Анализи

2015 - година на възход за глобалния пазар на корпоративен софтуер

CIO Media

Разходите за корпоративен софтуер през 2015 г. ще надхвърлят $620 млрд., твърдят анализаторите от изследователската компания Forrester. На фона на стабилно възстановяване на икономиката в САЩ са налице основания за оптимизъм и в пазара на високите технологии, основни потребители в който са крупните корпорации, а повечето от тях ще увеличат своите бюджети за високотехнологични продукти и услуги средно с 4-6%, сочат проучванията на Forrester.

След САЩ, с най-големи разходи за ИТ през тази година ще бъдат Китай, Индия и Великобритания. Софтуерът се очертава като един от най-крупните ИТ сегменти. Най-голям дял в разходите за програмни продукти ще имат, както и досега, BI, ERP и CRM системите, както и различни решения предоставяни по модела “as-a-service” (схема 1).

Впрочем разходите в сегмента SaaS през тази година ще достигнат $87 млрд., а през 2016 г. ще се увеличат с още 20%. “Гореща” тема ще бъдат и мобилните приложения, където ръстът на годишните разходи ще се изразява с двуцифрени числа.

Пазарът на ERP

Според различни оценки, през 2015 г. глобалният пазар на ERP системи ще достигне $50-$60 млрд., като най-високи темпове на ръст ще отбележат развиващите се пазари, особено Южна Америка и Азия.

Според експертите на Global Industry Analysts продажбите на ERP системи през тази година ще са на стойност $67,8 млрд., а положителната динамика в този пазар ще бъде предпоставка за повишена конкуренция във всички сектори на икономиката.

Прогнозата на Forrester Research е по-умерена. Анализаторите от тази компания предвиждат, че обемът на ERP пазара през 2015 г. ще достигне $50,3 млрд.

Сред важните нови тенденции изследователските агенции отбелязват нарастващата популярност на облачните услуги. Според доклад на Gartner, озаглавен “Best Practices for Managing Integration in a Hybrid Cloud and On-Premises ERP World”, облачните технологии ще бъдат основно направление за развитие на ERP пазара през следващите 5 години. Този извод е направен на базата на изследване, проведено през 2014 г. сред компании с годишни приходи между $10 млн. и $10 млрд., базирани в Северна и Южна Америка, Европа, Близкия Изток и Африка, както и в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Прочуването на Gartner констатира, че 2% от организациите вече използват облачна ERP, а 47% планират да пренесат ключови ERP системи в облака през следващите 5 години (схема 2). Анализаторите считат, че значителния дял на предприятията, които планират миграция в облака се дължи на факта, че изискванията на тези компании към техните ERP системи се свеждат до административни функции от типа на управление на финанси, човешки ресурси и снабдяване, затова облачната система е оптимално решение за тях.

Впрочем, 30% от компаниите не планират да пренасят своята ERP система в облака в обзоримото бъдеще – това са предимно производствени предприятия.

Интересно е да се отбележи и това, че повечето компании, които планират да използват облачни ERP възнамеряват да ги въведат в близко бъдеще, а само 4% заявяват, че ще преминат към облачна система за управление на корпоративните ресурси чак след 5-10 години.

Предимства и недостатъци на облачните ERP

Облачният модел позволява на организациите не само значително да намалят първоначалните разходи за оборудване, необходимо за работоспособността на ERP решението, но и съществено опростява самия процес на внедряване на системата. Структурата на заплащане за облачните системи също се различава от тази при on-premise решенията. Организациите плащат на доставчика годишна такса за ERP услуга, докато при традиционния вариант е необходимо еднократно плащане на крупна сума.

Все пак, на фона на изследване, проведено от Panorama Consulting през 2013 г., прогнозата на Gartner за масов преход към облачни ERP изглежда прекалено оптимистична. Според проучването на Panorama популярността на SaaS ERP системите дори отбелязва спад в сравнение с 2012 г., а 30% от анкетираните се въздържат от преход към облака заради рискове във връзка с информационната сигурност.

