Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CIO ИТ Мениджър на годината 2008


Наградата в категория „Мениджмънт” на конкурса „ИТ Мениджър на годината” е отличие за мениджър допринесъл демонстрирал достижения в управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите, чрез прилагане на утвърдени добри практики и собствен иновативен управленски подход. Успешният мениджмънт означава осигуряване на производителност в работа на ИТ екипа, оптимална организация на изпълнението на ИТ дейностите, прилагане на утвърдени добри практики и собствен иновативен подход – накратко оползотворяване на потенциала на ИТ за целите на бизнеса. Оценяват се:

 • мащабите на инициативите, свързани с реорганизация на ИТ дейността и постигане на съответствие между ИТ и бизнес целите в организацията;
 • изградена корпоративна архитектура, развити ИТ услуги, автоматизирани дейности и т.н., демонстриращи че ръководеното от мениджъра ИТ подразделение допринася за добавяне на стойност в бизнеса;
 • внедрени мениджмънт методологии и инструментариум;
 • постигнати бизнес цели или разширени бизнес възможности, в следствие реализирането на ИКТ инициативи;
 • отражение на инициативите в стратегически и финансов аспект, по отношение на взаимодействието с клиентите, социален ефект

 

Изграждането на ефективна организационна среда – база за постигане на високи бизнес резултати

 

Димитър Граматиков
Директор информационни технологии и обслужване, Кока Кола ХБК - България АД

 

В условията на сериозни съкращения, промени към централизация, намален потенциал на кадрите и до известна степен загуба на доверие от страна на бизнеса Димитър Граматиков успява да изгради отново силен екип, да използва успешно похватите на професионалния мениджмънт и да възвърне доверието на бизнеса във функцията Информационни технологии и обслужване. Същевременно с помощта на най-опитните хора от своя екип, подкрепяйки ги и наставлявайки ги той успява да реализира и няколко големи проекта касаещи всички процеси в бизнеса. Сред тях са:

 • Внедряване на SAP в Минерални води Банкя
 • Внедряването на пълната функционалност на съвременна BI система за управление на отношенията с клиентите на компанията.
 • Редица «Green IT» инициативи и проекти включително: терминални решения и подмяна с терминали на 34% от работните станции в компанията, намалена консумация на електроенергии, намалено тегло, както и значително по-ниски инвестиции; намаляване на енергията ползвана от ИТ оборудването на компанията в страната с 30% чрез въвеждането на редица автоматизирани правила за контрол на работните станции и сървърите; Voice over WAN решение; Интеграция на мобилна и фиксирана телефония от различни доставчици в единна система и въвеждане на кратък нумерационен план от 4 цифри и за двата типа свързаност.

Изброените инициативи са реализирани в рамките на 3 години, от както поема управлението на функцията постъпвайки на работа в Кока Кола. През последните месеци благодарение на дълго изгражданата структура и поведение на поверената му част от организацията, всички отдели във функцията постигат изпълнени задания от бизнеса по Договора за Service Level (SLA) над 90%. Регистрираните задания нарастват от 614 на месец до 2320 на месец. И всичко това при постоянен натиск от страна на бизнеса за доставяне на по-добри решения на по-високи нива.

Чрез успешното вграждане на процесите по ITIL, България е страната с най-много реализирани иновации в групата от 28 държави на компанията, като се започне от най-елементарната автоматизация на оборудването (автоматично изключване при не-ползване, внедряването на 160 терминални устройства – все Green IT иновации), и се стигне до нестандартните решения за теле и дата – комуникации между локациите в страната, изградени под ръководството един от мениджърите на неговия екип. Освен това имаме най-много специалисти реализирани в централните ни споделени ИТ услуги.

ITIL инициативи и иновационни подходи

За изграждане на ефективна и постигаща резултати организационна среда Димитър Граматиков прилага много от методите на ITIL, както и много от методите описани в книгата Liedrship Pipeline Management на Питър Дротър. Умее да мотивира екипа. Разбира от работата на всички в екипа.

