Кариери

доц. д-р инж. Чавдар Колев: ИТ трябва да бъдат най-важният приоритет в университетите

CIO Media

 

доц. Колев, в каква степен обучението в областта на съвременните CAD/CAM системи и технологии е застъпено във ВТУ „Т. Каблешков“?

В програмите на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” обучението по информационни технологии традиционно е застъпено в широк политехнически спектър. Ректорът е заявил сред първите си приоритети радикалното разширяване на приложението на компютърните програми сред студентите и внедряването на най-добрите съвременни програми, създадени по света за работа по съответните дисциплини. За сведение, в нашите факултети се обучават инженери по различни специалности: комуникации, машинни, електрообзавеждане и енергетика, технология на транспорта, както и по икономика на транспорта.

По отношение на обучението в областта на ИТ студентите по транспортно строителство не правят изключение, а напротив. Във всички степени на обучението – бакалавърска, магистърска и докторска - има заложени дисциплини по автоматизация на проектирането и управлението на строителството, както и за запознаване с метода на крайните елементи. Паралелно с тях от 2 години насам всеки семестър се провеждат факултативни курсове за обучение по различни програми, за които не достига времето в редовната учебна програма. Това са предимно CAD/CAM системи. В тях вземат участие всички желаещи, което представлява средно около 60% от студентите. Така в края още на четиригодишния бакалавърски курс нашите студенти вече са обучени по 3 или 4 различни програми за анализ и проектиране на строителни конструкции, по няколко програми за решаване на задачи от Геотехниката, по 2 до 3 програми за управление на строителството. Тук не говоря за обучението по пакетите на Microsoft и AutoCad, които са предмет на заниманията в гимназията и в първи курс. В следващите степени – магистърска и докторска знанията се прилагат и се изучават нови програми и технологии.

През тази и миналата години сме в процес на пълно обновяване на учебните програми по автоматизация на проектирането и управлението на строителството, така че да въведем регулярно обучение на всички випуски по най-новите софтуерни продукти, които се появяват на пазара у нас.

За провеждане на обучението разполагаме с добра материална база – достатъчно много специализирани компютърни зали, нови компютри и мощни сървъри, системни администратори т.н. Всеки преподавател също разполага с мощен персонален компютър, свързан към централния сървър.

Повечето от компютрите са доставени по различни проекти – научни, образователни или инфраструктурни.

По-голямата част от програмите са доставени с отстъпки за Университета или в университетски версии, както и по договори за дарения. Очевидният факт, че при кандидатстването си за работа след завършване на следването по-голямата част от нашите възпитаници прилагат към документите си и сертификатите за обучение по няколко утвърдени компютърни програми от една страна поставя на изпитание работодателя, дали е също толкова конкурентоспособен, а от друга страна мотивира доставчиците на компютърни програми да внедряват именно при нас новите си продукти, за да се мултиплицира ефектът.

Как се използва наличното оборудване и CAD/CAM софтуер?

В най-висока степен специализираните зали и програми се ползват за учебни курсове и упражнения. Лекциите са в аудитории с мултимедийни средства и с интерактивни дъски. Вече е факт, че всички дипломни работи се изготвят изцяло чрез различни програми и придобитите знания се прилагат именно тогава, както и отчасти при изготвянето на курсовите проекти по конструкторските дисциплини. Примерите за това наистина са много. Например, тази зима мой отличен дипломант напълно самостоятелно изготви доста сложен модел на стоманобетонна пространствена двуетажна рамкова конструкция за пилотно фундирана кейова стена. Въпреки сложния статико– динамичен анализ, той напълно успешно се защити с отговорите си на зададените въпроси от комисията. Възнамерявам да представя този проект на националния конкурс за най-добра дипломна работа. Докторантите и преподавателите, разбира се, ползват CAD/CAM програми в своята работа.

Кои са най-новите инициативи на ВТУ „Т. Каблешков“ и в частност на катедра “Строителни конструкции” във връзка с обучението в областта на съвременните CAD/CAM системи?

