Мениджмънт

10 смели прогнози за BPM

CIO Media

Има много области, в които бизнес процесите на компаниите се усложняват и е необходимо често да бъдат променяни. Това превръща BPM системите в ключов елемент от корпоративната информационна среда

Инструментите за управление на бизнес процесите (Business Process Management, BPM) дават възможност на организациите да реализират иновации, да реагират бързо на възникналите промени, отчитайки актуална информация за условията на пазара и за текущия статус на операциите, да ускоряват продажбите на стоки и услуги.

Заради всичко изброено възходящото развитие на BPM пазара продължава без прекъсване от 2003 г. до сега, а приходите, генерирани в него още през 2009 г., достигнаха нивата, които анализаторите предвиждаха за 2011 г.

Изследователските компании са единодушни, че ръстът в пазара на BPM решения ще се запази и през следващите 2 години. Проучване на Gartner след 600 средни и големи компании в 14 страни сочи, че 54% от тях са увеличили разходите си за BPM проекти през последната година с над 5%, а при 20% от респондентите финансирането е увеличено с над 10%. Анализаторите от Gartner предвиждат годишен ръст в продажбите на системи за управление на бизнес процесите (BPMS) от порядъка на 12,2%. От своя страна IDC прогнозира 16% годишен ръст в този сегмент до 2014 г.

Новият облик на BPM

Без съмнение технологиите за управление на бизнес процесите ще заемат все по ключови позиции в корпоративната информационна среда. Основната причина за това е, че има много области, в които бизнес процесите на компаниите се усложняват и е необходимо често да бъдат променяни, което превръща BPMS във важно средство за повишаване на оперативната ефективност. При това, BPM технологиите продължават да се развиват и да предлагат все повече възможности, като обликът на предлаганите решения се променя най-активно в няколко направления:

>> Социален BPM. Решенията, които се развиват в това направление комбинират Web 2.0 технологии и принципи на социалните мрежи с BPM инструменти с цел да улеснят двупосочната комуникация и сътрудничеството в работата по усъвършенстване на бизнес процесите.

>> Cloud BPM. Много организации търсят възможност да внедрят нова BPM платформа без да са в състояние да направят големи инвестиции. Предимствата на облачните изчисления от гледна точка на снижаване на разходи и повишеното търсене на BPM определят развитието на стредствата за управление на бизнес процесите в тази посока – т.е. BPM решенията се предлагат на принципа “софтуер като услуга” (SaaS). Като се има предвид, че повечето съвременни BPM платформи са проектирани и разработени така че да работят с уеб интерфейс, трансформацията им в Cloud BPM не е трудна. При това, изобилието на софтуер за виртуализация дава възможност на доставчиците на SaaS още по-лесно и по-евтино да предложат своя софтуер.

>> ACM vs. BPM. Напоследък активно се говори за т.нар. “адаптивно управление на ситуации” Adaptive Case Management (ACM). Идеята на тази концепция е, да отговори на потребностите в случаи, когато се налага да се взема решение след като е ясен резултата от изпълнението на някаква дейност. Представете си например, че виждате резултат от работата, която ваш сътрудник е свършил на предишния етап от процеса. Този резултат не ви задоволява и искате да го върнете за преработка, но ако схемата на процеса в класическата BPM система не предвижда това, вие не можете да го направите.

Идеята на ACM е да се осигури функционалност, която дава възможност да се следи на ниво логика работата по даден “кейс” (случай) посредством събиране на необходимото информационно съдържание на едно място. Други характеристики на ACM са свобода на действие на ниво изпълнители и насоченост към резултата. “Кейсът” трябва да съдържа документи и кореспонденция, да агрегира информацията от хората, които работят по него, да съхранява метаданни и събития. Подробно въведение в дисциплината ACM предоставя книгата "Mastering the Unpredictable: How Adaptive Case Management Will Revolutionize the Way That Knowledge Workers Get Things Done", достъпна в Amazon.com, но накратко може да се каже, че тази концепция се стреми да обедини управление на данни, бизнес процеси и хора.

