Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO ИТ Мениджър на годината 2008


 Наградата в категория „Иновации” на конкурса „ИТ Мениджър на годината” е отличие за мениджър реализирал новаторски подход в полза на своята организация или осъществил успешно внедряване на решения, при които е поет риска от въвеждане на технологии в приложението, на които опитът в български условия липсва или е недостатъчен и които са довели до качествени положителни промени и съществени резултати. Оценяват се:

 • мащабите на реализираните проекти и инициативи;
 • приложените технологии и подходи;
 • стратегическото отражение на проектите и инициативите;
 • влиянието на инициативите върху ИТ сигурност и съвместимост, финансови резултати, взаимодействие с клиентите и т.н.

 

Да използваме най-доброто от технологията на утрешния ден

 

Юрий Генов

Началник Управление ИТ Операции, Банка ДСК ЕАД,

 

 


През последните 5 години Юрий Генов допринася за консистентно имплементиране на водещи ефективни технологии и архитектури в ИТ за финансовата сфера.

Иновативните решения, реализирани под ръководството и с активното участие на Юрий Генов водят до гъвкавост при обслужването на бизнес целите, съчетана с висока ефективност на ИТ реализацията.

Сред значимите проекти в тази връзка са:

 • първа мащабна DSL базирана мрежа в страната от 2005 година с над 1000 точки
 • развита SOA архитектура с имплементация на услуги в различно операционни среди (MVS, UNIX, MS, HP NonStop)
 • виртуализация на сървърни услуги върху различен хардуер (IBM mainframe, Sun, Intel/VM)

Както самият Юрий Генов коментира в CIO 9/2005 «Реализацията на проектите има своите технологични и организационни обективни предпоставки, но сред тях не на последно място е амбицията да вървим напред като предложим на банката най-доброто от технологията на утрешния ден”

Методология & собствен подход

Едновременно с реализацията на иновативни технологични решения ИТ организацията на банката реализира редица компоненти на ITIL методиката, реализира Business Impact Analysis, утвърди Disaster Recovery план и процедури, имплементира резервен център.

Собственият подход на ИТ мениджъра се основава на:

 • поддържане на постоянен интерес у ключовите специалисти чрез поставяне на технологични предизвикателства;
 • поддържане на постоянен екип от водещи експерти в основните области независимо от структурните и организационни промени;
 • дългосрочни и добре планирани усилия по методичното изграждане на ИТ архитектура, осигуряваща възможност за поддържане на интегрираност на информацията в реално време 24часа в денонощието.

Бизнес резултати

В резултат от постоянните няколко годишни усилия се постигнаха показатели за ефективност на институцията, които са водещи в региона и в Европа в рамките на цялата група ОТП, към която принадлежи Банка ДСК - съотношението Cost/Income ratio е 35-37%.

 

Иновативният подход - необходим и в добре изследваните територии


Найден Неделчев

мениджър "Информационна сигурност", Мобилтел

 

 


Разработването на нови процеси в съответствие с организационните промени все повече се превръща в съществена част от придобиването на конкурентно предимство, което нерядко изисква в подкрепа и успешното внедряване на нови за организацията технологии. Управлението на информационната сигурност е значително по-сложен от останалите корпоративни процеси поради нуждата от постоянно съчетаване и защита интересите на няколко страни - бизнес, регулации, технологии.

Контролът на достъпа като ключова част от информационната сигурност е добре познат и изследван проблем, където нововъведенията са рядкост. В рамките на фирмена инициатива за покриване на законовите изисквания, произлизащи от закона Sarbanes - Oxley, като отговарящ за сигурността на технологиите в Мобилтел, Найден Неделчев подхожда иновативно към задачата за приобщаване контрола на достъпа към контролната среда чрез създаване на универсален за организацията процес основан на система, в който един единствен набор от логически свързани контроли се прилага над всички критични системи, независимо от технологиите, приложната сфера или типът потребители. Този подход позволява:

 • многократно по-бързото приобщаване на информационните системи към контролната среда;
 • поддържането на процеса с минимални усилия;
 • значително улеснява процесите на ревизия касаеща ползването на всяка една от системите.

Не на последно място универсалният процес за контрол на достъпа с единна система от контроли прави лека задачата по автоматизирането и въвеждането на глобална система за контрол на идентичността и достъпа.

При реализацията на проекта са приложени актуални технологични решения, базирани на концепцията - Identity Management и PKI.

Иновативни аспекти:

 • Симбиоза между бизнес процес и технология
 • Съчетаване на практики от няколко стандарта/методологии
 • Интеграция на процеси
 • Обединяване на различни режими за достъп

Методологии & собствен подход

Използвани са методологиите: CobiT, ITIL, ISO 17799. Същевременно за да бъде успешен даден процес или технология е необходимо добро познаване и приемане от срана на хората, потвърждавано от съвестно и отговорно ползване на тези инструменти от тяхна страна. Съществена част от успеха по въвеждане на процеса при създаването и внедряването зависи от работа в екип на представители на голям брой организационни звена. В работата си по задачата за приобщаване контрола на достъпа към контролната среда Найден Неделчев допринася за спазването на тези принципи.

