Анализи

10 сфери на активно приложение на ГИС в България

CIO Media

Виктория Лазова

ГИС технологиите намират все повече приложения в съвременното общество. По данни на различни изследователски агенции ГИС пазарът в различни региони на света нараства с темпове от 6-11% годишно. Проучванията извеждат като водеща тенденция и фактът, че държавният сектор е основният двигател на това развитие.

Световните тенденции са валидни и в България, където  държавните ведомства също са сред най-активните потребители на ГИС технологии. Все пак, каква е картината на ГИС проектите, реализирани и работещи у нас през периода 2005 – 2015 г.? В тази статия ще направим ретроспекция на някои от най-интересните проекти в 10 основни области на приложение на ГИС, които през годините бяха представени на страниците на сп. CIO.

#1: Държавна администрация – централни ведомства

Навсякъде по света правителствата използват ГИС технологиите, за да подобрят взимането на решения, предоставянето на услуги и ангажираността на гражданите. През последните 10 години в структурите на централната власт в България също бяха изпълнени редица ГИС проекти.

Държавна агенция, която в своята дейност разчита изцяло на ГИС технологиите, е Агенцията по геодезия, картография и кадастър и това не е случайно. По приблизителни оценки около 75% от националното богатство на България е включено в недвижими имоти. Определянето на границите на различните терени на територията на цялата страна се извършва именно от експертите на АГКК, а основният приоритет в дейността на агенцията е създаването на цифров кадастър и имотен регистър.

“Реализираните досега ИТ проекти не само доведоха до по-ефективно електронно управление на огромния обем от данни и информация, с които АГКК работи, но и до подобряване на работните процеси и дейности, в това число тези по електронно административно обслужване”, споделя Виолета Коритарова, заместник изпълнителен директор на АГКК в CIO 1/2015.

В своята дейност АГКК използва внедрената Интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР). За да отговори обаче на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), както и на потребностите на граждани, ведомства, общини и други потребители, през последната година, агенцията внедри нова подсистема към нея със специализирани модули и електронни административни услуги за Черноморското крайбрежие (ИССК ЧК). Проектът е финансиран по ОП „Административен капацитет“, а за негов изпълнител е избран консорциум „ЕСТ“ ДЗЗД с партньори в лицето на ЕСРИ България и Тритон. Самото информационно решение е реализирано в периода от април до декември 2014 г.

Сектор “Териториална организация на информацията” в Националния статистически институт (НСИ) също разчита в своята дейност на ГИС решение. Използваната платформа е Arc View на ЕСРИ, като самата ГИС система е не само удобен инструмент за визуализация на пространствена информация, но и средство за организация, моделиране и анализ на различни статистически данни.

ГИС решение, внедрено в Министерство на регионалното развитие (МРР), подпомага териториалния анализ при изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. С цел прилагане на териториалния подход при реализирането на инвестиции за регионално развитие Министерството внедрява специализиран ГИС софтуер на Intergraph, като изпълнител на проекта е Технологика.

#2: Държавна администрация – местна власт

Периодът 2005 – 2015 г. е наситен с внедрявания на ГИС системи в местната власт у нас. Не са една и две общините в България, които залагат на географските информационни системи в стремежа си да улеснят и систематизират своята дейност и да предоставят съвременни услуги на гражданите и бизнеса.

Още през 2005 г. представители на Община Пазарджик съобщават за внедрена ГИС система, чиито основни цели са подобряване обслужването на гражданите и подпомагане вземането на управленски решения по отношение устройството на териториите, екологията, управлението на инфраструктурата, икономическото развитие и др. Решението е базирано на системата CadIS. Освен основните кадастрални, регулационни данни към всеки графичен обект се съхранява електронно досие, съдържащо копия на документи, дани за изменения и поправки на кадастралния и регулационния план и основанията за тези промени.

Пак през 2005 г. Община Бургас внедрява ГИС, насочена към дейностите по териториалното селищно устройство (ТСУ) и общинската собственост, като изпълнител на проекта е ЕСРИ България. Продуктът се състои от модулите “Общински имоти” и “ТСУ”, които работят с общи бази от данни, а всяка една от подсистемите е разделена на няколко функционални модула.

