Дигитализация

Извличане на полезно съдържание от документи чрез софтуерни роботи

CIO Media

"ТехноЛогика" автоматизира вашите процеси за обработка на документи чрез софтуерните роботи (RPA) на световния лидер UiPath

Развитието на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML) през последните години доведе до разширяване възможностите на софтуерните роботи, така че да разчитат документи с различна сложност, да извличат необходимата информация и да я въвеждат в ИТ системи, при това с високо ниво на точност и надеждност. Докато добре познатите ни OCR технологии просто превръщат сканираните докумен- ти в текст, следващата по-важна задача е от документите да извле- чем само това съдържание, което е необходимо на бизнеса, и при това в структуриран вид с отделни полета. По този начин се минималиират рутинните ръчни дейности и се насочва човешкият потенциал към дейности с по-висока добавена стойност.

Времеемко обработване на документи
Съвременните компании отделят немалък финансов и човешки ресурс за обработка на входящи документи, особено в сектори като банки и финанси, застраховане, човешки ресурси, държавна администрация, транспорт и логистика, правни услуги, медицински и лабораторни услуги. Голяма част от процесите в тези организации включват еднотипни повтарящи се действия - поръчки, фактури и плащания, проследяване на пратки, болнични листове и т.н.

В някои организации дори има специално назначени служители или цели звена, които се занимават с ръчно извличане и преписване на данни от еднотипни хартиени документи, pdf файлове и последващото им въвеждане в Excel таблици или информационни системи. Това са рутинни задачи с ниска производителност, които отнемат време и са с висок риск от човешки грешки и загуба на информация.

Извличане на полезно съдържание
Извличането на полезно съдържание от документи (document understanding, букв. "разбиране на документи") е нов, комплексен подход, който съчетава различни технологии за автоматизация на дейностите по цифровизиране на документи. "Разбирането на документи" е възможността да бъде извлечена и интерпретирана конкретна информация, съдържаща се в разнообразни документи - например входящ номер, ЕИК, ЕГН, имена, адрес, описание, количество, код и т.н. За да може да бъде осъществе- но това, се прилагат няколко типа технологии:
 • Интелигентно обработване на документи (IDP) - например технологията за оптично разпознаване на символи (OCR)
 • Изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (Machine learning)
 • Софтуерни роботи (RPA).
 • Какво можем да постигнем с автоматизирането на процесите по обработка на документи
 • Извличане на информация от добре структурирани документи, например различни формуляри, паспорти, разрешителни, графици, които съдържат полета с текст на български или английски език, отметки.
 • Извличане на информация от полуструктурирани документи, които съдържат раздели с непроменяща се структура, например таблици. Подобни документи са фактури, уведомления, поръчки, медицински или банкови извлече- ния, сметки за комунални услуги и др.
 • Извличане на информация от сложни, неструктурирани документи, например договори, споразумения, е-поща, епикризи, рецепти за лекарства, новини и др.
 • Имплементиране на софтуерни роботи, които използват технологии за машинно обучение, за да извлекат съответната полезна за бизнеса информация, за да бъде въведена в информационната система.

  Извличане на полезно съдържание от документи чрез софтуерни роботи
Ползи от софтуерните роботи при обработка на документи
 • Подобрява се оперативната ефективност - спестяват се средства и време от обработката на големи обеми документи, като компаниите имат възможност да насочат ресурсите си към инвестиции.
 • Подобряване на обслужването на клиенти - намалява с времето за отговор на клиентски запитвания и поръчки.
 • Управлява се рискът - елиминира се рискът от човешки грешки при обработката на данни, като по този начин се намаляват загубите за компанията и клиентите й.
 • Подобрява се мотивацията на служителите - служителите могат да се разтоварят от скучни и повтарящи се дейности и потенциалът им да бъде насочен към задачи с по-висока добавена стойност.

Извличане на полезно съдържание от документи чрез софтуерни роботи


Как да изберете подходящото решение за автоматизирана обработка на документи
Преди да изберете конкретно технологично решение за автоматизиране на об- работката на документи, е изключително важно да анализирате бизнес процесите, свързани с тези документи. На следващия етап се систематизират типовете документи и се определя доколко те са структурирани, какви са техните разновидности и се разработват шаблони. Третият етап е използването на различни технологични компоненти за решаване на конкретни задачи - например OCR технология за разпознаване на текст, регулярни изрази или machine learning за извличане на ключово съдържание и др.

В конкретните проекти за автоматизирана обработка на документи "ТехноЛогика" прилага цялостен подход за анализ на бизнес процесите в организа- цията. При внедряването на софтуерни роботи се използват компонентите на световния лидер UiPath и модулът UiPath Document Understanding. По този начин клиентите получават цялостно решение, което дава възможност да се оптимизира дейността на компанията. "ТехноЛогика" вече има опит с реализацията на проекти за извличане на ключово съдържание от различни типове документи, които се генерират в големи количества всеки ден и е необходима тяхната ръчна обработка. Роботите могат да се инсталират на работната станция на служителя и да подпомагат изпълняваните задачи или да работят напълно автономно 24х7, като изцяло автоматизират човешкия труд.

Съдържание от "ТехноЛогика"
"ТехноЛогика" ЕАД е партньор на UiPath

Нашите консултанти могат да ви помогнат в избора на цялостен подход за анализ и автоматизиране на процесите със софтуерните роботи.
За повече информация свържете се нас на:
pm@technologica.com или тел. 02/91 91 2, в. 480


X