Анализи

Българският пазар на бизнес софтуер – на прага на ерата на безгранично предлагане и взискателно търсене

CIO Media

Надя Кръстева

През изтичащата вече 2015 г. пазарът на приложения за бизнеса отбелязва умерен ръст, конкуренцията сред доставчиците се изостря и те разширяват на предложенията си към клиентите не само по отношение на функционални възможности, но и по отношение на моделите за внедряване сред които потребителят може да избира. Интересът към използването и предоставянето на облачни решения расте с доста бързи темпове. Това са някои от основните изводи от традиционното проучване на екипа на сп. CIO България за търсенето и предлагането на бизнес софтуер, което проведохме за 18-та поредна година.

В анкетата участваха 41 компании, които разработват и внедряват над 110 софтуерни продукта. 31 от участниците в проучването, предоставиха данни, както за предлаганите от тях софтуерни решения, така и за броя на реализираните внедрявания.

Схема 1: Какъв тип внедряване е възможен за системите за управление на бизнеса, предлагани на българския пазар?

Ето какво още показват данните от проучването.

Как се променя предлагането на бизнес софтуер

Според информацията събрана в хода на проучването, към момента най-активните доставчици на бизнес софтуер предлагат на българския пазар 14 ERP системи от международни доставчици, 17 ERP системи развивани от български компании, 13 системи за управление на човешките ресурси и изчисления на работни заплати (HRM), 12 CRM системи, 12 системи за бизнес анализи BI, 10 системи за управление на бизнес процесите (BPM), над 30 специализирани продукти и вертикални решения (виж. раздела “Справочник”, стр. 65 - 68).

При необходимост от въвеждане на софтуер за решаването на едни или други бизнес задачи, българските потребители могат да избират своето решение, както сред изброените програмни продукти, така и сред още много алтернативни варианти, предлагани от компании разработващи софтуер по поръчка, развиващи системи със специализация за дадена индустрия и т.н.


Българският пазар на бизнес софтуер – на прага на ерата на безгранично предлагане и взискателно търсене

© CIO Media, Cio.bg

Схема 2: Ръст/спад на проектите за внедряване на бизнес софтуер спряма предходната година, %

Конкуренцията се изостря

Да се оцени колко компании на българския пазар създават и внедряват софтуер за бизнеса винаги е било трудна задача, но след като проникването на облачните технологии вече е реалност, на практика предлагането е безгранично. Така например, преди няколко месеца управител на малка фирма сподели, че търсейки подходящ софтуер за отчетност на работното време на своите служители е попаднал в Интернет на компания доставяща оборудване за контрол на достъпа която предлага подходящо облачно решение, поддържано от фирма в Беларус в допълнение към своите продукти.

Друг управител на компания предоставяща логистични услуги, преди време сподели на страниците на сп. CIO, че внедрената в ръководената от него фирма ERP система е доставена директно от производителя в Германия, който няма представители в България, но предоставя отдалечена поддръжка, онлайн.

Разбира се, за различните компании са удачни различни решения и случаите, в който отдалечената поддръжка или специфична облачна услуга отговарят напълно на потребностите не са толкова много. Факт е, че представяйки проекти за развитие на своята информационна среда на страниците на сп. CIO, ИТ мениджъри и бизнес ръководители от различни индустрии, многократно са подчертавали колко важен е приносът на техните ИТ доставчици за успешната реализация на една или друга инициатива.

И все пак, безспорно възможностите за избор на бизнес софтуер стават все повече и конкуренцията расте, отчитат участници в нашето проучване.

“Наблюдаваме навлизане на повече нови доставчици на вече утвърдени решения на българския пазар, което прави битката за българския клиент още по-ожесточена. Конкуренцията се изостря, клиентите са в позиция да изискват от доставчиците все повече и то на много по-атрактивна цена. И го правят, което пък от своя страна кара доставчиците да „ухажват“ клиента по всички възможни канали”, сподели Боряна Пейчева, маркетинг мениджър, Intelligent Systems Bulgaria.

Фокусът постепенно се измества към SaaS

Една ясна тенденция, породена от надпреварата за клиента в българския пазар на корпоративен софтуер е ориентацията на доставчиците към разширяване на техните предложения не само по отношение на функционални възможности, но и по отношение на моделите за внедряване сред които потребителят може да избира.


Българският пазар на бизнес софтуер – на прага на ерата на безгранично предлагане и взискателно търсене

© CIO Media, Cio.bg

Схема 3: Реализираните проекти, по групи продукти

“Бизнесът поставя много нови изисквания към разработчиците на специализиран софтуер. Не малка част от фирмите търсят интеграция на ERP и CRM системи, за да управляват с едно решение всички протичащи в тях процеси. Облачните технологии и мобилните услуги от своя страна, създадоха нов вид търсене и дават нова насока в развитието на бизнес софтуера”, коментира Димка Улевинова, мениджър развитие ERP системи, Контракс АД.

