Дигитализация

Иновативни решения разширяват обхвата на е-услугите, предоставяни от АПИ

CIO Media

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е специализирана структура към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отговорна за дейностите, свързани с поддържане, инвестиране, строителство и ремонт на републиканската пътна мрежа. През 2015 г., агенцията работи активно по няколко проекта за развитие на своята информационна среда и предоставяне на нови електронни услуги, а през през последните три месеца от изминалата година, бе обявено успешното въвеждане на три иновативни и полезни информационни решения:

>> Уеб система и мобилно приложение LIMA. Решението бе въведено в края на септември. Благодарение на тази разработка, за първи път чрез интерактивна карта се предоставя информация за актуалната обстановка по републиканските пътища. Внедряването на LIMA е финансирано по ОП „Техническа помощ“, а за разработчик на решението, след проведена обществена поръчка е избрано дружеството Декарт ООД.

>> ГИС базирани е-услуги. Успешното приключване на проект „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”, бе обявено през октомври. Изпълнител на проекта е „ЕСРИ-България” ООД, а стойността на договора е 668 000 лв.

>> Онлайн издаване на разрешителни. През декември 2015 г. АПИ завърши успешно проект за разработката на две нови е-услуги, даващи възможност по електронен път да се предоставят разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. Тези две нови е-услуги на АПИ са реализирани по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво”, с финансиране по ОПАК. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „АПИ-ЕАУ“ с участници „Контракс“ АД и Първан Русинов. Стойността на договора е 445 488 лв.

Тук, ръководителите на изброените проекти споделят повече информация за тях.

Интелигентна информационна система LIMA


Мирослав Ценов, ръководител на проекта „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“

Интелигентна информационна система LIMA беше разработена и въведена на 30 септември 2015 г. по проект на агенцията, финансиран по ОП „Техническа помощ”. Софтуерният продукт е част от мерките на МРРБ и АПИ за въвеждането на иновации и за повишаване на безопасността на движение.

Безплатното приложение е за мобилни телефони с операционните системи Android, IOS и Windows Phone, както и за персонални или преносими компютри. Досега то е изтеглено от над 70 000 потребители на мобилни телефони, а над 2 млн. са посещенията на интернет адрес lima.api.bg.

С LIMA за първи път чрез интерактивна карта се предоставя информация за актуалната обстановка по републиканските пътища. Системата е на 100% ориентирана към гражданите и съдържа информация както за републиканската пътна мрежа с обща дължина 20 000 км.

Приложението представлява активна карта на републиканската пътна мрежа, която отразява реалната обстановка по пътищата в цялата страна. То дава възможност на шофьорите на различните видове моторни превозни средства да бъдат информирани за възникнали ограничения и препятствия, за да могат гъвкаво да променят и планират своите маршрути. Информационната система има различни функционалности – съобщения за промяна в пътната обстановка в реално време, информация за забрани, ограничения, препоръчителна скорост, статус на пътните участъци и съоръжения – дали те са в ремонт, обходни маршрути, има възможност потребителите да подават сигнали за препятствия и инциденти на пътя и т. н.

Друго важно предимство на приложението е „Режим безопасност“, който може да спаси живота на потребителя на мобилното устройство и неговите спътници. При нейното активиране мобилният телефон може да отчете претърпян пътен инцидент, чрез силната вибрация и рязкото намаляване на скоростта. Ако потребителят не отговори на автоматичния екран, който се активира след инцидента приложението автоматично подава сигнал до Ситуационния център на АПИ, че е необходима помощ, посочвайки точната локация на пострадалия.

През миналата година, с разработеното мобилно приложение, АПИ спечели годишната награда за пътна безопасност, която се присъжда от експертно жури, оценяващо реализираните инициативи в областта на пътната безопасност и добрите практики за повишаване безопасността на движението, културата на пътя и намаляването на пътно-транспортните произшествия.

Интелигентна информационна система LIMA беше разработена и въведена за близо една година. За кратко време мобилното приложение стана източник на бърза и точна информация за това кои път е затворен, докога ще продължат ремонтните дейности, откъде е обходният маршрут и т. н. По този начин шофьорите имат по-директна, дигитализирана и автоматизирана връзка с пътната администрация. Когато някой гражданин подаде сигнал за нередност или проблем по пътя, неговият сигнал се обработва на момента.

ГИС базирани електронни административни услуги и регистри за приходни дейности


Инж. Георги Златев, ръководител на проект „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“

Агенция „Пътна инфраструктура“ разполага с географски информационни системи за републиканските пътища повече от 15 години. Разбира се, точността на данните във времето е значително подобрявана и днес имаме прецизен модел на пътищата. В края на миналата година по ОПАК завършихме проекта „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности“, с който е направена една дългоочаквана крачка в подобряването на данните и обслужването на гражданите и бизнеса. Със завършването му се дава възможност да се събира, съхрани и предостави за използване от специалистите, гражданите и бизнеса на цялата необходима информация за дейностите, свързани със специалното ползване на пътищата.

