Анализи

ИТ в банките – каква е цената?

CIO Media

Според различни източници компаниите от сферата на финансовите услуги през последната година са похарчили за ИТ между $270 млрд. и $460 млрд. Оценките на различните изследователски агенции за това колко струват информационните технологии на финансовата индустрия се различават доста съществено, но във всички случаи става дума за съществени суми. И според всички проучвания, във финасовия сектор ИТ разходите изразени като процент от приходите са най-високи – 7,3% спрямо 3,7% средно за всички други индустрии. Това са основните изводи, обобщени в доклад на Deutsche Bank, след анализ на данни публикувани от водещи изследователски агенции и собствени проучвания.

В допълнение публикацията на националната бака на Германия хвърля светлина върху структурата на ИТ разходите и подходите към ИТ бюджетите в различни региони по света, а като цяло, цитираните данни подсказват, че ефективното управление на инвестициите в информационни технологии е от критично важно значение за финансовия сектор към момента.

Нека се спрем на най-важните акценти от доклада, озаглавен “ИТ в банките – каква е цената?“ (IT in banks: What does it cost?).

Колко плащат финасовите институции за ИТ?


На практика информацията за ИТ разходите на финансовите институции е доста ограничена. Компаниите не са задължени да публикуват такива данни в годишните си финансови отчети, а информацията по темата от официални статистически агенции е оскъдна.

Все пак, изследователски агенции и консултантски компании разполагат с някакви приблизителни оценки. Например според Celent, през 2013 г. финансовите институции по света са похарчили за ИТ $270 млрд., а според Gartner - $460 млрд. Очевидно, различията в оценките са доста съществени (схема 1). Отчасти те могат да бъдат обяснени с това, какви точно разходи са включени в обхвата на различните проучвания (например за персонал, за телекомуникации и т.н.), но така или иначе точна оценка няма. Безспорно е обаче, че финансовите институции плащат висока цена за ИТ услугите, които ползват.


ИТ в банките – каква е цената?

© CIO Media, Cio.bg


Банките харчат за ИТ повече от всички

Разходите на банките за ИТ представляват 7,3% от техните приходи, сочи мащабно проучване на Forrester Research, проведено сред компании от Северна Америка, Южна Америка, Европа и Азия (схема 2). За сравнение, средствата изразходвани за ИТ за компаниите от всички сектори в това проучване са средно 3,7% от приходите им.

И други агенции, освен Forrester, потвърждават, че ИТ разходите във финасовия сектор са относително по-високи. Така например, данните на McKinsey сочат, че ИТ разходите на банките варират между 4,7% и 9,4% от приходите им.

Причините за по-активното използване на ИТ в сектора са многобройни. Компаниите от сферата на финансовите услуги са задължени да работят в съответствие с редица регулаторни изисквания. За да осигурят това съответствие те са принудени да правят ИТ разходи, които не допринасят по никакъв начин за увеличаване на приходите им. В допълнение, банките разчитат в голяма степен на информационните технологии за ефективната работа на своите бек-офиси и дистрибуционни канали.

Отношението ИТ разходи спрямо приходи има още по-високи стойности за европейските банки. Проучване на Boston Consulting Group констатира, че стойността на този показател за финансовите институции в Европа е 10,5% спрямо 7,3% в глобален мащаб (схема 3). Данните на Boston Consulting обобщават информация, предоставена от големи банки в Европа.

За сравнение ИТ разходите на банките в САЩ, според Forrester Research, са 6,2% от техните приходи. Не е сигурно обаче, дали разликата между межу споменатите 10,5% и 7,3% отразява мащабите на ИТ разходите, които са в числителя на разглежданото отношение. Възможно е тя да се дължи на различия в знаменателя – т.е. на факта, че ако разглеждаме средно аритметични стойности, банките в САЩ са по печеливши от европейските финансови институции.

Високи разходи за ИТ персонал

Данните на изследователските агенции сочат, че банките харчат голяма част от технологичните си бюджети за ИТ персонал. Така например, банките в САЩ изразходват за заплащане на своите ИТ специалисти 26% от ИТ бюджета си, докато в други сектори на бизнеса и в държавната администрация на САЩ само 20% от ИТ разходите са за персонал (схема 4). Разликите са още по-големи като се отчита факта, че една трета от ИТ разходите на американските компании и държавни организации се падат на два сектора – финансови услуги и професионални услуги (т.е. правни, счетоводни, данъчни, мениджмънт, компютърен дизайни и др.). Ако тези два сектора не участват в изчислението на средните стойности, всички останали сектори харчат едва 17% от ИТ бюджетите си за ИТ персонал.


ИТ в банките – каква е цената?

