Дигитализация

Авангардните ИТ решения – част от стратегията за качествено обслужване на Сити Клиник

CIO Media

Надя Кръстева

Сити Клиник е група лечебни заведения, която бързо разширява обхвата на своята дейност от основаването си през 2010 г. досега. Към момента нейните здравните услуги се предоставят от 4 локации: диагностичен център във Варна, кардиологичен център в София (кардиология, кардиохирургия, инвазивна кардиология и електрофизиология), който отвори врати през декември 2012 г., кардиологичен център в Бургас (с аналогичен профил както този в София) и онкологичен център (с фокус медицинска онкология, лъчетерапия, нуклеарна медицина и образна диагностика) в София, който бе открит в средата на декември 2015 г. Въпреки, че развиват своята дейност сравнително от скоро медицинските заведения на Сити Клиник имат водещо място в предоставянето на здравни услуги у нас в областите кардиология, инвазивна кардиология, кардиохирургия и образна диагностика, а с откриването на модерния онкологичен център в София (с най-високото трето ниво на компетентност), дейността на Сити Клиник прави заявка за водеща в практиките по медицинска онкология, лъчетерапия и нуклеарна медицина. Бизнес плана на групата предвижда две нови болнични локации през 2016 година.

Групата осигурява достъп до някои от най-добрите в национален и регионален мащаб специалисти, услуги, методи и технологии в здравеопазването. Сърдечно-съдовият център в София е отличен с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването от Joint Commission International (JCI) и е единственото лечебно заведение у нас получило тази престижна международна акредитация. От есента на 2015 Сити Клиник е Университетска болница предоставяща на голям брой специализанти модерната си база за обучения и лекции.

“По отношение на информационните технологии характерното за Сити Клиник е, че при самото създаване на здравното заведение през 2010 г. са поставени основите на стратегия за тяхното развитие в помощ на клиничната дейност”, отбеляза Илия Кръстев ИТ директор на групата от болници Сити Клиник.

ИКТ инфраструктура и основни ИС

Реализираната от Сити Клиник ИТ стратегия предвижда на първо място изграждане на съвременна и иновативна ИКТ инфраструктура, която да осигури ефективен трансфер на информация в цялата болница и максимално да улесни съвместната работа на медицинския персонал.

Такава инфраструктура е вече изградена. Тя е базирана на хибриден облак, разположен физически в дейта центъра на TelecityGroup България (преди 3DC). На практика в дейта центъра са колокирани два рака – осигуряващи работата на около 500 виртуални десктопи и около 35 виртуални сървъра, поддържащи различни системи и конфигурации, използвани в дейността на Сити Клиник, включително софтуерни системи за обслужване на клиничната дейност, за електронни пациентски досиета и т.н. Виртуалните работни станции, както и сървърите са Microsoft базирани, както за администрация се използва Active Directory и MS Management studio.

За осигуряването на централизирана информация за пациентите, в Сити Клиник са внедрени всички модули на болничната информационна система, развивана от Гама Консулт. Електронното пациентско досие е факт и всички страници за неговото физическо архивиране според българското законодателство се принтират изцяло от системата. Наред с това са внедрени и активно се използват системата за електронен документооборот Архимед и софтуера за управление на човешките ресурси Омекс на ОмегаСофт ООД. За управление на графиците на медицинския персонал се използва Geocon.

В началото на 2013 г. в Сити Клиник е внедрена система за архивиране и съхранение на изображения от образна диагностика (PACS). Решението е разработено от Philips. Системата, наречена PACS MDC, дава възможност за сравнителна оценка на всички проведени изследвания, онлайн достъп до информацията от всички лекари, както и пренасяне на образи с цел консултация или второ мнение до всяка точка в страната и в чужбина.

Тъй като PACS системата е реализирана като облачно решение, тя съвсем лесно ще бъде оползотворена от новите локации на Сити Клиник – онкологичният център в София и болницата в Бургас.

Специфични решения

В три от клиниките и отделенията на новия онкологичен център на Сити Клиник са инсталирани специфични софтуерни решения за наблюдение на радиолъчението. Това програмно осигуряване - различно за различните уреди - следи в различни пространства и на база проведени процедури нивото на облъчване, както на служителите, така и на пациентите, така че планирането на следващи манипулации да бъде с оптимални и по-малко вредни лъчения.