През 2010 г. Община Габрово внедрява доста мащабна специализирана Географска информационна система със съдействието на ЕСРИ България. В рамките на проекта е разработена и внедрена мощна бек-офис ГИС подсистема за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастъра, устройството на територията и общинската собственост. Разработена е също така и фронт-офис ГИС подсистема, предоставяща геобазирани електронни административни услуги. През годините решението е развито и надградено с уеб приложения за водния цикъл на община Габрово, бизнес портал, и други.

2011 – а бе една активна година от гледна точка на ГИС проекти в общинската администрация.  Добрич стана първата българска община, разполагаща с ГИС на подземни проводи и съоръжения към тях. Община Ямбол изгради ГИС интегрираща данни за кадастър, инфраструктура, улична мрежа, сграден фонд, устройствени параметри на територията и друга пространствена информация.

През следващите години броят на ГИС внедряванията в българските общини продължи да нараства. В началото на 2012-а Община Божурище вече разполага с ГИС система, реализирана в отговор на нарастващата необходимост от единна система за обработка на географски данни, чрез която общинската администрация да постигне оптимизирани процеси по предоставяне на услуги, като издаване на скици и официални документи, както и поддържането на актуални данни, с които да работят служителите в общината. Изпълнител на проекта е Мапекс АД.

През 2013 г. Община Асеновград комбинира ГИС и 3D технологии за да популяризира туристическите атракции на своята територия. Решението бе реализирано от ЕСРИ България.

Атанас Сиреков, началник отдел ИОТ в община Бургас (CIO 7/2005)
Атанас СирековГИС системата поддържа всички операции по разпореждането на имота, дава възможност имотът да се привърже към различните типове документи - актове, договори, скици, съхранявани в различен формат и разполага с програмни средства за търсене на данни, изпълнение на анализи и генериране на справки - възможности за визуализация на различни множества от графични и таблични данни.


#3: Ютилити

Организациите от ютилити сектора обикновено поддържат огромен брой съоръжения, разположени на различни места, което предопределя широкото приложение на ГИС технологиите в тях. Въпреки че ГИС системите продължават да изпълняват своята стандартна роля в сектора, тяхното приложение се разширява и към нови области, отбелязват експертите. Преходът на ГИС към уеб позволява почти унивесрален достъп до пространствена информация както за служителите, така и за клиентите на ютилити компаниите. Разпространението на GPS технологиите позволява интегриране на GPS и ГИС с цел подобряване събирането на полеви данни. В допълнение ГИС механизми все по-често се имплементират в други системи за бизнес софтуер, което улеснява пространствения анализ на данни за материали, конструкции, поддръжка и т.н.

И не на последно място безжичните технологии в комбинация с уеб-съвместимите ГИС решения позволяват използване на пространствените данни по различни начини и от различни устройства.

Развитието на ГИС в ютилити сектора предстои, но едно е сигурно – ГИС ще увеличава своята важност за ютилити компаниите в бъдеще.

На фона на тези тенденции какво е приложението на ГИС в ютилити компаниите у нас?

Софийска вода АД е сред изявените ГИС потребители от сектора. Изграждането на нейната ГИС започва още към 2000 г. Към 2013 г. системата има над 480 активни потребители,

30 от които ползват десктоп решения за редактиране в ГИС и ежедневно актуализират данните за инженерната ВиК инфраструктура.

През 2006 г. Електроразпределение – Столично АД внедрява ГИС система за контрол на електроразпределителна мрежа, която събира в единни структури цялата информация за топологията на мрежата, местоположението и техническата информация за. Системата е разработена на базата на векторния електронен кадастър на града, поддържан от ГИС София, а ефектът от нея се изразява в рационализиране на потока на инвестициите за реконструкция и развитие на мрежата и намаляване на технологичните разходи.

През 2010 г. Топлофикация София  ЕАД също въвежда ГИС като част от Автоматизираната система за диспечерско управление на дружеството. Партньор в проекта е Каниско ООД. За визуализиране на информацията от базата данни и обвързването й с географски зависими координати системата използва Autocad Map и Google Earth.

