Кариери

За приликите и разликите между готвенето, писането на машина и компютърното проектиране Размисли относно изучаването на програмни продукти

CIO Media


Един от основните въпроси при обучението във всяка област е свързан с методиката и подхода при преподаването. Преподавателят следва да си отговори на основни въпроси: 
- Каква да бъде последователността на поднасяне на знанията? 
- Какво да бъде съотношението между теоретичните и практическите знания? 
- Какъв да бъде обемът и продължителността на обучението? 
Всички тези въпроси имат своята специфика, когато става дума за обучение с програмни продукти. Очевидно по-добре е да се наблегне на практическите умения – понеже става дума за овладяване на инструмент, чрез който се подпомагат основни човешки дейности. Ето защо в областта на обучението с програмни продукти много широко се прилагат чисто практически подходи. Разработват се процедури за изпълнение на основни манипулации стъпка по стъпка. Така обучаващият се усвоява умения за работа с програмата, запознава се с начина на въвеждане на информация, с основни методики за промяна на въведените данни и др. 
Плюсове и минуси
Описаният подход при обучението дава бързи резултати и възможност за лесно възприемане на основните дейности, извършвани с един програмен продукт. Сравнително бързо потребителят свиква с интерфейса на програмата и добива самочувствие, че притежава умения за ползването й.  Разбира се, този подход крие и рискове. Той наподобява изпълнението на рецепта от готварска книга – взимате тиган, бучка масло, 100 грама шунка, две яйца  и т. н. в резултат на което след определени манипулации правите омлет. Какво се случва обаче, ако нямате тиган, а тенджера например, или ви липсва масло – ще се сетите ли да го заместите със зехтин? Сигурно вкусовите качества няма да са същите, но поне няма да останете гладни. 
При едно задълбочено обучение е важно да се обърне внимание не само на изпълнението на стандартни манипулации, но и на основни характеристики на програмата. 
За да ползваме софтуера пълноценно
На първо място следва да се изясни какво е основното предназначение на програмния продукт и какъв е крайният резултат, който може да се постигне с него. Очевидно за една текстообработваща програма ще става дума за текст, оформен и подреден с цел неговото електронно или по друг начин разпространяване – отпечатване на хартия или друг материален носител. Програмата трудно би спомогнала за съдържателната част на текста. На нея ще се разчита да помогне донякъде в правописа и до голяма степен при определяне на шрифта, големината и изписването на буквите,  оформянето на отделните параграфи, страници и т.н.  
 

Ако разглеждаме въвеждането и оформянето на един текст от нивото на ползването на класическата пишеща машина, то спокойно на края на всеки ред бихме натискали клавиша ENTER. Такъв текст обаче би се превърнал в сериозно предизвикателство, ако трябва да бъде редактиран или променян по някакъв начин, поради факта, че всеки ред би бил отделен параграф. Подобни проблеми настъпват при подреждането на текст в колони чрез ползването на интервали вместо табулации и др. За да се използват оптимално възможностите дори на текстообработваща програма, следва добре да се опознаят всички обекти, с които тя борави и да се овладеят техните параметри. Това е второто основно изискване при изучаването на всички програмни продукти, ако искаме да ги използваме пълноценно. 
Софтуерът за архитектура и строителство
Програмните продукти, прилагани в архитектурно-строителния бранш, могат да бъдат разделени на 3 основни групи:
- чертожни и моделиращи с общо предназначение
- за моделиране и визуализация на тримерни обекти 
- специализирани в архитектурно-строителното проектиране. 
Общото в първата група продукти е възможността за създаване на двумерни или тримерни геометрични модели. Казано по-просто, тяхната основна цел и предназначение е да се създаде чертеж, независимо, че при някои от тях това може да стане чрез генерирането на изгледи и разрези на реален тримерен геометричен модел. Типичен представител на този клас продукти е добре известният Autocad на Autodesk Inc. При създаването на един чертеж, следва да сме наясно, че той се изгражда от множество обекти – отсечки, дъги, окръжности, котировки, текстове, щриховки и др. Познаването на параметрите на тези обекти и начина на тяхното директно управление чрез съответните елементи на интерфейса, ще ни помогне да станем експерти при ползването на продукта. Още повече, че за някои възможности, това е единственият начин те да бъдат реализирани. 
Ако например е поставена задачата да начертаем окръжност с точно определена дължина, следва да начертаем произволна окръжност и чрез диалоговия прозорец Properties... да променим параметъра Circumference. (Фиг. 1.) Алтернативата е да изчислим радиуса и да начертаем окръжността чрез център и радиус. Често допускана елементарна грешка е удължаването на отсечка в един чертеж чрез построяването на нова, вместо чрез промяна на съществуващата. Това би затруднило бъдещи редакции аналогично на посочения по-горе пример с текстообработващата програма, ползвана като пишеща машина.
При програмните продукти за моделиране и визуализация основната цел е генерирането на фотореалистично изображение. До получаването му се преминава през дълъг и сложен път – генерира се тримерен модел, прилагат се материални характеристики на отделните му части, въвеждат се светлинни източници, определят се свойства на околната среда. Казано обобщено – създава се сцена, от която чрез законите на физиката следва да се генерират едно или множество двумерни растерни изображения. При изучаването на подобни продукти следва да се обърне внимание на всички компоненти на изгражданата среда и да се изучат основните характеристики на процесите, чрез които се създава крайното изображение. Характерно при изграждането на тримерния модел например е, че той се описва като пространствена мрежа от триъгълници (фасети). Времето за създаването на фотореалистичното изображение се увеличава при по-голям брой на фасетите. Така една от основните цели при моделирането е да оптимизираме модела и да го реализираме с минимален брой триъгълни фасети, без да намаляваме качествата на желаните форми. (Фиг.2). 
 