Бизнес резултати

 • 100% интегриране на решения за обслужване на крайните ни клиенти от приемането на поръчката - директно или по телефона, през представянето и извършването на редица маркетингови активности до автоматична проверка за поръчката и нейният статус от страна на клиента, само чрез пускане на sms. Тази инициатива е допринесла за повишаване на ефективността на търговците и ефекта за компанията се измерва с няколко милиона лева.
 • Интегриране на редица решения за оптимизиране на работните процеси и интегриране на ИТ услугите, виртуализация, outsource в редица направления. Под ръководството на Димитър Граматиков е осъществен първият в страната outsource на принтинг услуги в такъв мащаб. Така в известен смисъл Кока Кола допринася за разширяване на компетентността в пазара на ИТ услуги. Конкурсът по този проект бе спечелен от Xerox в конкуренция с HP и Стемо.
 • Оптимизиране на разходите и вложението в ИТ с 700 - 800 хил. евро през последните години.
 • Първия в страната Интрастат, реализиран съвместно с министерството на Финансите.

Степента на трансформация на ИТ организацията може да се характеризира така - пълна промяна с добавена стойност на бизнеса от няколко милиона Евро, не само чрез подобряване на организацията и ефективността, но най-вече чрез реализирани директни проекти по спестяване на разходите и други по допринасяне за повишаване на ефективността на бизнеса, който обслужваме.


Потенциалът на ИТ в полза на специфични задачи със значителен социален ефект

 

Марин Калчев
Главен Директор на Главна дирекция "Информационни системи", НОИ,

 

Приносът на Марин Калчев за оползотворяване на потенциала на ИТ в Националния осигурителен институт е в няколко основни направления:

 • В разработката и изпълнението на Стратегия за развитие на Информационната инфраструктура на НОИ периода 2003 - 2008 г., както и за актуализирането на тази стратегия през 2007 г. за периода 2008 -2013 г.
 • В разработването и предоставянето на голям набор от електронни услуги, насочени за задоволяване нуждите на клиентите на НОИ - осигурени лица, осигурители и различни ведомства и организации в България (частни и държавни).
 • В модернизацията на ИКТ инфраструктурата и изграждане на резервен център за данни в периода 2007 - 2008 г. В проекта е осигурена синхронна репликация на данните в реално време, при това на сравнително голямо разстояние между основния и резервния център.
 • В предоставянето на електронни услуги - НОИ е една от първите институции, които предоставиха на практика електронни услуги за граждани и фирми още през 2003 г., както и една от тези, които предлагат най-голям брой такива услуги към момента в реално време.

Специфика и социална значимост

Системите осигуряващи електронните услуги, сигурността на достъпа и на информацията са проектирани и разработени изцяло от специалистите по информационни технологии в НОИ под ръководството на Марин Калчев. Разработките са базирани и пряко свързани с конкретната структура и системи за управление на базите данни, с технология на работа и хардуерна обезпеченост на Единната информационна система на НОИ. Всички предоставяни електронни услуги са специфични, свързани с дейността на НОИ и на други институции (НАП, НЗОК, МТСП и др.) по спазване на законодателството и защита правата на осигурените лица.

От 2003 г. до сега, при промени в нормативната уредба и функциите на института, ръководената от Марин Калчев дирекция успява да отговори на необходимостта от гъвкава реакция по отношение информационната обезпеченост както на дейността, така и на многообразието от услуги. В момента НОИ е една от пилотните организации, с които стартира проектът на МДААР - “Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги” - ИАОПУ. Още в първата година на този проект НОИ се включва с 3 свои електронни услуги, ориентирани към осигурените лица: Справка Социално осигуряване по ЕГН и ПИК; Справка за изплатени обезщетения и помощи от ДОО по ЕГН и ПИК; Справка Здравноосигурителен статус по ЕГН.

Достижения на Марин Калчев по отношение на управлението на ИТ екипа са способността да привлича и мотивира и изгражда компетентни кадри в условията на силния недостиг на ИТ специалисти, който е налице през последните години и който ведомствата от държавната администрация чуватват в по-голяма степен, отколкото компаниите от частния сектор. В ръководената от Марин Калчев дирекция се полагат значителни услилия за да се осигури на ИТ специалистите обучението, което е необходимо и задължително за тяхната работа.

