Кариери

Студентите в ТУ София разполагат с пълен набор от модерни CAD/CAM инструменти

CIO Media

През Центъра за виртуално инженерство на Техническия Университет преминават около 300 студенти годишно. В рамките на редовните курсове те изучават водещите програмни продукти за целите на машиностроенето
CAD/CAM технологиите отдавна присъстват в програмата на ТУ София. През 2007 г. в висшето учебно заведение направи голяма крачка напред по отношение на подобряването на необходимата за качественото обучение материална база, създавайки “Център за виртуално инженерство - Проф. Илия Бояджиев“, включващ 5 от съществуващите в университета лаборатории: „Компютърна визуализация”, „Виртуална реалност”, „CAD/CAM/CAE в индустрията”, „Системно проектиране и автоматизация на монтажа”, „Мехатроника”. За развитието на центъра и новите инициативи на ТУ София в областта на обучението по CAD/CAM разговаряме с доц. д-р Георги Тодоров.  
доц. Тодоров, как е организирано обучението по CAD/CAM/CAE технологии в ТУ София? В редовните курсове ли влиза запознаването с програмни  продукти или то зависи от личния интерес на студентите?
През Центъра за виртуално инженерство преминават около 300 студенти годишно. В рамките на редовните курсове те изучават пакети в зависимост от своя избор и в зависимост от възможностите ни да осигурим преподаватели. По отношение на възможностите за избор, ситуацията е подобна на тази при обучението по чужд език.  
В началните курсове, студентите се запознават със системите от среден клас, а в последните курсове от бакалавърската степен и в магистърската степен те работят със системите от висок клас и със симулационните пакети. По-задълбочено навлизане в CAD/CAM системите студентите постигат в работата по курсови проекти и дпломни работи. Тогава те имат възможност да избират кой пакет да използват. По време на дипломирането си, някои вече работят и изборът на CAD/CAM система е съобразен с това какво решение ползва тяхната компания. 
Отделно предоставяме възможност и за факултативна подготовка за тези които желаят да се запознаят с даден продукт, като им осигуряваме помощ от преподавател. Провеждат се и летни стажове, при които студентите могат да избират какъв софтуер да ползват. 
Лабораториите са отворени от 8:00 сутрин до 8:00 вечер. 
Разкажете ни за някои от най-новите инициативи на ръководените от вас център за виртуално инженерство и лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията” и особенно за тези от тях, които допринасят за обучението на студентите в областта на CAD/CAM. 
Напоследък работим по един доста крупен проект от 7-а Рамкова програма. Той се нарича FLOWHEAD (Fluid Optimisation Workflows for Highly Effective Automotive Development Processes) и е насочен към изследвания в областта на инструментите за оптимизация на елементи свързани с флуидни процеси в автомобилната индустрия. Осъществява се съвместно от 11 партниращи си организации, сред които са компаниите Renault и Volkswagen. Основните цели на този проект са свързани с вграждането на задачи от механика на флуидите (CFD) за моделиране  и оптимизация на флуидни елементи в процеса на продуктов дизайн при развитие на сложни в геометрично отношение изделия. 
Освен, че имаме конкретни постижения по отношение на постигането на тези цели, проектът допринесе и за това да разширим възможностите на студентите да изучават водещите CAD/CAM системи. Партньорите ни по проекта FLOWHEAD - Renault и Volkswagen ползват системата CATIA и това бе допълнителен повод да осъществим отдавнашното си желание да включим в нашата стратегия и в  CATIA в програмата за обучение. 
От началото на тази година 9 работни места в лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията са оборудвани с CATIA. Лицензите за CATIA V5, на стойност почти 10 хил. евро са закупени със средства по проекта FLOWHEAD. Така че този проект и съдействието на фирма HayCAD-Infotech, която разпространява CATIA у нас осигуриха възможността студентите от няколко факултета да имат възможността да изучават и ползват тази среда. 
За да бъде осигурено качествено обучение за възможностите на CATIA, трима специалисти от екипа на ТУ София (един преподавател и двама докторанти) преминаха специални курсове в университета Карлсруе и бяха сертифицирани.  Допълнително обучение бе проведено и от колегите от HayCAD. 
Ще имаме възможност да използваме натрупаните в проекта FLOWHEAD знания, включително и тези за използването на CATIA. Съвсем наскоро подписахме нов договор за стратегическо партньорство с Johnson Controls,, който предвижда използването на CATIA при работата по дипломни работи и курсови проекти. Този договор става факт, след като в Johnson Controls вече работят много наши студенти, като целта е трансфер на технологии от индустрията към университета и обратно. В много области ние се учим от представителите на индустрията, а в други области те се учат от нас .
След добавянето на още една от популярните CAD/CAM системи към софтуерния арсенал на ТУ София, каква е равносметката? Кои програмни продукти бъдещите инженери могат да изучат още в университета и за кои трябва да търсят знания другаде?
Сред водещите системи от висок клас CATIA бе последната, с която не разполагахме. Сега вече студентите имат възможност да ползват и трите програмни пакета за машиностроително проектиране от висок клас – както въведените отдавна Pro/Engineer на PTC и Siemens NX (преди Unigraphics NX), така и системата CATIA. Сред програмните продукти, включени в обучението на студентите са също така и трите водещи системи от среден клас SolidWorks с който имаме също дългогодишна успешна  традиция, Solid Edge и Autodesk Inventor. 
Наред с това в ТУ София разполагаме с водещите програмни продукти за симулации и анализи (CAE) – ANSYS и MSC NASTRAN. 
Разполагаме и със софтуерния пакет Moldex 3D за анализ и симулация на процеса на запълване на шприцформи за пластмасови детайли. 
В процес на доставка са още 3 програмни пакета, с които ще разполагаме през септември. Това са системите: QForm – за симулация на пластични деформации, SysWeld – за симулиране на завърчни процеси, ProCast – за симулиране на леярски процеси. За придобиването на тези 3 софтуерни продукта са инвестирани около 100 хил. лв, осигурени по проект на МОМН „Създаване на университетски изследователски комплекс –УНИК”.   
Накратко, екипирани сме с най-модерни инструменти – CAD, CAM, CAE и симулационен софтуер. Посещавал съм много университети в Западна Европа и мога да кажа, че малко от тях разполагат с това, което изброих.  
Някои от системите, с които разполагаме са предоставени като дарения, други са закупени, тъй като водещите производители на софтуер за компютърно проектиране имат различна политика в това отношение. При всички случаи, обаче, сме имали пълна подкрепа от страна на дистрибуторите им в България и тук е мястото да изкажа нашата благодарност на HayCAD за съдействието при въвеждането на CATIA и Moldex 3D, на ДиТра за SolidWorks, на Контракс за Pro/Engineer и за новият продукт Creo на PTC, на Спейс КАД за Siemens NX, QForm, SysWeld и ProCast, на BMG и на други компании, партньори на Autodesk и т.н. 
Въпросите зададе Надя Кръстева


X