Мениджмънт

BI системите - разширяване на хоризонта

CIO Media

BI системите - разширяване на хоризонтаКлючова задача на BI (Business Intelligence) инструментите е възможността за извличане на ново знание. Именно BI системите са тези, които могат да предоставят анализ на базата на вече съществуващи данни в различни информационни системи. Това може да бъде както информация, въведена ръчно (например профил на клиент в CRM система), така и въведена автоматично (например касови плащания или банкови трансакции). Според експертите, аналитичните доклади днес позволяват на бизнеса да реагира на дадена ситуация оперативно, да следи за развитието на пазара и конкурентите и по-този начин да завоюва лидерски позиции. Доколкото основна движеща сила на бизнеса е конкуренцията, е важно компанията да получи уникални предимства, за да може да предложи на своите клиенти по-добра услуга или да оптимизира своите бизнес процеси.

Всеки бизнес може да получи реална полза, когато използва инструменти за бизнес анализ, но преди всичко онези компании, където има натрупани огромно количество данни, където данните са от различен характер или където може да се разшири хоризонтът на анализа за сметка на нови, свързани данни. Според данни на Gartner, до 2015 г. компаниите, внедрили съвременна система за управление на информацията, ще бъдат с 20% по-добре позиционирани от своите конкуренти във финансов аспект.

Мобилност, визуализация, качество

През последните няколко години на пазара на BI в световен мащаб се появиха редица тенденции. Сред главните от тях много експерти определят мобилността. Възможността да получите нагледна картина директно на своя телефон, независимо къде се намирате, днес вече е реалност, а утре ще бъде нещо обичайно, смятат те. Това от своя страна ще увеличи възможностите да се вземат управленски решения, ще увеличи ефективността и ще намали разходите.

Често при избора на BI платформа решаващ аргумент в полза на даден доставчик е функционалността и удобството на мобилния клиент. Все повече се наблюдава разширяване на списъка с бизнес роли и потребители, за които е неохбодим мобилен достъп до анализи. И ако до преди няколко години с тази “привилегия” се ползваха главно мениджъри от висшите нива, то днес с мобилни аналитични приложения работят активно мениджъри от всички нива с цел бърз достъп до актуална информация за състоянието на бизнеса.

През последната година се наблюдава също така качествен скок в използването на аналитични инструменти. Новото поколение бизнес анализатори не желаят да действат по предварително определени за тях сценарии и генерират редица нови идеи. Затова те се нуждаят от гъвкави и ефективни инструменти за проверка на хипотези и изследване на данни. От друга страна, ИТ отделите не са готови да се занимават с подготовка, интеграция и изчистване на данните за всяка нова инициатива. Затова голяма популярност придобиват инструментите от типа Data Discovery. За тях е характерна пълна ориентация към бизнес потребителите, гъвкав модел на данните или пълно негово отсъствие и интерактивни интерфейси за работа с данни. Според експертите качеството на данните в такива решения не играе важна роля, затова не са необходими скъпоструващи цикли на подготовка, изчистване и унифициране на данните.

В отделните отрасли се наблюдават значителни изменения относно културата на използване на BI. В ритейл сектора например все по-важна става задачата за анализ на касови плащания и потребителски кошници на база целия масив от данни за последните няколко години. В застраховането, благодарение на комплексни интеграционни решения, върхът на които са различни BI средства, най-големите играчи на този пазар успяват да се превърнат от компании, ориентирани към договора компании в компании, ориентирани към клиента. Това става възможно чрез консолидация на всички клиентски данни в един прозорец и свързването към тях на всички договори, щети и др. В същото време в банковия сектор стават по-популярни т.нар. “леки анализи”, когато мениджърите на даден отдел се нуждаят от дашборд за ежедневен мониторинг на своя бизнес, а не от подготовка на регламентиран отчет.

