Анализи

Строителните компании отчитат висока възвращаемост на инвестициите в ИТ

CIO Media

Надя Кръстева

Информационните технологии вече неотменимо присъстват в ежедневието на компаниите, развиващи своята дейност в сферата на строителството, проектирането и архитектурата. Почти всеки служител в строителна компания, изпълнява своите задачи използвайки компютър, чертежите се създават с помощта на CAD софтуер, много бизнес процеси - счетоводство, подготвяне на спецификации, подготовка на количествени сметки и т.н. вече са компютризирани във висока степен, сочат данните от първото проучване на списание CIO България за прилаганите информационни решения в сектора. Нещо повече – степента, в която българските строителни компании прилагат информационни технологии за управлението на своя бизнес, в много направления е напълно съизмерима с отчитаните от глобалните проучвания стойности на този показател за компаниите по света.

Базовият ИТ арсенал

Отговорите на анкетираните сочат, че почти всички компании работещи в сферата на строителството, проектирането и архитектурата са автоматизирали във висока степен своите бизнес процеси, свързани с проектиране и счетоводство. Повечето от тях са въвели ефективни ИТ средства, елиминиращи рутинните операции при фактуриране, подготовката на спецификации, технически изчисления, остойностяване и бюджетиране, изготвяне на количествени сметки (схема 1).

В повече от 1/3 от компаниите фактурирането и поддържането на графици са високо компютризирани, а ? от тях разполагат с информационни системи автоматизиращи контрола на материалите и следенето на доставките. С малки изключения, в останалите компании изброените процеси са обхванати от информационните решения поне частично.

Сравнението между данните отразени на схема 1 и резултатите от подобно глобално проучване проведено от електронното издание ITCon.org сочи, че по отношение на част от основните си бизнес процеси (проектиране, счетоводство, технически изчисления, подготовка на количествени сметки) българските строителни компании оползотворяват предимствата на информационните технологии в не по-малка степен от организациите със същия предмет на дейност по света. Известно изоставане от нивото на средностатистическите фирми по света, се наблюдава при използването на съвременни ИТ средства за автоматизация на фактуриране, подготовка на спецификации и управление на графици. Например, докато в глобален мащаб 77% от строителните компании изготвят спецификации с помощта на подходящи приложения, у нас подобен софтуер ползват 65% от анкетираните, 38% по света спрямо 30% у нас ползват софтуер за процесите, свързани с разработване на графици и т.н. (вижте стойностите отбелязани с тъмно синьо на схема 1).

ИТ инвестициите

Според данните от проучването, през последните 2 години, основната част от ИТ бюджетите в сектора е изразходвана за счетоводен софтуер, комуникационни мрежи, хардуерно оборудване, системи за електронен обмен на данни и системи за автоматизирано проектиране (CAD). В тези направления са инвестирали над 60% от анкетираните компании (схема 2). Обект на засилен интерес, са били също така системите за управление на проекти и софтуерът осигуряващ различни технически изчисления – над 40% от участниците в проучването са закупили подобни продукти.

Възвращаемостта

Един особено интересен резултат от първото проучване на списание CIO сред българските строителни компании е високата оценка на анкетираните за ползата от приложението на ИТ в техния бизнес. 70% от запитаните заявяват, че внедрените в техните компании ИТ решения осигуряват улеснени комуникации, по-качествено и по-бързо изпълнение на задачите, по-бърз и по-лесен достъп до данни. Над 55% от участниците в проучването считат, че използваните в тяхната организация информационни системи им дават възможност за по-бърза реакция на клиентските изисквания, споделяне на информация и осъществяване на по-добър финансов контрол (схема 3).

За сравнение в подобно глобално проучване, едва 35% заявяват, че ИТ им осигурява възможност за по-бърза реакция на клиентските изисквания и възможности за споделяне на информация (вижте стойностите отбелязани с червено на схема 3).

Важна предпоставка за въвеждането на информационни технологии във всяка компания е нагласата и компетентността на персонала по отношение на тяхното използване. От тази гледна точка компаниите в сектора на строителството са в благоприятна позиция – 45% от анкетираните считат, че въвеждането на ИТ решения допринася за повишаване на удовлетвореността на техните служители.

Плановете

На въпроса „Планирате ли да разширите използването на информационни технологии във вашата фирма през следващата година?” 80% от участниците в проучването дадоха утвърдителен отговор (схема 4). Всяка втора компания планира да увеличи броя на автоматизираните работни места, 45% предвиждат да обновят своето ИТ оборудване. Най-значителен обаче е интересът към въвеждането на нови програмни продукти и включване на нови бизнес процеси в обхвата на информационните решения – 55% от анкетираните възнамеряват да реализират подобни инициативи. Коментарите на някои от участниците в проучването дават иснования да очакваме повишено търсене на софтуер за проектиране и визуализация, системи за управление на проекти, приложения за решаване на специфични задачи и не на последно място интегрирани системи за управление на бизнеса.

В заключение

Повишеният интерес на строителните компании към въвеждането на информационни решения е факт, независимо от конкретната статистика за използването на едни или други информационни технологии в сектора. Но както във всяка друга индустрия, и в строителството успешното въвеждане и прилагане на ИТ зависи от много фактори. Част от тях са свързани със специфични характеристики на компанията – например нейния мащаб. Факт е, че по-големите организации могат да си позволят по-високи ИТ инвестиции и същевременно да постигнат висока възвръщаемост от тях, чрез автоматизацията на много процеси и чрез подобряване производителността на много служители.

Важни фактори за успеха на ИТ инициативите са също така:

  • осъзнаването на потенциала на ИТ за повишаване ефективността на бизнеса;
  • качеството на предлаганите на пазара ИТ решения;
  • способността на ИТ потребителите да дефинират изискванията си;
  • способността на ИТ доставчиците да вникнат в бизнеса на своите клиенти и същността на техните изисквания.

И тъй като изброените фактори в общи линии са налице, строителните компании в България имат добри перспективи по отношение на изграждането на модерна информационна среда, съдействаща за развитието на техния бизнес.

В проучването на списание CIO за информационните решения прилагани за управление на процесите в строителството участваха 20 строителни компании, базирани в София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Петрич. Анкетираните предоставиха данни за степента, в която са компютризирани различни бизнес процеси в техните организации, за реализираните през последните 2 г. ИТ инвестиции и плановете за бъдещо развитие на ИТ инфраструктурата в компанията.


X