Както показват данните, систематизирани на схема 1, тези реалности се отчитат от българските доставчици на ERP, CRM, BI и специализирани решения, затова не случайно все повече от тях дават възможност на клиентите си да избират дали да изградят своите системи използвайки традиционния on-premise модел или да използват техния софтуер като услуга (Saas). Докато преди година повече от половината софтуерни продукти на пазара (52%) са били предвидени единствено за традиционно внедряване, сега преобладават системите, които могат да бъдат внедрени и по on-premise и по SaaS модел (48%).

Коментарите на участниците в нашето проучване обясняват тази тенденция.

“През последната година ясно се откроява търсенето на cloud услуги. Засега клиентите търсят предимно комбинацията от закупуването на ERP софтуера с ползването на cloud хостингови услуги от ERP доставчика за съхраняването в облака на сървърната част на софтуера и базите му данни. Търсенето на пълни SaaS услуги, при които софтуера изцяло се ползва при условия под наем са все още в начална фаза за българския пазар, но тенденцията е в тази посока”, убеден е Пламен Боев, управител на ЕЛИТ Софтуер ООД.

Подобно мнение споделят и представителите на Микроинвест ООД. “Отчита се засилен интерес към облачните решения, позволяващи понижение на разходите за хардуер, инсталация и поддръжка. Предимството на този тип услуга е използване на софтуера от всеки служител, от всяко устройство: таблет, мобилен телефон или компютър. Посредством облачните решения, клиентите получават по- голяма гъвкавост и по-адекватно обслужване, отговарящо на конкретните особености на бизнеса им, плащайки толкова, колкото ползват. Все повече компании се ориентират към предлагане на облачните услуги, което поражда тенденция към понижаване на цената, а засилената конкуренция е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите услуги”, казва Маргарита Вълкова, ERP консултант в Микроинвест ООД.

“Вече започнахме да наблюдаваме също нарастващ интерес към ERP решенията в облака и очаквам през следващите месеци фокусът да се измести още повече към тях”, отбелязва и Николай Миленков, ръководител отдел “Продажби” в Balkan Services.

Интересен резултат от проучването ни е и това, че броят на доставчиците на бизнес софтуер, които се ориентират изцяло към предлагането на софтуер по модела SaaS нараства доста бързо - преди година такова предлагане е било в сила едва за 3% от софтуерните продукти, а сега цели 8% от тях са достъпни само в облачен вариант.

Сред компаниите, залагащи изцяло на модела SaaS е ERP.BG. “Търсенето и съответно на предлагането на бизнес софтуер ‘като услуга’ не само нараства, но се превръща в основен начин на предоставяне на софтуер за управление на бизнеса. Ние в ERP.BG взехме стратегическото решение да се фокусираме върху предлагането на бизнес софтуерните си решения изцяло на абонаментен принцип - по модела ‘софтуер като услуга’ (SaaS). Залагайки изцяло на този модел, ние категорично потвърждаваме, че това е бъдещето и няма никакъв смисъл да се правят инвестиции в развитието на on-premise бизнес софтуер”, казва Иван Аржентински, управляващ съдружник на ERP.BG.

Какви са характеристиките на съвременния бизнес софтуер?

Въпреки огромните възможности за избор, при оценяването на алтернативни решения за потребителите е важно да отчитат наличието на някои ключови за съвременния бизнес софтуер характеристики. Сред тези характеристики представителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД посочват: ориентация на софтуера за управление на бизнеса към управление на процесите, а не само управление на дейностите; всеобхватност на системата, така че тя да покрива всички бизнес нужди на компанията; възможност за облачно внедряване за достъп отвсякъде и от всякакви устройства; възможност системите да следват бизнес процесите на клиента, а не клиента да следва предварително дефинирани процеси в системите.

Наред с това, за да оптимизират своите бизнес процесите и производителността си, потребителите трябва да се насочат към “настройваеми, параметризируеми, платформено независими решения, обхващащи всички процеси на управлението на организацията”, добавят представителите на „Давид Холдинг“ АД.

Доколко активно е търсенето на бизнес софтуер?

Проектите за внедряване, обновяване и развитие на информационни системи за управление на бизнеса в българските организации, реализирани през 2015 г. от най-активните доставчици на ERP, CRM, BI, BPM, HRM системи и специализирани ИТ решения, са със 7% повече спрямо предходната година, констатира нашето проучване, което показва стабилен интерес към използване на предимствата на съвременните технологии от страна на потребителите (схема 2).

През последните 12 месеца, най-активните доставчици на корпоративни информационни системи са реализирали средно по 8 проекта, докато за 2014-а този показател бе 7. Следва да се отбележи обаче, че както и през миналата година повечето проекти са насочени към обновяване и разширяване на обхвата на съществуващи решения, а не към въвеждане на нови.