Космически скорости

Гигантските обеми съхранявана от компаниите информация провокира извършването на по-детаилен и разнопосочен анализ на данните. В тази връзка въпросите за производителността на BI системите тревожат не само големите корпорации, но и компании от малкия и средния бизнес. Съвременните подходи към решаването на определени задачи, както и обезпечаването с анализи на все по-голям брой бизнес потребители, налагат активно използване на in-memory технологията за решаване на аналитични задачи.

Внедряването на инструменти за високопроизводителен анализ определя облика на съвременния BI пазар. Обработката на огромни масиви от информация днес се е ускорила десетки и стотици пъти, заедно с това е увеличена точността на построяване на модели, и тези възможности започнаха активно да се използват при решаването на задачи, свързани с обработката на големи данни.

Промениха се и исканията на бизнеса към актуалността на информацията. Докато само преди няколко години за потребителите беше напълно достатъчно данните да са налични за анализ до един ден след постъпването им, то днес потребителите настояват данните за анализ да са достъпни до няколко минути след извършването на трансакция. За целта могат да помогнат интеграционни инструменти, които позволяват данните да се репликират между системите практически в режим “в реално време”. Все повече компании вземат решение в полза на комплексни аналитични системи, включващи в себе си интеграционна платформа със средствата репликация в реално време, слой за съхранение на данни и инструменти на бизнес анализа.

Новите методи

На BI пазара все по-активно навлизат нови аналитични методи, включително в интеграция с други аналитични инструменти, твърдят експертите. Все по-голям е интересът към методите на текстовия анализ, към анализа на уеб поведението на клиентите на компаниите, към инструментите за анализ на социалното обкръжение на клиентите и тяхното взаимодействие и др.

Експертите обръщат внимание на още една интересна тенденция – значително изместване на интереса на пазара от традиционни BI (различни видове аналитични отчети) към прогнозен анализ със задачи за прогнозиране и оптимизация. Някои съвременни BI инструменти позволяват не само да се анализира информацията, но и да се създават прогнозни модели и да се разработват хипотези.

Подобряване на качеството

За BI пазара не е без значение фактът, че в компаниите нараства качеството на подготовката на данните. Сред причините за това е и фактът, че все повече компании ползват хранилища за данни на различни нива, както и специализирани инструменти за съхранение и извличане на различни видове данни и подготвяне на отчети.

Водещите тенденции
  • Системите за бизнес анализи стават все по-разпространени в корпоративните среди
  • Наблюдава се силен ръст на популярността на мобилните BI решения и развитие на продуктите тип Data Discovery
  • Нарастват изискванията към скоростта на обработката на данни, което засилва интереса към използване на решения in-memory и технологиите Big Data
  • BI системите стават все по-персонализирани

Според експертите днес все повече се наблюдава засилен интерес към консолидацията и съхранението на данните. Компаниите все повече се замислят за необходимостта да обновят своя подход и виждане относно съхранението, включително за ускоряване на доставката на данни до потребителите, за увеличение на скоростта за вземане на решения и за съхранение на по-голямо количество данни, отколкото са свикнали да съхраняват.

Движещите отрасли

Традиционно най-много BI проекти в световен мащаб се реализират във финансовия сегмент (банки, застрахователни компании, фирми за събиране на вземания и др.), телеком сектора, ритейл компании, енергийния сектор и държавни структури. Според експертите, напоследък много интересни и сложни проекти се реализират в здравеопазването, включително в сериозни научни изследвания и разработки на нови лекарствени препарати.

Голям интерес към сложни аналитични решения се наблюдава и от страна на компаниите от новото поколение, които се причисляват към “цифровата ера”. Тук влизат също бързо развиващи се стартъпи, които агрегират и анализират разнородна информация (неструктурирана, текстова, аудио, видео и др.), получавана по различни канали: мобилни, социални и други. На базата на анализ на тези разнородни данни подобни компании предоставят допълнителни анализи и услуги.

В заключение експертите смятат, че анализът все повече ще се персонализира – той ще бъде насочен към конкретен човек с отчитане на неговата мобилност, местоположение (геолокация) и публикуваната от него информация в социалните мрежи. Именно анализите са и ще бъдат двигател и ключово конкурентно предимство за компаниите, убедени са те.  


X