Анализи

Търсят се инструменти, а не софтуер

CIO Media

В началото на 2012 г., решенията за въвеждане на нови системи за управление на бизнеса в най-голяма степен зависят от това, дали внедряването им допринася за по-ефективна работа в организацията

Надя Кръстева

Корпоративните ИТ потребители продължават да бъдат резервирани по отношение на своите планове за внедряване и обновяване на софтуерни приложения за целите на бизнеса. В условията на неблагоприятен икономически климат, потребностите от адекватни инструменти за управление растат, но стартът на всеки ИТ проект трябва да бъде обоснован от гледна точка на три ключови показателя – повишаване на ефективността, положително отражение върху финансовите резултати, подобряване на взаимоотношенията с клиентите. Това констатира традиционното проучване на списание CIO „Информационните системи в българските организации”, което проведохме през февруари, за осма поредна година. За да съберем актуални данни за състоянието на корпоративната информационна среда у нас и плановете за нейното развитие, зададохме на анкетираните 6 въпроса. Тук представяме техните отговори.

1. С какви информационни решения разполагат българските организации?

Въпреки редуцираните ИТ бюджети през последните 2 години, в сравнение с предходното ни проучване информационната среда за целите на бизнеса е отбелязала положително развитие. Увеличен е процентът на компаниите, които разполагат със съвременни интегрирани решения, включително ERP, CRM, BI системи, както и системи за управление на производството.

Например в началото на 2011-а 26% от компаниите са разполагали с интегрирана система за управление на ресурсите (ERP) от международен доставчик, докато сега, локализирани ERP системи използват вече 33% от участниците в проучването (схема 1). В рамките на една година, потребителите на интегрирани системи за управление на бизнеса от български доставчици са нараснали от 23% на 27%. Ползващите CRM са 20% (с/о 18% през 2011 г.), а BI – 23% (с/о 10% през 2011 г.).

Най-активно внедрявани през последните 12 месеца обаче са били софтуерните продукти за управление на специфични дейности – техните потребители към момента са 70%, спрямо 48% при предишното ни проучване.2. По какъв начин се осъществява развитието на информационните системи?

Компаниите определено предпочитат да ползват услугите на специализирани ИТ компании, при реализацията на инициативи, свързани с развитието на тяхната информационна среда. Най-масово прилагания подход за реализация на ИТ проектите е да се купуват готови решения и внедряването им да се възлага на компания, притежаваща съответната компетентност - по-този начин изграждат нови решения 60% от анкетираните. Следващата най-често прилагана практика (от 47%) е да се възлага разработка и внедряване на приложения, отговарящи на специфични изисквания.

През годините организациите, които самостоятелно разработват и внедряват приложения за целите на бизнеса стават все по-малко – това е една безспорна и устойчива тенденция. Например компаниите, които купуват готови решения и ги внедряват самостоятелно вече са 37% спрямо 53% през 2010 г. , а тези които се ангажират да разработват сами своите приложения са 13%, спрямо 22% преди 2 години.

3. Кой използва внедрените информационни системи?

Въведените информационни решения се ползват от все повече сътрудници. Докато през 2006 г. едва в 44% от организациите софтуерните приложения за целите на бизнеса са били използвани от широк кръг служители, сега това е факт в 77% от компаниите. Една интересна констатация от проучването е, че топ мениджмънтът най-малко ползва внедрените информационни решения. Едва в 33% от анкетираните организации представителите на висшето ръководство са активни потребители на бизнес софтуер към момента, но и в това отношение тенденцията е положителна – през 2006 г. например този показател е бил 26% (схема 3).

4. Как се съкращават разходите?

Рационализацията на корпоративната ИТ архитектура се оказва най-масово прилаганата, но не единствена мярка за снижаване на ИТ разходите, прилагана в 50% от българските организации, констатира нашето проучване. Същевременно 47% от компаниите провеждат одит на използваните лицензи, 43% консолидират приложения, 37% се стремят към рационализация на набора от използвани приложения.


Търсят се инструменти, а не софтуер

© CIO Media, Cio.bg


Като цяло различните подходи за съкращаване на разходите се прилагат малко по-активно отколкото през миналата година, но съвсем не така масово, както през 2010-а, когато 70% от участниците в нашето проучване работеха по рационализацията на корпоративната ИТ архитектура, 61% рационализираха използвания набор приложения и 91% преразглеждаха портфолиото от планирани проекти. Явно, след своеобразния бум в съкращаване на разходите през 2010 г., през миналата година компаниите бяха изчерпали възможностите си в тази посока. Тази година обаче, те отново провеждат ревизия на архитектури, лицензи и използвани приложения.

5. Какви са плановете за внедряване и обновяване на информационни системи?

Плановете за реализация на нови ИТ проекти не са чак толкова ограничени, колкото през миналата година, но все още са доста предпазливи. 23% от анкетираните не предвиждат никакви инициативи в това направление през 2012 г. Повече от половината от останалите участници в проучването планират да осъществят само по един проект, като най-често се предвижда въвеждане на софтуер за управление на специфични дейности.

Все пак, сред системите, които са обект на относително повишен интерес са ERP от международен доставчик, CRM, BI и системи за управление на проекти. Внедряване на локализирана ERP система например предвиждат 13% от анкетираните, спрямо 7% през миналата година. Към въвеждане на CRM, BI и системи за управление на проекти се ориентират съответно 15%, 19% и 11% от участниците в проучването (схема 1). Интересът към всички останали категории корпоративен софтуер е по-нисък в сравнение с предходната година.

6. Какво мотивира въвеждането въвеждането на нови информационни системи?

Вече трета поредна година, решенията за въвеждане на нови приложения в най-голяма степен зависят от това, дали внедряването им допринася за по-ефективна работа в организацията. Това е основният приоритет за 77% от анкетираните (спрямо 67% през м.г.). Други важни аргументи в полза на внедряването и обновяването на бизнес софтуер са отражението на реализираната система върху финансовите резултати и върху взаимодействието с клиентите (схема 4).

В заключение

Отговорите на традиционните 6 въпроса за състиянието на информационната среда през тази година не са неочаквани. Целите на проектите за въвеждане на бизнес софтуер през годините на кризата се промениха. Сега основният мотив за техния старт е необходимостта от въвеждането на инструменти за решаването на конкретни бизнес задачи. Търсят се добри резултати постигнати с по-малко финансиране, търсят се инструменти, а не софтуер.

* Статията обобщава резултатите от традиционното проучване на списание CIO България “6 въпроса за информационните системи в българските организации”, което провеждаме за 8-ма поредна година. В това издание на проучването взеха участие представители на 31 компании от различни сектори, които отговориха на анкетата на CIO по електронна поща или чрез попълване на онлайн формуляр.


X