Анализи

Gartner: ЗD печатът ще промени бизнес моделa на производството

CIO Media

Виргиния Стаматова

Компаниите използват триизмерния печат (3DP), за да трансформират организацията на дейността си, отбелязва в свое проучване пазарната агенция Gartner. Според анализаторите технологията значително снижава разходите на специализираните производства. 3D печатът вероятно никога няма да стане толкова евтин, колкото пресите за щамповане, но той позволява изработката на сложни елементи, което е невъзможно с по-старата технология. 

Gartner прогнозира, че три индустрии, сред които производството на медицински изделия и импланти, самолетостроенето и леката промишленост, са на път направят исторически скок, въвеждайки производствени практики от ново поколение, основани на 3DP. До голяма степен техният опит може да се внедри в много производства. 

Около 47% от компаниите, участници в друго световно пазарно проучване, считат, че през 2017 ефективността на 3D печатните услуги и решения се е повишила спрямо предходната 2016. Допитването е дело на френската компания Sculpteo, глобален доставчик на професионален 3D печат и лазерно изрязване. Повечето участници са производители, които експериментират, въвеждат иновации или произвеждат нови продукти чрез 3D принтиране. Анкетирани са както компании от потребителския сегмент (17% от респондентите), така и такива, чиито стоки и услуги са насочени към бизнеса (17%), а още и производители на индустриални стоки (17%), ИТ дружества (13%), фирми от сектора на услугите (9%) и здравеопазването (7%). Приложения на технологията 

Основните изводи на Sculpteo сочат, че 3D печатът се използва главно за да се ускори разработката на продукти (28%), за да се предложат решения по мярка (16%) и за да се повиши гъвкавостта (13%). По-интересни допълнителни сфери на приложение са включване на клиента в процеса на разработка (9%), намаляване на разходите за оборудване (9%), подобряване на демонстрационни продукти (6%) и намаляване на разходите за резервни части (4%). 

Деветдесет процента от компаниите, които използват технологията, считат, че тя им дава конкурентно предимство, а 72% са на мнение, че допълнителните им производствени разходи ще се увеличат през 2018. Тези, като и други фактори, карат анализаторите да прогнозират, че пазарът през 2018 ще покаже признаци на зрялост на фона на ръста от над 50% през 2017 (9,504 млрд. долара) спрямо 2016 г. (6,132 млрд. долара). Около 81% от високоенергийните производства са на мнение, че конкурентите им използват 3D печат, а при останалите производства подобно мнение изказват 59% от компаниите. 

Проучването на Sculpteo разкрива още и основните ползи от 3D печата. Водещите причини, които правят технологията ефективна, са тестовете на концепциите на продукти (34%) и създаването на прототипи (23%). Петдесет и седем процента от приложенията й са свързани с началните фази на разработката на стоки, тъй като тя скъсява времето за пускане на нови пазарни предложения. Двайсет и два процента от анкетираните са отговорили, че си служат с триизмерния печат в ежедневните си дейности, като има известни регионални различия. Американците използват технологията главно за проектиране и производство (съответно 23% и 17%), докато в Европа това са 18% и 14%. Европа обаче превъзхожда САЩ в областта на разработките, където около 23% от дружествата използват 3D печат, а в САЩ това са 18%. Респондентите от двата региона обаче посочват повече от едно негово преимущество за бизнеса си. Gartner: ЗD печатът ще промени бизнес моделa на производството

© CIO Media, Cio.bg


Профил на услугите 

Най-често използваната 3D технология през 2017 е изграждането на обект чрез наслояване (Fused Deposition Modeling или FDM) - 36%, на второ място (33%) е селективното лазерно синтероване (Selective Laser Sintering или SLS), а на стереолитографията (Stereolithography или SLA) се падат 25%. През 2016 SLS е водещата технология (38%), следвана от FDM and SLA. 

Прогнози за развитието на пазара

Gartner прогнозира, че три индустрии, сред които направата на медицински изделия и импланти, самолетостроенето и леката промишленост, са на път направят исторически скок, въвеждайки производствени практики от ново поколение, които разчитат на 3DP. До голяма степен техният опит може да се внедри в много производства. 

Самолетостроене: до 2021 г. 75% от новите граждански и военни самолети ще летят с 3D принтирани части на двигателя, корпуса или други сектори 

Авиокосмическата индустрия е една от първите, които приемат 3DP. Недоволни от дългите срокове за проектиране и разработване на продукти, производителите на летателни средства за граждански и военни цели започнаха отрано да тестват възможностите на триизмерния печат за моделиране на компоненти. Макар че изработката на прототипи е водеща при употребата на 3DP във всички отрасли, авиокосмическата индустрия минава една стъпка напред и започва да прилага триизмерни печатни изделия, приспособления, принадлежности и готови продукти. Сред пионерите е Boeing, която за 20-годишната си история има около 20 производствени обекта в четири страни и повече от 50 000 отпечатани 3D части, които се използват както в цивилните, така и в отбранителните й програми. 

