана система за автоматизация на дейностите и решение за оптимизиране на документооборота), допринасят за постигането на високо ниво на ефективност в дейността на дружеството, чрез осигуряване на необходимите отчети и важни за бизнеса анализи, извеждане на протоколи за произведена електроенергия, консумирана топлоенергия, мониторинг на вредните емисии при производството и т.н.

Основни ползи от реализираният през тази година проект по внедряване на ISO 27001:2005 са:

 • Намаляване на финансовите загуби чрез обезпечаване на непрекъсваемост на бизнеса, управляемост, надеждност и прозрачност на процесите;
 • Удовлетворяване на изискванията на нормативни документи (Закон за защита на класифицираната информация, Закон за защита на личните данни, Закона за защита на конкуренцията и др.);
 • Удовлетворяване изискванията на клиентите за защита на личните им данни.


ИКТ инфраструктура за работа във висококонкурентна среда


Ивайло Тошев
ИТ мениджър, Юнимастърс Лоджистикс ЕАД


Поемайки ръководството на ИТ подразделението на "Юнимастърс Лоджистикс" ЕАД през 2006 г., Ивайло Тошев допринася за разработката на ИТ стратегия, подпомагаща осъществяването на бизнес целите на компанията. В този период (непосредствено преди присъединяването на страната към ЕС), ръководството на Юнимастърс Лоджистикс е наясно, че конкурентите на компанията на европейския пазар, са с дългогодишен опит и работят отдавна в условията на високо-конкурентна среда. Затова компанията възприема амбициозна стратегия за достигане и изпреварване на конкурентните компании в сферата на ИТ инфраструктурното осигуряване.

Под ръководството и с активното участие на Ивайло Тошев са проведени значителен обем анализи на технологиите, използвани в бранша, както запознаване в детайли с бизнес процесите, такива каквито са в момента и такива, каквито трябва да бъдат в перспектива. Проучени са много софтуерни системи и технологии. В кратки срокове са реализирани много значими ИТ проекти.

В началото на 2008 г. ИТ инфраструктурата на компанията вече включва различни ИТ решения, отразяващи спецификите на логистичните процеси.

Реализираните проекти

Внедряване на системата I-Smart – това е решение тип ERP тип, което е собствена разработка. В него е вложено know-how, натрупано в компанията през последните 15 години. I-Smart обхваща всички аспекти на основните бизнес процеси в логистиката. Чрез нея се обработват въздушни, презокеански и наземни пратки, реализира се митническо посредничество и други дейности. Системата е междуплатформена и е с трислойна архитектура:

 • база данни, приложен слой и клиентски интерфейс;
 • Внедряване на счетоводна система от български доставчик;
 • Внедряване на система за обработка на митнически документи.
Използваният софтуер е „АЛФА Агент”, разработка на АЛФАСофт ООД.

Внедряване на Система за управление на логистичен склад, разработена като допълнение към „АЛФА Агент”, по задание на Юнимастърс Лоджистикс.

Внедряване на Система за баркодиране - въвеждането на логистичен етикет (GS1) от типа на SSCC (Serial Shipping Container Code) гарантира, че всяка пратка ще бъде уникално идентифицирана във всяка точка на света. Тази уникалност се гарантира от GS1, като Юнимастърс Лоджистикс разполага с регистрация от средата на 2007 г. Решението осигурява връзка с основната система (I-SMART).

Внедряване на Track & Trace система. Първоначално проектът е насочен върху въздушните пратки, тъй като там съществуват най-всеобхватно приети стандарти (IATA), които всички големи авиокомпании и агенти спазват безпрекословно. Изграденото решение включва свързване на ERP системата посредством IATA съобщения към комуникационна мрежа, в която са свързани над 50 авиокомпании. Внедрено е и решение за Т&Т на презокеанските пратки. За обмена на информация при сухоземните пратки е проектиран общ комуникационен модул в основната система I-SMART, като за изграждане на всяка комуникационна връзка са използвани интеграционните сървъри - INFOR Integration Platform и SEEBURGER Business Integration Server.

Внедряване на POD (Proof Of Delivery) система. Решението осигурява изпращането на доказателство до изпращача за това, че пратката е доставена до получателя и е приета от него, както и връщане на информация към изпращача или неговия агент относно състоянието на пратката при приемане в случай, че тя е с нарушена опаковка, повредена е или е с липси.

WMS (Warehouse Management System) - Компанията се спира на INFOR SSA WMS. С помощта на WMS системата посредством външна интеграция е постигнато автоматично приемане на заявките за изход и манипулации от склада, като за реализацията на вътрешната и външна интеграция е използвана INFOR Integration Platform.

CRM система - Внедрена е системата SugarCRM. Компанията реализира проект за интегриране на нови модули в SugarCRM, които конкретно да обслужват заявките на клиентите и изпращането на оферти. В процес на изграждане е и проект за свързване на клиентската база на SugarCRM с тази на I-SMART.

Оптимизиране и прогнозиране на паричните потоци - Решението, което се ползва, е системата Value Flow на британската компания Customer Value Group (CVG). VF е базирана на .NET и поддържа MS SQL Server, приложен слой под C# и DOM, както и богат клиентски интерфейс. VF най-общо е система, която се грижи за редуциране на вземанията, като едновременно с това оптимизира и подобрява процеса на събиране на просрочени вземания.

