Коментари И Интервюта

Тенденциите и решенията за инвестиции в ИКТ инфраструктура

CIO Media

Факторите, които мотивират решенията за инвестиции в модернизация на ИТ инфраструктурата могат да бъдат разделени в две основни групи. В първата попадат съображения свързани с ръста на компанията или с физическото остаряване на оборудването. В такива случаи са необходими промени, а те изискват определена част от ИТ бюджета и планирани проекти. Поддържането на ръста на компанията и осигуряването на необходимите и ИТ ресурси е важна задача за ИТ отделите. Втората група причини за модернизация на ИТ инфраструктурата е реализацията на бизнес проекти – т.е. осигуряване на ресурси за нови бизнес потребности или трансформация на бизнеса.

Проектите от споменатите две групи са насочени към решаването на различни задачи.

Планираната модернизация на оборудването в по-голяма степен може да бъде определена като ИТ инициатива. Такива проекти имат измерими характеристики – например ръст на броя на транзакциите, на броя потребители или на обема обработвана информация.

Бизнес проектите в по-голяма степен са насочени към постигане на резултат, свързан с внедряването на дадена бизнес система - например внедряване на система за е-търговия, което да повиши капацитета за продажби на дадена компания в сезона, в който нейните продукти се търсят най-активно. В тази група попадат и проектите за модернизация на инфраструктурата, когато това се прави с цел да се постигне желано от клиентите ниво при предоставянето на ИТ услуги.

Както ще се убедите, след като се запознаете със статиите от следващите страници, повечето организации у нас реализират както проекти за планирана модернизация на своята ИТ инфраструктура, така и проекти насочени към конкретни бизнес резултати.

Надяваме се, че представената информация ще ви бъде полезна.


X