През 2011-а, от ЧЕЗ Груп България съобщават, че дружеството разчита в своята дейност на ГИС система, която създава единна централизирана база данни – технически георефериран регистър, и оптимизира дейността на различните звена в компанията. За целите на проекта ЧЕЗ Груп България избира информационното решение ESRI M&M 9.3.

Проктът за изграждане на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територията на Столична община, чиято първа фаза се реализира в периода 2014 – 2015, е поредната значима ГИС инициатива в ютилити сектора. “В тази фаза на проекта следва да бъде създаден и управляван геопространствен модел на столичната осветителна мрежа, съдържаща над 82 949 осветителни тела, 57 927 стълба, 2000 км кабелна мрежа и около 1931 разпределителни касети. Решението се реализира върху платформата на Bentley Systems Utilities Designer - десктоп приложение, което отговаря на основните изисквания за моделиране, документиране, и управление на информационните активи на инфраструктурни мрежи. Като резултат от проекта, Столична община ще бъде в състояние да планира, управлява и отчита ремонтната дейност  на осветителната инфраструктура по-ефективно, спестявайки значителни разходи за сметка на по-добро управление на разходите за доставка на компоненти и труд на полевите екипи по поддръжката”, коментират представители на фирма СпейсКАД ООД, която е партньор в реализацията на проекта.

#4: Транспорт и логистика

Професионалистите от сектор “Транспорт и логистика” разчитат на ГИС данните като важен инструмент в управлението, планирането, оценката и поддръжката на транспортни и логистични системи.

Един значим ГИС проект в тази област е реализиран в периода 2009 – 2010 г. за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Внедряването е реализирано от консорциум „ЕвроГеоРейл“ с партньор за ГИС частта в лицето на ЕСРИ България. В рамките на проекта е разработена и внедрена ГИС система, която поддържа централизирана база данни с пространствена и описателна информация за ж.п. инфраструктура на територията на цялата страна. Внедрената ГИС предоставя богати функционални възможности за извършване на мощни геоанализи и ефективно управление на инфраструктурните операции. За целите на проекта е осъществено въздушно аерофото заснемане с повече от 226 летателни часа и обработка на над 32 хиляди аерофото изображения.

През 2013 г. ДП „Пристанищна инфраструктура” стартира друг също значим за страната ни ГИС проект, насочен към оптимизиране разходите по поддръжка на съоръженията и изпълнение на изискванията на ЕС в областта на опазването на околната среда. Изпълнител на проекта е консорциум "ГеоПорт", обединяващ фирмите "ТехноЛогика" ЕАД, "Интерграф Италия" ООД и "Геотехноинженеринг" ЕООД, като водещ партньор е ТехноЛогика.

Инж. Наташа Ценева, директор на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ (CIO 8/2013)
Инж. Наташа ЦеневаОбхващането на всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система осигурява централизиране на информацията за обектите, съоръженията и материалните активи на ДППИ, за интегрирането й с наличната техническа и чертожна информация и за представянето й в пространствен контекст. Предимство са възможностите за провеждане на пространствени анализи и справки и съответно за по-ефективно планиране на инвестициите и на финансовите ресурси.

#5: Природни ресурси

Управлението, съхраняването и поддържането на природните ресурси придобива все по-голямо значение в днешния свят на сериозни климатични и екологични проблеми, а ГИС технологиите имат важна роля в този процес, подпомагайки както генерирането на данни, така и осигуряването на релевантна информация.

Проектът за изграждане на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 определено е значима ГИС инициатива, като се има предвид, че 34,3% от територията на България е част от Натура 2000.

От август 2013 г. в Министерството на околната среда и водите и неговите структури се използва интегрирана ГИС, реализирана от консорциум „Натура-ГИС“ ДЗЗД с водещ партньор ЕСРИ България. Системата централизира информация за защитените територии, оценките на съвместимост и свързаните с тях документи. Освен мощна бек-офис функционалност, подпомагаща дейностите по опазване, планиране и управление на екологичната мрежа, системата осигурява и публично приложение. За целите на изпълнение на INSPIRE са разработени също така геопортал и специализирана географска база данни с хармонизирани данни.