Бизнес резултати

 • Осъществена е реорганизация на ИТ дейността и е постигнато съответствие между ИТ и бизнес целите на организацията.
 • Контролът на достъпа представлява значителна част от общите изисквания към една контролна среда. Реализирането на процеса позволява навременно приключване и натрупване на достатъчен доказателствен материал за оперативната му ефективност, покриваща както изискванията за сертификация според предвидените в Sarbanes - Oxley нормативи, така и такива предполагащи налагането и демонстрирането на добри ръководни практики на макро ниво.
 • Създадената унифицирана за организацията система от контроли допълнително позволява пълно интегриране на мерките по физически и логически контрол на достъпа и включване на процеса към федеративна схема за управление на достъпа в търсене на синхрон с останалите съществуващи процеси при партниращи организации.


Новите реалности налагат преодоляване на консерватизма

 

Атанас Марин

ръководител на управление “ИТ и контрол”, Електроенергиен Системен Оператор ЕАД,

 

 


Глобалните тенденции и практиките в ЕС налагат нов модел за сектора на енергетиката. Въвеждат се нови стандарти и регулаторни мерки, налага се идеята за активно използване на възобновяeми енергийни източници. За организациите и предприятията от сектора всичко изброено има своето логично отражение, както върху бизнес стратегията, така и върху потребностите от информационно осигуряване.

Атанас Марин има съществен принос в реализацията на Система за Диспечерски заявки в ЕСО ЕАД - проект с ключово значение за електроенергийната система на България.

Получаването обработката и контролирането на диспечерските заявки в Централно Диспечерско Управление и териториалните диспечерски управление е важен елемент от оперативната работа. Възможността за своевременно получаване на точна и пълна информация за разрешените заявки има голямо значение за управлението на електроенергийната система на страната. Новите пазарни условия в които работи българската енергетика определят и друга важна роля на информацията от диспечерските заявки – тази информация е в основата на промяна на състоянията на съоръженията. Чрез състоянията на съоръженията се определят основни параметри при отчитане на договорните отношения между стопанските субекти - страни по договорите.

Същността на проекта е да се автоматизира процеса на работа с диспечерските заявки, получаване, предаване, разрешаване, контролиране изпълнението на заявките и др. Системата за диспечерски заявки е предназначена да координира дейността по изпълнение на заявките за ремонтни и аварийни дейности на съоръжения управлявани от Системния оператор.

Мащаби

Проектът касае пряко оперативното управление на електроенергийната система на България и обхваща 4 териториални диспечерски управления, разположени в Плевен, Варна, Пловдив и София и Централно Диспечерско Управление. Във връзка с проекта е разработена единна номенклатура за съоръженията в ЕЕС, с бази данни в четирите ТДУ и централна база в ЦДУ.


Диспечерски заявки, чрез които се иска включване и изключване на дадено съоръжение в Електроенергийната система, постъпват в четирите ТДУ. Част от заявките се разрешават в съответното ТДУ, а друга част се изпращат за разрешаване в ЦДУ. След преглеждане от оторизирани служители в ЦДУ, заявките се одобряват или не, като се записват условията за изпълнение на съответната заявка. Информацията за обработените в ЦДУ заявки се изпраща обратно в ТДУ. На базата на заявките се включват и изключват електропроводи, генериращи мощности и други съоръжения, правят се наказателни изключвания и др.

Преди реализацията на проекта този процес се извършваше чрез използване само на дневник за заявките, където се лепяха телексните съобщения и се записваха становищата на оторизираните служители и техните подписи. Заявките се изпращаха от ТДУ в ЦДУ по телекс, а резултатът от разрешенията се диктуваше по телефон (телефонните разговори в диспечерските служби се записват и записите служат за доказателствен материал).

Основното предизвикателство в проекта бе замяната с електронни средства на традиционно официални методи за комуникация, както и методи за документиране на отговорни решения чрез хартиен носител, които са нормативно приети за доказателствен материал.

Резултата от работата по диспечерските заявки се отразява и в други системи в ЦДУ и ТДУ – Система за състояние на съоръженията, Система за оперативна диспечерска информация и др.

Технологии при реализирането на проекта

Системи за управление на бази данни, SOA, WAN и message queuing по отношение на комуникациите, смарткарти и цифрови сертификати във връзка с ИТ сигурността

Иновативни аспекти

Те са свързани с промяната в дейността по управление на Електроенергийната система, която се характеризира с висока степен консерватизъм, във връзка с високите изисквания към сигурността, риска от застрашаване на човешки живота и т.н.

