Анализи

Ключови тенденции в пазара на технически приложения през 2016 г.

CIO Media

Познаването на определен кръг от пазарни тенденции и влиянието, което те могат да окажат на различни аспекти от дейността на дадена компания е жизнено важно за всеки бизнес и всеки професионалист. С цел да помогне проектантите, инженерите, архитектите, конструкторите и други потребители на CAD, CAM, CAE, PDM и PLM системи при планирането на развитието на тяхната информационна среда, наскоро изданието Business Advantage систематизира най-актуалните нови технологии, възможностите, които те предоставят и потенциала им за ръст през следващите 5 години.

Докладът на анализаторите е базиран на проучване сред 610 професионалисти от различни страни по света, които активно използват технически приложения в своята работа и отчита техните мнения и опит за 15 технологични направления – от “3D моделиране” и “2D чертане” до “Строителен информационен модел” (BIM), “Симулации”, “Облачно базирани CAD системи”, PLM, “Разширена / виртуална реалност” и др.

Като основна CAD система, която използват в своята дейност, анкетираните посочват най-често AutoCAD, SolidWorks, Inventor, AutoCAD LT, PTC Creo, CATIA, NX, AutoCAD Mechanical, MicroStation и Revit Architecture.

Ето някои от най-важните изводи, обобщени в доклада “Worldwide CAD Trends 2016”:

Най-перспективните технологични направления

CAD технологиите, които към момента най-активно се използват и съответно са най-важни за потребителите са 3D моделиране и 2D чертане. Техният пазар обаче вече достига точка на насищане. Фигура 1 илюстрира потенциалът за ръст в използването на различните средства – тези от тях, които сега се ползват от относително малко потребители и попадат в квадранта на “нишовите” тенденции ще бъдат най-търсени през следващите години.

На базата на отговорите на участниците в тяхното проучване анализаторите от Business Advantage открояват 6 тенденции с най-висок потенциал за ръст, като една от тях (3D печатът) вече се е превърнала от “нишова” в “развиваща се”.

И така, 6-те направления, които ще привличат интереса на потребителите през следващите години са:

- Плащане в движение (Pay As You Go). В тази категория попадат нови бизнес модели за използване на CAD софтуер, включително лицензиране на принципите на плащане на наем и абонамент. Очакваният ръст в пазара на тези технологии през следващите 5 години е 240%.

- Облачно базирани CAD – очакван ръст 164%.

- Разширена реалност (Augmented/Virtual Reality) – очакван ръст 140%

- Мобилен достъп до CAD – очакван ръст 118%

- Усъвършенствано рендиране в реално време – очакван ръст 88%

- 3D печат – очакван ръст 75%

3D моделиране, 2D чертане и CAE

Както показва фигура 1, системите за 3D моделиране, 2D чертане и симулации (инженерни анализи, CAE) се разглеждат от анкетираните като най-важни и са най-широко използвани. Средните оценки за важността на тези средства, изведени от отговорите на анкетираните са съответно 8,4, 8,1 и 6,8 (при максимална оценка 10). 76% от участниците в проучването ползват средства за 3D моделиране, 68% - за 2D чертане и 34% - за симулации.

Тъй като тези технологии са вече доста популярни, пазарът им няма да отбележи значителен ръст – например проникването на технологии за 3D моделиране ще се увеличи на 79% през 2016-а и на 81% през следващите 5 години.

Ръстът в използване на средства за 2D чертане също ще бъде незначителен – от 68% през 2015-а, до 69% през 2016 г. и до 70% през следващите 5 години.

Малко по-активно ще нараства интересът към CAE системите. Докато към 2015-а такива решения са използвали 34% от потребителите на технически приложения, през 2016 г. този показател ще достигне 38%, а през следващите 3-5 години – 43%. Анализаторите отбелязват, че CAE сегментът има потенциал за ръст, макар и не толкова голям, колкото други технологични направления. На базата на отговорите на участниците в проучването анализаторите открояват и факторите, от които ще зависи реализацията на споменатия потенциал за ръст, а именно:

- Усъвършенстване на CAE системите, така че те да бъдат използвани лесно от по-малко опитни потребители. Този фактор, ще бъде определящ при решенията за въвеждане на средства за инженерни анализи според 46% от анкетираните.

- Намаляване на разходите за внедряване и използване на CAE с около 50%. При това условие, към потребителите на софтуер за симулации биха се присъединили 34% от анкетираните.

- Предоставяне на възможности за краткосрочно лицензиране на софтуера и за използването му под наем, когато е необходим. Тази опция е желана от 24% от участниците в проучването.

- По-достъпна поддръжка от страна на експерти при използване на CAE системите е важен фактор за 23% от респондентите.

