Кариери

Проект GATE-Big Data for Smart Society – инициатива на Факултет по математика и информатика към СУ "Св. Кл. Охридски"

CIO Media

 

проф. д-р Силвия Илиева

 

проф. д-р Силвия Илиева, катедра „Софтуерни технологии“ на СУ

Катедра "Софтуерни технологии" e създадена през март, 2007 г. и е най-новата катедра на Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски". Тя е първата в страната, чиято тематика обхваща обучението за прилаганите процеси и техники при разработване на съвременни софтуерни продукти. Катедра "Софтуерни технологии" е основана в отговор на нуждите на българската ИТ индустрия и има водеща роля в създаването на адекватна образователна среда за висококвалифицирани кадри, като по този начин подпомага изграждането на силна и конкурентоспособна икономика на България. Обучението по софтуерни технологии във ФМИ е стъпка към декларираната от водещите софтуерни фирми в Европа потребност за обучение на т.нар. "форма Т" хора ("Т shaped" people) – едновременно задълбочено и широко интердисциплинарно обучение.

Катедрата създава първата в България бакалавърска програма „Софтуерно инженерство“ през 2006-та година, следвайки глобалните стандарти за учебни планове и програми на ACM/IEEE. Тя се радва на голям интерес сред студентите и е трайно в топ 10 на най-желаните специалности в Софийския университет. За 10 години Катедрата е спечелила и успешно завършила 34 проекта, от които 21 са научноизследователски.

Представяне на проект GATE

Хоризонт 2020“ е най-голямата eвропейска програма за научни изследвания и иновации с период от 7 години и приблизителен бюджет от 80 милиарда евро. Конкурсът H2020-WIDESPREAD-2016-2017: Teaming Phase 1 е насочен към създаване на центрове на върхови постижения в страните със занижено ниво на научните постижения и иновации в партньорство с водещи Европейски организации. Проект GATE е единственият финансиран проект от България по тази програма, спечелен в конкуренция с 286 други проектни предложения от 27 европейски държави. Той стартира на 1.09.2017г. и е с продължителност 1 година.

Цели на проекта

Цел на проекта GATE е да подготви създаването на Център за върхови постижения в областта на големите данни (Big Data) “Големи данни за интелигентно общество”.

Този център трябва да служи като хъб, който свързва и обединява в единна устойчива екосистема всички заинтересовани от големите данни – университет-правителство-индустрия-общество.

Партньорите по проекта от шведския университет Chalmers виждат в този проект още и възможност да споделят добри практики в една изключително бързо развиващата се област в контекста на засилено международно сътрудничество и създадена благоприятна среда за обмен в научната и научно-приложната сфера. От тази гледна точка те смятат, че целите на проекта са реалистични и участващите екипи от България и Швеция разполагат с необходимия капацитет и мотивация, за да ги постигнат.

Специфични цели на фаза 1 по проекта

Започналата през септември Фаза 1 на проекта предвижда разработване на бизнес план с дългосрочна визия за изграждане и устойчиво развитие на центъра. Двата му основни елемента са дългосрочна програма за научни изследвания и иновации и дългосрочна стратегия за устойчивост (включително финансова и организационна). Друга цел е развитие на научноизследователския капацитет и потенциал в областта на големите данни с оглед формиране на устойчива критична маса от изследователи, способни да се справят със съвременни научни и технологични предизвикателства. Също така се планира създаване на международна мрежа за сътрудничество - своеобразна екосистема от изследователи в областта на големите данни и свързани с тях области. Това ще стане чрез дългосрочни рамкови споразумения с първокласни научноизследователски институции в целия свят и чрез създаване на стратегия за управление на правата за интелектуална собственост и разработване на съвместни планове за експлоатация на научните резултати. Друг аспект на целите е изграждането на общност от заинтересовани страни около центъра – като в неговите дейности се привлекат над 150 организации, основно компании. Проектът ще насърчава ефективното сътрудничество между правителството, индустрията, научната общност и обществените организации в сферата на големите данни и свързаните с тях технологични области от голямо значение за България, Балканите и Европа. Важна цел е повишаването на качеството на образованието за изграждане на елитни кадри, мотивацията и включването на младото поколение млади научни работници, способни да прилагат науката в полза на обществото в дейностите на проекта.

На последно място, но не и по значение, е разпространяването на резултатите от проекта и повишаване на осведомеността за неговите дейности и постижения , което да прокара пътя за плавна интеграция с Европейското научно пространство (ERA).

Начин на реализация и участници

Проектът GATE е иницииран от катедра Софтуерни технологии като съвместно начинание на целия университет, включително Факултета по Математика и информатика, Физическия факултет, Центъра за трансфер на технологии и се изпълнява в партньорство с един от най-престижните университети в Европа - Chalmers University of Technology, Швеция и създадената към него организация Chalmers Industrial Technology.

Методологията, по която ще се реализира първата фаза на проекта включва няколко стъпки:

  • Изграждане на капацитет в България за научноизследователска работа в областта на Големи данни

  • Изграждане на общност от заинтересовани страни – академични звена и университети, индустрия, малки и средни предприятия, публична администрация, организации с идеална цел и др. /смятаме да привлечем към дейностите на проекта над 150 организации, основно фирми/

  • Разработване на бизнес план, който да осигури устойчиво развитие на центъра за върхови постижения.

Съществена част от работата през първата фаза е съсредоточена върху дефиниране на стратегия за изследователска работа в областта на големи данни, която да е съобразена с постиженията на партньорите в проекта GATE, интересите на научната общност и нуждите на индустрията и обществото. Изграждането на капацитет ще осигури успешно прилагане на стратегията и получаване на значими резултати с възможност за комерсиализиране и създаване на иновации..

