Кариери

Специализираният софтуер – част от съвременното обучение на строителните инженери

CIO Media

Програмните продукти DC-Software и Plaxis присъстват в курсовете провеждани от катедра “Геотехника” на УАСГ
  
Катедра “Геотехника” на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) запознава студентите с научните методи и инженерни принципи осигуряващи изследването на земната основа за проектирането и строителството на сгради и съоръжения. Част от обучението по тази специфична дисциплина е използването на специализирани програмни продукти при решаването на различни задачи от сферата на инженерната геология и хидрогеология, земната механика, фундирането и т.н. 
Основните програмни продукти
използвани в катедра “Геотехника” при обучението на студентите са решенията на немската компания DC-Software. Програмният пакет включва множество модули, всеки от които е предназначен за решаване на конкретен проблем. Например проектиране на укрепване на изкопи, определяне на слягането под фундамента, определяне устойчивостта на откоси, проектиране на подпорни стени, дрениране и отводняване на строителни изкопи и много други срещани в практиката проблеми. 
DC-Software включва две групи продукти - програми за геотехнически изчисления - фундиране (споменатите модули попадат в тази група) и програми за изследване на почвените свойства. 
На практика за да проектираме един обект са ни необходими определени входни данни. Тези входни данни са т.нар. почвени параметри, които се определят или в лабораторни условия като се изследват почвени проби от съответния обект или се прилагат изпитвания по полеви методи. В последствие резултатите от тези изпитвания се обработват с помощта на програмите от втората група, а резултатите могат да бъдат използвани от програмите от първата група за проектиране и оразмеряване на самите конструкции. 
През последната година
с финансиране, осигурено по програма за развитие на научната дейност успяхме да закупим продукта Plaxis - една от водещите програми в областта на геотехниката. Този софтуер е базиран на метода на крайните елементи (МКЕ) и дава възможност за много точно моделиране на почвата като среда. Всъщност, основният проблем при проектирането на конструкции в почвата е свързан с наличието на една трифазна система: вода- въздух- твърдо тяло. Това е сложна среда, чието моделиране, дори и с помощта на компютърни програми, е доста трудно и винаги съдържа елемент на условност. Тенденциите в развитието на геотехниката и земната механика през последните 15-20 г. са насочени към прилагането на компютърни технологии за все по-точно моделиране на почвата. Тази среда има ясно изразен нелинеен и нееластичен характер и това най-вече обуславя сложността при моделирането и проектирането и, ето защо продукт като  Plaxis е доста ценен.  
В катедра “Геотехника” споделяме мнението, че програмните продукти са неразделна част от съвременното проектиране. Затова се стремим да дадем на студентите най-добро образование и в тази насока. Преди 3 години създадохме специализирана лаборатория към катедрата, предназначена за обучение на студентите в използването на софтуерни продукти, специализирани в областта на геоинженерството. 
Всички студенти от специалности “Строителство на сгради и съоръжения”, а също и тези от специалностите Хридростроителство и Транспортно строителство – немскоезиково обучение (по съвместна програма на обучение с Техническия университет – Виена) преминават през компютърната лаборатория на катедра “Геотехника” в своя курс на редовно обучение и разработват проекти с помощта на програмите от пакета DC-Software. Около 350 студента годишно преминават през лабораторията, като особено през летния семестър нейното натоварване е почти на 100%.  
Plaxis е програмен продукт с по-тясно приложение. Идеята е с него да работят основно дипломанти и докторанти на катедрата и на УАСГ като цяло. Това е доста по-сложен продукт. Самото запознаване с него изисква време, така че няма как да бъде използван  от всички студенти на УАСГ, още повече, че това е софтуер за изследователски задачи и използването му изисква доста задълбочени познания и последващ сериозен анализ на получените резултати. 
Все пак за да отговорим на желанията на тези студентите, които проявяват интерес, към момента към катедра „Геотехника” се разработва свободно избираема дисциплина с ръководител доц. Лена Михова, в която всеки студент би могъл да изучи тънкостите в използването на специфичен софтуер за целите на геотехниката. 
В заключение
Съществуват стотици софтуерни продукти. За целите на обучението в катедра “Геотехника” използваме добре подбрани програми – решения, наложили се в практиката. Известно е, че има една тънка граница между ръчно и програмно реализираните решения на инженерни задачи. В катедра “Геотехника” считаме, че за да се реализират като конкурентоспособни проектанти нашите студенти трябва да владеят и двата подхода. 


X