За приликите и разликите между готвенето, писането на машина и компютърното проектиране  Размисли относно изучаването на програмни продукти

© CIO Media, Cio.bg

При сложни анимации и комплексни обекти обработката на модела може да отнеме значително време, което многократно ще се възвърне чрез съкращаване на производствения цикъл на крайния продукт. Една проста сметка показва, че ако успеем да намалим времето за генериране на един кадър само с една минута, то за производството на 5 минутна анимационна презентация ще спестим 125 часа изчислително време или повече от 5 денонощия непрекъсната работа на един компютър. 
Освен оптимизацията на модела за продължителността на изчисляване на фотореалистични изображения голяма роля играят и процедурите за генериране на хвърлени сенки, на отражения, специални ефекти и др. Те също следва да се познават добре и да се прилагат само там, където ще бъдат забелязани от потенциалния зрител. Всичко това налага процесът на обучение да обърне задълбочено внимание на всички характеристики на обектите чрез които се изгражда сцената и други особености на програмния продукт, а не само да се посвети на изучаването на процедури от типа – как да направим.... 
 


За приликите и разликите между готвенето, писането на машина и компютърното проектиране  Размисли относно изучаването на програмни продукти

© CIO Media, Cio.bg

При специализираните продукти за архитектурно проектиране от третата група ще се натъкнем на съвсем различна ситуация. При тях основната цел е изграждането на възможно най-пълен и подробен модел на проектираната сграда. На пръв поглед, изображението върху екрана на компютъра при ползването на подобен продукт може да изглежда така, както и когато правим чертеж с програмен продукт от първата група, но съдържанието на данните и начина на боравене с тях нямат нищо общо помежду си. Чертежите, от които строителният предприемач се нуждае за изграждането на строежа, са само един от възможните резултати от ползването на програмния продукт. Основните обекти, чрез които създаваме модела, са елементите на сградата – стени, врати, прозорци, стълби и др., описани с техните геометрични и материални характеристики. Те са много на брой и изучаването им изисква значителни усилия. За щастие, повечето програмни продукти използват йерархични структури на описване на обектите, така че някой промени в елементите на сградата да могат да стават бързо и лесно, едновременно в целия модел. Друга особеност в този тип продукти е заложената интелигентност в отделните обекти, което формира и тяхното поведение спрямо други елементи, които участват в изграждането на модела. Така конкретни данни в описанието на една многослойна стена например, могат да определят какво да се случи с топлоизолационния слой, когато в стената се постави прозорец (Фиг.3). 
В заключение
Целите при изучаването на коренно различни програмни продукти следва да бъдат едни и същи. На първо място да се опознае основното предназначение на продукта и да се вникне в характера на крайния резултат, който може да се постигне с него. Задълбоченото му овладяване следва да включва разграничаването на основните обекти, чрез които се постига крайният резултат и изучаването на техните характеристики и възможности за промяна, не непременно чрез стандартните командни процедури на продукта. Добре е да се разучат характеристиките на основните изчислителни процеси, които водят до крайния резултат с оглед на оптимизираното им ползване. 
Изброените прости правила ще ни помогнат също така да се ориентираме по-добре при сравняването на продукти от един и същи клас и тип, предлагани от различни производители. Този подход при изучаването и навлизането в същността на програмните продукти ще ни помогне по-лесно и бързо да се адаптираме към новите им версии, особено при ситуация на коренна промяна на оформлението на интерфейса, обусловено от променящите се операционни системи. Иначе казано е добре да се научим да готвим, а не само да изпълняваме рецепти от готварската книга. 


X