Дигитализация

Цялостна система за управление, автоматизация и дигитализация на бизнес процесите

CIO Media

На пазара съществуват множество решения за дигитализация и управление на бизнеса. Трудно се взима решение кой е най-подходящият софтуер за нас, кой да го внедри и
интегрира със съществуващите системи в компанията.

Мениджърите искат да минимализират риска от това да вземат грешно решение, избирайки световноизвестни и скъпо струващи продукти, които невинаги работят по желания начин. Съществува ли и друг вариант?

Представяме ви нашето интегрирано решение, с което да организирате и централизирате управлението на компанията и да повишите нейната ефективност и конкурентоспособност. Ето как:
  • Автоматизация и дигитализация на работния процес и всяка дейност в компанията, която позволява това. Дигитално поемане на ангажимент към клиент и автоматично създаване на нужните задачи в последователност, следвайки заложените бизнес процеси. Множество автономни функции като: издаване и изпращане на широк кръг от документи (протокол, фактура, лиценз или друг) в зависимост от бизнес процесите на компанията. Автономно следене на плащания, задължения, просрочия, падежи, срокове и десетки други. Своевременно информиране на всички заинтересовани страни при настъпване на събитие.
  • Интеграция с внедрените и работещи системи в предприятието прави цялостното решение много по-ефективно и същевременно намалява себестойността.
  • Бюджетиране, планиране и прогнозиране на човешки и финансови ресурси.
  • Информация за всички нива в организацията, правейки я полезна за всички бизнес нива в компанията.
Висш мениджмънт
Цялостна картина и поглед над компанията в реално време.

Мениджъри на екипи
Информация за проекти, договори, екипи, поети ангажименти, натовареност, срокове, автоматизирано планиране и проследимост на изпълнението в реално време.

Служители
Всеки служител знае задачите, които трябва да изпълни, заедно с цялата необходима информация за процеса, който трябва да следва, за да не се пропусне важен момент при изпълнението.

Клиенти
Възможността да включим и клиента в новата система, да може да прави заявки за предоставяне на услуга, да проследи в реално време изпълнението, както и да получи ус- лугата изцяло дигитално е безценно.

Достъпност
Работа от мобилно устройство или компютър.

Ползите от една добре внедрена и работеща система за управление са много. Оптимизиране на процеса по предоставяне на услуга. Лесна проследимост и качествен контрол. Намаляване на транспортни и административни разходи. Не се хаби ценен човешки ресурс за неща, които могат да стават автоматично. Не работите на тъмно. По-лесен онбординг и трансфер на знанието. Отдалечена работа. Списъкът е безкраен.

Ако вие имате нужда от такава система, може да се свържете с нас, за да ни разкажете за вашите конкретни нужди и заедно да намерим подходящото решение.

Съдържание на Adasoft

X