© CIO Media, Cio.bg


 Различните пазари налагат различна структура на ИТ разходите

Данните на Forrester сочат, че разходите за ИТ перонал като процент от ИТ бюджета са различни в различните региони на света. Стойността на този параметър е 26% за САЩ, 37% във Великобритания, 34% в Германия, 27% във Франция (схема 5).


ИТ в банките – каква е цената?

© CIO Media, Cio.bg

В сравнение със своите европейски конкуренти, френските банки изглежда разчитат повече на услуги от външни доставчици, тъй като те използват 14% от своя ИТ бюджет за заплащане на работа, изпълнявана по договор, докато за банките във Великобритания и Германия този показател е съответно 8% и 9%. За да бъде сравнително пълна картината на разходите за външни ИТ услуги, би трябвало да бъдат взети предвид още “ИТ услугите от трети страни” и “XaaS” (т.е. каквото и да е като услуга). Така излиза, че френските банки харчат 32% от ИТ бюджета си за външни услуги, докато банките във Великобритания и Германия изразходват 22% и 24% от своите средства за ИТ за тази цел.


Същевременно, данни на Boston Consulting Group показват, че разходите за аутсорсинг в повечето от 34 проучени банки са в границите между 19% и 22% от целия ИТ бюджет (в тази оценка не влизат разходи за външни служители). В посочените рамки не попадат единствено банките от Централна и Източна Европа – възползвайки се от по-ниските нива на заплатите в региона, банките там почти не ползват външни ИТ услуги. На практика едва 2,1% от техните ИТ бюджети се изразходват за тази цел.

Оказва се също така, че в различните пазари структурата на ИТ разходите е различна (схеми 4 и 5). Например, финансовите институции в САЩ харчат повече за телекомуникационни услуги (18%) отколкото банките в Европа (6-10%). Също така разходите за софтуер в САЩ са малко по-високи (18%) отколкото в Европа (14%).

Нивата на ИТ заплатите в европейските банки са различни

Разходите за персонал, разбира се зависят от заплатите на ИТ специалистите. Според данните на Boston Consulting Group, с най-високи разходи за един ИТ служител са банките в 3 страни – Франция, Швейцария и Холандия. На второ място по този показател са финансовите институции в Германия (схема 6).


ИТ в банките – каква е цената?

© CIO Media, Cio.bg

ИТ разходите и ИТ инвестициите се правят в името на промяната


Около една трета от ИТ бюджетите на финансовите институции в Европа се насочват към проекти за нововъведения (т.нар. “change-the-bank” инициативи), а около 70% от ИТ разходите служат за да се осигури работата на съществуващите ИТ услуги, използвани в ежедневната дейност (т.нар. “Run-the-bank” услуги). В периода между 2003 и 2010 г. в това разпределение няма съществени промени, сочат проучванията на Boston Consulting Group (схема 7).


ИТ в банките – каква е цената?

© CIO Media, Cio.bg

Каква възвръщаемост от ИТ постигат банките?


Да бъдат събрани и анализирани данните за ИТ разходите е трудно – независимо дали става дума за една отделна банка или за финансовия сектор като цяло. Още по-голямо предизвикателство е обаче да се оцени какво получават банките от ИТ – с други думи, какъв е резултатът от единица ИТ инвестиции?

Проучване на McKinsey сред европейски банки установи, че високите ИТ бюджети не увеличават добавената стойност за бизнеса, която банките получават от информационните технологии. Изненадващо, се оказа че институциите, които извличат най-много полза от информационните технологии не са тези, които инвестират най-много в тях. Проучването на McKinsey установи, че най-висока възвръщаемост от ИТ постигат банките, които изпреварват останалите в две насоки: качеството на ИТ управлението и начините, по които ИТ се използва за бизнес целите.

Тези изводи от изследването на McKinsey, проведено сред европейски финансови институции, са потвърдени от аналогично проучване сред банки в Азия. Наскоро McKinsey публикува и нов доклад, обобщаващ резултатите от проучване на банковия сектор в Германия. Основните изводи са сходни: ИТ ефикасността и конкурентоспособността на банките са във взаимна зависимост. Увеличаването на ИТ бюджета подобрява конкурентоспособността на банката само ако управлението на ИТ е достатъчно ефикасно.

Източници
  • “IT in banks: What does it cost?”, Deutsche Bank AG , декември 2012
  • Breakthrough IT banking, “ McKinsey on Business Technology” 26, пролет 2012
  • Boston Consulting Group. IT Benchmarking in European Banks, 2010
  • Forrester Research Inc. European Information And Communications Technology Market 2012 To 2013, юни 2012
  • Michael Koetter, Felix Noth, The Efficient Use of IT and Bank Competitiveness, 2011
  • McKinsey on IT, Smart IT spending: Insights from European banks, 2005
  • Разумното инвестиране в ИТ – добрите практики на европейските банки, CIO BG, април 2008.

X