Анализи

ИТ проектите във финансовия сектор се фокусират върху усъвършенстването на бизнес процесите

CIO Media

Надя Кръстева

През настоящата година финансовият сектор в България ще повиши инвестициите си в информационни технологии средно с 14%, сочи поредното проучване на списание CIO. С по-високи спрямо 2007 г. ИТ бюджети разполагат 65% от анкетираните (схема 1). Само 14% от участниците в проучването съобщават за минимално (5%) намаляване на средствата за развитие на корпоративната информационна инфраструктура през 2008 г. – напрактика това са банки, които наскоро са реализирали съществени ИТ инвестиции.

ИТ и бизнес цели

За първи път традиционното проучване на списание CIO сред ИТ директори и ръководители на отдели по информационно осигуряване в компании от финансови сектор включваше въпрос за техните приоритети от гледна точка на успешното развитие на бизнеса на организацията и отделно въпрос за приоритетите от гледна точка на реализацията на нови ИТ проекти. Основният извод от резултатите, обобщени в таблица 1 е, че ролята на ИТ ръководителите във финансовите институции става все по-фокусирана върху бизнеса. Водещите приоритети за най-висок процент от анкетираните са усъвършенстването на бизнес процесите, производителността, създаването на нови продукти и услуги, подобряването на връзките с клиентите, повишаване на конкурентоспособността – т.е. все аспекти, свързани с възможностите на организацията да постигне ръст в своята дейност.

Реализацията на ефективни бизнес процеси, осигуряващи широки възможности за адаптация към динамично променящата се среда е в директна връзка с внедряването на съвременни информационни технологии. Затова в първостепенните технологични приоритети са в съответствие с основните бизнес приоритети. На първо място сред тях са внедряване на приложения за целите на бизнеса, въвеждане и развитие на CRM системи, усъвършенстване на ИТ инфраструктурата, инвестиции в информационната сигурност.


Сред технологиите, които на този етап привличат вниманието на финансовия сектор са също модерните решения за съхранение на данни, решения, съвременни интеграционни концепции като SOA (Service-Oriented Architecture), необходими на институциите за да осигурят работата на техните информационни системи в хетерогенна среда, технологиите за виртуализация.

ИТ инвестиции

Приоритетни направления при разпределянето на ИТ бюджета през 2008 г. са информационната сигурност, хардуерът, комуникационната инфраструктура, разработката и внедряването на приложения за целите на бизнеса. 100% от участниците в проучването предвиждат да инвестират в решения за защита на информацията, 79% - в обновяване на хардуера, 64% - в комуникационни решения, 57% - в бизнес приложения (схема 2).


ИТ кадри

Инвестициите в ИТ персонал и в ИТ обучение, също фигурират сред приоритетите на ИТ ръководителите от финансовия сектор, но едва за 14% от тях те са едно от първите 3 направления, в които се насочва ИТ бюджета.

Сдържаността по отношение на инвестициите в ИТ персонала е обяснима, тъй като през последната година всички участващи в настоящото проучване финансови институции са повишили заплащането на своите ИТ сътрудници. Ръстът на заплатите в ИТ подразделенията във финансовия сектор е средно 15%, а в различните институции варира между 5% и 40%. Подобни са и данните от други подобни проучвания – например според анкетите на AIMS Human Capital, последните 2-3 години заплатите на ИТ специалистите нарастват по-бързо, отколкото тези на други категории служители, като ръстът за миналата година е средно 17% .

Същевременно обаче, както се вижда от данните на схема 3, едва 8% от анкетираните финансови институции разполагат с достатъчно ИТ специалисти. Останалите 82% изпитват затруднения при намирането и привличането на подходящи ИТ специалисти, като при 21% от участниците в проучването затрудненията са сериозни.


Тези данни подсказват, че изграждането, привличането и задържането на ИТ специалисти, с необходимите умения ще продължи да бъде задача, на която ИТ мениджърите от финансовия сектор ще продължат да посвещават много време и ресурси. Наред с това обаче техните усилия ще бъдат съсредоточени върху оптимизиране на самата организация на ИТ отдела и на процесите свързани с предоставянето на ИТ услуги. Въвеждането на съвременни методологии при управлението на ИТ, дава възможност част от предизвикателствата да бъдат преодолени чрез повишаване на производителността и ефективността на ИТ отделите. Пълното решаване и елиминиране на проблемите във връзка с ИТ кадрите обаче несъмнено изисква дългосрочна и всеобхватна стратегия.

Предизвикателства & перспективи

В условията на все по-активна конкурентна надпревара, финансовите институции у нас са изправени пред необходимостта бързо да адаптират своите бизнес подходи към промените в пазара. Като основно предизвикателство пред ИТ подразделията в банките, застрахователните дружества и други компании от финансовия сектор на този етап се очертава прилагането на технологиите за реализацията на ефективни бизнес процеси, тъй като това е и факторът, от който най-силно зависи постигането на конкурентни предимства на пазара на финансовите услуги.

Същевременно както и през последните 2 години ключовите ИТ инициативи на финансовия сектор ще продължат да бъдат насочени към подобряване на информационната сигурност, повишаване на оперативната ефективност, по-пълноценно използване на информацията и аналитичните инструменти.

Представените резултати са изведени от проучване на списание CIO България, проведено през март. На анкетата отговориха ИТ директори и ръководители на отдели по информационно осигуряване от 14 финансови институции.

Таблица 1: 10-те водещи технологични и бизнес приоритети за ИТ директорите от финансовия сектор през 2008 г.

NБизнес приоритети за % от анкетиранитеПриоритетни ИТ проектиза % от анкетираните
1Усъвършенстване на бизнес процесите79%Бизнес приложения71%
2Повишаване на производителността на труда64%Система за управление на връзките с клиентите (CRM)64%
3Създаване на нови продукти и услуги57%Усъвършенстване на ИТ инфраструктурата57%
4Повишаване на конкурентоспособността43%Технологии за сигурност50%
5Подобряване на връзките с клиентите36%Решения за съхранение на данни43%
6Подобряване на контрола върху оперативните разходи29%Виртуализация36%
7Ръст на приходите29%Сервизно ориентирана архитектура (SOA)29%
8Ускоряване на иновациите29%Обновяване на сървъри29%
9Повишаване на сигурността на предоставяните услуги14%Модернизация на наследени системи21%
10По-пълноценно използване на информацията и аналитичните инструменти14%Технологии за бизнес анализи (BI)21%

X