Анализи

10 фактора, предопределящи облика на съвременната ИКТ инфраструктура

CIO Media

В епохата на цифровия бизнес, за все повече организации ИКТ инфраструктурата е фактор, от който зависи, както осъществяването на основната им дейност, така и резултатите от нея. Това предопределя постоянно нарастващи изисквания по отношение на нивото на услугите и обхвата на подкрепяните от ИТ процеси, но разходите трябва да остават под контрол. В тази ситуация различните организации фокусират своите усилия за развитие на информационната инфраструктура в различни направления -  закупуване на нов “хардуер”, въвеждане на технологии за виртуализация, внедряване на енергийноефективни инженерни системи, използване на програмни средства за управление на центровете за данни, внедряване на нови системи за сигурност, пренасяне на инфраструктурата в частен облак и т.н.


10 фактора, предопределящи облика на съвременната ИКТ инфраструктура

© CIO Media, Cio.bg

Какви фактори обаче определяха облика на ИТ инфраструктурата в българските организации през последните години и какви подходи към бъдещото и развитие са най-перспективни? В отговор на този въпрос ще се спрем на 10 тенденции, върху които привлякоха вниманието ни  участниците в анкета на списание CIO, проведена през май и резултатите от няколко актуални проучвания на водещи изследователски компании.

#1: Консолидация на ИТ ресурсите

Организациите, които успяват да използват ефективно съвременни информационни технологии и да трансформират своите ИТ инвестиции във високи бизнес показатели отделят първостепенно внимание на консолидацията на ИТ ресурсите, сочи глобално проучване на Loudhouse, сред 1012 ИТ мениджъри в компании с над 1000 служители.

През последните години, консолидацията бе във фокус и за българските организации. Сред интересните примери в това отношение са проектите в  УниКредит Булбанк и в Порше БГ. 

В началото на 2012 г. УниКредит Булбанк консолидира върху съвременна производителна платформа над 50 Oracle бази данни. В Порше БГ, на базата на платформата за сървърна виртуализация XenServer и система за съхранение на NetApp през 2014 г. са консолидирани почти всички сървърни услуги, като е постигнатото съотношение на физически към виртуални сървъри 1:11.

#2: Виртуализация

Активното въвеждане на технологии за виртуализация в българските организации е факт от 2008 г. досега. Примерите за ползите от тези проекти са много, като от значение е и факта, че те създават основа за следващи важни ИТ инициативи.

“Виртуализацията и централизацията, които осъществихме преди 2010 г. направиха възможни редица последващи инициативи за развитие на ИТ инфраструктурата на Банка ДСК, включително ефективно натоварване на продукционни и резервни мощности, оптимизиране на използвания в основния и резервния центрове на банката хардуер, реализирането на високо надежден процес за възстановяване при аварии”, отбеляза Юрий Генов, изпълнителен директор на Банка ДСК.

Девин АД и BAUHAUS са също сред организациите, които имат положителен опит в използването на технологии за виртуализация като средство за балансиране на натоварването и за по-пълноценно използване на ресурсите, както и за гъвкаво преразпределяне на ресурси, необходими за изпълнението на разнообразни бизнес задачи, които имат различни изисквания към производителността на хардуерните и софтуерните платформи.

В Девин АД въвеждането на виртуализация е част от крупен проект за модернизация на ИТ инфраструктурата, реализиран през 2012 г. През същата година, стартирайки на дейността си у нас, хипермаркетът BAUHAUS изгражда ИТ инфраструктура, базирана на “частен облак” и въвежда всички предимства на сървърната виртуализация. На практика в BAUHAUS са изградени две виртуални среди – една за нуждите на хипермаркета и базирана на Microsoft Hyper-V и друга за администрацията на компанията, базирана на технологии на VMware.

Сървърната виртуализация остава сред технологиите, които ще се внедряват с приоритет и през 2015 г. - 69% от запитаните в глобалното проучване Tech Poll на CIO US съобщават, че ще реализират проект в областта на сървърната виртуализация до края на тази година.

Въвеждането на технологии за виртуализация е на трето място в списъка с приоритети на българските ИТ мениджъри, като 34% от тях планират такъв проект за 2015 г., показват данни от проучване на CIO BG, което проведохме през февруари.

„Вече всичко подлежи на виртуализация - процесори, дискове, памети, мрежи”, обобщава ИТ директорът на Виваком Иван Чолаков.

#3: Мобилни технологии

52% от анкетираните в проучването Tech Poll на CIO US съобщават, че през тази година разполагат с по-високи бюджети за мобилни технологии. Същевременно, по данни на Асоциацията на банките във Великобритания, всеки ден над 15 хил. жители на UK зареждат банкови мобилни приложения.

Безспорно мобилността е ключова тенденция, с която плановете за развитие на корпоративната ИТ инфраструктура трябва да се съобразят.

