Cfo

Износът задържа растежа на икономиката, сочи анализ на Райфайзенбанк

CIO Media

Райфайзенбанк България ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към месец март, с фокус върху брутния вътрешен продукт.
Анализаторите на банката отчитат, че, според данните на НСИ, през 2018 г. реалният БВП е нараснал с 3.1% на годишна база, което е под очакваното. Основната причина за това са слаби трето и четвърто тримесечие на годината.
"От страна на търсенето, за положителната динамика на икономиката през 2018 г. повлия главно вътрешното търсене, което бе движено както от потреблението с ръст от 6.0%, така и от инвестициите, които се увеличиха с 6.5%. При външното търсене, износът през 2018 г. спадна с 0.8% на годишна база при ръст от 5.8% за 2017 г. От друга страна, увеличението на вноса също се забави до 3.7% (7.5% за 2017 г.), вследствие на което нетният експорт се сви, преминавайки в отрицателната област, като вече не допринасяше за ускоряване, а за задържане ръста на БВП", коментира Емил Калчев, икономически анализатор на Райфайзенбанк.

От страна на предлагането, положителен принос за ръста на БВП са имали не само услугите, които са се увеличили с 3.9% на годишна база, но и индустрията, която също нараства, макар и относително слабо - с 1.9% през годината. В това число влиза и строителството,. На този фон селското стопанство увеличава продукцията си значително - със 7.8%.
"Структурата на брутната добавена стойност през 2018 г. показа известно изменение спрямо тази от 2017 г. В нея услугите заемаха относителен дял от 68.4% (+1.5 пр.п. спрямо 2017 г.), индустрията 27.4% (-1.0 пр.п.), а селското стопанство 4.2% (-0.5 пр.п.).", допъва Калчев.

X