Наистина, наред с неоспоримите си предимства, облачните системи имат и недостатъци. На първо място сред тях е недостатъчната надеждност на съхранението на данните. Независимо от уверенията на доставчиците за абсолютната надеждност на техните облачни услуги, много ръководители не желаят да поверят съхранението на своите финансови и данъчни отчети на сървъри извън компанията.

Очевидно, облачният модел има както минуси, така и плюсове и всяка компания трябва да реши за себе си дали облака и дава повече предимства, отколкото недостатъци. Несъмнено обаче, преходът към облака е ясно изразена тенденция в пазара на ERP системите.

Впрочем, напоследък все повече анализатори подкрепят прогнозата, че традиционните ERP пакети ще бъдат реконструирани като микс от приложения и съответно организациите ще изграждат своите корпоративни информационни системи като комбинация от on-premise и облачни решения. Този сценарии наистина изглежда доста вероятен.

Схема 1: Приходите от абонаменти за SaaS по категории; Източник: Forrester Research

Управлението на взаимоотношенията с клиентите

В началото на 2014 г. анализаторите от Gartner публикуваха поредната си прогноза за развитието на пазара на CRM решения в глобален мащаб. В доклада се казваше, че CRM системите ще останат в центъра на вниманието на компаниите, опитващи се да пренесат взаимоотношенията си с клиентите на “цифрово” ниво. На този фон, в глобалния пазар на системи за управление на взаимоотношенията с клиентите ще се развиват активно няколко сегмента: мобилни и социални CRM, приложения за web анализи и електронна търговия.


2015 - година на възход за глобалния пазар на корпоративен софтуер

© CIO Media, Cio.bg

Схема 2: Плановете за преход към облачни ERP системи; Източник: Gartner, 2014

Темповете на ръст в пазара на CRM системите обаче, според Gartner, ще бъдат умерени, тъй като повечето техни потенциални потребители вече са инвестирали в такива решения. Обемът на CRM пазара за 2014 г. достига $23,9 млрд, като 49% от тази сума е изразходвана за облачни CRM решения. Внедрявания на SaaS CRM са 40% от реализираните през 2014 г. проекти за автоматизация на управлението на взаимоотношенията с клиентите, както анализаторите очакват през 2015 г. този показател да се увеличи до 50%.

Очакванията на Gartner са, че през 2017 г. глобалният пазар на CRM системи ще бъде на стойност $36,5 млрд., като до тогава средният годишен ръст на сегмента ще бъде 15%.

CRM плюс или CEM

През последните години възможностите на CRM системите видимо се промениха. Преди тези решения позволяваха да се реализира сегментация на клиентите, а сега вече се говори за персонализация. Появи се и понятието “управление на опита на потребителя” (Customer Experience Management, СЕМ), обозначаващо набор от процеси за проследяване, контрол и организация на всяко взаимодействие между потребителя и доставчика през целия период, в който клиентът ползва даден продукт или услуга. Основната задача на CEM е да оптимизира всички елементи на взаимодействието с клиентите с цел да се повиши тяхната лоялност и да се сведе до минимум отливът на клиенти.

Технологиите за управление на клиентския опит се прилагат най-активно в индустриите, където конкуренцията е най-ожесточена – телекомуникации, ритейл търговия, банкови услуги. Много от компаниите реализират стратегии ориентирани към клиента, с по-голям или по-малък успех, на базата на програми за лоялност или персонализирани предложения. В това отношение особено активни са банките и компаниите, развиващи електронна търговия. В общия случай обаче с най-развити CEM решения могат да се похвалят телекомите, което е обяснимо – именно те разполагат с максимално полезна информация за действията на клиента и събитията в неговия живот.

Анализаторите отбелязват, че CEM сегментът е в период на взривен ръст. Според прогнозите на ABI Research в периода 2012-2018 г. пазарът на CEM системи за мобилни оператори увеличава обема си с 60 пъти годишно – през 2012 г. неговият обем е бил $230 млн., а очакванията са през 2018 г. сегментът да достигне $14 млрд.