Ето няколко примера от архива на списание CIO за приложението на мобилни технологии за целите на бизнеса:

- В хипермаркета BAUHAUS мобилните устройства и приложения се използват при изпълнението на множество задачи и допринасят съществено за оптимизацията на редица бизнес процеси. С тези устройства се проверява дали са налице необходимите наличности, с тяхна помощ се постига бързо обслужване на клиентите, улеснява се провеждането на инвентаризации.

- В края на 2014 г. в Овергаз е реализиран пилотен проект за използване на мобилна версия на системата за управление на активите (AMM) върху промишлени хенд-хелд устройства. Компанията има планове за мащабно внедряване на решението през 2015-а, така че специалистите по поддръжка на съоръженията само с няколко клика да ще могат да попълнят и да документират резултатите от съответните дейности, за които сега на място се пишат протоколи на ръка и се изразходва доста време.

- През 2013 г. в компанията Дерони е внедрена системата „Търговец WinPro”, разработена от Data Plus. Решението дава възможност на компанията да оптимизира процеса на събиране на заявки от търговските обекти в цялата страна. По-голямата част от тази дейност се осъществява от търговски пътници, с помощта на преносими устройства, като информацията се предава дистанционно в търговските бази на Дерони.  „Изпълнението на всяка заявка може да се проследи от преносимо устройство. При процесите на товарене също, с помощта на мобилни устройства, се контролира дали заявките са изпълнени правилно, което гарантира, че очакванията на нашите клиенти ще бъдат удовлетворени на 100%”, коментира Николай Колев, управител на логистичните центрове на Дерони в CIO 10/2013.

„Широкото проникване на мобилните ИТ услуги за бизнеса и крайните потребители е тенденция която влияе съществено върху  изискванията към ИТ инфраструктурата.  Благодарение на все по-ниските цени на мобилните устройства, предлагащи все по-голяма функционалност и наличието на множество облачно-базирани мобилни технологии, можем да отбележим, че мобилните устройства вече са повече от настолните и вече са незаменимо средство за бързо развиващите се компании на 21 век”, обобщи Николай Пенев, управител на Ню Харайзънс България.

„От стационарни информационни технологии се премина рязко към мобилни. Почти всеки е свързан с всеки. Устройствата стават все по умни. Скоростите на достъп и предлаганите услуги нарастват ежечасно”, отбеляза и ИТ директорът на Виваком Иван Чолаков.

#4: Частни облаци

“Днешната ИКТ инфраструктура е немислима без използването на множество услуги, които са интегрирани с облачно-базирани решения. Държавни и финансови институции, които имат ограничения в политиката за съхранение на данните си, използват същите технологии, но в собствени центрове за данни. Развитието на центровете за данни и технологиите за тяхното ефективно управление също допринесе за възхода на облачните технологии”, отбеляза Николай Пенев от Ню Харайзънс.

В контекста на прехода към облачен компютинг можем да отбележим опита на Министерство на финансите - първата държавна структура, внедрила частен облак. Решението е базирано на Microsoft System Center 2012.

“Осъществяването на проекта доведе до оптимизация на цялостния сървърен ресурс и тъй като необходимите сървъри вече не са физически отделни машини, използваните физически сървъри бяха намалени с около 20 броя. Оптимизацията редуцира с над 3000 лв. и месечната цена за цялостна поддръжка на хардуера, която включва извънгаранционна поддръжка на хардуера, разходи за електричество и за охлаждане на сървърното помещение. Решението осигурява и редица ползи при експлоатация, включително съкращаване на времето за внедряване на нови сървъри, наблюдение на средата, даващо възможност за автоматизирани действия за предотвратяване на проблеми и т.н.”, коментира Ивайло Манджуков, директор на дирекция “ИС” в Министерство на финансите в CIO 1/2015.

Още примери за въвеждане на частни облаци в българските организации ще намерите в статията “10 тенденции, променящи облика на дейта центъра”.10 фактора, предопределящи облика на съвременната ИКТ инфраструктура

© CIO Media, Cio.bg

Схема 1: Приоритетите на ИТ отделите за 2015-2016 г.
Източник: McKinsey, 2014

#5: Публични облаци

Използването на публични облаци е доста добър начин за спестяване на капиталови разходи, така че пазарът на подобни услуги, несъмнено, ще продължи да се развива. За сега, по принцип, към използването на софтуер като услуга (SaaS) прибягват представителите на малкия и средния бизнес. Крупните компании предпочитат да използват сървъри и друго оборудване под наем (IaaS) в допълнение към собствената си инфраструктура. Като цяло, бизнесът все още не е готов да изнася в публични облаци своите основни корпоративни информационни системи, но все по-популярно е използването на публични облачни услуги, за осигуряване корпоративни портали, електронна поща и т.н.

Интересен и успешен опит в прилагането на модела IaaS има компанията Телерик, която още през 2011 г. реализира проект за мигриране на инфраструктура към частен облак в публична среда (IaaS) за тестови операции. Проектът е реализиран с партньорството на Stone Computers, като за два месеца към новата среда са мигрирани над 150 виртуални сървъра, които са консолидирани върху високопроизводителна техника.

