Коментари И Интервюта

Крупният академичен проект TeSLA провежда втори пилотен експеримент

CIO Media

Автори: екип от Технически университет-София и Софийски университет

В рамките на  летен семестър на 2016/2017 учебна година по проекта TeSLA се провежда вторият пилотен експеримент, който включва 3500 студенти от няколко европейски университета. Целта на проекта е да се разработи система за онлайн изпитване, която валидира идентичността на студентите и потвърждава или не авторството на техните изпитни дейности.

Малинка Иванова


д-р Малинка Иванова е доцент в ТУ София. Има над 70 научни публикации в страната и чужбина. Защитила е докторска дисертация на тема "Изследване и развитие на системи за електронно обучение".

Проектът се разработва от консорциум, включващ 18 организации и над 60 професионалисти, като водещ партньор е Свободният университет в Каталуния. Изпълнението на проекта се подпомага и насърчава от Европейската Комисия. Бюджетът на проекта TeSLA е над 7 млн. евро и е с продължителност 3 години (ще завърши през 2018 г.), през който период ще се проведат 3 пилотни експеримента, в които ще вземат участие общо четиринадесет хиляди студенти. 

Освен водещият Свободен университет на Каталуния, другите участващи университети са:  Свободен университет в Холандия, Свободен университет във Великобритания, Университет Юваскюля (Финландия), Технически университет – София, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Анатолийски университет (Турция).

"Във втория пилотен експеримент вземат участие студенти от бакалавърски и магистърски програми на университетите-партньори. По време на изпитните дейности се използват инструменти за лицево и гласово разпознаване, за динамика на писане, за проверка на авторството, като резултатите от инструментите се анализират от системата. По време на изпитния процес, системата TeSLA гарантира анонимност на данните, които се съхраняват, съгласно европейските регулаторни стандарти за защита на данните", съобщи д-р Малинка Иванова, доцент в ТУ-София.


От страна на Технически университет – София, участие вземат 530 студенти и 9 преподаватели от три факултета: Стопански факултет, Факултет по приложна математика и информатика и Факултет Електронна техника и технологии. Учебните дисциплини, включени във втори пилот са 15: Информационни технологии, Дискретна математика, Електронна търговия, Интернет приложения в публичната администрация, Автоматизация на проектирането в електрониката, Автоматизация на електронното производство, Аналогова схемотехника, Електронно правителство, Електронно обслужване в публичната администрация, Мултимедийни приложения в публичната администрация, Естетика, Философия, Изследователски методи при електронното управление, Финансови анализи и инвестиции, Електронно конфериране. 


От страна на CУ"Кл. Охридски" във втория пилот участват 548 студенти и 8 преподаватели от три факултета: Факултет по педагогика,  Факултет по начална и предучилищна педагогика и Факултет по математика и информатика. В пилота са включени общо 22 учебни дисциплини, предимно в областта на информационните технологии в обучението и електронното обучение. Девет от дисциплините са част от магистърски програми, дванадесет се преподават в бакалавърски програми и една в докторска програма. 

Положителни резултати от първи пилотен експеримент
TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning) е иновативен проект, финансиран от Европейската комисия съгласно програмата Хоризонт 2020. Реализирането му се осъществява от консорциум, включващ 18 партньора: 8 университети, 4 изследователски центрове, 3 агенции по качество на образованието и 3 технологични компании. Към проекта са привлечени над 100 експерта, интересуващи се и спомагащи за развитието на онлайн и дистанционното образование.
От българска страна участват екипи от Технически университет – София и Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Първият пилотен експеримент приключи успешно през февруари тази година, като участваха 637 студенти от седем университета. 24 от студентите са със специални образователни нужди. От Технически университет – София бяха включени 126 студенти и 5 преподаватели. 

X