Cfo

Тенденции в рекламните бюджети на банките през 2018

Мария Динкова

В условията на бързо променяща се конкурентна среда, успехът на всеки бизнес е силно зависим от интензитета и качеството на неговата комуникация с пазара. В голяма степен това правило е в сила и за банковия сектор. Именно и затова е интересно да се разгледат какви са били тенденциите през 2018 при определянето на рекламните бюджети в сектора, кои са били предпочитаните медии и с какъв успех посланията са достигали по потенциалните потребители. В тази връзка от Nielsen Admosphere Bulgaria представят своите данни за финансовия сектор през изминалата година.

Преди да се разгледат конкретните числа обаче трябва да се уточни, че едва ли може да се каже с абсолютна точност какви са нетните рекламни бюджети на рекламодателите въобще. Описаните по-долу числа представляват брутни рекламни бюджети, изчислени въз основа на официалните тарифи на медиите. А за максимална точност се обръща внимание преди всичко на рекламата в телевизия и печатни медии, за които са налични пълни данни от изминалата година, уточняват от Nielsen Admosphere Bulgaria.

На първо място прави впечатление това, че интензитетът, с който банките комуникират със своите потенциални клиенти, не е пряко пропорционален на активите, с които разполагат. Поставената от БНБ на първо място по обем на активите УниКредит Булбанк се нарежда едва на трето място по обем на инвестициите в телевизионна реклама и реклама в печатни медии. На първо и второ място по този показател са съответно Първа инвестиционна банка и ОББ, всяка от които, според данните на БНБ, притежава активи на близо два пъти по-малка стойност от УниКредит Булбанк.

В същото време двадесет и втората по класацията на БНБ - БНП Париба пърсънъл файненс, притежаваща тринадесет пъти по-малко активи от петата по ред Юробанк България – е инвестирала в реклама два пъти повече средства от нея. С други думи приблизително толкова, колкото е инвестирала поставената на шесто място Райфайзенбанк България. По-пълна представа за рекламните активности на българските банки през изминалата 2018 дава следната таблица:


Тенденции в рекламните бюджети на банките през 2018


Колкото и недостатъчни да са тези данни, те дават сравнително ясна представа за това доколко са били амбицирани банките да постигнат целите, които са си поставили. Разбира се, успехът никога не е следствие само на интензивността, с която рекламодателите изпращат своите послания, но и на редица други фактори, сред които са изборът на подходяща комбинация от комуникационни канали, както и правилното структуриране и разполагане във времето на рекламните кампании.

Днес, от дистанцията на времето, имаме възможност да разберем как през изминалата 2018 година банките, чрез своите рекламни агенции, са структурирали кампаниите си в най мощната от всички медии – телевизията. Внимателният прочит на данните хвърля светлина и върху предпочитанията на различните банки към избраните от тях телевизионни канали:


Тенденции в рекламните бюджети на банките през 2018


Освен телевизия и печатни медии, банките използват за своята комуникация и други канали, които е добре да бъдат проследявани. В началото на следващата година Nielsen Admosphere Bulgaria ще публикува данни и за дела на радиорекламата в комуникационните активности на банките през текущата 2019.

X