Национален парк Рила също може да се похвали с успешно прилагане на ГИС технологиите в своята дейност. Още през 2005 г. в дружеството е внедрена ГИС система и са разработени стандартизирани методики за извличане, сравнение и анализ на информацията с помощта на ГИС. За целите на екологичния мониторинг се използва и GPS система. Картите за този проект са изготвени от ПроГИС ООД, а като тяхна основа са послужили цифрови модели от “Агролеспроект” ЕООД за териториите от горския фонд.

През 2009 г. Институтът по хидрология и метеорология към БАН започва да използва ГИС система за управление на риска при наводнения. Една причина за внедряването е фактът, че прогнозирането и навременното предупреждение за наводнения е предпоставка за успешното намаляване на щетите от тях. От изключително значение е да се знаят зоните около реките, които са уязвими при заливания, разпределението на дълбочините, продължителността на заливане и евентуално скоростите на водата, а именно ГИС технологиите съдействат при решаването на тези задачи.

Няколко години по-късно, през 2012 г., Министерство на околната среда и водите изгражда информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. ГИС модулът на системата осигурява функции за създаване, редакции, поддържане визуализиране и анализ на пространствените данни.

Същата година Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) внедрява ГИС система за мониторинг на биоразнообразието. Платформата събира на едно място информация, генерирана от държавни, обществени и академични институции. “Използваният ГИС софтуер включва фамилия от клиентски и сървърни продукти основно ESRI ArcGIS, както и набор от допълнителни софтуерни решения, разширяващи техните функционални възможности. Тези продукти предоставят инструменти за визуализация и анализ на пространствени данни, редакция, трансформация и други”, обяснява Николай Зафиров, директор на дирекция “Информационно обслужване и технологии” в ИАОС в CIO 8/2012.

#6: Здравеопазване

ГИС технологиите имат широко приложение и в здравеопазването. Болниците и други здравни организации могат да събират географска информация за своите пациенти и да извличат тенденции за разпространението на болести, позовавайки се на данни къде те са живели и живеят сега. Анализите позволяват също така да се правят прогнози за бъдещи рискове от заболявания, да се намалят разходите за лечение и да се подобри грижата за пациента. Всичко това определя използването на ГИС в здравеопазването като една нововъзникваща област, която да следим с внимание.

ГИС проектите, реализирани у нас в областта на здравеопазването, не са много, но сред тях бихме споменали проекта за създаване на Геобазирана информационна система за подпомагане на създаването и поддържането на Национална здравна карта на Република България (ГИС за НЗК). Проектът стартира в края на 2006 г. в Министерство на здравеопазването с доставка на базово програмно осигуряване с продукт ArcGIS Server и приложно програмно осигуряване за въвеждане на данни и форматиране на резултати за Национална здравна карта. На базата на този проект е създадена геоинформационна база за лечебните заведения за болнична и доболнична помощ и е въведен мощен инструментариум за извършване на справки и анализи.

#7: Отбрана

Военните структури, военното дело и разузнавателните служби навсякъде по света са сериозен потребител на ГИС технологии. И това не е случайно. Военните организации използват ГИС данни повсеместно - както за целите на полеви операции, така и за военноморски действия, разузнаване и изграждане и разполагане на военни съоръжения.

ГИС и дистанционните методи за изследване на земната повърхност намират сериозно приложение при създаване на картографски продукти във Военно-географската служба на Министерството на отбраната. В своята дейност ВГС използва специализирани решения на ЕСРИ, като например Esri Defense Mapping за създаване и поддържане на висококачествени топографски бази данни и карти за целите на отбраната при спазване на международните военни стандарти за картографски продукти, и други.

#8: Обществена безопасност

Повечето системи за обществена безопасност и сигурност на население са базирани на геопростраствена информация. Системите 112, отделни специализирани системи за справяне с последиците при аварии и бедствия, системите за пожарна безопасност са силно зависими от подобна информация и затова един от основните им елементи е ГИС слоят.