През първата фаза ще се подготвят академични курсове, програми за обучение и сертифициране, за подготовка на специалисти в областта на големите данни. Налице са и първите компании в България, които се обръщат към нас с очаквания да отговорим на техните потребности.

  

Успешното приключване на Фаза 1 е предпоставка за финансиране на изграждането на центъра през Фаза 2, когато практически ще се реализира изготвения бизнес план. Максималното финансиране на Фаза 2 от Европейската комисия възлиза на 15 милиона евро, при условие, че се осигури съфинансиране на същата стойност от страна на България

Очаквани резултати

Бъдещият център за върхови постижения GATE се очаква да допринесе за изграждане на устойчива екосистема университет-правителство-индустрия-общество и да се утвърди като национален, регионален и европейски хъб за значими научни постижения, образование и иновации в областта на Големи данни.

 


Проект GATE-Big Data for Smart Society – инициатива на Факултет по математика и информатика към СУ "Св. Кл. Охридски"

© CIO Media, Cio.bg

 Концепцията за изграждане на центъра за върхови постижения включва:

  • Извършване на научни изследвания в ясно дефинирани теми, покриващи целия жизнен цикъл на големите данни “Big Data Value Chain” (събиране на данни от структурирани и неструктурирани източници; проверка за консистентност и изчистване; агрегиране и свързване; обработка, моделиране и анализ; доставяне на данни и подходяща визуализация) , които от една страна са от интерес за научната общност и от друга, са извлечени от нуждите на пазара “market oriented research”

  • Извършване на приложни изследвания в 4 обществено значими области – (1) Data Driven Government (Public Services based on Open Data), (2) Data Driven Industry 4.0 (Manufacturing and Production), (3) Data Driven Society (Smart Cities), (4) Data Driven Science

  • Комерсиализиране на резултатите от научните и приложни изследвания в полза на фирми и организации

  • Подготовка на специалисти в областта на големите данни

Това са и основните посоки, които центърът в партньорство на национално и международно ниво ще се развива във Фаза 2. Вратата на проекта GATE е широко отворена за всички, които искат да допринесат за развитието на интелигентно общество, основано на управлението на големите данни.

Ползи от проекта за държавната администрация и частния сектор

Проектът ще допринесе за Мярка 3 на стратегията за научни изследванията на Република България - потенциалното развитие на научните изследвания чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване, квалификация и специализация на учените. Също така ще допринесе за утвърждаване на международното сътрудничество, чрез свързване с научни мрежи, цетронве и инициативи в областта на Големите данни, като Хоризонт 2020, BDVA1 и „Big Data PPP”2.

За държавната администрация

Проектът GATE ще създаде предпоставки за взимане на навременни и надеждни решения, както и разумно разпределяне на ресурси от държавната администрация. Така ще се постигне ефективност и доставяне на по-интелигентни и нови публични услуги и по-добро взаимодействие с гражданите. В допълнение GATE ще засили сътрудничеството с публични агенции. Споделянето на данни ще позволи преустройство и опростяване на вътрешните процедури и автоматизиране на процесите. Като резултат се очаква намаляване на вътрешните разходи на администрациите.

За частния сектор

Услугите на центъра, свързани с големите данни, ще допринесат за създаване на конкурентноспособно пазарно предимство и повишаване на възможностите за стартъпи и спинофи. Очаква се частният сектор да бъде основен потребител на масиви от данни. Наличието на безплатни данни в сферата на картографията, правото, обществения транспорт, метеорологията и икономиката е ключов фактор за разработване на нови продукти, приложения и услуги, основани на данните. Проектът ще подкрепя бизнес-модели и заинтересовани страни за използване на данни за създаване на добавена стойност като:

• доставчици, които публикуват данни,

• разработчици на приложения, които подпомагат ползвателите да вземат информирани решения,

• производители/генератори на значими обеми от отворени данни, които комбинират със собствени източници за предоставяне на услуги,

• институции, които предоставят технологии и решения за ползване от други, без самите те да са преки ползватели на данни.

 От шведка страна виждат ползите от проекта в това, че ще се стимулира развитието на култура в областта на предприемачеството и иновациите в България, ще допринесе за разширяване на сътрудничеството между български и чуждестранни фирми и по този начин ще допринесе за устойчивото развитие на сфера с научен и приложен обмен. Науката за данните (Data Science) има огромно въздействие върху индустрията. За някои компании /като Google, Facebook, Amazon/ основното за техния бизнес модел е възможността да обработват и анализират големи масиви от данни. Дори и за по-малките компании, възможността да извличат информация от големи данни /напр. данни за клиентите/ им дава съществено предимство пред конкуренцията. Затова може да се каже, че в световен мащаб има голяма потребност от специалисти, които притежават знания и умения да работят ефективно с големи данни.

В заключение

В световен мащаб използването на големи данни се развива много бързо в последните години като резултат от нарастващото разпространение на големи масиви от данни и предизвикателствата и възможностите, които произлизат от това. Този растеж се наблюдава в световен мащаб. Информацията се превръща в ключов актив за компаниите и за техните клиенти в бъдеще.

Големите данни са ключов фактор за цифровата трансформация. Това означава движено от данните поведение и промяна на съществуващите бизнес-модели на основата на анализа на данни.

 


1 http://www.bdva.eu/

2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/big-data-value-public-private-partnership


X