Автоматизирана е важна и отговорна дейност на оперативния персонал от ЦДУ и ТДУ, извършвана досега изцяло на хартиен носител. Основни хартиени документи, имащи доказателствен характер при съдебни спорове и разследване са заменени с електронни. Заменено е изпращане на информация чрез телекс и телефон с електронни комуникационни средства. Въведени са средства за персонализация на взиманите решения в оперативната работа на дежурния персонал в ЦДУ и ТДУ чрез автентикация на базата на цифрови сертификати и смарт карти.

Добри практики в управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите

Проектът е реализиран в срок (10 месеца). Приет е на три междинни етапа на технически съвети.

В етапа на предварителна подготовка ИТ инициативата е съгласувана с нормативната уредба. Във връзка с координиране на ИТ дейностите с интересите на бизнеса са използвани ефективни методи на всички нива за пропагандиране, убеждаване, обучение и разпореждане с цел приемане на новите методи за управление на процеса на диспечерските заявки чрез ИТ технологии.

Бизнес резултати

 • Стратегическо отражение - Възможност за поемане и обработване на постоянно нарастващия брой диспечерски заявки при новите пазарни условия – само за ТДУ „ЮГ” са над 3500 броя за година.
 • Финансово отражение - Прекратяване на използването и поддръжката на телексни апарати. Намаляването на възможностите за грешки и даването на бърз достъп до сигурна информация увеличава надеждността при управление на Електроенергийната система, където финансовите загуби от неадекватни действия са огромни.
 • Отражение върху ефективността на работа в организацията - Разтоварване на дежурните диспечери от диктуване и записване на информация за диспечерските заявки в дневниците. Минимизират се възможностите за грешки. Повишава се ефективността чрез работа с диспечерските заявки от всяко работно място – при стария вариант с дневника тази дейност се извършваше само в диспечерската зала и всеки, който се нуждаеше от информация или взимаше отношение по заявките трябваше да ползва дневника в залата.
 • Социален ефект - Реализацията на проекта води до увеличаване на сигурността при управлението на Електроенергийната система. Загубите при неадекватни действия в оперативното управление са с голям икономически и социален ефект.

 

Екологичните ИТ инициативи – социален ефект и бизнес ползи

 

Десислав Шекерлетов
ИТ мениджър, Енел Марица Изток 3

 

През последните 3 години Десислав Шекерлетов допринася за реализацията на няколко важни проекта в Енел Марица Изток 3. Сред тях са:

 • Внедряване на ИС за управление на вредни емисии (opsEnvironmental - 2007 г.);
 • Активна роля като мениджър и участник в реализацията на няколко големи ИТ проекта в Енел Марица Изток 3 през последните 4 години - модернизиране на ИТ инфраструктурата, въвеждане на ERP системи, налагане на политики, правила и процедури; оптимизиране на ИТ екипа;
 • Участие в програмата за интеграция и глобализация на ИТ ресурсите и услугите в компанията, стартирана през 2008 г.

Иновативни аспекти на инициативите

 • Проектът opsEnvironmental е първият в България, свързан с управлението на вредните емисии. С неговата реализация компанията има за цел да осигури ефективно управление на екологичните ресурси, стриктен контрол на съответствието с регулаторните изисквания по опазването на околната среда, както и директни финансови ползи от управлението на търговията с вредни емисии.
 • С оглед на спецификата на проекта проучването на алтернативните решения в сектора, както и реализацията на проекта е нетрадиционна и комплексна задача.
 • С проектите по внедряване и интеграция на системите Engica Systems Q4 и Microsoft Axapta е постигната успешната реализация на специфично решение. Q4 предлага специализирана функционалност за управление на бизнес процесите в енергийните компания, но не притежава необходимата сила за управление на финансите. За осигуряването на тази функционалност е използвана системата Microsoft Axapta. Успешно интегрирани, тези две решения са удовлетворили изискванията на мениджмънта на компанията на съответния етап. При реализацията на проекта Десислав Шекерлетов има значителен принос в при дефинирането на необходимата специфична допълнителна функционалност, разработена от Engica в допълнение към базовата функционалност на Q4, както и при дефиниране на изискванията за допълнителни настройки на Axapta, реализирани от ФТС България.

Принос

Изброените проекти, реализирани под ръководството и с активното участие на Десислав Шекерлетов издигат на ново, по-високо ниво ролята на ИТ за устойчивото развитие на бизнеса на Енел Марица Изток 3.

Бизнес резултати

За компаниите в енергийния сектор, устойчивото развитие на бизнеса е в силна функционална зависимост не само от финансовите параметри, но и от публичния имидж. Глобалните промени в околната среда предизвикват сериозни опасения, като в резултат на това налагат редица регулаторни ограничения върху вредните емисии. Затова за Енел Марица Изток 3 реализацията на информационна система за управлението на вредните емисии е изключително важен проект.

Същевременно ефективното управление на търговията с вредни емисии е предпоставка за директни финансови ползи.

За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов