Награди

ИТ Мениджър на годината - регламент

CIO Media

Цел

Целта на проекта за връчване на награди за "ИТ мениджър на годината" е да се съдейства за издигане позицията и авторитета на ИТ мениджърите в ръководството на фирмите и институциите в България, както и да се стимулира ефективното използването на информационните технологии в дейността на компаниите в различни сегменти на индустрията.

Категории

Наградите за "ИТ мениджър на годината" се връчват в следните категории:

Мениджмънт – отличие за мениджър, допринесъл за оползотворяване на потенциала на ИТ в своята организация и демонстрирал достижения в управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите, чрез прилагане на утвърдени добри практики и собствен иновативен управленски подход.
Ефективност – отличие за мениджър с доказана ефикасност и пълноценност в работата, спомагащи повишаването на доверието и разпространението на високите технологии.
Иновация – отличие за мениджър, осъществил успешно внедряване на иновативно решение или реализирал новаторски подход в полза на своята организация.

Кой може да бъде номиниран?

За "ИТ Мениджър на годината" в различните категории на наградата може да бъдат номиниран всеки ИТ мениджър с успешен и иновативен проект през последните 12 месеца, който е допринесъл за постигане на бизнес целите на организацията. Достиженията могат да са най-различни. Например:
  • успешна реализация на решение (или управленски подход), базирано на нови неизпробвани (или малко използвани) в практиката технологии (методологии);
  • успешно прилагане на изпитани технологии (методологии), в резултат на което са постигнати значими резултати за бизнеса;
  • принос за усъвършенстване на бизнес процесите;
  • принос за подобряване на сътрудничеството в организацията;
  • принос за подобряване на връзките с клиентите и качеството на тяхното обслужване;
  • принос за спестяване на разходи;
  • принос за повишаване конкурентоспособността на организацията;
  • издигане на ново ниво на разбирането на мениджмънта за ИТ и тяхното значение за бизнеса.

Кой може да предложи номинация?

Предлагането на номинация става с попълване на формуляр на сайта на списание CIO. Предложение за номинация може да направи на практика всеки (служител на съответната компания или неин клиент и т.н.). Възможно е ИТ мениджър да номинира себе си или свой колега от същата или от друга организация, стига да предостави данни за постигнатите достижения.
Няма да бъдат разглеждани анонимни предложения.

Общи критерии за номинации

1: Наградите се дават за постижения в прилагането на информационни и комуникационни технологии и съвременни методологии за оптимизиране управлението или ползването на ИКТ решения.

2: Наградите са достъпни за всички видове индустрии, администрация и обществени организации, в които се ползват ИКТ.

3: Наградите НЕ се дават за постигнати резултати в осъществяването на рекламна, търговска или консутантска дейност с ИКТ продукти и услуги.

4: Право на номиниране имат професионалисти от всички дисциплини на ИКТ, заемащи ръководна роля на средно или високо ниво за не по-малък период от 5 години.

Процесът на оценяване

1. Предложенията, отговарящи на общите критерии се разглеждат от организаторите (представители на списание CIO и на сдружението "Клуб на ИТ мениджърите в България").
2. Разширена комисия, в която участват представители на списание CIO, на сдружението "Клуб на ИТ мениджърите в България" и партньори, оценява дали номинациите отговарят на формалните критерии и могат да бъдат допуснати до участие в конкурса.
3. Членовете на сдружението "Клуб на ИТ мениджърите в България" гласуват анонимно за победител във всяка от трите категории.
4. Номинациите се класират на базата на получената обща оценка и така се избират носителите на наградата "ИТ Мениджър на годината" във всяка от трите категории.

Критерии за категория "Мениджмънт"

Успешният мениджмънт означава оползотворяване на потенциала на ИТ за целите на бизнеса, осигуряване на производителност в работа на ИТ екипа, оптимална организация на изпълнението на ИТ дейностите, прилагане на утвърдени добри практики и собствен иновативен управленски подход

1: Мащабите на проекта (инициативата)
2: Добри практики в управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите
3: Реализирана възвращаемост на инвестициите и оценка за съотношение резултати/инвестиции
4: Направления, в които проектът инициативата има положителен ефект
5: Постигнати бизнес цели или разширени бизнес възможности в следствие реализирането на ИКТ проект/решение, като се сумира обща оценка за бизнес резултатите с оценки за стратегическо отражение, финансово отражение, отражение върху взаимодействието с клиентите

Критерии за категория "Ефективност"

Ефективност (или резултатност) е съотношението между направените инвестиции и реализираните ползи при постигането на конкретни резултати.
Ефективността намира израз в различни варианти като:
Рентабилност
Полезност
Продуктивност
Удачност
Ефективността е свързана с количествени и качествени показатели. Оценяват се:

1: Мащабите на проекта (инициативата)
2: Успешно предсрочно или навременно завършване на ИКТ проект в рамките на първоначалния бюджет
3: Реализирана възвращаемост на инвестициите и оценка за съотношение резултати/инвестиции
4: Осъществени финансови или други икономии или печалби при ползване на ИКТ в следствие на подобрено планиране или операционно оптимизиране
5: Постигнати бизнес цели или разширени бизнес възможности в следствие реализирането на ИКТ проект/решение, като се сумира обща оценка за бизнес резултатите с оценки за
- отражение върху ефективността на работата, финансово отражение, отражение върху взаимодействието с клиентите

Критерии за категория "Иновации"

Внедряване на решения, при които е поет рискът от въвеждане на технологии в приложението, на които опитът в български условия липсва или е недостатъчен и които са довели до качествени положителни промени и съществени резултати
1: Мащабите на проекта (инициативата)
2: Иновативни аспекти на на проекта (инициативата)
3: Приложени технологии
4: Реализирана възвращаемост на инвестициите и оценка за съотношение резултати/инвестиции по информация
5: Постигнати бизнес цели или разширени бизнес възможности, като се сумира обща оценка за бизнес резултатите с оценки за стратегическо отражение, отражение върху ИТ сигурност и съвместимост, отражение върху взаимодействието с клиентите

ИТ Мениджър на годината - регламент


X