“Наблюдението на радиолъчението е особено важно за JCI сертификацията на Сити Клиник от гледна точка сигурността на пациентите. Това е на практика медицинският златен стандарт за качество и към момента Сити Клиник УМБАЛ е единственото здравно заведение с такава сертификация в региона, което допринася за търсенето на здравните услуги на болницата от чуждестранни пациенти”, поясни Илия Кръстев.

На този етап в клинична лаборатория в Онко център Сити Клиник се внедрява системата Infinity, която управлява целия процес в медицинска лаборатория. На практика LIS Infinity осъществява качествения контрол според изискванията на JCI в клинична лаборатория. Системата се конфигурира в партньорство с Chrono Ltd.

Комуникации и сътрудничество

В Сити Клиник е изградена и инфраструктура за фиксирана и мобилна SIP телефония, осигуряваща контрол и управление на разговори в реално време в IP мрежи.

При изграждане на мрежовите системи и системите за сътрудничество и комуникация е използвано оборудване на Cisco Systems, a мрежовата свързаност в Сити Клиник е изградена по стандарта Cisco Medical-Grade Network. Това е стандарт, създаден от Cisco, който сертифицира цялостната компютърна мрежа за гарантиран и високо защитен обмен на медицинска информация в здравни заведения.

„През 2014 г., на международен форум, организиран от Cisco в Лас Вегас, изграденото решение за мрежова свързаност в Сити Клиник е отличено с награда за най-добра иновативна имплементация от този клас в медицински център”, сподели Илия Кръстев.

В Сити Клиник са внедрени и редица технологии от гамата Cisco Collaboration, доставяни като компоненти от една облачно базирана, виртуална десктоп инфраструктура. Благодарение на решение за сътрудничество (тук се включват Cisco Telepresence, маркетирано още в здравеопазването като Healthpresence; DMS (digital media system) и Cisco contact and call center, базиран на платформата Cisco Unified Communications Manager, лекарите и други членове на екипа на здравното заведение могат да комуникират бързо и ефективно чрез безжични IP телефони на Cisco, без да е необходимо да разчитат на публични мобилни мрежи. Внедрено е и решението Cisco Extension Mobility, което позволява на потребителите да достъпват своите настройки на телефона, включително контакти, услуги и бързо набиране, от всеки един телефон в болницата. При внедряването на Cisco гамата от продукти основен принос има системния интегратор AOSSIA, с които Сити Клиник има партньорски взаимоотношения.

Актуални проекти

През 2015 г. Сити Клиник осъществява развитието на виртуалната си инфраструктура и интеграция с VDI, като за целта използва технологии на VMware. Цялостното решение е реализирано със съдействието на системния интегратор AOSSIA. За виртуализацията на всички сървъри е използван софтуерът VMware vSphere. Сред внедрените продукти на VMware е и VMware Horizon View – софтуер за десктоп виртуализация, който осигурява на потребителите от Сити Клиник постоянен достъп до медицинска информация „от всяка точка и през всяко устройство”, отбелязва изпълнителният директор на болницата Илиан Григоров във видео клип в Youtube, представящ внедреното решение.

Според представителите на Сити Клиник комбинацията на vSphere и VMware Horizon View е позволила да бъдат постигнати в най-пълна степен търсените параметри на изгражданото решение, а именно осигуряване на пълна мобилност и изнесена облачно базирана виртуална среда за цялата болница. В допълнение, така изграденото решение може лесно и бързо да се адаптира при разширяване на болницата. Не на последно място решението на VMWare предоставя работа в „доверена среда”, където колаборацията, работата с пациентски данни и досиета, образна диагностика или работа с административни файлове е с възможно най-висока степен на сигурност и защита, тъй като на практика няма трансфер на данни, а само визуализиране на „имидж” в „сферата” на облака.

„От централата на VMware в САЩ получихме покана да представим начина на внедряване и използване на тези технологии при нас. Тази покана бе отправена по препоръка на две болници в САЩ, с които имаме партньорски взаимоотношения и активно сътрудничество в областта на клиничната дейност, така че те много добре познават нашата инфраструктура”, сподели Илия Кръстев.

