Мениджмънт

ГИС система в Столична община повишава информираността при вземане на управленски решения

CIO Media

Снимка: Светослав Димитров, главен специалист в дирекция Столична община обхваща 38 населени места с общо население 1 291 591 души, от които 1 202 761 души са в столицата. Една от основните структури на Общината е дирекция "Транспортна инфраструктура", чиято дейност е свързана с организацията и ръководството на редица дейности, сред които изграждане на основни градски артерии, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на булеварди, улици и съоръжения на транспортната инфраструктура, ремонт и ново изграждане на улично осветление, текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура и съоръженията, както и организация и безопасност на движението на територията на Столична община.

С цел по-добро управление на общинската инфраструктура Столична община реализира проект, обхващащ проектиране, внедряване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територията на Столична община. Системата е въведена в реална експлоатация през юли 2015 г.

Предисторията на проекта

„В Столична община беше направен анализ на наличната информация относно уличното осветление. При този анализ се установи необходимост от извършване на инвентаризация на наличните съоръжения на публичното осветление - както на техните количества, така и на състоянието им”, обяснява Светослав Димитров, главен специалист в дирекция "Транспортна инфраструктура" към Столична община.

Вследствие на тази потребност и поради необходимостта от въвеждане на начин за визуализиране на данните експертите от дирекцията взимат решение за подготовка на документация за обществена поръчка за внедряване на географска информационна система (ГИС).

Реализацията

По време на разработката на документацията са идентифицирани и специфицирани конкретните задачи, които трябва да бъдат вменени на изпълнителя. „Решено бе да се внедри ГИС, която да обхване дейностите на цялата дирекция "Транспортна инфраструктура" и бяха заложени условия, които да гарантират необходимата функционалност на системата”, уточнява Светослав Димитров.

За изпълнител на обществената поръчка е избрана ИТ фирмата "ДАВИД Холдинг" АД със софтуерно решение на Bentley Systems Inc.

Сред основните цели, на които трябва да отговаря предложеното решение, са максимална употреба на стандартни приложения, като то предоставя пазарни продукти и софтуерни инструменти, които са мощни и лесни за употреба; създаване също така на отворена архитектура, която позволява бъдещо разширение; осигуряване и гарантиране на много сигурни начини за създаване, редактиране, съхранение и управление на данни и не на последно място - управление на работни потоци с цел създаване на хомогенна среда, в която потребителските интерфейси и работните методи са направени еднородни.

Целта е също потребителските интерфейси да бъдат базирани на роли, което дава възможност множество приложения, отдели и потребители да имат свой собствен изглед към данните и да оперират само с данните, отнасящи се за тях.

Системата трябва да предоставя също така поддръжка на потребители в отдалечени места със или без широколентови мрежови връзки. „Дори когато всички данни се съхраняват и управляват на централно място, отдалечените потребители могат да имат бърз достъп за преглед и заявки и при необходимост дори достъп за редактиране”, обяснява Светослав Димитров.

Като основно условие заляга също използването на една сложна среда за моделиране за геопространствени обекти, които създават приложения, базирани на реални обекти.

Поради ограничените ресурси Столична община участва в проекта с малък екип от 3-ма специалисти и един мениджър на проекта. Въпреки кратките срокове за реализацията обаче екипът се справя с възложените задължения, уточняват от Столична община. В допълнение е проведен също така курс за обучение и са издадени съответните сертификати на служителите на Общината.

Специфични моменти при реализацията

Като специфичен момент при реализацията на проекта от Столична община отбелязват извършеното детайлно проучване на терена с помощта на специализирани екипи, което се състои в инвентаризация на елементи от публичното осветление и на адресите за съответния обект. „Огледът бе направен с цел получаване на точна информация за елементите на публичното осветление, като съществуващи стълбове, осветителни тела, табла и други”, обяснява Светослав Димитров. В резултат за тези обекти е събрана информация за вида, собствеността, състоянието и др. Идентифицирани и номерирани са също така всички стълбове и електрически табла, съгласно изискванията на Столична община за номериране. „Проучването обхвана около 100 000 обекта, което е огромно количество работа, извършена за по-малко от една година, в условията на непрекъснат контрол на качеството на извършваните дейности”, уточнява той.

Технологиите

Решението е реализирано върху GIS/CAD платформата на Bentley Systems. Използваната геопространствена технология е базирана на продуктите Bentley MicroStation CAD, Bentley MAP Enterprise и Bentley Utility Designer и е изцяло съобразена с изискванията на Столична община. За контрагентите на общината е предвидено клиентско приложение за „олекотено“ редактиране и преглед на данни. Осигурено е също така софтуерно приложение за публикуване на геопространсвените данните в уеб среда, чрез което общината има възможност да интегрира разнообразни източници на данни и да максимизира стойността на геопространствената си администрация. Разработена е и допълнителна custom функционалност към решението, която включва въвеждане и справки за показанията на електромерите на публичното осветление, автоматично изчисляване на площ на елементи от хоризонталната сигнализация, проследяване на гаранционния и експлоатационния период на елементи и др.

„Избягвайки клопката от добавяне на собствени начини за работа с данни, решението се концентрира върху достоверното възпроизвеждане на съхраняваните данни, използвайки MS SQL Server”, обяснява Светослав Димитров.

В рамките на проекта е доставен сървър, както и необходимият системен софтуер за нормалното функциониране на системата.

Очаквани резултати

Сред очакваните резултати от внедряването на ГИС системата от Столична община отбелязват постигането на по-добра информираност при вземане на управленски решения, извършването на реална оценка за текущото състояние на съоръженията на общественото осветление и нуждата от ремонти, както и наличието на технически средства за анализи и оценка на нуждата от ремонти. Очаквани ползи са също така постигането на значителни икономии на публични средства за поддръжка, значителното съкращаване на времето за ремонт на обектите, значителното подобряване на състоянието на инфраструктурата и др.

Планове за развитие

„Системата има много широк хоризонт за развитие, както в посока добавяне на нови слоеве (други дейности на СО), така и към разширяване обхвата на съществуващите слоеве и постигане на интелигентна автоматизация, в това число събиране на информация за мрежите на публичното осветление, слоеве за пътната мрежа, комуникации, отпадъци и екология и др., планиране и управление на ремонтната дейност и не на последно място оценка и сравнение на разходите при различни работни сценарии и др.”, обяснява Светослав Димитров.

От Столична община отчитат, че проектът е много важен за дейността на общината и за момента голяма част от усилията са съсредоточени именно в него. „Разглеждаме ГИС проекта като една стабилна основа, над която впоследствие можем много да надграждаме”, заключава Светослав Димитров.


X