Дигитализация

Проследете и запишете действията на потребителите

CIO Media

Искате ли да разберете как потребителите работят с вашата система и какви продажби генерират?

Развитието на технологиите днес позволява да се запишат и възпроизведат всички действия на потребителите във вашата система, без това да оказва влияние върху работата на системата.

Анализът на действията на потребителите позволява да идентифицирате критични точки в работата на системата, при които потребителите срещат проблеми с използването ѝ.

Липсващ бутон, меню или текст за грешка са пример за често срещани проблеми, с които потребителите се сблъскват при използването на дадена система. Записването на действията на потребителите и последващото възпроизвеждане на тези действия дава възможност да се анализира как конкретен потребител или група от потребители използват вашата система и с какви проблеми са се сблъскали. Важно е да се съблюдава записването на действията да отговаря на всички изисквания съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Скорошен доклад на "Гарднър" дава класация на петнадесет водещи инструмента за наблюдение на потребителското поведение (Digital Experience Monitoring - DEM). Според "Гарднър" водещият инструмент за анализ на потребителското поведение е Dynatrace, който значително изпреварва преките си конкуренти както в категория DEM, така и в четири от общо пет разглеждани категории. Пълния доклад на "Гарднър" за Критични възможности за наблюдение на софтуерна производителност може да намерите на този адрес.

Dynatrace дава пълен поглед върху наличността и работоспособността на вашата система, като следи брой активни потребители, брой заявки и капацитет на системата. Dynatrace анализира така събраните метрики с помощта на изкуствен интелект и проактивно известява за критични отклонения (фиг. 1).

Въз основа на това проследяване може да се анализира какви са стойностите на критичните метрики за вашия бизнес. Например колко покупки са направени в системата и как те се разпределят спрямо профила на потребителя - например такива с безплатен лиценз спрямо тези с платен лиценз. Всички важни за бизнеса метрики могат да се организират в т.нар. фуния на преобразуване (фиг. 2) и да се проследи всеки етап от жизнения цикъл на вашия бизнес. Тези данни се извличат за анализ от системата, без да е нужно да се модифицира нито един ред код.

(фиг. 2)

(фиг. 2)Оптимизирането на това преобразуване е начин да повишите вашите продажби по дигиталните канали, познавайки в детайли поведението на потребителите на системата.

В случай че потребител на системата оспори дадена транзакция, бихте могли да предоставите запис на неговите действия и да аргументирате действието на системата.

Не на последно място - всяка грешка, възникнала в системата, бива записвана с възможност за последващ анализ от разработчиците на системата. Всяко действие, довело до грешка в системата, ще бъде записано и налично за последващ анализ от разработчиците.

Dynatrace се доставя в България от "Кодатест" ООД - www.codeattest.com/dynatrace.

"Кодатест" ООД е фирма с над петнадесет години опит в предоставянето на обучителни и консултантски услуги в областта на софтуерната архитектура, софтуерен одит, анализ и наблюдение на производителността, автоматизирано тестване, разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни системи за компании, развиващи се заедно със съвременните технологии.

За повече информация:
contact@codeattest.com

Съдържание от CodeAttest

X