"Овергаз" автоматизира поддръжката на мрежата си

CIO MediaНоминация в категория “Ефективност” и "Иновации"

Сергей Андреев, зам. изпълнителен директор "Информационно-управленски системи", "Овергаз"

Сергей Андреев оглавява ИТ отдела на "Овергаз" от лятото на 2014 г. Като ръководител на едно от най-важните звена в структурата на газовата компания той отговаря за стратегическото и оперативното управление на фирмата, внедряването на иновативни ИТ решения и подобряването ефективността на вече съществуващите платформи.

По идея на Сергей Андреев през декември 2016 г. компанията внедрява мобилна система AMM Mobile. Целта е да се улесни поддръжката на газоразпределителната мрежа на "Овергаз", чиято обща дължина на е 2200 км.

Проектът AMM Mobile

АММ Mobile автоматизира дейностите по поддръжка на газопреносната мрежа и отчитане на потреблението на синьо гориво. AMM системата позволява задаване на правила за обслужване на активите - разходомери, съоръжения, кранове, табла и други елементи, които имат нужда от поддръжка. С помощта на AMM се генерира годишен план, включващ задачи по поддръжката по дати и месеци. Те обаче са доста голям брой – поне 80. В тази ситуация през 2015 г. ИТ екипът на “Овергаз”, ръководен от Сергей Андреев, стига до идеята за създаване на мобилно приложение AMM Mobile. Пилотният проект и тестовете започват в края на 2015 г., след което стартира разработката на мобилното приложение. Впоследствие от компанията решават да добавят и възможност за отчитане на потреблението.

Годишният план за дейностите по поддръжката, генериран с AMM, е разпределен по географски райони и сервизни центрове. Компанията има 21 сервизни центъра в страната, извършващи сервизно обслужване в 51 населени места. Разпределяйки задачите, мениджърът на сервизен център ги възлага на конкретни служители, които ги изпълняват в полеви условия с помощта на мобилното приложение. Потребителят влиза в AMM Mobile със своето име и парола и вижда само задачи, които са възложени на него или на екипа, в който работи. След като потребителят сканира елемент от мрежата, AMM Mobile извежда на мобилното му устройство протокол, който трябва да бъде попълнен, което става бързо, тъй като в повечето случаи просто трябва да се избере една от няколко опции. След като протоколът премине в статус “попълнен”, мениджърът, който е възложител на съответните дейности, трябва да приеме тяхното изпълнение, като той може да провери данните, въведени от изпълнителя.

Иновативни аспекти

“Овергаз” е една от първите компании в сектора, която въвежда подобна система, което налага АММ Mobile да бъде създадена изцяло от вътрешен екип – от идеята до разработката и внедряването. Мобилното приложение не е версия на десктоп системата AMM, реализирана за ползване от мобилно устройство. По-скоро в мобилното приложение е изнесена базата на елементите от мрежата и за тях е предоставена функционалност, която съвпада с част от десктоп системата AMM.

Отражение върху ефективността

- С въвеждането на AMM Mobile е улеснено значително отчитането на потреблението на газ. Преди това за целите на това отчитане данните за клиентите са били разпечатвани в табличен вид и служители на “Овергаз” са записвали ръчно показателите за потреблението, след което са предавали попълнените таблици в сервизния център, където пък друг служител ги е въвеждал ръчно в съответната информационна система. Сега, след създаване на задача за отчет на разходомери с определен маршрут за даден служител, той само сканира съответния разходомер и веднага на устройството се появява прозорец, в който той може да нанесе съответната стойност за потреблението. Опростяването на процеса намалява в много голям процент грешките при въвеждане на отчетите.

- Преди въвеждането на AMM Mobile служителите по поддръжката на мрежата на “Овергаз” са носели със себе си протоколи на хартия и са ги попълвали в този вид. След това са предавали протоколите на своя мениджър, а той ги е въвеждал в AMM системата. Така работата е изисквала двоен ресурс в сравнение със сега.

- С помощта на мобилната система информацията се получава в реално време, а това дава възможност за незабавна реакция, което е особено важно в ситуации близки до аварийни.

- Многократно се подобрява качеството на данните, защото информацията се въвежда само веднъж.  


X