Създаване на динамичен Интранет портал

Call център с единен национален номер. Центърът е интегриран със CRM решението и с основната ERP система - I-SMART.

Бизнес резултати

Реализираните проекти постигат поставената основна цел за изпреварване на конкурентните компании в сферата на ИТ инфраструктурното осигуряване. Автоматизирани и оптимизирани са всички основни бизнес процеси. Повечето от изброените проекти имат директно отражение върху повишаване на ефективността на един или друг аспект от дейността на компанията.Успешна регионализация на ИТ поддръжка на приложно ниво

 

Кристина Арнаудова
Управляващ директор, OTP Information Technology Support Center


От 3 години ОТР Information Technology Support Center организира регионалана поддръжка на дъщерните си застрахователни дружества, които ползват системата INSYS на FADATA. Поддръжката е базирана в България и ръководена като проект от Кристина Арнаудова, бивш ИТ Директор на ДСК Гаранция.

ИНСИС е софтуерно интегрирано решение ,което покрива всички процеси в застраховането, осбслужва както бек офиса така и фронт офис процесите и съответните интерфейси към ERP системи и разплащания. На Кристина Арнаудова е поверена отговорността за осъществяването на проекта.

Имплементациите започнаха от България - ДСК Гаранция,където системата беше внедрена и пусната в експлоатация за много кратко време. За около 4 месеца системата беше конфигурирана и подготвена за работа в реално време. Стартираха продажби през клоновата мрежа на Банка ДСК, като на всяко работно място трябваше да се осигури достъп до ИНСИС.

Под ръководството на Кристина Арнаудова бе създаден план за поетапна имплементация на продуктите, което даде възможност на Компанията за бързо навлизане на пазара и ефективно постигане на бизнес плановете. Задачата беше предизвикателна, а екипа малък.

След успешното внедряване екипът се разшири и от около 2 години функционира като Регионален център за България, Румъния и Словакия с цел поддръжка и имплементация. При внедряването в другите държави бе използвано натрупаното знание за системата и опит, което се оказа много ефективен и ефикасен подход за групата. ОТП -застраховане наскоро беше закупено от Групама - Френска застрахователна група, която вече има дъщерни дружества в Централна Източна Европа. Групама одобри софтуерното решение на ОТП и ще продължи унифицирането на приложните платформи в региона. На фона на тези планове задачата на Центъра още по-амбициозна и мащабна.


Допълнителни приходи чрез разширяване на гамата от електронни услуги


Любомир Иванов
Началник отдел Мобилни дигитални приложения, Мобилтел ЕАД


През изминалата година Любомир Иванов участва активно в управлението на голям обем проекти от различен мащаб, в това число на международно ниво. Проектите са насочени към разширяване на гамата от електронни услуги, достъпни както за клиенти на компанията, така и за служители. Те са реализирани с приложението на портални услуги и други Интернет-базирани технологии.

Осъществени в срок, проектите ръководени от Любомир Иванов имат пряко въздействие върху финансовите показатели на мобилния оператор - те осигуряват нови услуги за клиентите и допълни приходи за компанията.

Един от проектите за които Любомир Иванов допринася е CDP (Content Delivery Platform) – платформа обслужваща всички т.нар.OpCos в групата Mobilkom Austria. Поради подобряване на възможностите на устройствата и различното пазарно развитие на компаниите в групата се оказва, че всички имат по няколко платформи, напълно различни една от друга и със сериозни пречки при обновяването. Бъдещото развитие на мобилните устройства и вероятната синергия в една платформа на групата привлече вниманието на мениджмънта към идеята да създаде групов проект със следните цели и характеристики:

Разработка на една платформа, която да се грижи за разнообразното съдържание за мобилните устройства вместо много платформи (една за Java приложения и игри, друга – за MP3, трета за DRM съдържание и пр.)

 • Платформата да бъде мащабируема с цел да позволи добавяне на новите типове съдържание (видео новини, VoD, визуално съдържание и пр.)
 • Платформата следва да осигури лесна интеграция на различните среди във всеки оператор в групата.
 • Платформата трябва да бъде в състояние да разпознава клиентското устройство и да показва само съдържанието, което отговаря най-добре на възможностите му
 • Платформата трябва да осигури административни инструменти (поемане на съдържание, поемане на нов обем, управление на съдържанието, отчитане, експортиране на информация и пр.), нива на представяне (WEB и WAP).

Използване на добрите практики и утвърдени технологии

В областта на управлението на екип и проекти Любомир Иванов следва установените добри практики, свързани със съвместната работа с други звена, поощряване на служителите, инвестиране в повишаване на квалификацията и удовлетвореността чрез екипна работа. При проектите следва утвърдена методология базирана на PMBOK под управлението на фирменият офис за управление на процеси и проекти. Същевременно с това отделът под ръководството на Любомир Иванов изпълнява и ролята на 3-то ниво поддръжка за системи и приложения вътрешна разработка.

Бизнес резултати

 • Разширяване дейността на отдела посредством разработване и предоставяне на платформи на други оператори в Мобилком Австрия Груп;
 • Създаване на нови приложения, подобряващи ползваемостта на услугата от клиенти на фирмата;
 • Създаване на единна патформа за ползване от всички мобилни оператори в групата, оптимизиране разходите по отделните й елементи и повишаване на приходите чрез предоставяне на по-качествени услуги за крайните потребители.
За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов