Дигитализация

Нова информационна система модернизира Изпълнителната агенция по лекарствата

CIO Media

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) е юридическо лице на бюджетна издръжка. Ръководителят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа, съставът на агенцията и правомощията на ръководителя на агенцията, както и взаимоотношенията на агенцията с другите държавни органи, ведомства, неправителствени и други национални и международни организации и институции са определени с устройствен правилник. Агенцията осъществява административно обслужване и свързаните с това дейности за:

1. експертна оценка и надзор върху качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти;

2. експертна оценка, регистрация и надзор на пазара на медицинските изделия;

3. контрол върху трансфузионната система

Институцията предоставя голям брой услуги, съобразени със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, и поднормативните актове по прилагането им. За да оптимизира вътрешните процеси и да предложи по-добро изпълнение на услугите, през 2008г. агенцията стартира проект за разработване и внедряване на административна информационна система (АИС) съгласно Закона за електронното управление. Външни фактори забавят реализирането на решението и реалната работа по него започва през 2011г. Партньор по проекта е фирма ЮСВ ООД

Внедряване на АИС

Целта на проекта за разработване и внедряване на АИС е да модернизира и приведе дейността на агенцията в съответствие с настъпилите и текущите промени в Закона за електронно управление и в наредбите по прилагането му, обясни Луиза Александрова, началник отдел "Административни дейности" към дирекция "Административно и стопанско обслужване” в ИАЛ. Проектът включва доставка и внедряване на информационната система. В рамките на инициативата над 500 дефиниции на видове документи, които се приемат, издават или вътрешно обработват от ИАЛ, са създадени и заведени във ведомствената номенклатура на видовете, а над 350 дефиниции на етапи – във ведомствената номенклатура на етапи по услуги и процедури. Над 220 са унифицираните дефиниции на услуги и процедури, а над 250 000 на брой са обработените с АИС документи за срок от около една година. Над 150 са потребителите, работещи с АИС. Към момента проектът е в заключителна фаза.

“Най-добрата оценка за постигнатото са успешно преминалите одити по сертификация и внедряване на ISO 27001 и 9001, от ВЕМА III и от експерти на Световната здравна организация. Одитите касаят организацията, изпълнението и контрола на важни части на административната дейност, които изцяло се реализират в средата и със средствата на АИС”, обясни Александрова. Фактор за успеха на проекта е силната ангажираност и подкрепата на ръководството на ИАЛ. Предизвикателство е адаптирането на служителите към новото решение.

Ползи

“АИС показва началото и края на една административна услуга. С оглед на нормативно определените срокове може да бъде проследено движението по всички документи за предоставяне на всяка услуга”, коментира Александрова. Системата прави работния процес прозрачен, организира документооборота и следи дейността на всеки служител. Тя дава възможност за издаване на справки за ефективността на персонала – дали всеки е приключил задачите си в срок например.

“ИАЛ играе ключова роля в цялата система на здравеопазването, макар че само част от нейната дейност е популярна в публичното пространство. Преходът към предоставяне на административни услуги в електронна форма рязко ще подобри нейната дейност, а това неминуемо ще окаже пряко или косвено влияние и върху други аспекти на здравеопазването”, счита Александрова.

Интеграция с други системи

Решението DOCMAN АИС е подготвено на технологично ниво за свързване с Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) съгласно регламента на ЗЕУ. Интеграцията ще позволи поддържане на „опашки” от заявки за изпращане или за обработка при приемане на документи през ЕСОЕД, реакция при неизправности и други, обясни Луиза Александрова. Системата дава възможност за интеграция с други институции през ЕСОЕД съгласно регламента на ЗЕУ. “При работеща ЕСОЕД и други институции, свързани с нея, и при наличие на финансиране, ИАЛ е готова в най-кракти срокове да осъществи свързването с ЕСОЕД”, отбеляза Луиза Александрова.

Развитие на АИС

Постоянните регулаторни промени на национално и европейско ниво налагат бързо адаптиране на АИС към тях. Системата ще бъде внедрена във всички структурни звена. В началото на 2013г. ще се проведе обучение на двама служители от агенцията, които ще бъдат със статут на мениджъри на системата и ще разрешават възникнали проблеми с нея. Планира се абонаментна поддръжка на системата от фирмата внедрител.

През 2012г. ИАЛ в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на ПРОЕКТ: BG051PO001-6.2.14 „Създаване на електронна база данни на медицински изделия, заплащани с обществени средства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.


X