- Мощен хардуер достъпен при поискване, достъпен в облачна среда е опция, желана от 20% от анкетираните.

Очакванията са, че дори след 5 години само 43% от CAD потребителите ще ползват CAE системи. Ако доставчиците на такива средства искат да увеличат използването им, те трябва да осигурят по-лесното им използване, по-ниски цени, гъвкаво лицензиране и облачно базиран достъп”, коментират авторите на проучването.

Строителен информационен модел (BIM)

38% от потребителите в сектор архитектура и строителство вече ползват модела BIM, а до края на 2016-а това ще е валидно за 51% от тях. Анализаторите очакват, че тази година пазарът на BIM технологии ще отбележи ръст от 34%.

Няма съмнение, че BIM продължава да бъде значима тенденция в CAD пазара, което се потвърждава и от факта, че анкетираните от Business Advantage поставят модела на 7-о място в рейтинга на най-важните технологични направления в света на техническите приложения. Интересен резултат от проучването е и това, че 5% от CAD потребителите в сектор Производство ползват BIM, като се очаква до 2020 г. те да са вече 10%.

Като цяло, потребителите с опит в прилагането на BIM отчитат следните основни ползи: подобрен дизайн (62%), по-кратко време за проектиране (47%), спестяване на разходи (40%).

Очевидно тенденцията за все по-активно прилагане на BIM стимулира преход от средства за 2D чертане към системи за 3D моделиране. На този фон възниква въпросът дали важността на софтуера за 2D чертане намалява. Но на включения в проучването въпрос “Колко важни за вашата компания са функциите за автоматично генериране на 2D чертежи от 3D CAD или BIM модели?” 45% от потребителите от сферата на строителството (AEC) заявяват, че тези възможности остават все така важни за тях, а 23% посочват че важността им нараства.

CLOUD базирани решения

Към момента, облачно базирани CAD решения използват 11% от участниците в изследването на Business Advantage. Към края на 2016 г. те ще бъдат 19%, а в рамките на следващите 5 години този показател ще достигне 29%.

58% от анкетираните потребители на технически приложения се интересуват сериозно от възможностите за използване на решения в облака, а същевременно cloud моделът осигуряван нови бизнес възможности и начини за предоставяне на техните продукти на компаниите, разработващи CAD/CAM/CAE/PDM/PLM софтуер.

Все пак, по показателя “важност” облачно базираните CAD системи получават сравнително по-ниски оценки (средно 3,8 от 10). Интересно е и това, че потребителите от различните индустрии не са единодушни. Средната оценка за важност на направлението “облачни CAD”на потребителите, които работят в сферата на архитектурното и строително проектиране (AEC) и в ютилити сектора е 4,5, докато на оценката на техните колеги от производствени компании е 3,4. Очевидно, към момента облачно базираните технически приложения са по-важни в строителната индустрия, отколкото в производствения сектор, което е обяснимо с по-голямата нужда от мобилност на потребителите в първата група.

Според участниците в проучването, които вече използват облачно базирани CAD или планират въвеждането им най-голямото предимство на тези решения е по-голямата мобилност – на това мнение са 67% от респондентите. Следващите важни предимства са лесно обновяване на софтуера (47%), намаляване на разходи (46%), повишен капацитет за съхранение на информация (32%) и по-добри възможности за мащабиране на решенията (26%).

PDM и PLM

Анализаторите очакват силен ръст пазарните сегменти PDM (Product Data Management) и PLM (Product Lifecycle Management), както за тази година, така и за следващите до 2020.

PDM е пазарната тенденция, която анкетираните класират на трето място по важност. Към момента такива средства използват 28% от участниците в проучването, но се очаква през следващата година този показател да достигне 34%, и до до 39% през 2020 г. Решенията за управление на данни за продуктите се ползват по-активно в големите компании – 37% от тях са внедрили PDM системи, докато в средните предприятия този показател е 30%, а в малките – едва 16%.

PLM системите са класирани на 5-о място по важност, използването им през 2016-а почти не се е увеличило и си остава 21%. Очаква се през 2017 г. с такива системи да разполагат 27% от потребителите на технически приложения, а през 2020 г. показателят да достигне 35%.

PLM са въвели 39% от големите компании, 16% от средните предприятия и 10% от малките.

Двете най-популярни PLM системи са Siemens Teamcenter и PTC Windchill, съответно с 25% и 20% пазарен дял.

Сред ползите, които настоящите потребители на този тип решения отчитат са:

- По-кратко време за проектиране (43%)

- Подобрения в дизайна (38%)

- Спестяване на разходи (30%)

- По-кратко време за достигане до пазара (28%).