“Преобладават предпочитанията за допълване на вече внедрени бизнес системи с нови модули или разширяването на техните функционалности и интеграция с наследени системи”, отбеляза Цветослава Кьосева, зам. изп. директор “Бизнес развитие” в Методия АД.

“Отчита се и повишен интерес към софтуерни доработки, които позволяват готовите решения да се адаптират към бизнес модела на организацията, което позволява максимална гъвкавост и приложимост за различните бизнес модели”, допълва Маргарита Вълкова от Микроинвест ООД.

Какви проекти се реализират?

През последната година най-активно са внедрявани мобилни решения – 25% от реализираните проекти са имали тази цел (схема 3). Този резултат от проучването е логичен, показват коментарите на участниците в нашата анкета.

“Мобилността е ключов тренд в битката за най-добър бизнес софтуер, особено на полето на големите CRM играчи. Разбирайки, че служителите прекарват все по-малко време в офиса и имат нужда от лесен достъп до информационния ресурс, те ще продължат да издигат функционалностите в мобилните приложения на своите платформи до нивата на основния им уеб продукт”, поясни Цветослава Кьосева.

Както и в предишните ни проучвания, значителна част от проектите за внедряване и обновяване на бизнес приложения (20%), са реализирани на базата на български софтуерни продукти от клас ERP. Внедряванията на ERP системи от международни доставчици представляват 11% от осъществените проекти.

Очакван резултат, който проучването ни потвърди е, че като цяло по-мащабните проекти за изграждане на ERP системи се реализират на базата на софтуер от международните доставчици. За това говори фактът че средния брой работни места при внедряване на чуждестранна ERP система е 50, а за българска ERP този показател има стойност 12.

Истински скок се наблюдава по отношение на въвеждането на системи за бизнес анализи (BI) – 17% от реализираните проекти са в това направление, спрямо едва 4% през миналата година.

Впрочем изглежда, че всяка година потребителите сякаш организирано насочват интереса си към един клас бизнес приложения. Очевидно 2015-а може да се определи като годината на BI проектите, така както миналата година бе посветена на обновяването на системите за управление на човешките ресурси. Но след като през 2014-а 25% от проектите бяха насочени към въвеждане на HRM система, през 2015 г. в това направление са само 5% от внедряванията.

Какви са перспективите за 2016-а година?

Повечето участници в проучването на сп. CIO очакват, че пазарът на бизнес софтуер в България ще продължи да се развива с умерени темпове и през следващата година, за което ще допринесат и новите грантове по оперативни програми.

Отчитайки тенденцията всяка година търсенето да се фокусира върху определен клас решения и фактът, че през 2015 г. едва 5% от проектите са за внедряване на CRM системи, можем да предположим с голяма доза увереност, че през 2016 г. ще наблюдаваме бум в търсенето на такива решения. Такива очаквания споделиха и някои от участниците в нашето проучване.

“През 2015 година изключителен фокус получиха CRM решенията и то в частта управление на мобилните продажби, мърчандайзинг и вземане на поръчки. Очаквам търсенето на подобни системи да се повиши дори повече през следващата 2016 г.”, сподели Николай Миленков от Balkan Services.

Очевидно развитието на изградените ERP системи, модернизацията им и въвеждането на нови решения от този клас също не може да спре. “През последните години бизнес софтуерът стана значително по-гъвкав, така че да служи на все по-стратегически цели - това носи много явна тенденция за задълбочаване на платформената интеграция. Новите ERP системи все по-тясно ще се свързват със софтуери за покупки и доставки, човешки ресурси, обслужване на клиенти и др., за да формират единни платформи за клиентска ангажираност, което ще предотврати безразборното разхвърляне на клиентска информация между различните бизнес части и ще гарантира много по-гладко ‘клиентско пътешествие’ от първите прояви на интерес до доставянето на крайния продукт, прогнозира Цветослава Кьосева, от Методия АД.

“Напоследък компаниите се ориентират към решения, които в най-кратки срокове биха повлияли на печалбите. Желанието на клиентите е софтуерът да следва техните процеси, а не да се променя изцяло начинът на работа. Ако трябва да обобщим – на дневен ред е ефективността, след като пътят на подреждането и структурирането в много от компаниите вече е извървян”, счита Апостол Мушмов, визионер анализи, 11235 ЕООД.

Що се отнася до перспективите на организациите, за които изграждането на нова информационна система е актуална задача – на този етап, те са отлични. “Към момента клиентът е този, който е най-облагодетелстван от изострената конкуренция. Ако някоя компания планира внедряване на система за управление на бизнеса, то сега е моментът да сключи наистина изгодна сделка”, отбелязва Боряна Пейчева, маркетинг мениджър, Intelligent Systems Bulgaria.


X