На международна конференция, проведена от VMware през октомври 2015 г., решението за десктоп виртуализация, изградено в Сити Клиник е представено като една от трите най-добри практики за внедряване на тези технологии, редом с подобни решения, въведени във водещата фармацевтична и химическа компания Merck KgaA и в известният авиопроизводител Airbus.

В административната централа на Сити Клиник в процес на внедряване е MS Navision ERP, където амбицията на ръководството е да внедри стандартните модули на решението, така че да има една по-добра прозрачност за акционерите и възможност за по-голяма ефективност на всички дружества в групата.

Въвличането на медицинския персонал в изграждане на ИТ решенията е задължително условие за успех

<<--Илия Кръстев, ИТ директор, Сити Клиник

Като CIO на Сити Клиник Илия Кръстев отговаря за цялостната стратегия по информационно осигуряване във всички прилежащи структури: Сити Клиник УМБАЛ (кардиологичен център плюс новата онкологична болница. която отвори врати декември 2015), Сити Клиник Бургас, Сити Клиник Брегалница (Варна). Работата му е фокусирана върху ИТ портфолиото и управлението на програми (съвкупност от проекти), заедно с екипи на ИТ доставчиците. Ръководеният от него екип по ИТ поддръжка изпълнява функциите на Help desk и Service desк. Измерваната ефективност на ИТ поддръжката с помощта на стандартни KPIs за индустрията показва над два пъти по-голяма ефективност на персонала спрямо средните нива за ИТ индустрията като цяло. Това се дължи основно на използваните високотехнологични решения.

"Дори една болница да е закупила най-добрия софтуер, дори да е изградила най-модерна инфраструктура, дори най-добрите лекари да работят в нея, това не гарантира успех. В много случаи, закупените технологии си остават заключени кутии, които не работят. Това което е важно по отношение на ИТ във всички сектори и особено в сектора на здравеопазването е ефективното използване на изградените решения. В здравеопазването все още голяма част от кадрите – както медицински така и административен персонал - са свикнали работните процеси да са базирани на хартиени документи. Това което ние в Сити Клиник успяваме да направим благодарение на изключителната подкрепа на ръководството е да привлечем лекарите и други служители към активно участие в изграждането на информационната среда и управлението на процесите свързани с информационните потоци. Особено акцентираме на помощта на старшите сестри. По този начин успяваме да постигнем работещи варианти на процесите, които след това имплементираме и конфигурираме със съответния софтуер. Защото, ако се започне отзад напред – т.е. ако се внедри информационна система, без да са проведени консултации с медицинския персонал, шансът тя да не се използва е 100%. А връщането назад изисква по-големи усилия и е свързано с допълнителни проблеми, произтичащи от необходимостта да се преодолее отрицателен опит. Медицинските кадри са хора с висока квалификация в една изключително отговорна сфера, така че тяхното виждане за организацията на процесите и обхващането им в информационните системи е задължително условие за успеха на всеки ИТ проект."

В перспектива

В Сити Клиник е преценено, че популярната концепцията „донеси своето устройство на работа” (BYOD) не е най-подходящата с оглед сигурността на пациентските данни в здравно заведение. Затова възприетата политика е служителите в клиниките и отделенията от групата да ползват сертифицирани устройства. Наскоро Сити Клиник е подписала договор с Теленор, който допълва използваните в здравните заведения от групата телефонни услуги, осигурявайки 250 мобилни устройства iPhone 6 за лекарите, административен персонал и други ключови специалисти, с първи трудов договор към групата. С корпоративните си устройства тези потребители ще бъдат разпознавани от вътрешната мрежа, благодарение на функционалността на Cisco Medical-Grade Network и конфигурация на платформата AirWatch на VMWare посредством решенията Enterprise Mobility Management и Identity Management. Така приложенията на мобилните устройства ще бъдат контролирани, а основните ще са VMWare Horizon View, както и Cisco Jabber. По този начин клиничния и административен персонал ще имат постоянен достъп до работната си среда, което включва както персоналния работен плот, така и вътрешния стационарен номер от номерационния план на Сити Клиник. Извън обхвата на Cisco Medical-Grade Network, те ще могат да ползват предвижданата от договора с Теленор неограничена Интернет свързаност и през VMware Horizon View ще могат да се свързват със своята виртуална машина по всяко време и от всяка точка. Решението VMWare Sphere позволява достъпа до корпоративната среда през телеком мрежата отново да е в „доверена среда”, тъй като няма трансфер на данни, което пък гарантира визуализацията на образи от образна диагностика така че консултанцията да става отдалечено от лекари, дори когато те не са на редовна смяна в лечебното заведение.


