Дигитализация

ИТ в съдебната система –проекти и перспективи

CIO Media

Малинка Иванова

От началото на октомври 2015 г. в Окръжен съд (ОС) в Благоевград, както и във всички съдилища в страната, стартира новата централизирана система за случайно разпределение на делата (ЦСРД).

Решението осигурява документиране на направения избор, невъзможност за манипулиране, отчитане на особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.

Преди внедряването на новата система в ОС Благоевград делата се разпределят посредством модул за случаен избор, с който е интегрирана част от деловодната система. Сред предимствата на това решение са: протоколът от разпределението е неизменна част от електронното дело и е достъпен във всеки един момент от всеки потребител в програмата, без възможности за редакции. Проверките от външни експерти доказват невъзможността този модул да се манипулира без това да остави следи в системата. Въпреки неговата надеждност се налага преминаването към новата ЦСРД поради следните причини:

- По решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) разпределението от всички съдилища трябва да става на общ централизиран сървър;

- Разпределението трябва да се извършва чрез еднаква софтуерна програма за всички съдилища и то по един и същ начин.

Какво цели внедряването на новата ЦСРД?

Системата е резултат от предприетите от Висшия съдебен съвет действия в изпълнение на препоръките по доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 28 януари 2015 г. Необходимо е реализирането на надеждност и прозрачност на действията по разпределение на делата.

Системата е разработена с цел покриване на изискванията за сигурност, надеждност и прозрачност при случайно разпределение на делата, специфицирани от работна група към Висшия съдебен съвет.

След обявяване на обществена поръчка, разработката на ЦСРД е възложена на "Смарт системс 2010" ЕООД, която е подразделение на дружеството, разработило системата "АСУД".

Как работи новата система?

Новата система е централизирана и уеб базирана. Вече не е необходимо наличието на локален сървър за всяко съдилище и изграждането на локални мрежи. Достъпът до централизираната система се извършва по криптирана връзка през интернет. Всяко разпределяне на дело във всеки съд се записва в централен сървър в сградата на ВСС в столицата. Съдилищата само трябва да осигурят достъп до интернет.

Старата система за случайно разпределение на делата е локална за разлика от новата, която е централизирана. Старият начин предполага използването на сървъри, които се намират в различните 182 съдилища на територията на страната. Понастоящем сървърът е един, което допринася за реализиране на сигурност на системата. Не е възможна загуба на интернет справки, поради непристигане на протокола на сървъра на ВСС.

Всеки административен ръководител, заместник или специално упълномощен от него с писмена заповед съдия подписва с квалифициран електронен подпис протокола от разпределението и от същия момент той е „видим“ както за този, който извършва разпределението, така и за този, който проявява интерес към извършения избор.

Всяка една транзакция по процеса на разпределяне на дела е видимо в централния сървър на ВСС.

Начин на разпределение на делата

Процедурата по разпределение на делата се извършва в няколко стъпки. Най-напред се избира вида на делото - гражданско, наказателно, първоинстанционно или второинстанционно. Следва пореден номер – например № 50 първоинстанционно гражданско дело. Системата генерира уникален идентификационен номер на делото от 14 цифри. След това се появява списъкът на съдии, които разглеждат първоинстанционни граждански дела, който се появява на екрана на разпределящия.

Когато даден съдия или повече съдии не могат да участват в разпределението се маркира изключването им. В специално обособена клетка се отбелязва причината за изключването. Случайният избор се извършва между останалите съдии за секунди.

Не е възможно едно дело да бъде разпределено няколко пъти без да е посочена причина за следващо разпределение. Следователно никой не може да преразпределя без мотив. Всяко действие на разпределящия се регистрира на сървъра във ВСС и в момента на подписване протоколът вече е видим за всеки, достъпил сайта на ВСС.

Предимствата на новата система

Новата централизирана система, въведена от 1 октомври 2015 г., е разработена въз основа на насоки и препоръки на създадената от ВСС работна група. В нея участват експерти от съдебната власт и външни експерти от Народното събрание, президентството, Министерския съвет, Технически университет – София и Софийски университет “Св. Кл. Охридски”.

Уникалното е, че вече достъп до системата чрез криптирана връзка може да се осъществи единствено от локалните мрежи на съдилищата и то само от магистрати, притежаващи квалифициран електронен подпис, определени със заповед на председателя на съответния съд. Следващото ниво на достъп се осъществява чрез потребителско име и парола за всеки потребител на системата.

Всички извършени действия се записват от системата, като записът също се съхранява на сървър във ВСС и не може да бъде изтриван и променян. Информацията за всяко разпределение не се съхранява на локалните компютри в съдилищата, където се извършва разпределението, а на сървъра във ВСС. По този начин е невъзможно да се манипулира и протоколът да се изгуби по мрежата, каквито случаи са били констатирани в някои съдилища.

Протоколът за извършено разпределение е видим чрез публичен интерфейс.

Не съществува никаква възможност един магистрат да извърши разпределението на делото, а друг да подпише протокола с електронен подпис. Въведен е алгоритъм, който позволява сравняването на натовареността на магистратите.

ИТ в съдебната система - перспективи

В края на 2015 г. приключи проектът на ВСС по ОПАК „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“. Този портал дава възможност за публичен достъп до информация от всеки гражданин за съдебните дела със заличени лични данни и оторизиран достъп до пълното съдържание на електронната папка на делото, както и връзка със системата за електронно призоваване, разработена също по проект на ВСС.

Адвокатският портал ще се интегрира с новите интернет сайтове на съдилищата и със системата за електронно призоваване, чието тестване също предстои. Предвиждат се унифицирани сайтове за съдилищата, което ще улесни гражданите.


ИТ в съдебната система –проекти и перспективи

© CIO Media, Cio.bg

Евелина Златарска, администратор към ОС Благоевград

ВСС взе решение да започне пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела във Върховен касационен съд, Апелативен съд гр. София, Окръжен съд гр. Благоевград, Районен съд гр. Благоевград, Окръжен съд гр. Смолян и Районен съд гр. Смолян, съгласно протокол № 42 от заседание на комисията ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, проведено на 10.11.2015 г. по проект „Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“. Правилата са разработени в рамките на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор за безвъзмездна помощ № 13-33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд .

„ОС Благоевград не беше избран случайно за тестването на новия портал. До скоро в няколко съдилища, включително и в ОС Благоевград функционираше пробно подобен тестов Адвокатски портал. Видяха се ползите – голяма част от адвокатите се регистрираха като потребители, тъй като това улесняваше тяхната работа. Не се налагаше да посещават съда, за да вземат незаверени копия от съдебни актове.“ – обясни инж. Евелина Златарска, администратор към ОС Благоевград.

Локалната практика се оценява като успешна и това е основната причина ВСС да вземе решение за изграждането на нов портал – единен за всички съдилища, така че всеки адвокат чрез потребителско име и парола да има достъп по всяко време и да извършва справки по всички свои дела, независимо в кой съд се гледат. Новото е, че освен адвокатите, страните по делата след направено изрично волеизявление, също ще получат достъп до делата, в които участват.

Данните по делата ще се извличат автоматично от деловодните системи и ще се прехвърлят в портала поне веднъж на ден.


X