Резултати

ИТ проектите реализирани под ръководството на Марин Калчев имат значителен социален ефект. Напрактика тези информационни системи са важни за всеки гражданин на страната. Например:

 • Регистърът на осигурените лица съдържа в електронен вид информация за осигурителния стаж и доход на лицата от 1997 г. до момента, подавана помесечно от техните работодатели и от самоосигуряващите се лица. Тя се използва при определяне правото и изчисляване размера на краткосрочните обезщетения, за контрол върху издаваните образци за пенсиониране или директно при липсваща документация за изчисляване на пенсии;
 • Електронен архив с разплащателните ведомости на прекратените осигурители. Информацията от него се използва също при преценка и изчисляване на пенсии. Тази информация може да се използва и за други осигурителни рискове;
 • Електронен архив с историческа информация от разплащателните ведомости и документите за осигурителен стаж на всички предприятия, обхващащи периодите на осигуряване на лицата в активна трудова заетост за периода преди 1997 г.;
 • Система за регистрация на трудовите договори;

Обединената информация от изброените регистри е необходима предпоставка за предварителното информиране на лицата за действителния момент на достигането на осигурителни права и автоматизиране процеса по изчисляване на обезщетения, без необходимост от предоставяне на документи.

Информацията от системите на НОИ се използва от важни държавни ведомства. НОИ има регламентирани ангажименти за предоставяне на информация към Министерство на финансите, Главна данъчна дирекция и Национална агенция по приходите и др. Тъй като поддържа информация за осигуряването от всички рискове НОИ има най-пълната база данни в страната с данни за цялото население, а от информационната система на ведомството зависи нормалната работа на много организации на които то предоставя информация.Управлението на информацията – с ключова роля в управлението на бизнеса

 

инж. Веселка Атанасова
началник отдел “Информационно осигуряване”, Топлофикация – Русе АД

 

През последната година с активното участие на инж. Атанасова в Топлофикация – Русе АД бе въведена система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2005. Проектът е реализиран последователно и систематично от етапа на предварителен одит, до самата сертификация.

Самото стартиране на тази инициатива е показателно за сериозната роля, която ръководителите на предприятието отреждат на информационните активи и тяхното желание да се убедят, че средствата и ресурсите, отделяни за информационна сигурност постигат набелязаните цели. Това говори, че ИТ мениджърът в компанията постига ефикасност и пълноценност в работата, спомагащи повишаването на доверието и разпространението на високите технологии - един от основните критерии за участие в конкурса «ИТ мениджър на годината». В България само няколко организации са сертифицирани по ISO/IES 27001:2005, като една от тях е Топлофикация – Русе.

Методология & собствен подход

При реализацията на проекта инж. Веселка Атанасова обръща специално внимание върху ясното обособяване на границите на системата за информационна сигурност и нейното взаимодействие с другите системи за управление и процесите в организацията. Планът за информационно и комуникационно осигуряване на дейностите в “Топлофикация – Русе” АД е част от общата стратегия за осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса и едновременно с това е организационно и ресурсно свързан с Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Отчетено е наличието на множество информационни активи в дружеството (системи, бази данни, комуникационни канали, архивни помещения, договори за услуги) и за улесняване на процеса по оценка и управление на риска е използван специализиран софтуерен продукт.

Успешното въвеждане на стандарта ISO/IES 27001:2005 изисква мобилизиране на потенциала на целия колектив, както и висока степен на ангажираност от страна на ръководството. Подходът на инж. Веселка Атанасова по отношение на комуникацията с нейните колеги и с ръководството допринася за спазването на тези принципи в Топлофикация – Русе.

Резултати

Постигането на съответствие с ISO 27001:2005 е свързано с промяна на подхода при планиране и реализирането на плановете за осигуряване непрекъснатост на бизнеса. Стандартът изисква специализирани планове за реагиране на точно дефинирани, най-вероятни ситуации, свързани с реални събития, гарантиращи осигуряването на бизнеса по отношение на информационното осигуряване и възстановяване на нормалната работа в кратки срокове. Основни ползи от реализираният проект по внедряване на ISO 27001:2005 са:

 • Намаляване на финансовите загуби чрез обезпечаване на непрекъсваемост на бизнеса, управляемост, надеждност и прозрачност на процесите;
 • Удовлетворяване на изискванията на нормативни документи (Закон за защита на класифицираната информация, Закон за защита на личните данни, Закона за защита на конкуренцията и др.);
 • Удовлетворяване изискванията на клиентите за защита на личните им данни.