Смея да кажа, че преломът в изучаването на новите компютърни програми и CAD/CAM системи вече е настъпил и сега се развиваме във възходяща посока. През тази есен ще въведем регулярно новия факултативен курс по програмите Frilo и DC-Softwer (бел.ред. разпространявани на българския пазар от фирма ИРМ), а през пролетта на чешкия програмен пакет по Геотехника GEO5. През пролетта възнамеряваме да започнем въвеждането и на широкоприлаганата по света чешка програма за анализ на строителни конструкции Fine, производна на която е и GEO5. Ще се разширят възможностите за обучение и по още програми за проектиране на линеен тип обекти, каквито са Civil 3D и ARD.

Също така ще продължи обновяването на учебните програми и планове – имаме желание да въведем по-широко web-семинарите. Засега няколко наши студента от четвърти курс участваха в web-семинарите на компанията ИРМ, а заедно с моите докторанти участваме в подобни американски web-семинари по въпроси от геотехниката.

Впрочем, понастоящем във ВТУ „Тодор Каблешков” изпълняваме голям проект за въвеждане на електронното обучение и в резултат на това ще предлагаме редица нови дисциплини по електронен път, а ще се внедрят и доста нови интерактивни форми за комуникация, каквито са видеоимейлите, web-семинарите и др. В рамките на този проект подготвям обширен електронен курс по скална механика, например. Той ще съдържа лекции, упражнения, курсови работи, контролни тестове и изпит. Като начало в този курс ще се изучава и прилага и програмния пакет Rock Science.

Проявяват ли студентите достатъчен интерес към изучаването на CAD/CAM технологиите?

Да, интересът им е подчертан! В архива на нашия сайт можете да намерите информация за почти ежеседмични техни изяви, свързани с усвояването на нови CAD/CAM системи и програми. За втора година на младежките конференции на Научно-техническите съюзи наши студенти изнасят доклади за разработени от тях сравнителни анализи на възможностите на различните програми за анализ на конструкциите. Вече на три пъти най-добре представящите се участници в курсовете за обучение по програмите бяха поканени да сътрудничат на фирмите, провеждащи курса. Първият такъв пример бе с фирма ИРМ.

Красноречив показател за проявения интерес е и фактът, че факултативните курсове често пъти имат и такса за участие, която не е пречка, а стимул за пълноценно занимание и заинтересованост на студента. През тази година второкурсниците бяха толкова нетърпеливи да се запознаят с CAD/CAM системите, въпреки, че едва в трети курс ще имат подходящата теоретична подготовка по конструкции, че се принудихме да удовлетворим техния интерес с програмата AllPlan.

Повечето от участниците в курсовете са персонални абонати за новите работни и демо- версии на изучените програми.

Планирате ли нови инициативи, разширяващи територията на CAD/CAM технологиите във ВТУ?

Да, този процес е непрестанен, въпреки икономическата криза, а в българските университети сега се чувстват и последствията от демографския минимум от 90-те години на миналия век. Работните места са вече достатъчно, при това навсякъде на територията и в кампуса имаме Wi Fi, което подсилва усещането да бъдем в крак с времето. Сега продължаваме с договарянето и инсталирането на нови програми, главно в областта на геотехниката и управлението на строителството. През есента предвиждаме по специален научен проект да инсталираме и програми по хидродинамика за целите на нашите изследвания и обучението.

Постепенно трябва да осъвременим автоматизираните отчети и анализи от лабораторните изследвания и т.н.

Накратко, в ерата на информационното общество ми е много лесно да обобщя, че в университетите най-важният приоритет трябва да бъдат информационните технологии. В частност, нека да се увеличи размерът на задължителните държавни изисквания и на държавната поръчка специално за развитие на тези технологии. Нека да имаме още повече възможности да доставяме най-добрите технологии, предлагани в света и да ги прилагаме. Нека да имаме повече хорариум за тяхното изучаване и овладяване.

Въпросите зададе Надя Кръстева


X