Анализаторите от Gartner все още не разглеждат ACM като пазар, но изразяват увереност, че това направление ще се превърне в пазар през следващите няколко години (това означава да са налице поне десетина доставчици с общи приходи към $1 млрд.). На този фон, много BPM доставчици решават да се позиционират в бъдещия ACM пазар или поне да предвидят ACM модул. Истината обаче е, че не може да се говори за 100% ACM или BPM системи. Нека си спомним уроците по физика - светлината е и вълни, и частици. По аналогичен начин процесите и данните са едно и също нещо. Понякога във фокус са данните (ACM), а понякога във фокус са структурираните бизнес процеси (BPM), но в различните моменти от един и същи процес фокусът се променя (фиг. 1).

>> BPMN 2.0. Спецификацията на новата версия на нотацията за моделиране на бизнес процеси бе финализирана през август 2010 г. Сред интересните нововъведения в BPMN 2.0 са два нови типа диаграми: „Хореография“ и „Разговор“. “Хореографиите” представят взаимодействието между партньори, като се фокусират върху обмена на съобщения. Разговорите“ дават общ поглед на взаимодействието между партньори, като показват само кои партньори върху кои задачи осъществяват обмен.

Постепенно водещите доставчици на BPM софтуер осигуряват поддръжка на спецификацията, а компаниите потребители на BPM системи инвестират в обучение по BPMN 2.0.

>> BPM apps. През изминалата година много доставчици за първи път обявиха т.нар. BPM apps. Някои от тях са фокусирани върху iPhone, а други осигуряват поддръжката и на трите основни мобилни платформи (iOS, Android, Blackberry). Може би наличието на тези apps не е кой знае каква иновация, но все пак хубаво е потребителят да може да ползва някаква основна функционалност от мобилното си устройство – например да попълни формуляр и т.н.


Перспективи

Използването на BPM ще се разширява с бързи темпове, заради растящото признание към концепцията и към инструментите за нейната реализация в света на бизнеса, твърдят и консултантите от Accenture Питър Франц и Матиас Керчмер. В тяхната наскоро публикувана книга “Управление на бизнес процесите в името на стойността” Франц и Керчмер дават редица примери илюстриращи приноса на BPM за повишаване на ефективността на компаниите и за по-тясното обвързване на тяхната ежедневна работа със стратегическите цели на бизнеса. Авторите формулират и 10 тенденции, които ще определят потребността от BPM решения в бъдеще, а именно:

1. Случващото се по света (ръст на населението, глобализация и макроиконимически фактори), налага на компаниите да се откажат от 5-годишния бизнес цикъл и засилва потребността от вземане на бизнес решения в реално време.

2. Организациите осъзнават необходимостта от решаване на информационните си проблеми посредством по-ефективно използване на BPM.

3. Все повече сътрудници от всички нива ще имат възможност да прилагат BPM.

4. Все повече компании ще разглеждат BPM като средство за утвърждаване на своята репутация.

5. Дистрибуцията на продукти ще се усложнява и ще изисква по-съвършенни инструменти за управление.

6. Все по-строгите изисквания на регулаторните органи ще налагат необходимостта да се осигури прозрачност на вътрешните процеси

7. Бум от сливания и поглъщания ще накара ръководителите да търят средства, с които да осигурят интеграцията на процеси и дейности.

8. Широкото използване на лични мобилни устройства в работните процеси ще накара ИТ ръководителите да търсят средства, с които да повишат тяхната полезност за бизнеса.

9. Засилващият се стремеж към снижаване на разходи и ускорено извеждане на продуктите на пазара ще стимулира иновациите.

10. Все повече компании ще търсят начини да съхранят знанията на свои ценни сътрудници преди те да напуснат компанията.

Източници:

1. Value-Driven Business Process Management: The Value-Switch for Lasting Competitive Advantage, Peter Franz, Mathias Kirchmer, McGraw-Hill

2. Mastering the Unpredictable: How Adaptive Case Management Will Revolutionize the Way That Knowledge Workers Get Things Done, Keith D. Swenson, Meghan-Kiffer Press


X