Мениджмънт

II. Стратегическите карти – средство за синхронизация между бизнеса и ИТ

CIO Media

Георги Маноилов

Изравняването на бизнес стратегията и ИТ стратегията продължава да бъде един от основните приоритети в работата на много бизнес ръководители и главни информационни мениджъри (CIO). Осигуряването на максимална възвращаемост на инвестициите в информационни технологии изисква установяването на директна връзка между тези инвестиции и стратегическите цели на организацията. Стратегическите карти са един от мощните инструменти за катализиране на комуникацията относно стратегията с помощта на нейното визуално представяне.

Стратегическата карта на информационните технологии (ИТ стратегическа карта) е много сходна с общата корпоративна стратегическа карта и подпомага организацията в усилията за постигане на синхрон чрез логически издържаното свързване на двете карти. Например, ако корпоративната стратегия залага основно на повишаване на печалбата чрез съкращаване на всички възможни разходи и постигане на ниска крайна цена на продукцията, то ИТ стратегията трябва непременно да отразява това. Изравняването на двете стратегии може да бъде реализирано чрез адаптиране на ИТ стратегията към повишаване на производителността с използване на информационните ресурси за намаляване на разходите.

Стратегическата карта на информационните технологии

Тя съдържа четири специфични, но съответни с корпоративната стратегическа карта, перспективи:

  • Стойност на информационните технологии. Също както и бизнес дейностите, мисията на информационните технологии е да създават добавена стойност. Тази стойност може да се изразява в подпомагане на бизнеса в проектирането и разработването на иновативни продукти или услуги, в разширяването на пазарите (стратегия за ръст) или в усилията му да бъде по-икономичен, ефективен и ценово ефикасен (стратегия за производителност).
  • Отношения с потребителите (клиентите) на ИТ. Информационните технологии в организацията безспорно имат своите клиенти (потребители), чиито изисквания трябва да удовлетворят. Положителното мнение на потребителите може да бъде постигнато чрез ефективни нови разработки, които да бъдат готови навреме и в рамките на определения бюджет, или чрез качество в оперативен аспект, като например предоставянето на високо надеждни и винаги достъпни информационни системи и осигуряването на своевременна и адекватна потребителска поддръжка.
  • Съвършенство на бизнес-процесите. Създаването на добавена стойност за бизнеса и постигането на удовлетворение сред потребителите изисква постоянно измервани и оптимизирани ИТ бизнес процеси. Ефективността на тези процеси трябва да бъде оценявана както от гледна точка на изпълнението на различните проекти, така и в оперативно измерение – надеждността и достъпността на информационните системи.
  • Потенциал за развитие. Качествените и оптимизирани ИТ бизнес-процеси не могат да бъдат проектирани и изпълнявани без наличието на квалифицирани и мотивирани човешки ресурси, на които са поставени ясни цели, свързани с корпоративната стратегия. В допълнение, служителите трябва да бъдат ръководени от способни мениджъри според изповядваните организационни ценности и да имат на разположение всички необходими инструменти и информация за качествено изпълнение на своите задачи.

Основните ползи от разработването на стратегическата карта на информационните технологии е в демонстрирането на причинно-следствените връзки между стратегическите цели от гледна точка на ИТ и в гаранцията, че те ще доведат до желаните стратегически резултати. Ефективните бизнес процеси и потенциалът на човешките и организационни ресурси са предпоставка за създаването на достатъчна стойност на информационните технологии и удовлетворение на потребителите – още един елемент от превръщането на нематериалните активи в осезаеми резултати. На фигура 1 е представен примерен модел на стратегическа карта на ИТ.

Стратегическите карти като инструмент за планиране на ИТ

Стратегическите карти са полезен елемент от инструментариума на организацията, предназначен да подпомага стратегическото планиране на ИТ и изпълнението на набелязаните стратегии, включващ:
  • Балансирана система от показатели за ефективност – за оценка на напредъка в ИТ. Стратегическите карти реализират най-голяма полза, когато се използват съвместно с балансираната система от показатели за ефективност. Те подпомагат изясняването на стратегията и свързаните с нея основни корпоративни цели. В следващия момент системите от показатели се използват за подбор на индикатори и целеви стойности, чрез които да бъде измерена и управлявана ефективността на организацията при постигането на тези цели. Но дори и без разработването на система от показатели, стратегическите карти са основно средство за постигане на консенсус относно стратегията, идентифициране на правилните стратегически цели и фактори за ефективност при изпълнението на стратегията, както и за популяризирането на всички тези елементи до заинтересованите страни с цел постигане на търсения синхрон.
  • ИТ портфейл – за управление на приоритетите. След като бъдат идентифицирани стратегическите цели и предложени стратегическите инициативи от гледна точка на ИТ, управлението на ИТ портфейла се превръща в основния инструмент за осигуряване на правилния подбор и приоритизиране на различните проекти при тяхното изпълнение. Множеството съществуващи практики за управление на ИТ активите (IT asset management), управление на портфейл от приложения (applications portfolio management), и управление на портфейл от проекти (project portfolio management) имат за цел да увеличат бизнес стойността от направените инвестиции в ИТ.
  • Корпоративно управление на ИТ (IT governance) – за мониторинг и вземане на решения. Корпоративното управление на ИТ представлява широкообхватна рамка, която организацията прилага за да гарантира, че инвестициите в ИТ се правят по начин, по който да увеличат създаваната стойност, да снижат възможните рискове и да отговорят на всички регулаторни изисквания.


Георги Маноилов притежава магистърска степен по Информатика и телекомуникации от Технически университет – София и магистърска степен по Администрация и управление от университета в Нант – Франция. Понастоящем е директор „Продукти и услуги” в консултантска къща „Имбилити” и аспирант в Института по паралелна обработка на информацията към БАН. Темата на дисертационния му труд е „Повишаване на ефективността и приоритизиране на инвестициите в информационни технологии” с научен ръководител проф., д.т.н. Цветан Семерджиев.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Робърт Каплан, Дейвид Нортън, Стратегически карти: Да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати, Класика и Стил, 2006 г.

Paul R. Niven, Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results, Wiley, 2006

Craig Symons, IT Strategy Maps: A Tool For Strategic Alignment, Forrester Research, 2005


Фигура 2: Популярност на методологиите, послужили като шаблон при управлението на ИТ

Източник: проучване на Forrester Research сред 111 северноамерикански компании

X