Коментари И Интервюта

BaaS и „блокклауд“ - необходимата колаборация в полза на бизнеса

CIO Media

Във време, в което технологичното развитие се случва с толкова бързи темпове, често иновациите изостават в развитието на пълния си потенциал и се налага да отстъпят мястото си на нови изобретения с по-ефективен механизъм на работа и приложение. Като част от Индустрия 4.0 всички ние сме свидетели на постоянна революция в области като графичен потребителски интерфейс, интернет на нещата, 3D дизайн и производство, оптимизация и сигурност в стокооборота, бизнес моделите и финансовите транзакции, както и в предоставянето на все по-различни и потребителски ориентирани облачни услуги. Както във всяка революция, често законодателната уредба върви поне една-две крачки назад от технологиите. И това е съвсем логично и обосновано – за да може законодателят да защити максимално засегнатите от технологиите интереси и да създаде баланс и рамка, той на първо място трябва да има наблюдения над социалния и бизнес ефект на дадената технология. В резултат на тези процеси към днешна дата все повече започва да се обсъжда един въпрос – идва ли краят на облачните услуги или по-скоро тяхната структурна и функционална трансформация? В процеса на бързо иновативно развитие и нови регулации често сценарият не е в полза на технологията. Подобна тенденция все повече се наблюдава при облачните услуги, особено на публичните такива. През първите си години облачните услуги се радваха на небивал успех, като се обсъждаха единствено множеството плюсове за бизнеса. С времето обаче се установиха и много минуси.


BaaS и „блокклауд“ - необходимата колаборация в полза на бизнесаНедостатъците на облака

Естествена последица на четвъртата индустриална революция е, че за почти всички бизнеси днес, без значение дали са малки или големи предприятия, основен актив е информацията (данните). Поради това основният въпрос, който стои пред ползвателите на облачни услуги, е осигурява ли облакът достатъчна сигурност, възможност за контрол от страна на клиента, несподеленост при използване на споделени ресурси и ясна проследяемост на действията в тази връзка. Най-често отговорът е – да, но срещу допълнително оскъпяване. Подобен разход води до загубване на основното преимущество на облака. Когато става въпрос пък за използване на облака за видове данни, регулирани изрично от закона (особено в ЕС), се оказва, че това ако е въобще законосъобразно, възможностите са ограничени значително и съответно цената за спазване на закона става прекалено висока. Така например през април 2018 г. влиза в сила, включително в България, Общият регламент относно защитата на данните на ЕС2 („Регламентът“). Глобите за незаконосъобразна обработка на данни (вкл. чрез предоставянето им в облак) са до 4% от годишния световен оборот на нарушителя или 20 милиона евро – което от двете е по-високо. Възможностите за нарушаване на изискванията на Регламента са достатъчно, че дружествата, използващи рискови облачни услуги, да преразгледат това свое решение.

Новият лидер - блокчейнът

Една от най-новите, бързо развиващи се и много дискутирани технологии е блокчейнът. Блокчейн технологията притежава характеристики, които елиминират основните недостатъци на облачните услуги. Технологията представлява регистър на данни, които за разлика от облачните услуги се съхраняват на множество сървъри по цял свят, като всеки сървър съдържа копие от цялата информация и така на практика тя не може да бъде изтрита, загубена или изменена. Промяната в информацията се случва само посредством добавяне на нов блок към веригата, и то само след съвместна оторизация на всички лица, които имат отношение към нея. Всяко действие върху блокчейна е проследимо до лицето, което е извършило промяната или което е имало достъп до нея. Технологията има универсално и по-широко от облака приложение. Блокчейнът може да бъде използван както за съхранение на данни, така и за автоматизиране на транзакции, заплащане на отчисления за използване на права върху интелектуална собственост, проследяване на производствени процеси, автентификация на оригинални продукти и техния произход и др. Така поставени, недостатъците на облака и преимуществата на блокчейна са довели до логичния въпрос – възможно ли е да се осъществи такава колаборация между тези две решения, която да съчетае само плюсовете им?

Облачни услуги и BaaS

Първият пример за колаборация между облачни услуги и блокчейн технологии намира изражение в така наречените BaaS (Blockchain as a Service). Дружества като Google, IBM, Microsoft вече предоставят като облачна услуга блокчейн платформа, върху която може да се разработват блокчейн приложения и умни договори4. По този начин:

    • се осигурява финансово изгоден достъп до технологията до голям кръг от потребители, които имат възможност да разработват блокчейн приложения с оглед своите индивидуални нужни и да правят многократно тестови версии, докато разработките наистина отговорят на очакванията им; и

    • се преодолява необходимостта от вложение на голям финансов ресурс за разработка на блокчейн технология.За какво да внимаваме от правна гледна точка при използване на BaaS услугата

При използване на BaaS от съществено значение е да се обърне особено внимание на BaaS договора. По своето естество това е лицензионен договор, по силата на който доставчикът на облачна услуга предоставя на потребителите правото те да използват и работят с платформата. Ето защо при сключването на BaaS договор е важно страните да установят най-изгодните за тях условия, като например за какъв срок ще е лицензията, за каква територия се дава и кой ще бъде собственик на разработките върху платформата – доставчикът или потребителят.


BaaS и „блокклауд“ - необходимата колаборация в полза на бизнеса


Блокчейн облачни услуги („Блокклауд“)

При такава колаборация се наблюдава симбиоза между технологиите. По своето естество тя представлява изграждане и предоставяне на облачни услуги, но върху блокчейн. Това създава възможност за премахване на много от недостатъците на класическите облачни услуги – сигурността на данните е абсолютна, възможността за манипулация и неоторизирано използване на данни е премахната. Основни преимущества и рискове на „блокклауд“ технологията от правна гледна точка

    „Блокклауд“ против пиратство

Подобна комбинирана услуга създава големи възможности за ефективно предоставяне на лицензии на права върху интелектуална собственост. За разлика от класическите облачни услуги споделянето на аудио-видео материали в „блокклауд“ позволява прозрачност, сигурност и проследимост. По този начин притежателите на правата имат по-голяма сигурност, че ще получават своите отчисления при всяко използване на тяхното произведение, а пиратската индустрия ще бъде сериозно затруднена.

    "Блокклауд" и спазване на регулацията на защитата на личните данни

Налице са много въпроси доколко „блокклаудът“ би отговорил на регулаторната рамка в сферата на защитата на личните данни в ЕС. Налице е парадокс между абсолютна сигурност и абсолютна несигурност.
(а) невъзможност за изтриване на данните
От една страна, към момента съхранението на лични данни върху блокчейн е най-сигурният начин, по който обработващите лични данни могат да осигурят защита срещу манипулация, неоторизиран достъп, загубване и изтичане на лични данни. От друга страна, блокчейн технологията не позволява изтриване на вече съхранена информация, което нарушава изискването на закона личните данни да бъдат изтрити без възможност за повторно възпроизвеждане след изтичане на срока за тяхната обработка.

(б) децентрализираност на блокчейна, което води до неясен доставчик на услугата – обработващ лични данни
Също така поради липсата на един ясен и конкретен доставчик на услугата може да се окаже невъзможно да се изпълни законовото изискване за сключване на договор за обработване (вкл. съхранение) на данните от доставчика на блокчейн технологията и за ангажиране на отговорността на този доставчик.

(в) достъп до данните
Не на последно място, се поставя въпросът за достъп до личните данни от всяко лице в блокчейна. Макар и да не могат да бъдат използвани и/или променяни, същите са „видими“ за всички. Потенциално решение на проблема е криптирането на личната информация преди добавянето й в блокчейна. Към момента обаче няма инструкции от страна на компетентните органи (напр. Европейската комисия) на какви изисквания трябва да отговаря подобно криптиране, за да постигне целите на Регламента.

Като заключение се очертава изводът, че колаборацията между блокчейн технологията и облачните услуги е по-скоро необходимост, която предоставя много предимства за бизнеса. Въпреки това все още регулаторната рамка не е дала отражение на предоставянето на такъв вид услуги. Необходима е преценка във всеки конкретен случай дали използването на BaaS или съхранението и споделянето на данни в „блокклауд“ ще бъде в полза на бизнеса, или може да се окаже недостатък поради негативните правни последици, до които такова използване може да доведе.

1 http://cio.bg/7820_tezhka_li_e_bankata_za_oblaka

2 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

3 http://cio.bg/7461_izvestni_i_neizvestni_pravni_riskove_v_oblaka

4 „умните договори“ представляват софтуер, които предпоставя за абсолютно изпълнение на задължението на страните по договора. Чрез предварителна проверка на възможността да изпълнят своите задължения умните договори не извършват транзакция, ако тя няма да има насрещно изпълнение. Поради тази причина в бъдеще се очаква същите да намерят широко приложение във всички сфери на бизнеса и индустриите.


X