Анализи

Разумното инвестиране в ИТ –добрите практики на европейските банки

CIO Media


Няколко европейски банки успяват да извлекат повече предимства от използването на ИТ, включително по-бърза и по-гъвкава реализация на бизнес целите, в сравнение с техните конкуренти, и то на много по-ниска цена. Проучване на McKinsey констатира, че тази група комбинира качествено ИТ управление с тесен фокус върху използването на ИТ за усъвършенстване на дейността.

В проучването на McKinsey участваха 37 банки, работещи както за корпоративния сектор, така и занимаващи се с банкиране на дребно. Целта бе да се събере информация за това как те управляват технологиите и да се анализира опитът на постигналите най-добри резултати в тази сфера. Бяха изследвани над 70 аспекта на управленските практики – от управление на центровете за данни и набора от приложения, до управленски модели и аутсорсинг решения. Събрани бяха данни за ИТ разходите на банките, включително и за сързаните с техните служители ангажирани с ИТ.

Проучването констатира, че разходите за ИТ варират в широки граници – те са от 10 до 30% от текущите разходи или 4 до 18% от текущите приходи. По-високите нива на разходите не бяха свързани с повишена ефективност на бизнеса. Всъщност се оказва, че банките, които извличат максимална полза от ИТ, изразходват до 40% по-малко средства от участниците с най-слабите показатели.

Анализът на събраните данни сочи, че най-успешните сред участниците се различават от останалите основно в две насоки: качеството на ИТ управлението и начините, по които се използва ИТ за бизнес нуждите на организацията. Нямаше корелация между резултатите на дадена банка и нейния размер (измерен в приходи или численост на персонала) или сегмента, в който оперира (на едро или дребно). Взети заедно, тези резултати навеждат на мисълта, че начинът, по който банките използват и управляват ИТ, ще продължи да бъде основен фактор в оценката на тяхната дейност.

Четири вида банки

Всяка банка бе класифицирана в една от четирите категории, показани на фиг. 1. Демонстриралите най-добри резултати, McKinsey обединява в категорията „ефективни бизнес реализатори” - те постигат най-висока бизнес производителност и ефективност при относително ниски ИТ разходи (8% от текущите приходи в сравнение със средно ниво от 12% за всички участници). От 37-те банки, 14, сред които всички испански институции, участвали в проучването, попадат в тази категория.

В другия край на диаграмата се намират „големите ИТ инвеститори” , които отделят почти 13% от текущите си приходи за ИТ, но все още не виждат желания ефект върху бизнес производителността и ефективността. 13 от банките попадат в тази група.

Банките в третата група – т.нар. „ИТ реорганизатори тежка категория”, изразходват почти 15% от текущите си приходи за ИТ, основно за специфични проекти за бизнес реорганизация. Това са обикновено еднократни, но дългогодишни проекти като мащабна ИТ консолидация, стандартизация и интеграция след сливане или разширяване на бизнеса с нови продуктови линии, пазари или канали. Само три банки попадат в тази категория.

Най-накрая, седем от банките участващи в проучването са похарчили едва 10% от текущите си приходи за ИТ, но не са постигнали високи нива на ефективност. Те са обединени в групата „ефективни ИТ изпълнителни”.

Разковничето е в ИТ управлението

Ефективните бизнес реализатори имат характерен подход за управление на ИТ дейностите. Най-интересен е начинът, по който тези банки се справят с приложения, инфраструктура, аутсорсинг и управление на клиенти (фиг. 2, част 1).

Обикновено, ефективният бизнес реализатор разполага с по-централизиран и консолидиран набор от приложения от типичния голям ИТ инвеститор – средно 380 приложения в сравнение с 500 при втората група и 1200 при някои други банки. Ефективните бизнес реализатори изразходват с €75 000 по-малко на приложение от големите ИТ инвеститори. Освен това при най-успешните банки в сравнение с останалите приложенията, свързани със сложните бизнес транзакции, далеч не са така фрагментирани. Да вземем за пример типична транзакция по ипотека, която се състои от няколко етапа – от подаването на молбата до оценяването на кредитополучателя и финансирането на заема. За да извършат от край до край такива процеси, банките с по-ниски резултати използват различни приложения, които извличат данни от много различни системи. Тъй като тези приложения често изискват ръчното преместване на данни от система в система, те генерират повече грешки и забавят обработката. За разлика от тях, най-добрите банки използват по-малко на брой и по-добре интегрирани приложения.

Ефективните бизнес реализатори управляват стриктно ИТ инфраструктурата. Те имат два пъти по-малко центрове за данни (средно един или два) от големите ИТ инвеститори. Освен това, те харчат по-малко за всеки от тях – около €22 млн. годишно в сравнение с €29-те милиона при големите ИТ инвеститори. Разликата отчасти отразява факта, че много от сериозно инвестиращите в ИТ все още не използват пълноценно центровете за данни, придобити при поглъщания. Повечето от най-успешните банки са се справили с това, но все още търсят начини за допълнително намаляване на разходите чрез изграждане на центрове за данни в райони с по-ниски разходи за недвижимо имущество и чрез автоматизиране на дейностите с цел намаляване на персонала. Най-добрите показват още засилен контрол върху договорите за доставка на хардуер и услуги.

Що се отнася до настолните системи и системите за поддръжка на потребителите (HelpDesk), ефективните бизнес реализатори са въвели стандартизация с цел намаляване на разходите и увеличаване на възможностите за разрастване, както и за създаване на възможност за управлението им от разстояние. В резултат на това такива банки изразходват само €1600 годишно на служител за десктоп и хелпдеск услуги в сравнение с големите ИТ инвеститори, които отделят за това €2500.

Друг аспект, в който тази група банки се отличава от останалите, е подходът към аутсорсинга на ИТ и управлението. Само 30% от тях прилагат аутсорсинг на фона на 45% от големите ИТ инвеститори. Освен това, ефективните бизнес реализатори не го правят в голям мащаб – аутсорсингът съставлява едва 7% от ИТ разходите, за разлика от 25% при големите ИТ инвеститори. Според експертите причината за тези различия е, че най-успешните банки имат по-качествени собствени ИТ ресурси, което от своя страна им позволява внимателно да преценяват кои дейности да възложат на външни фирми, за да извлекът максимална полза от аутсорсинга.

Накрая, но не на последно място, най-успешните банки успяват да договорят гъвкави договори с доставчиците и да ги контролират непрекъснато, за да предоговорят своевременно условията, когато това се налага. Другите банки обикновено са ограничени от фиксирани договорни условия, което затруднява предоговарянето им и намалява ползите.

Повече подкрепа за бизнеса

Ефективните бизнес реализатори използват успешно ИТ в подпомагането на дейността си. Те създават гъвкави приложения, централизират важните клиентски данни и използват ИТ за подпомагането на основните банкови процеси и производителност.

Тъй като тези банки използват приложения, които са по-стандартизирани и относително лесни за модификация, те по-добре реагират на промените в бизнес нуждите (фиг. 2, част 2). За разлика от тях при големите ИТ инвеститори 40 до 60% от приложенията имат специално пригодени за тях функции, които трудно се модифицират или разширяват, докато при банките с най-добри практики този процент е под 40. Освен това, банките с най-добри показатели поддържат данните за клиентите централизирано. В резултат, процесите са по-ефективни и контактната информация за съществуващите клиенти няма нужда да се въвежда всеки път, когато някой от тях кандидатства за нов заем или открива нова сметка.

Друга основна разлика е, че ефективните бизнес реализатори инвестират повече в основните процеси като изпълнение на плащания, обработка на ипотеки или сигурност – все приложения с преки ползи за бизнеса. Те изразходват едва 13% за поддържащи процеси като човешки ресурси, управление на риска и финансиране. За сравнение, големите ИТ инвеститори отделят средно 21% за поддържащи процеси.

Ефективните бизнес реализатори повишават производителността си, като инвестират повече в системи за управление на работните потоци, автоматизиращи широк набор от процеси и гарантиращи, че най-подходящите хора извършват своевременно правилните стъпки. Освен това, тези компании осигуряват на клиентите си по-лесен достъп до всички услуги по всички канали: клонове, банкомати, Интернет и телефон. Други банки предлагат само ограничени услуги по определени канали – например, ограничават телефонното банкиране до проверка на баланса по сметката.

Стратегии за увеличаване на производителността

Следвайки най-добрите практики, всяка банка може да увеличи производителността и ефектността си, но ще се сблъска със специфични за нея проблеми. Големите ИТ инвеститори трябва да изразходват ИТ бюджета си по-избирателно и да го съобразят по-добре с бизнес целите. Както е показано на фиг. 3, тези банки изостават значително от ефективните бизнес реализатори по отношение на цялостната производителност. Големите ИТ инвеститори трябва да преосмислят основно начина, по който управляват и интегрират ИТ в своя бизнес.


Ефективните ИТ изпълнители може да увеличат инвестициите си и да ги използват в по-голяма степен за подобряване на бизнес процесите. ИТ реорганизаторите трябва да отделят повече внимание на дългосрочните си инвестиции, за да са сигурни, че те са в тон с променящите се бизнес потребности и същевременно, че управляват ефективно ежедневните ИТ дейности. Предизвикателството пред тези банки е да намалят ИТ разходите при приключване на реорганизационните си проекти и да пренасочат тези средства към по-нататъшни иновации и постигане на по-голяма ефективност.

Банките с най-добри показатели също има какво още да постигнат. Те имат възможността да увеличат предимствата си, като разширят автоматизирането на процесите. А при интегрирането вследствие на сливане или поглъщане, те могат да използват своите изпитани и изпробвани приложения, центрове за данни и възможности като отправна точна за новата ИТ организация.


Фигура 3: Най-успешно използващите ИТ банки спрямо останалите

X