 

Правилната приоритизация на ИТ проектите - предпоставка за бърза реакция при нови пазарни условия

 

Георги Георгиев
Ръководител отдел „Информационни технологии” в ПроКредит Банк

 

В продължение на повече от 5 години Георги Георгиев допринася за последователното и динамично развитие на ИТ инфраструктурата в ПроКредит Банк България, ориентирано към реализиране на съвременни решения за управление и организация на бизнес дейностите, осигуряване на по-качествено и по-бързо обслужване на клиентите и въвеждане на по-ефективни модели за работа на служителите.

През последните 12 месеца под неговото ръководството и с активното му участие в банката са осъществени голям брой проекти. Всички те са реализирани успешно. Принос за това има въведеният модел на екипна работа.

Реализираните ИТ инициативи са в няколко основни направления:

 • Свързани с разширяването на каналите за достъп до предоставяните от банката услуги. Сред тях са услугата “Click-to-call”, разширяваща възможностите на системата за онлайн банкиране и въвеждането на машини за печат на извлечения по сметки (аccount statement printing machine), като част от концепцията на банката за обслужване в режим 24x7.
 • Насочени към оптимизиране на работата на служителите и подобряване на обслужването за клиентите. В тази връзка през 2007 г. в банката е въведена нова информационна система за централизирана обработка на платежните нареждания. С това информационно решение в значителна степен е оптимизирана както самата процедура по прехвърлянето на данните за платежните документи в основната банкова ИС, така и времето за тяхната обработка, като едновременно с това е улеснена и работата на служителите от бек офиса
 • Насочени към промяна на организацията на ИТ процеса, с цел да се постигне повече гъвкавост и възможност за по-бърза реакция на потребностите на бизнес потребителите и клиентите.

Добри практики в управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите

Всички предлагани от бизнес звената ИТ проекти и инициативи първоначално се насочват към създаения отдел “Нови проекти и вътрешна нормативна уредба”. След това инициативите се обсъждат на т. нар. „ИТ комитет”, в който участват ръководителите на отделите ИТ, Разработка на софтуер и Нови проекти. Този комитет формира общото ИТ проектно портфолио и координира дейността на трите отдела на средно мениджърско ниво.

С цел постигане на по-ефективна комуникация между бизнес звената, топ мениджмънта и отделите „ИТ”, “Нови проекти и вътрешна нормативна уредба” и ”Разработка на софтуер” е създаден и т.нар. „комитет за ИТ управление” (IT Steering Committee). В него участват ръководителите на трите отдела, свързани с ИТ дейността и двама от членовете на Управителния Съвет.

Комитетът за ИТ управление контролира и приоритизира ИТ проектното портфолио и подпомага вземането на ефективни решения във връзка със стратегическите проекти на банката. Въвеждането на този начин на организация дава възможност за правилна приоритизация на ИТ проектите и улеснява процеса на въвеждане на нови услуги в инфраструктурата на банката.

В съответствие с въведената вътрешна организация за управление на ИТ, всички проекти се реализират от работни групи, включващи както служители от отдели ИТ, Нови проекти и Разработка на Софтуер, така и потребители от заинтересованите бизнес звена. Всеки проект се координира от отдел Нови проекти, в който отделните служители се включват в зависимост от спецификата на проекта. Това спомага, въпреки голямата динамика, бързо да се реализират планираните инициативи в различните отдели на банката.

Бизнес резултати

Постигната е възможност бързо адаптиране към нови пазарни условия с цел конкурентоспособност. Въпреки голямата динамика, бързо се реализират планираните инициативи в различните отдели на банката

Реализираните инициативи допринасят за подобряване на взаимодействието с клиентите. Постигнати са по-ниски разходи, благодарение на оптимизиране на процеси.

За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов