Анализи

Устойчивост чрез облака

Мария Динкова

"Загорка" мигрира свои критични системи, за да гарантира непрекъснатост на бизнеса и по-висока сигурност

Бързият, надежден и сигурен достъп до всички фирмени ресурси се оказва ключов фактор за успеха на всеки бизнес в днешно време. Независимо дали говорим за компании с десетилетия история зад гърба си или за наскоро създадени организации - всички те започват да търсят нужните решения в света на технологиите. И едва ли има по-подходящ път за развитие от миграцията в облака.

Именно в тази посока тръгва и "Загорка", компания с дълги традиции и част от голямото глобално семейство на Heineken. През 2019 организацията реализира проект по модернизация на ИТ инфраструктурата си, който включва миграция на ресурси в облака, прехвърляне на локални информационни ресурси върху съвременни сървърни инстанции и цялостен аутсорсинг на мониторинга, управлението и поддръжката на инфраструктурните инстанции.

"След задълбочен анализ в края на 2018 г. беше установено високо ниво на хетерогенност в сървърните операционни системи и поколенията на използвания хардуер. Бяха констатирани множество потенциални рискове, свързани с отказоустойчивостта на критични бизнес системи, а също така и пропуски в сигурността, дължащи се основно на локалното управление на ресурсите и липсата на наложени стандарти в управлението им. Тези резултати доведоха до търсенето на надеждно и дългосрочно решение за осигуряване на непрекъснатост на системите, обезпечаващи бизнес нуждите и покриване на всички съвременни стандарти за информационна сигурност и управление на ИТ услугите", разказва Добрин Маринов, ИТ мениджър в "Загорка".

Обхват на проекта
Изпълнението на подобни мащабни проекти изисква дълга подготовка и внимателно избиране на най-подходящото за организацията решение. "Бяха разгледани няколко опции, сред които модернизация на съществуващата инфраструктура чрез подмяна на хардуера и миграция на операционните системи до актуални версии; миграция към локален доставчик на облачни услуги и централизирано управлявани от "Хайнекен" ресурси", обяснява Маринов. В тази връзка в компанията се провеждат детайлни анализи, за да идентифицират всички потенциални рискове, а също така и да се определят всички положителни и отрицателни страни на различните варианти. Важен фактор при избора се оказват и установените добри практики при управлението на информационните среди в групата, на които "Загорка" трябва да отговаря.

В крайна сметка организацията се спира на хибриден сценарий, който включва реализирането на няколко типа решения. На първо място се предприема миграция на критичните за бизнеса системи - приложения и бази данни - в частен облак, собственост на Heineken. След това "Загорка" се насочва към модернизация на локалните ресурси върху съвременни хардуерни платформи и операционни системи. Освен това някои бизнес приложения, използвани от компанията, се мигрират в публичен облак. Същевременно по отношение на услугите, свързани със създаване на резервни копия (бекъп) и трансфери на данни, организацията предприема хибриден подход и използване на частен и публичен облак. Маринов изтъква, че проектът е изпълнен под ръководството от неговия екип, а приложените модели са доставени, управлявани и поддържани от компания партньор с високо ниво на експертиза и дългогодишен опит в областта.

Етапи на реализация
След като се уточнява архитектурата, в края на 2018 г. се пристъпва и към реализацията на самия проект, който протича в четири фази. Първоначално се извършва одит на съществуващата среда с цел да се документират детайлно всички съществуващи сървърни инстанции, приложения и комуникации в организацията. Изпълнението на тези задачи отнема около месец, а финалният вариант на решението е постигнат след тридневна работна среща на място и провеждането на серия конферентни разговори. "Изготви се подробен архитектурен план на съществуващата среда в състоянието "както е". След това бяха разгледани различни възможности за консолидации на услугите, като по време на този етап бяха идентифицирани и услуги, които не се използват от компанията, и техният жизнен цикъл бе преустановен", споделя Маринов.

На следващия етап от проекта се изграждат новите сървърни инсталации в частния облак. Те са доставени от партньор на Heineken през февруари 2019, а няколко месеца по-късно, през май, в "Загорка" получават и хардуерните ресурси за локалните инстанции. Едновременно с това стартира и изпълнението на следващата фаза - миграция на приложенията, която представлява поетапно прехвърляне на услугите от старите на новите сървъри.

"Важно е да се отбележи, че предвид високото ниво на хетерогенност на операционните системи, различните версии на базите данни и множество услуги, които отпаднаха, цялата миграция се осъществи по т.нар. подход "на зелено поле", където всички услуги бяха инсталирани, конфигурирани и документирани така сякаш това е тяхното първоначално въвеждане в експлоатация", разкрива Маринов. Той допълва, че този подход е допринесъл за постигането на всички стандарти за управление на ИТ услугите и информационната сигурност. Определяща за успеха на тази фаза се оказва и добрата координация между всички участващи в нея страни - служителите от ИТ отдела на "Загорка", доставчика на хостинг услугата и локални партньори, разработчици на специфични приложения, използвани в компанията.

Проектът приключва с предаването на мигрираните услуги и прехвърляне на цялата поддръжка и мониторинга на системите към партньорите в проекта. В този последен етап компанията въвежда и промени в правилата си за сигурност и управление на ресурсите, а също така установява нови правила за справяне с инциденти и промени. "По време на всички етапи участниците в процеса бяха изключително гъвкави и адаптивни. Стремихме се да спазваме добрите практики в управлението на проекти по Agile, което доказа, че дори такъв тип инициативи са добри кандидати за подобен подход", уточнява ИТ мениджърът.

Предизвикателствата и ползите
Изпълнението на подобни сложни проекти обаче винаги е съпътствано и със своите предизвикателства. Основните трудности, с които се е сблъскал екипът, са били свързани с дистанционната работа и комуникация, с логистични проблеми заради забавени доставки от страна на производители, както и с координиране участието на всички локални партньори и разработчици. Също така сериозни усилия е трябвало да се вложат и при воденето на подробна документация на съществуващите в началото среда и връзки.

"Не на последно място, предизвикателство представлява промяната на модела на управление на средата и ресурсите и аутсорсването им, водещи до нуждата от промяна в навиците и начина на работа в компанията. Не бива да пренебрегваме и една от основните цели на екипа, а именно да достави напълно проекта, без да има спиране на услугите и отражение върху бизнеса, което за голяма радост бе постигнато напълно", допълва Маринов.


Добрин Маринов, ИТ мениджър в "Загорка"

Добрин Маринов, ИТ мениджър в "Загорка"Въпреки трудностите крайният резултат определено си е струвал времето и усилията, които са били посветени на проекта. Към момента "Загорка" може да се похвали с отказоусойчивост и високо ниво на резервираност на всички ИТ услуги в организацията, като компанията вече отговаря на всички стандарти за управление на услугите и информационна сигурност в глобалната организация на Heineken. В допълнение проектът е помогнал и за осигуряването на диверсификация на средата и баланс на свързаностите, водещи до оптимизация на изчислителните операции. Не на последно място миграцията в облака е допринесла и за подобряването производителността на различни бизнес услуги, които са преминали изцяло в облачна среда, като почти напълно се съкращава времето за трансфер на данни.

Научените уроци
"Всеки проект води до някакви научени уроци. За мен лично този проект беше един от първите по-големи, които развивам в компанията. Имах прекалено сериозни очаквания от гледна точка на времевата рамка и на база на предишния ми опит смятах, че целият проект може да бъде реализиран в рамките на три месеца", посочва ИТ мениджърът. В реалността обаче се оказва, че има много допълнителни фактори, които трябва да се вземат под внимание: изпълняването на всички корпоративни стандарти, придържането към установения начин на комуникация, обстойното планиране на ресурсите, както и тясната координация между три или повече независими страни с цел постигане на максимална производителност.

Маринов отбелязва, че за него друг важен урок при реализирането на инфраструктурни проекти е свързан с тяхното финансиране. "Финансовата част не трябва да е определяща и водеща при подобен тип проекти. Несравнимо е да изчисляваме абсолютно възвръщаемостта спрямо същия проект, реализиран на местна почва или on premise. В никакъв случай не сме оптимизирали разходите, но има доста по-важни неща за бизнеса от чисто монетарното изражение. Става дума за спазването на изискванията за информационна сигурност и за управлението на ИТ услугите, които нямаше как да бъдат постигнати с локални инсталации. Калкулацията на цената на един такъв проект всъщност е доста сложна и няма място за сравнение между двете. С миграцията в облака осигурихме продължителност на бизнеса. Имаме по-голяма сигурност и ако нещо се случи, ние сме спокойни, че бизнесът няма да спре заради отказал сървър", заключава експертът.

X