Според анализаторите PDM и PLM системите имат висок потенциал за ръст, тъй като в производствените компании тяхната важност се оценява съответно със 7,4 и 7, а в организациите занимаващи се с архитектура и строителство и в ютилити компаниите оценката за важност и на двата типа системи е 6,1.

CAM

За пазара на CAM системи, експертите от Business Advantage прогнозират 17% среден годишен ръст. Показателят за използване на тези системи ще нараства от 24% сега, до 28% през 2017 г. и до 31% през 2020 г. Анкетираните класират CAM на 7-о място по важност сред анализираните 15 актуални технологични направления.

Най-популярните CAM системи, според проучването на Business Advantage са MasterCAM на CNC Software (20%), NX CAM на Siemens PLM (14%) Autodesk InventorCAM (10%), SolidCAM (9%) и CAM for Fusion 360 (8%) SolidCAM (9%) и CAM for Fusion 360 (8%).

Отговорите на участниците в проучването, които вече ползват или планират да внедрят CAM софтуер, дават основание за оптимизъм относно развитието на този сегмент от пазара. 34% от тях са увеличили използването на CAM системи през последната година, а едва 4% ползват по-малко тези решения. Според анализаторите, тенденцията за надграждане на внедрените CAM системи ще продължи да е в сила и през следващите няколко години. 70% от CAM потребителите считат, че в важно да се използват средства за автоматично генериране на инструкции към производственото оборудване директно от 3D CAD моделите. Сред тях 36% казват, че това е “важно”, а 34%, че е “много важно”.

В същото време, 61% от CAM потребителите биха искали да се влагат повече усилия в софтуерни разработки за CAD/CAM интеграция.

3D печатът

Според доклада на Business Advantage технологии за 3D печат се използват в компаниите на 28% от CAD потребителите, участващи в проучването. За сравнение този показател е бил 22% процента през 2014-а и 15% през през 2013 г. Анализаторите отбелязват, че са налице всички предпоставки бързото разрастване на този сегмент от да продължи. Очаква се до края на тази година показателят за използване да достигне 37%, а до 2010 г. 49% от CAD потребителите да са въвели и технологии за 3D печат.

При това, увеличеното търсене на средства за 3D печат ще бъде налице във всички сектори и региони. За тази година ръстът на използване на тези технологии в производствените предприятия ще бъде 27% - така 52% от тях ще разполагат с технологии за 3D печат. В сектора “Архитектура и строителство” очакваният ръст е 89% - там технологии за 3D печат сега ползват едва 9%, а в края на годината показателят за използване ще има стойност 17%. Към 2020 г. се очаква 65% от производствените компании и 31% от строителните да са потребители на технологии от това направление.

Анализаторите обръщат внимание на това, че тяхното проучване е проведено само сред CAD потребители, така че прогнозите им се отнасят само за тази аудитория. В същото време 3D печатът има и други приложения, така че ръстът на пазара на тези технологии вероятно ще бъде по-голям от този, който предвижда проучването.

Въпреки тези оптимистични прогнози, производителите на 3D принтери трябва да отчетат и един обезкуражаващ факт, откроен от изследването на Business Advantage, а именно много ниската разпознаваемост на техните брандове. Почти половината от анкетираните (49%) не са в състояние да назоват марката на машината за 3D печат, която използват. От останалите 25% използват Stratasys, 16% са потребители на Makerbot, 9% ползват Objet, 3D Systems и Cubify.

Отговорите на потребителите, които вече използват или планират скоро да въведат 3D принтиране, открояват като основни ползи от тези технологии подобреният дизайн (59%), съкращаването на времето за проектиране (51%) и намалените разходи (30%), както и по-бърза реакция на потребностите на пазара (43%). Практиката сочи, че възможността за евтино създаване на физически прототипи на ранен етап и намясто в компанията ускорява процеса на дизайн, дава възможност проектираните изделия “да се пипнат с ръка” (буквално) и техните форми и функции да бъдат подобрени, както и да се тества предварително реакцията на потенциалните клиенти.

Разширена и виртуална реалност

Технологиите от това направление (AR/VR) са класирани на 11-о място по важност, като от края на 2014-а до края на 2015 г. средната оценка за тях по този показател е увеличена от 4,5 на 4,9. Показателят за използване на AR/VR технологии в споменатия период също е нараснал от 3% на 5%.

Анализаторите очакват бързо разрастване на този пазарен сегмент – до края на тази година показателят за използваемост ще достигне 8% (което означава 60% ръст на пазара), а към 2020 г. 12% от CAD потребителите ще ползват AR/VR технологии.

