Коментари И Интервюта

Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазването на културното наследство

CIO Media

Доц. д-р Мария Николова, НБУ

Съхраняването на данните е голямо предизвикателство пред учените, които изследват всеки вид наследство (културно, природно, историческо) на дадена област. Лабораторията за геометрическо документиране на културното наследство към Баския университет, Билбао (University of the Basque Country), Испания (Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio), се занимава с проекти, чиято цел е изследователска работа и обогатяване на преподавателската дейност в университета. Всеки проект се адаптира към особеностите на организацията, която притежава информация за него и е с намерение тя да достигне до обществото.


Доц. д-р Мария Николова е преподавател в Нов български университет. Интересите й са в областта на електронното правителство и иновативните решения в администрацията и управлението.

Проектите, разработвани в лабораторията, обхващат различни елементи от културното наследство в Баската област като църкви, убежища, крепостни стени, фонтани, разкопки, изображения, замъци, кули, мостове и други. От 2000 г. до момента лабораторията в сътрудничество с различни администрации е реализирала 46 проекта, в които е използвана разнообразна мултимедийна информация – видео, стереоскопични снимки (anaglyphs), VRML модели (Virtual Reality Modeling Language).

Софтуер за обработка

При реализацията на проектите за съхраняване на данни за културното наследство е необходимо да се разработят няколко компютърни приложения. Тези програми са разработени за вътрешна употреба и с цел решаване на специфични задачи, но те могат да са полезни и за други специалисти, които изтеглят безплатно техните генерични версии.

Едно от приложенията е автокалибровка за автоматично измерване на маркерите върху цифрови снимки и възможност за корекция на поредица от конвергентни снимки, получаване на триизмерни координати на маркерите и калибриране параметрите на камерите.

Приложение за фотограметрично моделиране осигурява генериране на триизмерни модели от обикновена снимка и моделиране на триизмерните координати на обектите, като крайният резултат е VRML сцена.

Приложението за прехвърляне на реперите позволява използване на сканирани аналогови снимки в цифрови хранилища (repositories).

Генерирането на VRML модели на керамични обекти се извършва с приложение, което използва чертежи и генерира триизмерен елемент във VRML формат. Програмата позволява да се работи с текстури.

Генериране на графики във формат DOT представлява обработка, при която се генерира нов DOT файл от текстови файлове в електронна таблица и може да се изобрази като графика с помощта на подходящ софтуер.

Мултимедийна информация за светилището Santa María del Yermo

Един от споменатите 46 проекта, насочени към съхраняване на културното наследство на Баската област, има за цел разработване на документация с използване на геометрични методи. Целта е по-широко използване от обществото на информация за светилището Santa María del Yermo в областта Алава, Испания. Този обект е част от културното наследство на UNESCO.

Църквата Santa María притежава три портици и свободно стояща камбанария с фронтон. В непосредствена близост е светилището Санта Лучия. На това място се провеждат дни на отворените врати и други културни прояви с гражданите.

Използваните методи за реализиране на проекта са геодезически измервания, сигнали от Глобалната навигационна сателитна система (GNSS) и фотограметрия.

За създаването на референтна мрежа се използват приемници за GNSS (Global Navigation Satellite System), свързани към GNSS мрежа на правителството в Баската област.

Документацията на разкопките се съставя чрез използване на конвенционално геодезическо оборудване за идентифициране на зоните и фотограметрия, за да се получи 3D модел с фотографска текстура. Също така 3D моделите се съставят от много елементи (статуи, купел) с помощта на фотограметрични методи. Чрез приложение за добавена реалност (Augmented Reality) се визуализира средновековната дърворезба.

“Резултат от проекта са файлове с информация в стандартни формати, което позволява повторната им употреба след време. В резултатите се включват 3D модели с фотографска текстура, ортофотографии, много снимки, които могат да служат за публикуване на картографско издание и за създаване на CAD модел. Проектът помага на археолозите в процеса на разкопките, като предоставя карта и геометрия на проучваните останки, както и при обществени публикации и медийни изяви за по-добро информиране”, пояснява Алваро Родригес Миранда (Alvaro Rodriguez Mirranda), изследовател в Лаборатория за геометрическо документиране към Баския университет, Билбао.

При документирането събирането на данните се направлява от археолози. Така генерирането на CAD файлове се извършва директно заедно с кодирането, съответстващо на археологическия запис. CAD моделът съдържа и други елементи, например базовите точки на GNSS мрежа.

Външните точки на обекта се изследват чрез технологията на GNSS2 , като статичните наблюдения се извършват през периоди от 20 мин.

Изображенията, използвани за моделиране, се получават по метода на последователна обработка – конвергентна фотограметрия. За целта е необходимо за всяка част от модела да са осигурени няколко изображения (минимум 3) от различна гледна точка, така че геометрията на точките да бъде добре изчислена.

Снимките, направени с фотоапарат, съдържат информация като дата, фокус, резолюция, което позволява обработващите програми да разпознават техните характеристики. Тези метаданни позволяват да се съхранява допълнителна описателна информация за снимките, като например автор на снимката, описание на заснетия обект, права за ползване на тази снимка, място, където е направена снимката, ключови думи при класификация и локализация и др.

Събраните снимки могат да се управляват по-гъвкаво чрез различни програми с използване на описателната информация, която съдържат, и по този начин да позволяват контекстуализация и локализация.

3D моделирането се извършва с помощта на софтуера за обработка Agisoft Photoscan. Програмата автоматично извлича най-съществените точки във всяка от снимките и прави опит да намери съответствие с такива точки от другите снимки. След това се изчисляват координатите на тези точки в относителна система (представлява позиция, свързана с друга позиция). На базата на тази основна информация се създава плътен облак от точки. Този процес се извършва чрез корелация между изображенията, като се идентифицира съответствието на дадена точка с конкретна точка в други изображения.


Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазването на културното наследство

© CIO Media, Cio.bg

“Моделът, използващ облак от точки, може да се използва за визуализация, но обикновено се предпочита да се превърне в mesh модел (състоящ се от мрежа от линии, свързващ краищата на обекта). При формиране на мрежата (mesh) може да се посочи нейната гъстота, така че може да се регулират размерът и резолюцията на модела според изискванията”, казва Алваро Родригес Миранда.

Резултатите от проекта се публикуват във файлове в три варианта.

- Virtual Reality Modeling Language (VRML) – стандартизиран формат, лесен за четене. Този тип файлове може да се четат директно в интернет браузър.

- PLY (Poligon File Format) – широко разпространен формат за обмен на 3D информация. Има възможност за генериране на двоични или текстови файлове.

- PDF-3D файлове – позволяват да се включи 3D информация. Съществуват множество инструменти, с които е възможно интерактивно да се визуализира моделът.

Добавена реалност

Разработено е приложение с добавена реалност за Android устройства, което позволява 3D визуализиране на статуята “Богородица с младенеца”. Тази дърворезба не може да се наблюдава изцяло на мястото й в храма, тъй като се намира зад изпъкнало място в страничния олтар. Приложението позволява да се визуализира 3D моделът с фотографска текстура чрез мобилно устройство (телефон или таблет). Моделът се показва на екрана на устройството, когато фотоапаратът е насочен към предварително определен маркер. След като приложението е заредено на мобилно устройство под управлението на Android, 3D моделът се наслагва върху реалния образ. Потребителят може да взаимодейства или чрез придвижване на маркера, или чрез придвижване на устройството.

Добри практики при взаимодействието с обществеността

Интересен момент в реализацията на проекта за съхраняване на мултимедийна информация за светилището Santa María del Yermo е, че обществеността се включва активно във всеки етап на осъществяването му. По време на работата се организират посещения с екскурзовод на определени дати и участниците в тях получават информация от екипа за резултатите от разкопките до момента. Друга проява на включване на гражданското общество е организирането на дискусии, в които се демонстрират примери на 3D модели, разработени до момента по този проект.

Тъй като проектът е насочен към разпространение на информация за светилището, използването на добавена (Augmented) реалност създава резултати, които въздействат върху хората и им предоставят интерактивни възможности.

Документиране на старинен замък

Един от най-новите проекти, реализирани през 2016 г., има за цел документиране на останките от замък Bilibio до обителта Сан Felices, Ла Риоха (La Rioja). Проектът е възложен от Главна дирекция на културата към Министерството на образованието, културата и спорта на правителството на Ла Риоха.

Основната цел на проекта е да се регистрират и да се представят останките от резервоара на замъка след археологически разкопки. Осъществяват се GPS наблюдения и се изготвят справки. Като краен резултат се генерира набор от планове, които съдържат сгради, възвишения и перспективи и позволяват резервоарът да се визуализира правилно. Цялата информация е документирана, организирана в стандартни формати, за да може да се включи в базите данни на Главна дирекция на културата и да се съхрани във времето.


Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазването на културното наследство

© CIO Media, Cio.bg

Референтната мрежа и документацията на останките върху скалите са наблюдавани с помощта на GNSS приемник, свързан с мрежата на администрацията в областта Ла Риоха. Основната стена и районът около нея са документирани чрез конвергентна фотограметрия. Събраните данни са обобщени заедно с изтеглената информация от официалния сайт на община Ла Риоха.

В заключение

Сред интересните проекти за опазване на културното наследство, реализирани от Лабораторията за геометрическо документиране към Баския университет, Билбао, Алваро Родригес Миранда посочва още осъщественото през 2014 г. разработване на документация с използване на геометрични методи на останките от преса за сайдер в чифлика Goikoetxea, област Isusi, Álava. Първоначално обектът е открит от археолози и те изготвят предложение до Департамента по археология в Общинския съвет на Алава (Provincial Council of Álava) за реставрационни дейности. Спонсор за разработване на проекта е Общинския съвет на Алава (Provincial Council of Álava). Този проект демонстрира добро сътрудничество между административното управление на областта и изследователи в различни научни области.

Друг такъв пример е проект за разработване на документация с използване на геометрични методи на римския мавзолей "La Sinagoga" в Сарагоса. По искане на Общинския съвет на Садаба (Sádaba) се формира мултидисциплинарен екип за първоначално проучване и резултатът е представен пред представителите на общината. Кметът на града D. Miguel Ángel Pérez Iguaz, придружен от специалистите в екипа, посещава мавзолеят. Спонсорството за проекта се осъществява от общината Садаба, където се намира мавзолеят. Резултатите от проекта са представени на страницата на администрацията на област Арагон (Gobierno de Aragón).

Разбира се, не бихме могли да се спрем подробно на десетките проекти, осъществени от Лабораторията в периода от 2000 г. до сега. Очевидно е обаче, че прилагането на съвременни информационни технологии предоставя огромни възможности за съхраняване на културното и историческото наследство, както и това, че необходимо условие за оползотворяване на тези възможности е ефективното взаимодействие между академични и технологични организации и местните административни структури.


X