Дигитализация

Информационна система от последно поколение управлява процесите в болница „Тракия“

CIO Media

Болница „Тракия“ е сред най-големите частни лечебни заведения в страната. Тя притежава 19 отделения и предоставя медицински услуги във всички направления. Болницата е един от трите центъра за кохлеарна имплантация в страната, както и единственото лечебно заведение извън София, в което се прави електрофизиологична аблация при сърдечни аритмии. В болницата работят 538 служители, от които 129 лекари и 232 специалисти по здравни грижи. Лечебното заведение разполага с 259 легла и модерна апаратура, а на година в него се хоспитализират около 16 пациенти от цялата страна.

През 2016 година в болница „Тракия“ започна да функционира и Център на пациента. Целта му е да осъществява връзка между медицинския персонал на болницата, пациентите и техните близки. В него работят специалист психолог и социален работник, които всекидневно контактуват с пациентите, с техните лекуващи лекари и близките им, решавайки различни казуси и предоставяйки полезна информация за състоянието на пациентите, за възможностите за тяхното лечение. За доброто лечение на пациентите спомага и модерната информационна система на болница „Тракия“ (HIS).

Информационната система

Тя има две основни цели – от една страна, да изгражда гъвкав масив от данни с пълно медицинско проследяване на пациентите от тяхната регистрация, профилактични прегледи и диагностика до систематизиране на приложеното лечение и на резултатите от него. От друга страна, системата позволява на болничното ръководство да прави точен анализ на извършените разходи и приходи за всички дейности в болничните отделения и клиники, да следи натовареността в различните звена и тяхната ефективност, спецификата на изписаните лекарства и консумативи за лечението на всеки отделен пациент и заетостта на легловата база като цяло. Така чрез електронната система мениджмънтът на болницата постига точно остойностяване на извършените медицински услуги и има възможност да планира и оптимизира извършването им в реално време.

Тъй като болницата е позиционирана в две сгради в Стара Загора, първата от които се намира в центъра на града (болница „Тракия – център“), а в втората в северозападната му зона непосредствено до парк „Аязмото“ (болница „Тракия – парк“), е изградена високоскоростна оптична връзка. Локалната мрежа осигурява капацитет от 1 Gbps до всички портове за достъп. Чрез нея лекарите в двете сгради имат бърз достъп до здравното досие на всеки един пациент по всяко време на денонощието. Всеки лекар чрез интернет може да влезе в информационната система на болница „Тракия“ и да отвори на мобилно устройство – таблет, смартфон или лаптоп, изследването, което му е необходимо, дори самият той да се намира в чужбина. Това може да бъде рентгеново изображение, изследване със скенер, кръвни изследвания или друго.

Чрез информационната „облачна“ система лекарите на практика имат достъп до пълната история на заболяването на регистрираните в болницата пациенти. Данните от болничната информационна система HIS се архивират освен на основен и на отдалечен независим сървър.

Операционните зали

Информационните системи са важен елемент от оборудването на общо 11-те операционни зали в 2-те сгради на болница „Тракия“. Те разполагат със системи за снимки и видеозаписи във висока резолюция на извършваните хирургични интервенции, които са от изключително значение при следоперативното лечение на пациентите. При необходимост тези снимки и видеозаписи се предоставят на пациентите, записани на диск чрез роботизирана система на американската компания CODONICS.


Информационна система от последно поколение управлява процесите в болница „Тракия“

© CIO Media, Cio.bg

Изградена е надеждна аудио-видеовръзка между операционните зали и конферентните зали в болница „Тракия“. Това позволява ефективно провеждане на обучения на специализанти и студенти по медицина, наблюдение на специфични оперативни практики или случаи. Възможностите за осъществяване на видеомост между операционните на болница „Тракия“ и целия свят на практика нямат граници.

Видеомост

Обучителни семинари и конференции за специалисти или общопрактикуващи лекари се провеждат почти всеки месец с осъществяване на видеомост между болница „Тракия“ и конферентните зали на петзвездния парк-хотел „Стара Загора“ в града, който е собственост на същия инвеститор. Сътрудничеството между болницата и хотелския комплекс създава добра основа за развитието на „здравен туризъм“ и привличане на пациенти от всички краища на страната и зад граница.

Бързи комуникации

Освен финансови разходи едно от важните неща, които HIS спестява на медицинския персонал в болница „Тракия“, е време. Назначените изследвания се изпращат до лабораториите изцяло по електронен път. По същия начин се получават готовите резултати. Нужните за отделенията лекарства и консумативи се поръчват от медицинските сестри в болничната аптека изцяло по електронен път, което спестява продължителното разхождане по етажите.

10-етажната сграда на болница „Тракия – парк“ разполага с напълно автоматизирана „въздушна“ поща, която също пести време и усилия. Тя позволява всяко едно лабораторно изследване да бъде изпратено от отделението до лабораторния блок за секунди и резултатите от изследването да бъдат получени обратно по електронен път за оптимално кратко време.

Роботизизация

В болницата се използва и роботизирана система, която идентифицира всяко изследване с уникален баркод. Така напълно се елиминира възможността от допускане на човешка грешка и размяна на пробите. Пациентите имат възможност за online проверка на резултатите от изследванията чрез специализирана платформа, интергирана в сайта на болница „Тракия“ www.trakiahospital.eu.

Още с построяването си двете сгради на болница „Тракия“ са оборудвани с модерни системи за IP телефония и IP телевизия, както и с високоскоростен безплатен Wi-Fi достъп. Така всеки пациент от болничната си стая може да се свърже с близките си, да отвори мултимедийно приложение, да гледа телевизия, да се информира за случващото се извън болничните стени и да дава оценка и мнение за получаваната от него в момента здравна грижа.

В болничните стаи функционира надеждна Call Nurs System, която позволява на пациента по всяко едно време в денонощието да повика медицинска сестра или лекар.

Системата RFID ограничава неоторизиран достъп на служители или външни лица до отделения, лаборатории и операционни зали на болница „Тракия“, допускайки ги само в помещенията, където те работят или които имат разрешение да посетят. Системата RFID работи чрез чип с радиочестотна идентификация.

Телемониторинг и други ИТ решения

Съвременните информационни технологии имат важна роля за непрекъснатото наблюдение на пациентите в рисково състояние. Например пациентите с аритмии се поставят под непрекъснато наблюдение с апаратура, която следи нивото на сърдечния ритъм, изпращайки сигнал чрез Wi-Fi връзка в кабинета на дежурния екип. Така чрез телемониторинг медицинският персонал наблюдава състоянието на пациента. Лекарите имат възможност да преглеждат пълния 24-часов запис с наблюдаваните показатели на конкретния пациент, независимо дали е лежащоболен или може да се движи в рамките на отделението.

Системата PACS позволява всички образни изследвания, направени в болница „Тракия“ – рентгенови снимки, мамографии, скенерни изображения, да се дигитализират и съхраняват в електронна база данни. Чрез PACS в продължение на най-малко 10 години се съхраняват видеозаписи на хирургичните операции, извършени в болницата. Нещо повече – в Отделението по образна диагностика е внедрена система RIS, чрез която заедно с извършените образни изследвания в електронното медицинско досие на пациента се съхраняват и заключенията на лекаря.

В болницата има и добре развити възможности за комуникация с пациентите чрез сайта на лечебното заведение, където има чат, както и чрез социалната мрежа фейсбук. На въпросите на пациентите там отговарят специалистите от Центъра на пациента. Този начин на комуникация се оказва от изключително значение за подобряване нивото на здравните грижи, предоставяни в болница „Тракия“.


* Статията е подготвена от екип на Болница „Тракия“


X