Авангардните ИТ решения – част от стратегията за качествено обслужване на Сити Клиник

© CIO Media, Cio.bg

Клиничната лаборатория също е оборудвана с последно поколение високотехнологична апаратура

Така на потребителите е осигурена възможност да ползват в сигурна среда болничната информационна система на Гама Kонсулт, включително справки с електронните пациентски досиета, PACS MDC системата на Philips, Архимед, Омекс, Geocon и файловия сървър.

Във връзка с осигуряването на работата на новия онкологичен център, към момента се финализира проект за въвеждане в експлоатация на най-съвременно оборудване и софтуер за образна диагностика на General Electric (GE). Изборът на това решение е обусловен от няколко фактора, включително и съображения за диверсификация на портфолиото от използвани продукти и избягване на прекалено голяма зависимост от един доставчик. Внедряваният софтуер на GE - AW Server за пост процесинг се интегрира с PACS архивиращата система, осигурява обработка на изображения, свързани с различни модалности в отделението по образна диагностика, като спестява време с помощта на автоматизация на обработката на задачи във фонов режим и дава възможност практически всеки персонален компютър да се превърне във висококачествена работна станция за постобработка на 3D изображения без да е необходимо физически да са налични мощни и скъпи процесори за обработка на графика.

“AW Server е скъп софтуер, но осигурява висока добавена стойност. Той може да обединява образите на няколко модалности (например магнитен резонанс, рентген и др.), наслагвайки ги един върху друг и провеждайки анализи, по начин подобен на CAD системите в инженерния софтуер. Бих казал, че такъв софтуер ще се ползва за първи път у нас и с негова помощ водещи медицински специалисти ще бъдат подпомогнати в процеса на диагностиката”, отбеляза Илия Кръстев.

През следващия месец ще започне и реализацията на проект за внедряване на кол-център. Решението ще бъде базирано на Cisco Call Center Manager и първоначално ще обслужва двете локации на Сити Клиник в София.

В новия онкологичен център предстои и реализацията на още един проект базиран на решения на Cisco. През следващите два месеца там ще бъде въведена системата за управление на цифрови информационни екрани Cisco Digital Media System (Cisco DMS). Това е решение за централизирано управление на мултимедийно съдържание от цифрови медия плейъри към мрежа от свързани екрани. Закупени са 55 DMS плейъра, които са разпределени по болнични стаи, в административната зона, коридорите и чакалните на болницата. Цифровите информационни екрани са предназначени да помагат при изпълнението на процедури и инструкции. Системата дава възможност, на базата на зададен алгоритъм, в определени локации да се подават инструкции, които да се изпълняват например от сестринския персонал, лекари или административен персонал. Също така може да бъде зададено излъчване на медийни материали в чакалните или управлението на опашките и т.н.

Измерения на успешните ИТ решения

Според Илия Кръстев, получените международни признания за изградените в Сити Клиник ИТ решения, са потвърждение не само за технологични постижения. „Когато в дадена организация бъдат внедрени едни или други информационни технологии, важно е те да се използват ефективно. В това отношение много важна е ролята на ИТ подразделенията”, отбелязва ИТ директорът на болницата.

За информационното обслужване на Сити Клиник, във всяка от нейните 4 локации работят системни и приложни администратори. Същевременно, ИТ дирекцията и нейният ръководител работят активно с външни доставчици на ИТ продукти и услуги по разработката и внедряването на всички нови технологични решения, тъй като болницата в голяма степен разчита на аутсорсинг по отношение на ИТ дейностите. Основен партньор на ИТ дирекцията в разработените вече решения е системния интегратор AOSSIA.

„За нас повод за удовлетворение е не само това, че сме сред най-иновативните организации по отношение на внедряването на съвременни технологии, но сме и сред най-успешните при въвличането на медицинския персонал в ефективното им използване”, каза в заключение Илия Кръстев.


X