Целта ни е от 2016 г. агенцията да предоставя на бизнеса и гражданите ГИС базирани електронни административни услуги, свързани с издаването на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В момента всичко това се случва чрез подаване на заявление в съответното областно пътно управление, ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в областната структура. Това отнема немалко време.

Разработен е и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и тежките моторни превозни средства. Използвайки онлайн калкулатора превозвачите на извънгабаритни товари ще могат много бързо да пресметнат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа.

Гражданите и бизнесът ще имат онлайн достъп до огромно количество информация, както и до 4 регистъра. Това са:

- ГИС базиран електронeн регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения. Чрез него ще може да се прави справка за всяко рекламно съоръжение – кога е издадено разрешението за изграждането му, докога е валидно. Също така ще се предоставя и предварителна информация къде би могло да се изгради ново рекламно съоръжение.

- ГИС базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти. Регистърът ще дава информация на конкретен пътен участък колко и какви крайпътни обекти са изградени - бензиностанции, мотели, ресторанти и т. н.

- ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения – оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др. От него ще може да се получи информация за вида на съоръжението, каква е неговата дължина, кой го стопанисва и т. н. Този регистър е създаден на база на съществуващите в АПИ регистри на линейни обекти във формат Microsoft Excel. В резултат на направения анализ, базата данни на информационната система е проектирана с цел съхранението на цялата информация за линейните обекти, поддържана в АПИ. Наличните данни са преструктурирани и мигрирани чрез линейно рефериране по километрично положение в новата структура. Към електронния регистър е сканиран и приложен целият документален архив на линейните обекти, който е достъпен за служителите в АПИ и чрез системата много лесно може да бъде достъпен, разгледан и при необходимост разпечатан. С наличието вече на ГИС базиран регистър рискът от появата на неидентифицирани кабели в обхвата на пътищата ще бъде минимален.

- Регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Той ще дава информация за маршрута, по който извънгабаритните и тежките пътни превозни средства ще може да преминат в зависимост от техните габарити. В момента няма електронна база данни по какви маршрути и съоръжения могат да минат специалните товари и колко това би струвало.

Публичният модул на системата предоставя възможност за навигация по картата, включване, изключване на слоеве, идентификация на обекти и справки, включително чрез посочване на определен обект и извличане на информация за него. Достъпът до информацията е разделен на регистрирани потребители и неоторизирани потребители. И двата типа потребители ползват безплатно електронните регистри, както за рекламните съоръжения, така и за търговските крайпътни обекти и линейните обекти.

Любопитен момент при реализацията на проекта, е че за електронизирането на базата данни бяха сканирани огромно количество материали от хартиен носител. Обработени са над четвърт милион файла - 255 355 PDF файла, и са подредени в 9 227 папки. Всички сканирани файлове са прикачени към данните от регистрите. С GPS на терен са заснети 5 106 рекламни съоръжения, а към заснетите обекти са приложени и снимки.

Е-услуги за издаването на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства


Инж. Десислава Янева, ръководител на проекта за „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво от Агенция „Пътна инфраструктура“

Две електронни услуги ще предоставя от тази година Агенция „Пътна инфраструктура“, които разработихме по проекта, финансиран от ОП „Административен капацитет“. Едната е свързана с издаването на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, съгласно Наредбата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.

Втората електронна услуга е при разрешаването на движението на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвания на ос. При този режим се заплаща само дължимата такса и се предоставя платежен документ, без да е необходимо издаване на разрешително.

Предизвикателство пред екипа, разработващ проекта беше да електронизира и модернизира съществуващия ред, по който се предоставят двете административни услуги. Досега за получаването им бе необходимо заявлението за издаване на разрешителното за движение на извънгабаритен товар да бъде подадено лично в съответното областно пътно управление или в централната администрация на агенцията. През миналата година са издадени над 17 600 броя разрешителни за движение на извънгабаритен товар. Това означава, че минимум 17 600 души поне по два пъти са посетили нашите офиси – веднъж, за да подадат необходимите документи, и втори път, за да получат нужното разрешително. С изпълнението на проекта АПИ осигурява на гражданите и бизнеса двете услуги чрез бърза и лесна административна процедура в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Подаването на заявлението, заплащането на таксата, издаването му и получаването на разрешителното за извънгабаритен товар от тази година може да се извършва от компютъра в офиса или вкъщи чрез използване на електронен подпис. Освен това заявителят има и постоянен достъп и до архив с вече получените разрешителни.


X