Според авторите на проучването разширената реалност представлява едно доста вълнуващо технологично направление, приложимо в много индустрии. Например в областта на архитектурното и строително проектиране, AR/VR технологиите могат да допринесат за изясняване на съображенията на всички заинтересовани и сътрудничество при формиране на цялостната идея за проекта, както и за обучение и комуникиране на идеи в проектантските екипи.

На базата на това и други наши проучвания, нашата прогноза е, че през следващите няколко години на пазара ще се появят много повече AR софтуерни приложения”, коментират от Business Advantage.

Следващата стъпка - съгласуван инженеринг

Концепцията Concurrent engineering (CE, съгласуван инженеринг) се появи към 2008 г. Основната и идея е за паралелизация на задачите (т.е. изпълнение на задачите едновременно и съгласувано). Други термини, които се употребяват за обозначаване на този подход са Simultaneous Engineering и Integrated Product Development (IPD).


Ключови тенденции в пазара на технически приложения през 2016 г.

© CIO Media, Cio.bg

Съгласуваният инженеринг чрез средства за сътрудничество осигурявани от CAD системи, позволяващ на много потребители да работят върху един и същи модел в реално време, продължава да бъде обект на интерес в пазара. При относително ниското ниво на използването на такива средства, Concurrent engineering е пазарен сегмент със сериозен потенциал за ръст”, коментират експертите от Business Advantage.

Към края на 2015 г. софтуер осигуряващ съгласуван инженеринг са използвали 18% от CAD потребителите. Същевременно анкетираните класират системите от този клас на 6-о място по важност. Както PLM и Concurrent engineering попада в групата на по-бавно навлизащите тенденции, с високо ниво на важност, но с ниско ниво на използване. Отговорите на участниците в проучването на Business Advantage сочат, че ръстът на този пазарен сегмент е неизбежен. През 2016 г. този ръст ще бъде 33%, като потребителите на CE софтуер ще достигнат 24%, а към 2020 г. те ще са вече 31% от CAD потребителите.

В отделно изследване анализаторите на Business Advantage са проучили и кои са най-често използваните към момента софтуерни продукти за сътрудничество и управление на данните и информацията. В отговор на този въпрос анкетираните CAD потребители посочват ‎Autodesk Design Review, Autodesk Vault, Autodesk Navisworks, ‎PTC Windchill, Autodesk A360, Teamcenter на Siemens PLM, ProjectWise на Bentley, Enterprise PDM на Dassault, SolidWorks Workgroup PDM, Autodesk Buzzsaw.

Същевременно, 41% от анкетираните казват, че не използват софтуер с такава функционалност, а 9% не знаят как се казва, използваният от тях програмен продукт. За сега, като основна причина да не се ползват технологии за Concurrent engineering анкетираните посочват несъвместимостта на модерните продукти от този клас с техни наследени системи. Очевидно, този проблем постепенно ще отпада, което е още един повод за оптимизъм в очакванията за развитие на технологичното направление Concurrent engineering.

В заключение

Към този момент, средствата за 3D моделиране и 2D чертане запазват водещите си позиции в рейтинга на най-важните за бизнеса технологични направления (фиг. 2). Но както отбелязват от Business Advantage, всяко от тези направления има различно значение за дадена компания, в зависимост от нейната сфера на дейност, мащаби и регион.

Средствата за 2D чертане, мобилен достъп до CAD, разширена реалност и разбира се BIM са значително по-важни за компаниите от сектор “Архитектура и строителство” (AEC) отколкото за останалите участници в проучването. PDM, CAM и 3D печатът са особено важни за производствените предприятия, а PLM за крупните производствени компании. Решенията за съгласуван инженеринг и CAE са във фокус за компаниите от среден и голям мащаб.

Планирайки развитието на своята информационна среда, всяка компания трябва да отчита, както съвременните технологични тенденции, така и специфичните изисквания към въвеждания софтуер, определени от нейната сфера на дейност и нейния мащаб, обобщават експертите от Business Advantage.

 


Източници:

[1] Worldwide CAD Trends 2016 Survey, Business Advantage, 2016


Следете публикациите в инфоцентър “CAD/CAM” на сайта www.cio.bg

Пазарът на технически приложения – арена на промени, осигуряващи нови нива на ефективност

CAD технологии ускоряват темпото на работа на динамичния конструкторски екип на ТЕСИ ООД

PDM система подобрява управлението на инженерната документация в ИХБ Електрик

Специализирано инженерно решение помага на Астроида да оптимизира и анализира процесите си

Платформизация – следващата стъпка в еволюцията на PLM

10 постижения на CAD/CAM/CAE технологиите

Реконструкция в CAD среда на сканирана геометрия на физически обекти

Mощта на виртуалните симулации – достъпна за всеки инженер

и много други …X