У нас още от 2007 г. Националният медицински координационен център координира чрез ГИС спешната медицинска помощ в кризисни ситуации. ГИС системата е внедрена със съдействието на ESRI България. В случаи на бедствия и аварии решението осигурява ценна информация за възможностите на лечебните заведения да окажат помощ на пострадалите. Чрез изградената ГИС система НМКЦ поддържа основни данни за лечебните и здравни заведения, потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура на страната.

Дирекция „Пожарна безопасност " към МВР пък ползва ГИС софтуер MapInfo Professional 7.8 и ArcGIS 9.2, което дава възможност пожарникарите да имат достъп до актуална информация, която да им помага да реагират по-бързо при подадените сигнали за бедствия. ГИС системата е модул от корпоративната информационна система на МВР, осигуряваща няколко сфери, в които приложението на геореферирани данни е необходимо - пожарна обстановка, охранителна дейност, пътна обстановка и други.

#9: Образование и наука

През 2008 г. Националният Археологически институт и музей (НАИМ) към БАН реализира проект, насочен към създаването на информационна система, базирана на ГИС за интегриране и визуализиране на данни от полевия каталог на археологическия музей за експонати, разположен в експозицията на НАИМ-БАН. Системата е базирана на платформата на ESRI. Една от целите й е да осигури възможност за обмен на данни с различните участници в изследването, управлението и опазването на археологическото наследство на България като МОН, МК, АГКК, МОСВ, МО, МЗГ и някои институции на ЕС.

Редица други институти на БАН също работят в областта на прилагането на ГИС системи за научни изследвания и за научни разработки с граждански цели и приложения. Сред тях са например системата за картографиране на риска от наводнения в община Свиленград, чиято цел е създаване на работеща платформа за потенциално застрашените зони, която да се ползва от гражданска защита и пожарна безопасност и да ускорява времето за реакция при бедствие, както и система за справяне с наводненията в Черноморския регион.


Весела Савова, експерт в отдел ”НАТУРА 2000”, МОСВ и ръководител на проекта за внедряване на ГИС (CIO 8/2013)
Весела СавоваИнформационната система дава възможност експертите в регионалните инспекции по околната среда, които дават оценки за инвестиционни предложения да вземат решенията си обективно, виждайки всички съществуващи съоръжения и други обекти върху една карта и отчитайки комулативен ефект. Така се удовлетворяват и интересите на инвеститорите, и изискванията за опазване на околната среда. Балансът се осигурява от възможността за обективен анализ. Друг пример е МГУ - там се разработва система за ранно предупреждение при земетресение и цунами, като ролята на ГИС е определяща за локализацията на опасните зони и разстоянията от тях до съответните застрашени обекти.

#10: Бизнес

Финансови институции, ритейл компании, промишлени предприятия, телеком оператори, строителни фирми и компании от областта на недвижимите имоти – това са все различни области на бизнеса, обединени обаче по своеобразен начин от необходимостта си да ползват ГИС системи в своята ежедневна дейност.

И макар че някои от тези области на бизнеса у нас изостават от отличниците от държавния сектор по отношение на ГИС внедряванията, развитието в тези сектори тепърва предстои.

Като пример за компания, реализирала успешен ГИС проект в бизнеса можем да посочим Спиди АД. “Още преди 2005 г. оперативната система на Спиди АД беше интегрирана с ГИС системата на Дейтамап Европа. От 2014 г. вече работим с нова транспортна система “Автомениджър”, разработена от същата фирма, с аналитични функции и възможност за геомаркетинг на база ГИС модул”, коментира Сребрина Аначкова, директор ИТ в Спиди АД.

Като добра практика в областта на строителството може да се посочи приложението на ГИС за визуализиране състоянието на пътната мрежа, което се ползва в Централната лаборатория по пътища и мостове (ЦЛПМ). Базисните софтуерни продукти, които се използват в лабораторията са GeoMedia Professional и GeoMedia Transportation Manager на Intergraph, както и продуктите Autodesk Map 3D и AutoCAD Land Desktop.


X