А световният лидер в производството на самолетни двигатели - GE Aviation, обяви наскоро, че в новата конструкция на Advanced Aviation Turboprop 855 конвенционално произведени части са сведени до 12 отпечатани 3D части. Иновацията увеличава мощността, измервана с конски сили, с над 10% и осигурява около 20% икономия на гориво, по-кратък цикъл на производство и по-ниски разходи за проектиране. 

Медицина: до 2021 г. 25% от хирурзите ще подготвят оперативния си план, използвайки 3D модели 

Болниците и специализираните лаборатории в САЩ и Западна Европа увеличават инвестициите в хардуер, софтуер и услуги, които интегрират снимките на пациента с CAD и други технологии за моделиране или 3D печат. 

С подобряването на триизмерния печат се усъвършенстват и останалите технологии: все по-често многопрофилните болници разкриват центрове за върхови постижения (Centers of Excellence или COE), доскоро налични само в университетските и специализираните здравни заведения. От Gartner считат, че ако освен хирурзите и останалите специалности намерят приложение на 3DP, технологията ще стане част от стандартното болнично оборудване. И макар сега тя се използва повече в лабораториите или болничния бекофис, с течение на времето ще заема челни позиции като част от методологията за подобряване на подготовката на специализантите по хирургия. 

Лека промишленост: до 2021 г. 20% от глобалните топ 100 производители на потребителски стоки ще използват 3D печат 

Към момента най-мащабното приложение на 3DP в леката промишленост е свързано с изготвянето на прототипи на стоки. Фирми като производителя на усилватели за китари Fishman и Unilever, която предлага стоки за бита, вече се облагодетелстват от триизмерното принтиране, за да намалят значително времето за проектиране и пускане на ново производство, и така пестят пари. Но „бързото“ създаване на модели не е единственият случай на употреба в този сегмент. 

Анализаторите на Gartner са на мнение, че 3DP ще окаже голямо влияние върху веригата за доставки на компаниите от леката промишленост. В категориите, при които персонализирането на продукта е от основно значение, материалните запаси могат да бъдат намалени, а разходите и производството - да бъдат изместени по-близо до крайния потребител. Тази промяна по посока "местното производство за местно потребление" ще даде възможност на компаниите от леката промишленост да преосмислят своите бизнес модели. Сред тях е компанията Raceware, която създава потребителски велосипедни части, използвайки 3DP. 

От перспективата на днешния ден е малко вероятно направата на части или триизмерно отпечатаните стоки да заместят масово производство на всеки потребителски подсектор. Има и много продуктови категории, при които технологията ще навлезе много слабо или никак. Организациите трябва да се научат да правят компромиси с разходите и ползите за това къде и кога 3DP има смисъл в сравнение с конвенционалните производствени способи. 

Вътрешни дружества: до 2021 г. 20% от предприятията ще създадат дъщерни фирми за разработване на нови продукти и услуги, базирани на 3D печат 

Бизнесът се движи със светкавична скорост, а технологиите - още по-бързо. Утвърдените бизнес организации постоянно се сблъскват с конкуренцията на новосъздадените. За да се постигне изравняване на силите, от Gartner съветват организациите да създадат вътрешни дружества, които да ускорят приложението на 3DP и други иновативни технологии в операциите на компанията. 

През последните няколко години редица големи инженерингови организации като Airbus, BASF и GE създават вътрешни 3DP поделения за своите нужди. Така успяват да ускорят интеграцията на технологията в собствените си производствени процеси, докато паралелно прилагат и традиционните методи. 

Концепцията за вътрешно 3DP дружество бързо набира скорост и ще стане много често в следващите години. Подходът позволява компаниите да акцентират върху иновациите в 3DP, като същевременно защитават съществуващите потоци от приходи от прекъсване. 


Центрове за върхови постижения (COE): до 2021 г. 40% от производствените предприятия ще сформират подобни центрове за разработки на 3D печат 

Много производствени предприятия, клиенти на Gartner, вече са въвели 3DP във веригата на стойността. В повечето от тях потребностите на научноизследователската и развойната дейност или производството са довели до по-големи вътрешни 3DP капиталови инвестиции, като дружествата едновременно подобряват работата си с партньорската мрежа при изпълнение на заявки. 

Има и немалко големи машиностроителни фирми, които са създали индустриални центрове за върхови постижения, свързани с прилагането на триизмерния печат (например Boeing, Johnson & Johnson, Rolls Royce и Siemens). Така те интегрират работните потоци за 3DP в ключовите си бизнес процеси. Центровете позволяват усъвършенстване на 3DP методологиите чрез показатели за подобрения на иновациите, стандартизация на ключови процеси и контрол на качеството. 

Дългосрочната цел на центровете за постижения е да станат част от производствения процес, промените и поддръжката на продуктите. Не на последно място, oтбелязва Gаrnter - 3D печатът ще позволи на компаниите да обърнат бизнес модела си от проектиране на продукти за целите на производството към производство за нуждите на идеалния дизайн. 


X