#6: Аналитични технологии

“Повече свързаност означава повече данни и повече възможност за анализ. Големите масиви от данни и разнообразните източници на събирането им ще ускорят процеса на събирането и изучаването им. Всяко приложение ще трябва да притежава или поддържа аналитични функции. Апетитът идва с яденето, а въпросите с отговорите”, коментира Найден Неделчев, заместник ръководител на направлението “Глобални ИТ сигурност и одит“ в  Gfk.

“Достъпът до всякаква информация стана удобен, ефикасен и всеобхватен. Фокусът се измества от това да се запомни определена информация и после да се използва, основно към това да се анализира и обработва”, отбелязва и ИТ директорът на Виваком Иван Чолаков.

#7: Интернет на вещите  

“Централизирането и общодостъпността едновременно на изчислителна мощ и на мащабни масиви от данни ще улеснят ползването на интелигентните вещи и налагането на усъвършенствани технологии във всяка област на ежедневието. С развитието на технологиите в смарт-мобилните устройства те ще бъдат използвани в нови контексти и среди. Заедно с различните вещи от ежедневието интелигентните мобилни и стационарни устройствата ще предлагат свързване и автоматизация на всевъзможни дейности от лично или съвместно естество. Потребителското усещане ще бъде от ключово значение. ИТ инфраструктурите ще трябва да отговорят на изискванията за повече гъвкавост и адаптивност”, прогнозира Найден Неделчев от Gfk.

#8: Комерсиален подход при взаимодействието между ИТ и бизнеса

Изграждането и развитие на ИКТ инфраструктурата във все по-голяма степен следва комерсиален подход, отбелязват анализаторите от McKinsey в наскоро публикуван доклад. Така например, предлагат се все повече стандартни услуги, които се заплащат на базата на тяхното реално използване, инвестира се в средства автоматизиращи събирането и анализа на данни, както и в подготовката на отчети във връзка с разходите.

Ролите на служителите също трябва да осигуряват взаимодействието между ИТ и бизнеса също все повече се разпределят в съответствие с комерсиалните принципи – например необходими са продуктови мениджъри, които да дефинират стандартни услуги към бизнеса и архитекти на информационни решения, с чиято помощ разработчиците да намерят правилна комбинация от стандартни услуги, отговаряща в максимална степен на бизнес потребностите.

#9: Проактивни действия за създаване на следващото поколение ИТ лидери

През годините в ИТ подразделенията, ангажирани с поддръжката и развитието на корпоративната ИКТ инфраструктура се наложи доста устойчив модел на кариерно развитие. Обикновено младите инженери специализират в дадена област – сторидж системи, бази данни, мрежи. Мениджърите по операциите демонстрират способността си да управляват екипи и да поддържат работеща среда. Според експертите от McKinsey, този модел създава технологични специалисти и ефективни оперативни мениджъри, но не и бизнес лидери, които могат да инициират иновации и да решават проблеми извън сферата на сторидж системите, сървърите, мрежите и базите данни.

На този етап развитието на необходимия им кадрови потенциал се превръща в приоритет, а сред ефективните мерки подпомагащи изграждането на бизнес лидери са ротация на кадрите и инвестиране в обучения по бизнес тематика, сочи проучване на McKinsey сред 50 ИТ директори на компании от класацията Fortune 500.

#10: Следващо поколение ИТ инфраструктура

Възможностите на много организации за стандартни ИТ подобрения са почти изчерпани и много ИТ ръководители търсят тотално нов подход за развитие на ИТ инфраструктурата. Вече се появи и темина „следващо поколение ИТ инфраструктура” (next-generation IT infrastructure, NGI), обозначаващ високо автоматизирана платформа за предоставяне на ИТ инфраструктурни услуги изградени върху нови и отворени технологии, включително „облачни”.

„Организациите реализиращи концепцията NGI ще разчитат в по-голяма степен на ефикасността на софтуерните и хардуерните решения на техните облачни доставчици. В допълнение, NGI ще улесни инициативи насочени към оползотворяването на новите бизнес възможности, свързани с обработка на големи обеми от данни, цифрови канали за достъп до клиента и мобилни приложения”, обобщават анализаторите от McKinsey в доклад от 2014 г., озаглавен „Next-generation IT infrastructure”.  

Според експертите от консултантската компания, през следващите няколко години водещите ИТ подразделения ще се стремят да излязат от границите на чисто техническите възможности и да повишат полезността на ИТ за бизнеса. По отношение на инфраструктурните операции ще се прилагат ценови стратегии, подобни на тези, които са присъщи за традиционния комерсиален пазар. Доста по-масово ще бъде използването на автоматизирани процедури за самообслужване и преносът на инфраструктурата в частен облак.

Източници:
[1] Next-generation IT infrastructure, McKinsey & Co., 2014
[2] The enterprise IT infrastructure agenda for 2014, McKinsey & Co., 2014

X