Новите хоризонти на бизнес анализите

Системите за интелигентни бизнес анализи представляват един доста голям сегмент от пазара на корпоративен софтуер, който, според анализаторите от Gartner, от 2012 г. досега расте с около 8% годишно и през 2016 г. ще достигне $17,1 млрд. При това, ако разглеждаме BI пазара като комбинация от средства за анализи и хранилища за данни, неговият обем за последната година е $81 млрд., а през 2020 г. ще бъде $136 млрд., сочат оценките на Gartner.

Високите темпове на ръст на BI пазара са обясними. От една страна, естествена е потребността да се анализират данни, натрупвани в съвременните ERP и други корпоративни системи. От друга страна, стимул за развитието на BI пазара е появата на нови технологии, разкриващи огромни възможности. Така например, през последните 2 години силно нарасна популярността на мобилните BI решения, както и на продуктите от клас Data Discovery.


2015 - година на възход за глобалния пазар на корпоративен софтуер

© CIO Media, Cio.bg

Мобилност, визуализация, скорост, качество

Функционалността и удобството на мобилния клиент вече са решаващи фактори при избора на BI платформа. През последните две години броят на потребителите, осъществяващи мобилен достъп до системата за бизнес анализи нарасна съществено, докато преди това беше “привилегия” за топ мениджъри.

Същевременно, в използването на аналитични инструменти през последните години настъпиха качествени промени. Новото поколение бизнес анализатори не желае да работи по утвърдени сценарии и постоянно генерира идеи. Тези специалисти се нуждаят от гъвкави и ефективни инструменти за проверка на хипотези и изследване на данни. От друга страна, ИТ подразделенията не са в състояние да се занимават с подготовка, интеграция и почистване на данните за всяка нова инициатива. На този фон все по-голяма популярност придобиват решенията от клас Data Discovery, които са силно ориентирани към бизнес потребителите и предлагат интерактивни интерфейси за работа с данните.

Огромните обеми информация, с които разполагат компаниите дават възможност за по-детайлни и разнопосочни анализи. Във връзка с това обаче, въпросите свързани с производителността на BI системите стават актуални не само за крупните компании, но и за тези от малкия и среден бизнес. Удачен подход за справянето с това предизвикателство, както и за предоставяне на средствата за бизнес анализи на по-голям брой потребители е активното използване на in-memory технологии. Към момента, внедряването на инструменти за високопроизводителни анализи е ясно изразена тенденция в BI пазара.

Друга интересна тенденция е значително повишения интерес към прогнозните анализи.

Накрая, но не на последно място за развитието на BI пазара не е маловажен фактът, че в компаниите се обръща все повече внимание на качеството на данните.

В перспектива можем да очакваме и активен ръст на BI услугите предоставяни по аутсорсинг модел, прогнозират анализаторите от IDC. Факторите, които обуславят такова развитие са няколко. На първо място, в глобален мащаб, квалифицираните специалисти, които са необходими за реализацията на BI инициативи (математици, статистици, специалисти по създаване на модели от данни и др), са недостатъчно. От друга страна, развитието на нови технологии и тясната интеграция на BI със социални мрежи и мобилни платформи правят инструментите за бизнес анализи достъпни за широк кръг крайни потребители, но разходите за инфраструктурата необходима за BI системата са високи за много категории клиенти. Всичко това ще подтиква все повече компании към привличането на доставчици на услуги за решаването на задачи в областта на бизнес анализите, считат експертите от IDC.

Източници:
[1] Best Practices for Managing Integration in a Hybrid Cloud and On-Premises ERP World, Gartner, 2014
[2] Software as a Service, Panorama Consulting, 2013
[3] Predicts 2014: The Rise of the Postmodern ERP and Enterprise Applications World, Gartner, 2013
[4] CRM Will Be at the Heart of Digital Initiatives for Years to Come, Gartner, 2014

X